Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 08-12-2015

Zażalenie pokrzywdzonego w aferze finansowej Jana Jączka na bezprawne czynności i zaniechania Prokuratora Okręgowego w Katowicach i jego popleczników.

Tychy, dnia 7 grudnia 2015 r.

Pokrzywdzony Jan Jączek
e-mail: jan.jaczek@gmail.com

                                                                     Pan Andrzej Seremet
                                                                   
Prokurator Generalny RP
                                                                   
ul. Rakowiecka 26/30
                                                                   
02-528 Warszawa

                                                                                    oraz

                                                       Wydział Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji

                                                       przy Prokuraturze Generalnej RP

 

Do wiadomości z prośbą o interwencję:

 

                                                       1. Minister Sprawiedliwości RP

                                                       2. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

                                                       3. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

                                                       4. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

                                                       5. Komendant Główny Policji

                                                       6. Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji

                                                       7. Posłowie na Sejm RP

                                                      

Zażalenie pokrzywdzonego w aferze finansowej i procesowej
na bezprawne czynności i zaniechania Prokuratora Okręgowego w Katowicach i jego popleczników w sprawie o sygn. IV Dsa 125/15/Kt-Pn

 

I.                        Jako pokrzywdzony w aferze finansowej i procesowej, na podstawie art. 304 § 1 KPK zawiadamiam, że od ponad siedmiu lat jestem bezprawnie krzywdzony przez Prokuratora Okręgowego w Katowicach, co polega na tym, że kolejny raz:

 

1.                  podejmuje on w mojej sprawie decyzje rażąco sprzeczne z Ustawą z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, Kodeksem Postępowania Karnego i z zasadami prawidłowego rozumowania, co uniemożliwia mi odzyskanie środków pieniężnych znacznej wartości,

 

2.                  chroni przed odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości w apelacji katowickiej, którzy podają oczywiste kłamstwa do dokumentów mających znaczenie prawne i dowodowe,  sprzeczne z materiałem dowodowym sprawy, manipulują i mataczą tokiem postępowania, chronią się nawzajem oraz popełniają inne czyny karalne.

Dowód: Zawiadomienie Wydziału IV ds. Wizytacji i Okresowej Oceny Prokuratorów, Prokuratury Okręgowej w Katowicach, z datą 4 listopada 2015 r., sygn. IV Dsa 125/15/Kt-Pn, zaadresowane do pokrzywdzonego Jana Jączka, doręczone mi 30 listopada 2015 r.

 

II.                                            W związku z powyższym, wnoszę o:

 

1.                  przeprowadzenie rzetelnej wizytacji i lustracji Prokuratury Apelacyjnej i Prokuratury Okręgowej w Katowicach, celem ustalenia personaliów prokuratorów ukrywających od ponad siedmiu lat aferę finansową i bezprawnie mnie represjonujących, co poniżej uzasadniam.

 

2.                  przekazanie niniejszej sprawy do Wydziału Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji poza okręg Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach.

UZASADNIENIE

 

            Zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Andrzeja Seremeta Prokuratora Generalnego i Wydziału Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji przy Prokuraturze Generalnej RP o zbadanie licznych akt prokuratorskich dotyczących  mnie i mojej matki Michaliny Jączek, jako pokrzywdzonych w dużej aferze finansowej i procesowej, przez układ istniejący w apelacji katowickiej, w którym istotny udział bierze Prokurator Okręgowy w Katowicach i jego poplecznicy.

Dowód: liczne akta prokuratorskie, znajdujące się w apelacji katowickiej, dotyczące pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek. 

Dnia 28 listopada 2008 r. jako pokrzywdzony w dużej aferze finansowej, złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, na szkodę mojej matki Michaliny Jączek i mojej osoby, zaadresowane do Prokuratury Krajowej, Wydział Przestępczości Zorganizowanej, które złożyłem w Prokuraturze Apelacyjnej w Katowicach, nadto listem poleconym wysłałem do Prokuratury Krajowej w Warszawie.

Dowód: akta prokuratorskie znajdujące się w apelacji katowickiej, dotyczące pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek. 

Śledztwo toczy się już PONAD SIEDEM LAT,  bez jakichkolwiek rzetelnych i obiektywnych decyzji merytorycznych kończących tok postępowania i ciągle jest na etapie postępowania przygotowawczego. Przez wiele lat władze prokuratorskie i sądownicze ukrywały przede mną kluczowy dowód w sprawie, jakim jest „PROTOKÓŁ GENERALNEGO INSPEKTORATU NADZORU BANKOWEGO”,  Z DNIA 20 GRUDNIA 2007 ROKU, w którym zespół funkcjonariuszy o najwyższym statusie i kwalifikacjach zawodowych, stwierdził świadome i zawinione naruszenie przez Getin Noble Bank SA Ustawy Prawo Bankowe, między innymi: art. 70 ust. 1 Ustawy Prawo Bankowe, art. 79 a  ust. 4 pkt 1  Ustawy Prawo Bankowe, art. 128 ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawo Bankowe, cytuję:

"Proces kredytowania tych akcji oceniono jako mało ostrożnościowy i budzący wątpliwości na tle  obowiązujących przepisów prawa.

Uwagi budziły w szczególności:

- obowiązujące zasady wyliczania zdolności kredytowej, niezgodne z postanowieniami art. 70 ust. 1 ustawy Prawo bankowe,

- przejściowa zmiana wewnętrznych limitów koncentracji wierzytelności w okresie kredytowania zakupu akcji,

- naruszenie przez Bank postanowień art. 79a ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo bankowe,

- brak środków pieniężnych na finansowanie przez Bank akcji kredytowej, związanej z udzieleniem kredytów na zakup akcji LC Corp,

- przejściowe obniżenie współczynnika wypłacalności poniżej normy ostrożnościowej, określonej przepisami art. 128 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo bankowe (...).”

Dowód: Protokół Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, z dnia 20 grudnia 2007 roku, liczący 120 stron. 

NIE TRZEBA BYĆ ŻADNYM BIEGŁYM ANI SPECJALISTĄ, ABY ZROZUMIEĆ I UZNAĆ OSZUSTWO BANKU. Jednak nie mogę odzyskać środków pieniężnych znacznej wartości przejętych w wyniku oszustwa, ponieważ śledztwo „prowadzą” prokuratorzy, którzy podają oczywiste kłamstwa do dokumentów mających znaczenie prawne i dowodowe,  sprzeczne z materiałem dowodowym sprawy, manipulują i mataczą tokiem postępowania, chronią się nawzajem oraz popełniają inne czyny karalne.
Dowód:
akta sprawy Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, sygn. akt 1 Ds.593/12, sygn. akt: 1 Ds. 209/15  i inne akta sprawy. 

Kuriozalny jest fakt, że obecnie pozoruje śledztwo prokurator Krzysztof Jarzyna z Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, na którego 8 marca 2013 r., złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, ponieważ wydał już wcześniej postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa, rażąco łamiąc przepisy prawa. Jednak Sąd Okręgowy w Katowicach uznał moje zażalenie i nakazał prokuraturze kontynuowanie śledztwa w sprawie afery finansowej i rażącego łamania prawa przez prokuratora Katarzynę Napora-Brodowy, czego do dziś prokuratura NIE CHCE wykonać.
Dowód:
postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 28.01.2015 r., sygn. akt IV Cz 1300/14 i akta prokuratorskie. 

Dnia 21 listopada 2015 r., na podstawie  art. 465§2  KPK w związku z art. 77 §1 i §2 Konstytucji RP zaskarżyłem w całości zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia z datą 13 października 2015 r., sygn. akt 1 Ds. 209/15 (dotyczące ścigania karnego prokuratora Katarzyny Napora-Brodowy), wydane przez  prokuratora w osobie Krzysztof Jarzyna z Prokuratury w Siemianowicach Śląskich, który z mocy prawa powinien być wyłączony od udziału w tej sprawie.

Zarówno prokurator Katarzyna Napora-Brodowy jak i prokurator Krzysztof Jarzyna od wielu lat ukrywają aferę finansową, popełniając czyny karalne z art. 258 §1 KK, art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK i inne, działając na moją szkodę, przy pełnej aprobacie Prokuratora Okręgowego w Katowicach i Prokuratora Apelacyjnego w Katowicach.

Dowód: akta  Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, sygn. akt 1Ds.568/09, sygn. akt 1Ds 593/12, sygn. akt 1 Ds. 209/15, zażalenie pokrzywdzonego na zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia z datą 13 października 2015 r., sygn. akt 1 Ds. 209/15, doręczone mi dnia 14 listopada 2015 roku, wydane przez  prokuratora w osobie Krzysztof Jarzyna z Prokuratury w Siemianowicach Śląskich, którego oskarżam o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienie innych przestępstw. 

Dnia 30 listopada 2015 r. otrzymałem zawiadomienie z Sekretariatu Prokuratury Okręgowej w Katowicach, cytuję: 

„Sekretariat Prokuratury zawiadamia, że Prokurator Okręgowy w Katowicach w dniu 04 listopada 2015 roku na podstawie art. 41 § 1 kpk w zw. z art. 47 § 1 kpk oraz art. 48 § 1 kpk postanowił:

1.      wyłączyć Prokuratora Rejonowego Katowice-Północ w Katowicach od prowadzenia i nadzorowania postępowania o sygn. 1Ds 217/15 w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień bądź niedopełnienia obowiązków służbowych przez prokuratora wymienionej jednostki prokuratury Małgorzatę Kaczmarczyk-Suchan, sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach: Agatę Żak i Sebastiana Kosmowskiego oraz funkcjonariuszy Komendy Miejskiej w Katowicach,

 

2.       akta postępowania o sygn. 1Ds 217/15 przekazać do Prokuratury Rejonowej w Sosnowcu, celem przeprowadzenia postępowania.”

Dowód: Zawiadomienie Wydziału IV ds. Wizytacji i Okresowej Oceny Prokuratorów, Prokuratury Okręgowej w Katowicach, z datą 04 listopada 2015 r., sygn. IV Dsa 125/15/Kt-Pn, zaadresowane do pokrzywdzonego Jana Jączka, doręczone mi 30 listopada 2015 r. 

Zwracam uwagę na istotny fakt, że ta sprawa  dotyczy środków pieniężnych znacznej wartości jak i szeregu oszustw procesowych popełnionych przez funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości apelacji katowickiej, na moją szkodę. 

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 6  ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, właściwa do prowadzenia śledztwa jest Prokuratura Okręgowa w Warszawie, Wydział VII Śledczy a nie Prokuratura Rejonowa w Sosnowcu.

Dowód: art. 17 ust. 6  ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, cytuję: „Do podstawowych zadań prokuratury okręgowej należy zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy przed sądem okręgowym (…)” oraz art. 25. § 1 KPK, cytuję:

„Sąd okręgowy orzeka w pierwszej instancji w sprawach o następujące przestępstwa: (…),

2) o występki określone w rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140-142, art. 148 § 4, art. 149, art. 150 § 1, art. 151-154, art. 156 § 3, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, art. 165 § 1, 3 i 4, art. 166 § 1, art. 173 § 3 i 4, art. 185 § 2, art. 210 § 2, art. 252, art. 253 § 2, art. 258 § 1-3, art. 265 § 1 i 2, art. 269, art. 278 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art. 284 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art. 286 § 1 w zw. z art. 294, art. 287 § 1 w zw. z art. 294, art. 296 § 3 oraz art. 299 Kodeksu karnego”. 

Nadto w zakresie działania Wydziału VII Śledczego Prokuratury Okręgowej w Warszawie jest, cytuję: „prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych o przestępstwa określone w ustawie o ofercie publicznej, ustawie o obrocie instrumentami finansowymi (…)”.

Patrz: Notatka urzędowa z dnia 4 marca 2015 r. prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach Mariusza Gózd, cytuję: „Wobec faktu, iż w tym zakresie postępowanie musi być kontynuowane, stojący wnosi o przekazanie sprawy innej jednostce i doświadczonemu prokuratorowi. Tym bardziej, iż chce on przedstawić nowe wnioski dowodowe, do przeprowadzenia w sprawie, tym bardziej, iż kwota, o jaką chodzi, jest kwotą znacznej wartości (pkt 3 postanowienia), a wobec zmiany przepisów, sprawa nie powinna być prowadzona w prokuraturze rejonowej.” 

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 4  ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, cytuję: 

„Do podstawowych zadań prokuratury apelacyjnej należy zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy przed sądem apelacyjnym i wojewódzkim sądem administracyjnym, prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach ścigania przestępczości zorganizowanej i korupcji, sprawowanie nadzoru instancyjnego i służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach okręgowych, a także prowadzenie wizytacji prokuratur okręgowych i rejonowych.” 

W związku z powyższym, wnoszę o ustalenie personaliów prokuratorów Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach odpowiedzialnych za rażące naruszanie powyższego i innych przepisów, co skutkowało tym, że podlegli prokuratorzy przez ponad siedem lat nie dopuścili i nie rozpoznali kluczowego dowodu, jakim jest Protokół Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, z dnia 20 grudnia 2007 roku, liczący 120 stron.

Patrz: świadome i zawinione naruszenie przez Getin Noble Bank SA Ustawy Prawo Bankowe, między innymi: art. 70 ust. 1 Ustawy Prawo Bankowe, art. 79 a  ust. 4 pkt 1  Ustawy Prawo Bankowe, art. 128 ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawo Bankowe. 

Biorąc pod uwagę powyższe fakty i oczywistą bezprawność Prokuratora Okręgowego w Katowicach w kwestii przekazania do niewłaściwej prokuratury sprawy dotyczącej afery finansowej, procesowej i ogromnej korupcji funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości, wnoszę o:

1.                 przeprowadzenie rzetelnej wizytacji i lustracji Prokuratury Apelacyjnej i Prokuratury Okręgowej w Katowicach, celem ustalenia personaliów prokuratorów ukrywających od ponad siedmiu lat aferę finansową i bezprawnie mnie represjonujących, c

o wskazałem i udowodniłem między innymi w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa przez Dyrektora Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Waldemara Szmidta i jego popleczników na moją szkodę, z datą 12 maja 2015 r., którego DO DZIŚ PROKURATURA NIE CHCE ROZPOZNAĆ.

2.                  przekazanie niniejszej sprawy do Wydziału Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji poza okręg Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, ponieważ dotyczy ścigania przestępczości zorganizowanej i korupcji oraz środków pieniężnych znacznej wartości.                                                                          

                                                                                Pokrzywdzony Jan Jączek

Więcej:

Getinbank okradajacy klientów !?!
Protestowali przeciwko rządowi ….. i Getin Bankowi
Czy to bankowcy, czy „finansowi łowcy skór”? Oszustwa Getin(para)banku...
Getin Bank przestaje wypłacać pieniądze klientom
KATOWICE 22.08.2013r. PIKIETA W OBRONIE POKRZYWDZONYCH PRZEZ GETIN BANK SA
Oszukani przez Getin Bank i Czarneckiego
Klienci pokrzywdzeni przez Getin Bank protestują przed jego siedzibą
Zawiadomienie Prezydent Miasta Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz o zgromadzeniu publicznym 24.07.2013r.przed Zarządem Getin Banku –Getin Noble Banku SA
Katowice - wniosek pokrzywdzonego w aferze Getin Gangu Jana Jączka do SO Magdaleny Jagiełło
Warszawa - pikieta osób poszkodowanych przed siedzibą Getin Noble BANK 24 lipca 2013 r. Wniosek do SO Magdaleny Jagiełło
LIST OTWARTY POKRZYWDZONEGO PRZEZ GETIN GANG DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI MARKA BIERNACKIEGO
KATOWICE SĄD OKRĘGOWY ROZPRAWA W SPRAWIE AFERY GETIN (PARA) BANKU SA 21.06.2013r. godz.9 
Jan Jączek walczący z Getin Bankiem o ukradzione rodzinie pieniądze zatrzymany z art. 212 kk
Wniosek o ściganie karne prokuratora Małgorzaty Kaczmarczyk-Sucham skrywającą aferę finansową Getin Banku SA Jan Jączek
Afera Getin Banku setki razy większa od Amber Gold? Jan Jączek
Interpelacja Poseł Marii Nowak - OSZUSTWA BANKU i KORUPCJA NA SZCZYTACH WŁADZY na przykładzie Getin parabanku Jan Jączek
Zawiadomienie Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego - Sąd Okręgowy w Katowicach VII Wydział Karny 8 maja 2013 r. o g. 11,10 odbędzie się rozpoznanie skargi Jana Jończyka  na bezczynność i zaniechania prokuratury w sprawie oszustw Getin Banku
WNIOSEK POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO PRZECIWKO PREZESOWI SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH JACKOWI GĘSIAKOWI
Pan Andrzej Seremet Prokurator Generalny ZAWIADOMIENIE POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA
KATOWICE - ZAPROSZENIE NA ROZPRAWĘ W SPRAWIE AFERY GETIN BANKU SA - 25 LUTY
WNIOSEK O BEZPOŚREDNI NADZÓR PROKURATORA APELACYJNEGO W WARSZAWIE NAD ŚLEDZTWEM DOT. OSZUSTW GETIN BANKU SA Jan Jączek
LIST OTWARTY POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA DO WICEPREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO ZBADANIA AFERY GETIN BANKU SA 
Zawiadomienie SN Izby Karnej przez poszkodowanego w aferze finansowej Getin Banku SA Jana Jączka o przestępstwach funkcjonariuszy władzy.
Nie tylko w Polsce banki oszukują - w USA banki wypłacą odszkodowania za nieprawidłowe zajęcie nieruchomości, a kiedy zapłaci Getin Bank itp. parabanki ?
Zapraszamy publiczność na rozprawę Jączek przeciwko Getin Noble Bank SA - Sąd Okręgowy Katowice 7 styczeń 2013
Ryszard Kalisz  Poseł na Sejm RP  Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka - czy spełni obowiązki do których został wybrany i nagłośni oszustwa Getin Banku SA ?
Prokuratura w Katowicach i kolejny asesor Maciej Rusiński który miernotą wkupuje się do tego grona sitwy ukrywając oszustwa GETIN BANKU SA Jan Jączek
Wniosek pokrzywdzonego Jana Jączka o odwołanie z funkcji Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta ukrywającego przestępstwa finansowe Getin Banku
Jan Jączek - chcą mi zamknąć usta, w sprawie afery finansowej Getin Banku SA ukrywanej przez skorumpowanych prokuratorów i sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
Katowice Sąd Okręgowy - zaproszenie na rozpatrzenie skargi Jana Jączka na przewlekłość postępowania sędziego Marcina Szymczaka w sprawie Getin Banku
Poseł i radny zawsze bezradny... przykład niekompetencji Posła PO Borysa Budka. Wniosek o powołanie Sejmowej Komisji do zbadania afery finansowej Getin Banku SA
Zapraszamy 22.08.2012r. (środa) godz. 9 w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, przy Al. Korfantego 117 odbędzie się rozpoznanie „Skargi Jana Jączka na bezczynność prokuratury w sprawie oszustw parabanku zwanego Getinbankiem...
Przekręty Getin Banku - z zainwestowanych 30 tys. zł po sześciu miesiącach zostało niecałe 20 tys. zł.
List otwarty Jana Jączka do Premiera Donalda Tuska w sprawie oszustwa Getin Banku SA i miliardera Leszka Czarneckiego.

 

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Europoseł
13-12-2015 / 14:10
Truizmem jest stwierdzenie, że Polska nie jest krajem demokratycznym lecz krajem absurdu i pośmiewiskiem prawnym, krajem gdzie Konstytucja nie jest najwyższym prawem lecz makulaturą lub - jak piszą na forach Internauci - papierem toaletowym, krajem nie respektującym zaciągniętych zobowiązań międzynarodowych i będącym pośmiewiskiem w Europie, krajem w którym najpierw trzeba dać się zabić ażeby później mieć prawo do złożenia zażalenia, że się zostało napadniętym!!! Słabość centralnej władzy i brak zdecydowanej reakcji na naruszanie prawa przez funkcjonariuszy Państwa powoduje swawolę sędziów, prokuratorów, komorników, policji i urzędników. Wszyscy oni czują się bezkarni i działają na zasadzie - my wam możemy wszystko, a wy nam nic nie możemy zrobić!!! Trwająca 7 lat walka Jana Jączek o praworządność w końcu zwycięży zgodnie z przysłowiem, że droga do prawdy jest ciężka i długa jednakże prawda w końcu wychodzi na jaw i zwycięża czego Panie Janie serdecznie życzę!!!
~Rybnicznka
12-12-2015 / 10:41
W polskim systemie sądowniczym wyroki wydawane są w bardzo wielu sprawach w oderwaniu od dowodów.Sędziego nikt nie kontroluje ponieważ utarło się , że to Sąd tak zdecydował. Daną sprawę sądzi konkretny sędzia z imienia i nazwiska i to ta osoba decyduje o losach ludzi dlatego powinien orzekać na podstawie przepisów prawa w odniesieniu do DOWODÓW. Fakty są takie, że często treść wyroku i uzasadnienie nie znajduje w ogóle oparcia w materiale dowodowym danej sprawy. To , że jest sądownictwo jest dwuinstancyjne to w praktyce wygląda zupełnie inaczej bo w większości przypadków Sąd II Instancji podziela w pełni i uznaje ustalenia sądu I Instancji. Nasze polskie sądownictwo winno być zreformowane ponieważ bardzo kulej , a to przyczynia się do krzywdzenia ludzi. Rażące nieprawidłowości sędziów kryje się pod parasolem niezawisłości sędziowskiej . W rzeczywistości jest taka silna solidarność zawodowa, że pokrzywdzony nie ma gdzie się zwrócić o rzetelne sprawdzenie dowodów i wydanie sprawiedliwego wyroku. Sądy są skorumpowane nawet jeśli nie finansami to układami dlatego dochodzenie do prawdy to długa droga przez mękę. Pan Jan czuje się pokrzywdzony dlatego niech nie zabraknie mu siły i dowodów do obrony swojej osoby i swojej godności. Jest wiele osób pokrzywdzonych i dlatego należy się zjednoczyć i pokazywać niekompetencje sędziów z podawaniem ich nazwisk. Sędzia winien być prawym człowiekiem bo skoro sam nie jest w porządku to jak może sądzić innych - a obecnie tak jest i na to jest mnóstwo dowodów.Nie może być przyzwolenia na dalsze bezprawne działania przez tych, którzy z racji swoich stanowisk winni stać na straży przestrzegania prawa. Trzymam Panie Janku kciuki za sprawiedliwe zakończenie sprawy.
~pis
11-12-2015 / 09:43
życzę Panu cierpliwości i wytrwałości, bo trochę czasu to może zająć nim zmieni się prokurator generalny. Nie oszukujmy się nie po to seremet dostał stołek aby takie sprawy wyjaśniać, ale po to by zabezpieczać tyły i lewe interesy platfusów.
~kgb
11-12-2015 / 08:41
Panuje pewna koncepcja w sprawie naprawy tzw."wymiaru" w Polsce, którą reprezentuje m.in red.Wojciech Cejrowski a mianowicie: wszyscy sędziowie i prokuratorzy - WON!. Ja widzę tylko jeden sposób realizacji: wyłapywać i wieszać!!! Reszta niewyłapanych zwieje do Żydowa. Osobiście chętnie zająłbym się wykonaniem tej koncepcji za zrujnowanie mi życia przez parszywą klikę todziarzy z Katowic, bogatą listę już posiadam....
~helenka
10-12-2015 / 21:57
Oczywiście, że popieramy Jana Jączka. Może wreszcie obecny układ polityczny przyczyni się do ujawnienia tej afery. Kiedy "Aniołki" wymiaru sprawiedliwości zostaną rozliczeni za krzywdy wyrządzone Polakom...?
~obywatel prawa
10-12-2015 / 15:38
Kolejny wniosek i dalsza walka o sprawiedliwość Pana Jana powinny zostać uwzględnione przez adresatów ww. wniosku. Kilka lat SKUTECZNEJ blokady przed rozpoznaniem tej sprawy budzi niesmak i wątpliwości co do niezależności instytucji mającej obowiązek stać na straży prawa! Jako wieloletni obserwator tej i innych historii proszę wszystkich o poparcie Pana Jana Jączka, jak również wzracam się do urzędników (którzy to czytają zapewne) o niezwłoczne interwencje na korzyść Pana Jana zgodnie z obowiązującym prawem. Tej sprawy nie zostawimy a winni poniosą prawem przewidziane kary.