Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
8 grudnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 09-04-2013

Komornik nie musi być tylko "psem" ten z Kołobrzegu protestuje przeciwko eksmisji rodziny na bruk...

kolobrzeg.komornik.jpg

Rodzina państwa Zadrożnych(od lewej): Andrzej, Magdalena, pani Marzena i Maria. Na zdjęciu brakuje ojce siedmioosobowej rodziny Wiesława Zadrożnego, oraz pozostałych dzieci, które się usamodzielniły: Daniela, Anny, Rafała i Artura.  Nie mają juz tytułu do niegdyś pracowniczego mieszkania. Nie zalegali z opłatami. Czwórka ze zdjęcia juz 2 kwietnia mogłaby trafić

Rodzina państwa Zadrożnych(od lewej): Andrzej, Magdalena, pani Marzena i Maria. Na zdjęciu brakuje ojce siedmioosobowej rodziny Wiesława Zadrożnego, oraz pozostałych dzieci, które się usamodzielniły: Daniela, Anny, Rafała i Artura. Nie mają juz tytułu do niegdyś pracowniczego mieszkania. Nie zalegali z opłatami. Czwórka ze zdjęcia juz 2 kwietnia mogłaby trafić "na bruk".

Komornik Krzysztof Przybyłowicz z Kołobrzegu apeluje o pilną interwencję w dwóch ważnych i drażliwych społecznie sprawach, które obecnie prowadzi.

Oto informacja przesłana nam przez Roberta Damskiego, rzecznika prasowego Krajowej Rady Komorniczej:

"Pierwsza z nich dotyczy dziewięciolatka oraz jego matki, zagrożonych eksmisją do noclegowni lub schroniska, druga zaś rodziny, w której jedno z dzieci jest małoletnie (15 lat) drugie zaś (23 lata) nieuleczalnie chore i wymagające stałej opieki, których Komornik będzie zmuszony eksmitować jako że, z dniem 31 marca zakończył się, tak zwany, "okres ochronny". Zgodnie z tytułem wykonawczym, rodzinom nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego.

Według korespondencji prowadzonej przez komornika Sąd opiekuńczy nie znalazł podstaw do podjęcia działań w tej sprawie, Miasto Kołobrzeg nie widzi podstaw do przyznania lokalu socjalnego, zaś rodziny wskazały, że nie mają się dokąd wyprowadzić.

Komornik zwracał się z prośbą o zainteresowanie do Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwa Sprawiedliwości, Prezesa Sądu Rejonowego w Kołobrzegu, władz miasta oraz dwóch Posłów na Sejm RP. Pisma skierowane do tych instytucji nie przyniosły jeszcze konkretnych efektów, a czas nagli.

Krajowa Rada Komornicza, wyrażając pełne poparcie dla wniosku o podjęcie działań w interesie obywateli oraz o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, jaki wpłynął ze strony Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu, pana Krzysztofa Przybyłowicza, zwróciła się wczoraj do Ministra Sprawiedliwości, pana Jarosława Gowina, z prośbą o pilne podjęcie działań w sprawie zmian dotyczących eksmisji "na bruk".

Krajowa Rada Komornicza pragnie zwrócić uwagę, iż z prawnego punktu widzenia, komornik nie może odmówić wykonania orzeczenia (art. 8 ustęp 4 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji) jednak nie widzi możliwości wykonania eksmisji małoletnich oraz nieuleczalnie chorych dzieci i tym samym ich rodziców, do noclegowni. Przepisy, na podstawie których, powinien dokonać tych czynności, są w jego ocenie sprzeczne zarówno z zasadami sprawiedliwości społecznej oraz prawami człowieka, ochroną rodziny przez
państwo, jak i przede wszystkim z konstytucyjną zasadą poszanowania i ochrony godności człowieka.

Samorząd Komorniczy podkreśla przy tym, iż skutkiem dokonania eksmisji będzie także rozdzielenie dzieci z rodzicami, gdyż trafią one do placówki opiekuńczo - wychowawczej, zaś rodzice do noclegowni lub schroniska. Taka sytuacja nie tylko spowoduje traumę u dzieci, ale także naruszać będzie elementarne zasady wywodzone z Konstytucji RP oraz praw podstawowych UE. Według informacji uzyskanych od Komornika członków rodzin łączy głęboka wieź i nie występują żadne objawy ich dysfunkcjonalności.

W niniejszych sprawach konieczna jest nie tylko niezwłoczna interwencja, na przykład wszczęcie przez Miasto Kołobrzeg postępowania administracyjnego w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, co umożliwiłoby komornikowi zawieszenie postępowania.

Obie opisane sprawy są także dowodem na konieczność pilnej nowelizacji artykułu 14 ustęp 7 Ustawy o ochronie praw lokatorów, który wyłącza część lokatorów spod ochrony przed nieotrzymaniem lokalu socjalnego. W obecnym brzmieniu naruszają one bowiem zasadę równości wobec prawa i zakaz dyskryminacji. Zgodnie z przytoczonym artykułem sąd orzeka o braku lokalu socjalnego w przypadku osób, które utraciły tytuł prawny do lokalu niewchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, z wyjątkiem osób, które były uprawnione do używania lokalu na podstawie stosunku prawnego nawiązanego ze spółdzielnią mieszkaniową albo z towarzystwem budownictwa społecznego.

W opinii Krajowej Rady Komorniczej brak jest uzasadnienia dla różnicowania sytuacji prawnej lokatorów w kontekście wspomnianego przepisu. W obecnym stanie prawnym, osoby wymienione w artykule 14 ustęp 7 czeka eksmisja do noclegowni, co stanowi naruszenie ich elementarnych praw. Osoby małoletnie, niepełnosprawne oraz ich opiekunowie podlegają bowiem ochronie prawnej, której zapis wspomnianego już artykułu de facto ich pozbawia.

W zgodnej opinii Samorządu Komorniczego wniosek Komornika wymaga pilnego rozpatrzenia przez Miasto Kołobrzeg w zakresie pomocy opisanym powyżej rodzinom.

Z uwagi na systemowy charakter problemu niezbędna jest także reakcja Ministerstwa Sprawiedliwości, w zakresie rozpoczęcia prac nad niezbędnymi zmianami w przepisach, o którą we wczorajszym piśmie, zwrócił się w imieniu Samorządu Komorniczego, Prezes Krajowej Rady Komorniczej, Rafał Fronczek.

Samorząd Komorniczy deklaruje ze swej strony pomoc i wsparcie merytoryczne przy pracach nad wspomnianymi zmianami."

!

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~on
26-05-2014 / 09:12
zrozumegzekucje.bloog.pl/ - blog dla dłużników a nie oszustów i cwaniaków. Spojrzenie z drugiej strony.
~grazyna piszczoła
05-11-2013 / 11:31
Szczecin 15.07.2013 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy ul. Piotra Skargi 19 Szczecin Skarżaca: Aurelia Ciesielska ul. Cegłówki 3/1 Szczecin uczestnik : Krzysztof Ciesielski ul. Cegłówki 3/1 Szczecin Sygn. akt: II Ca 1258/12 Skarga o wznowienie postępowania zakończonym prawomocnym wyrokiem Sądu Okregowego w Szczecinie II Wydziały Cywilny -Odwoławczy Postanowienie z dnia 16 maja 2013 r na skutek apelacji wniesionej przez wnioskodawce Krzysztofa Ciesielskiego oraz uczestniczkę Aurelię Ciesielska . Skarżaca zaskarża wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 16 maja 2013 r ., sygn. akt: II Ca 1258/12 zgodnie z art 401 pkt 2 k.p.c ., gdyż poprzedzony był on postępowaniem z naruszeniem art 34 Konwencji oraz orzeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 kwietnia 2001 sygn. akt K 11/00., oraz wyroku TK z dnia 4 listopada 2010 sygn. akt: K 19/06 . Wnosi sie o: 1.zmiane orzeczenia lub uchylenie punktu VII i punktu VIII uzasadninia wyroku . 2.Umorzenia kosztów postępowania w całości Skargi o wznowieniu postępowania 3.Ustanowienia pełnomocnika awokata lub radce prawnego z urzędu. UZASADNIENIE Skarżaca wnosi skargę i zarzuca temu postanowieniu : 1.Obrazę przepisów prawa materialnego – w szczególnosci a) art 14 ust 4 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów mieszkaniowych zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego ( tj : Dz.U. 2005 .31.266 z póź, zm.) w zw., z art 75 ust 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 02 kwietnia 1997 roku – poprzez nieprzyznanie uczestniczce prawa do lokalu socjalnego podczas gdy posiada ona od lutego 2012 r status bezrobotnego oraz poprzez niestosowanie się do nakazu przeciwdziałaniu bezdomności wyrażonego w Konstytucji wobec uczestniczki , która nie rokuje w chwili obecnej możliwości podjęcia stałej pracy zarobkowej ani w przyszłości przy jednoczesnym założeniu że środki pozyskane w ramach spłaty przez wnioskodawcę wystarcza jej tylko na rok opłacenia czynszu najmu na rynku wolnorynkowym. Sąd w uzasadniu wyroku "pkt VII – nakazał uczestniczce Aurelii Ciesielskiej wydac na rzecz wnioskodawcy Krzysztofa Ciesielskiego lokal opisany w punkcie I postanowienia w terminie 6 tygodni od uprawomocnienia się niniejszego postanowienia w stanie wolnym od osób i rzeczy. " "Pkt., VIII ustalił , iż uczestniczce Aurelii Ciesielskiej nie przysługuje uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego ". Więc wydany wyrok jest eksmisją na bruk . Normujące prawa człowieka prawa do mieszkania łączone jest z prawem socjalnym w kontekście prawa do zabezpieczenia społecznego a nie wykluczenia społecznego do bezdomnosci. Problematyka ochrony prawa do mieszkania ( lub lokalu socjalnego ) został przypisany do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej . Art 75 ustawy zasadniczej, której nakłada na władze publiczne i Sąd obowiązek prowadzenia polityki sprzyjającej zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Natomiast Sąd pierwszej instancji i drugiej instancji wydał wyrok – eksmisje na bruk . Miernikiem orzeczenia Sądu była sytuacja matrialna byłego męża Aurelii Ciesielskiej , Natomiast skarżąca bezrobotna bez zasiłku utrzymująca się w pewnym zakresie do świadczen z pomocy społecznej i udzielenia jej dodatku mieszkaniowego z Gminy pogrążona została w sposób jak menel społeczny, którego można eksmitowac na bruk. W polskich regulacjach trudna sytuacja życiowa , choroba , bezrobocie nie chroni przed eksmisja na bruk tak jak orzekł Sąd nie przyznając skarżacej przydziału lokalu socjalnego . Mieszkanie jest jednym z podstawowych dóbr egzysencjonalnych, zaspakaja elementarne potrzeby bytowe , daje poczucie bezpieczeństwa . W postępowaniu o podziału majątku Sąd wydał wyrok o eksmisje na bruk wiedząc że skarżaca nie posiada środków finanasowych by spłacic byłego męża co osłabia fakt ustawy o ochronie prawa lokatorów a tym samym ochrone godności ludzkiej w której można wskazac iz w orzeczeniu Sąd narusza godnośc człowiek i zmusza do wykluczenia społecznego do bezdomności eksmitowanego, które jest sprzeczne z deryktywami zawartymi w art 75 ust 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej . Godnośc ludzka została w Konstytucji podkreślona nie tylko jako jedno z praw człowieka i obywatela ale wartości , która stanowi żródło wszelkich praw człowieka. Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 kwietnia 2001 r sygn. akt : K11/00w którym TK orzekł iż eksmisja na bruk stanowi naruszenie godności ludzkiej, natomiast w uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2010 r K 19/06 przypomniał , że eksmisja na bruk jest niezgodna także z art 8 Konwencji i ochrony praw człowieka i podstawowych wolnosci . Zatem art 14 ustawy o ochronie praw lokatorów ma za zadanie chronic godnośc ludzką eksmitowanych konstytucyjną wartością , która stanowi źródło wszelkich praw wolności obywateli . . Dlatego też żądanie wznowienia postępowania i zmianę orzeczenia dotyczącego punktu VII i punktu VIII jest uzasadnione na podstawie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dotyczących wyroków o eksmisji na bruk obywateli ekonomicznie słabszych są. niezgodne z Konstytucją tak orzekł Trybunał W orzeczeniu wyroku nakazujacym opróznienie lokalu w sprawie o podział majątku w pkt. VI " tytułem wyrównania udziałów w majątku współnym i rozliczenia nakładów wydatków zasadził od wnioskodawcy Krzysztofa Ciesielskiego na rzecz uczestniczki Aurelii Ciesielskiej kwotę 21.612,32 zł płatną w terminie 1 miesiąca od uprawomocnienia się niniejszego postanowienia z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatnościach. Kwota zasądzona na rzecz skarżącej nie jest kwotą podziału majątku a oszacowaniem przez biegłego sądowego wartości lokalu komunalnego, ktory jest własnością Gminy Miasta Szczecin. Sąd nakazujący opróznienie lokalu w postępowaniu podziału majątku powinien orzec uprawnienie do lokalu lub lokalu socjalnego z Gminy wobec Aurelii Ciesielskiej na podstawie iż posiada ona umowę najmu z 2007 r i spełnia ona definicje lokatora wynajmującego lokal mieszkalny – komunalny . Ponadto trzeba zwrócic uwagę na odpowiedni art 35 ustawy o ochronie prawa lokatorów, iż ten przepis daje gwarancje ochrony przed bezdomnością eksmitowanego a spełniające przesłanki art 14 ust 4 ustawy o ochronie praw lokatorów. W sytuacji , w której Sąd nie zapewnił skarżcej prawa do lokalu socjalnego , nie dał jednocześnie żadnych gwarancji w uzyskaniu środków pienieżnych na utrzymanie przed terminem opuszczenia spornego lokalu doprowadzając do realnej możliwosci pozostawienia skarżacą bez dachu na głowa i środków do życia umożliwiając uwłaczająccych ludzkiej godności. Jednocześnie skarżaca wnosi o zwolnienie ją od kosztów sądowych – Skargi w całości – - -przedstawiam formularz oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym podkreślając iż skarżaca żyje na skraju ubóstwa i nie jest w stanie ponieśc kosztów sądowych. Także skarżąca żąda ustanowienia w niniejszj sprawie pełnomocnika z urzędu – adwokata lub radce prawnego . Wnoszę jak na wstępie Załaczniki: 1.Formularz o stanie dochodach majątku i źródłach utrzymania . Otrzymują : 1.Sąd 2 egz. 2.A/a 1 egz. Aurelia Ciesielska
~kpina
26-04-2013 / 15:51
Tuszuje swoje bezprawne działania .Ta sprawa wynikła tuż po szeregu skarg i bezprawne działania .
~Polak
14-04-2013 / 12:48
I takich ludzi jak Pan Przybyłowicz potrzeba więcej.Ludzi,którzy myslą i analizują a dopiero potem robią.
~anonim
13-04-2013 / 21:38
Zaraz widac,ze nasz Rodak. Po owocach ich poznacie!
~obes
10-04-2013 / 11:11
Każdego który chce być uczciwym człowiekiem pochwalę i tu też doceniam ludzką postawę.Czas walczyć o ludzkość i Polskość.
~teresa Kawiak
10-04-2013 / 09:58
I znowu będziemy mieć okazję przekonać się o "możliwościach" Pana GOWINA i jego poczuciu "sprawiedliwości". Cześć i chwała dla Pana komornika Krzysztofa Przybyłowicza !!!