Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 22-02-2016

Zażalenie Jana Jączka na postanowienie o umorzeniu śledztwa wydane przez  prokuratora w Siemianowicach Śląskich  Krzysztofa Jarzynę.

Na wstępie mowa Jana Jączka w Sejmie:

Tychy, 22 lutego 2016 r.

Sąd Okręgowy w Katowicach

Wydział Karny

ul. Andrzeja 16/18

40-957 Katowice

Za pośrednictwem: Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich

ul. 1-go Maja 11

41-100 Siemianowice Śląskie

Dotyczy: akt Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, sygn. akt 1Ds.568/09, sygn. akt 1 Ds. 593/12, sygn. akt 1 Ds. 209/15, obecnie sygn. akt PR 1 Ds. 32.2016

Skarżący: pokrzywdzony Jan Jączek, adres do korespondencji: 43-100 Tychy, email: jan.jaczek@gmail.com

Zażalenie pokrzywdzonego w aferze finansowej i procesowej

na bezprawne postanowienie o umorzeniu śledztwa z datą 21 stycznia 2016 r., sygn. akt PR 1 Ds. 32.2016,  wydane przez  prokuratora z Prokuratury w Siemianowicach Śląskich  Krzysztofa Jarzynę, który jest z mocy prawa wyłączony od udziału w tej sprawie.

I. Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 77 §1 i §2 Konstytucji RP w związku art. 465§2 KPK oraz art. 47 §1 KPK w związku z art. 40 §1 ust. 6 KPK i art. 41 §1 KPK, nadto art. 25 §1 ust. 2 KPK w związku z art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, zaskarżam w całości postanowienie o umorzeniu śledztwa z datą 21 stycznia 2016 r., sygn. akt PR 1 Ds. 32.2016,  doręczone mi dnia 15 lutego 2016 roku, wydane przez  prokuratora z Prokuratury w Siemianowicach Śląskich w osobie Krzysztof Jarzyna, który jest marionetką w rękach zorganizowanej grupy przestępczej i wykorzystuje urząd prokuratora do notorycznego umarzania śledztwa, mimo że Z MOCY PRAWA BYŁ WYŁĄCZONY OD UDZIAŁU W TEJ SPRAWIE.

Dowód: akta Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, sygn. akt 1Ds.568/09, sygn. akt 1 Ds. 593/12, sygn. akt 1 Ds. 209/15, obecnie sygn. akt PR 1 Ds. 32.2016 i inne akta sprawy. 

II. Zgodnie z komentarzem i treścią art. 10 §1 KPK organy ścigania są zobowiązane do skutecznego i efektywnego przeprowadzenia śledztwa a także do wniesienia i popierania oskarżenia o czyn ścigany z urzędu. Tymczasem prawo to jest tylko na papierze, bowiem WŁADZE PROKURATORSKIE W APELACJI KATOWICKIEJ PRZEKSZTAŁCIŁY SIĘ W ORGANIZACJĘ PRZESTĘPCZĄ, chroniącą przed odpowiedzialnością karną skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych i innych aferzystów, a sędziowie apelacji katowickiej ukrywają i chronią przed odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną ten przestępczy układ zamknięty.

Dowód: liczne akta sprawy dotyczące pokrzywdzonych Michaliny Jączek i Jana Jączka znajdujące się w apelacji katowickiej. 

III. W związku z powyższym, należy zadać pytanie, dlaczego tak źle dzieje się w prokuraturze? Jest to środowisko ludzi rodzinnie związanych z reżimem komunistycznym, po wojnie często obsadzonych przez stalinowców, esbeków, kolaborantów, współpracowników tajnych służb i ich potomków, zwalczających zajadle patriotów walczących o niepodległość i suwerenność Narodu Polskiego. Po tak zwanej transformacji ustrojowej, przez ponad 26 lat, prokuratorzy PRL nie zostali rozliczeni za zbrodnie przeciwko Narodowi Polskiemu i z innych przestępstw kryminalnych. 

KORPORACJA PROKURATORÓW I SĘDZIÓW ZAPEWNIŁA SOBIE CAŁKOWITĄ BEZKARNOŚĆ I DOWOLNOŚĆ STOSOWANIA PRAWA, CZĘSTO W SPOSÓB RAŻĄCO SPRZECZNY Z KONWENCJAMI, KONSTYTUCJĄ RP, USTAWAMI I ROZUMEM.

PRZEZ WIELE LAT TEN KLAN LUDZI WYBRANYCH PRZEZ SAMYCH SIEBIE, ZDOMINOWANY PRZEZ RESORTOWE DZIECI I ICH POTOMKÓW, CZĘSTO JEST OPARTY NA NEPOTYZMIE I KORUPCJI. Prokuratura i sądy zamiast chronić obywateli przed przestępcami w dużej mierze chronią przestępców przed odpowiedzialnością karną i cywilną, często z pokrzywdzonych robią przestępców a z przestępców pokrzywdzonych. Tak też jest mojej sprawie. Dowodem jest sporządzony przez Zespół Poselski na rzecz Nowej Konstytucji „Raport nr 1 – Skargi Obywateli na Wymiar Sprawiedliwości”, gdzie na str. 59-61 opisana jest moja gehenna, https://www.youtube.com/watch? v=5HWHY_PYa28

Trafnie przedstawił w Sejmie RP polską rzeczywistość Pan dr Kornel Morawiecki - Marszałek Senior, legendarny działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, założyciel i Przewodniczący Solidarności Walczącej, cytuję:  „NA CO DZIEŃ WIDZIMY BEZPRAWIE, DRAŃSTWO I ROZPACZ, RZĄDZĄ CI CO MAJĄ PIENIĄDZE I SIŁĘ (…)”.

IV. Jako spadkobierca mojej matki śp. Michaliny Jaczek – kombatanta i osoby odznaczonej przez Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego, zamęczonej na śmierć przez koterię funkcjonariuszy apelacji katowickiej, również NA CO DZIEŃ DOŚWIADCZAM BEZPRAWIA, DRAŃSTWA I NIELUDZKIEGO TRAKTOWANIA ze strony funkcjonariuszy reprezentujących wymiar sprawiedliwości w okręgu Sadu Apelacyjnego w Katowicach.

PRZEZ PONAD SIEDEM LAT, JESTEM OSZUKIWANY PRZEZ MARIONETKI MAJĄCE SWOICH POPLECZNIKÓW I MOCODAWCÓW W SĄDZIE APELACYJNYM W KATOWICACH, MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI RP I W INNYCH WAŻNYCH INSTYTUCJACH PAŃSTWA.

Taką marionetką jest między innymi prokurator Krzysztof Jarzyna, który był i jest chroniony przed odpowiedzialnością przez sędziów apelacji katowickiej - wydających orzeczenia w sposób rażąco sprzeczny z prawem i rozumem - którzy NIGDY NIE STWIERDZILI PRZEWLEKŁOŚCI POSTĘPOWANIA PROKURATORSKIEGO TRWAJĄCEGO JUŻ PONAD SIEDEM LAT, natomiast Krzysztof Jarzyna „odwdzięczał się” i wykorzystując urząd prokuratora bezprawnie umarzał śledztwa przeciwko tym sędziom, w tym przeciwko obecnemu Zastępcy Dyrektora Departamentu Sądów Powszechnych i Analiz w Ministerstwie Sprawiedliwości w osobie Waldemar Szmidt. TAK DZIAŁA UKŁAD ZAMKNIĘTY W APELACJI KATOWICKIEJ.

Dowód: akta Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, sygn. akt 1Ds.568/09, sygn. akt 1 Ds. 593/12, sygn. akt 1 Ds. 209/15, obecnie sygn. akt PR 1 Ds. 32.2016 i inne akta sprawy.

V. Biorąc pod uwagę przerażającą skalę bezprawia prokuratora Krzysztofa Jarzyny i jego popleczników, którzy KOLEJNY RAZ, polecili mu wydać postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie afery finansowej dotyczącej sprzedaży akcji LC Corp SA, mimo, że był Z MOCY USTAWY WYŁĄCZONY z tej sprawy, wnoszę o uchylenie zaskarżonego postanowienia przez Sąd i zobowiązanie Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, właściwej prokuratury,  do przeprowadzenia rzetelnego śledztwa w niniejszej sprawie.

VI. W związku z tym, że mam siedem dni na złożenie zażalenia a prokuratura NIE CHCE umożliwić mi wglądu do akt niniejszej sprawy mimo, że ma taki obowiązek ustawowy, w późniejszym terminie uzupełnię to zażalenie.

Dowód: świadek i reporter pisma Pani Helena Nelip-Chmielińska, która w dniu 19 stycznia 2016 r., będąc w Prokuraturze Rejonowej w Siemianowicach Śląskich była obecna przy rozmowie z Prokurator Rejonową w Siemianowicach Śląskich Beatą Cedzyńską.

UZASADNIENIE 

1. Dnia 28 stycznia 2015 r. Sąd Okręgowy w Katowicach, sygn. akt IV Cz 1300/14, uwzględnił moje zażalenie na postanowienie wydane przez Krzysztofa Jarzynę z Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, cytuję:

„(…)po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2015 r. w Katowicach na posiedzeniu jawnym przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich zażalenie Jana Jączka(Jączek) na postanowienie Asesora Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich z dnia 22 lutego 2013 r. o umorzeniu śledztwa sygn. akt 1 Ds. 593/12 na podstawie art. 437 § 1 k.p.k., art. 465 § 1 k.p.k. oraz art. 329 § 1 i 2 k.p.k. i art. 330 § 1 k.p.k.

postanawia:

1. uchylić zaskarżone postanowienie w zakresie czynów opisanych w pkt. 3. i 12. zaskarżonego postanowienia, ze wskazaniem w uzasadnieniu niniejszego postanowienia okoliczności, które należy wyjaśnić i czynności, które należy przeprowadzić, a w pozostałym zakresie utrzymać zaskarżone postanowienie w mocy;(…)”.

Dowód: postanowienie z dnia 28 stycznia 2015 r. Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt IV Cz 1300/14.

2. Poniżej przedstawiam podstawę prawną, świadomie i celowo złamaną przez przełożonych prokuratora Krzysztofa Jarzynę i jego osobiście, dotyczącą wyłączenia od udziału w śledztwie i nielegalnie prowadzonych przez nich czynności.

2a. Zgodnie z treścią art. 47 § 1 KPK, cytuję:

„Art. 47. § 1. Przepisy art. 40 § 1 pkt 1–4, 6 i 10, § 2 oraz art. 41 i 42 stosuje się odpowiednio do prokuratora, innych osób prowadzących postępowanie przygotowawcze oraz innych oskarżycieli publicznych”, w związku z

„Art. 40. § 1. Sędzia jest z mocy prawa wyłączony od udziału w sprawie, jeżeli: (…)

6) brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia lub wydał zaskarżone zarządzenie”,

PROKURATOR KRZYSZTOF JARZYNA BYŁ I JEST Z MOCY PRAWA WYŁĄCZONY OD UDZIAŁU W TEJ SPRAWIE, A MIMO TO PONOWNIE WYDAŁ POSTANOWIENIE O UMORZENIU ŚLEDZTWA.

2b. Nadto zgodnie z art. 25 §1 ust. 2 KPK, cytuję:

„Art. 25. § 1. Sąd okręgowy orzeka w pierwszej instancji w sprawach o następujące przestępstwa: (…),

2) o występki określone w rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140–142, art. 148 § 4, art. 149, art. 150 § 1, art. 151–154, art. 156 § 3, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, art. 165 § 1, 3 i 4, art. 166 § 1, art. 173 § 3 i 4, art. 185 § 2, art. 189a § 2, art. 210 § 2, art. 211a, art. 252 § 3, art. 258 § 1–3, art. 265 § 1 i 2, art. 269, art. 278 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art. 284 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art. 286 § 1 w zw. z art. 294, art. 287 § 1 w zw. z art. 294, art. 296 § 3 oraz art. 299 Kodeksu karnego”, w związku z

z art. 17 ust. 6  ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, cytuję:

„ Do podstawowych zadań prokuratury okręgowej należy zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy przed sądem okręgowym, prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o poważne przestępstwa kryminalne i gospodarcze, a także sprawowanie nadzoru instancyjnego i służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz prowadzenie wizytacji prokuratur rejonowych”,

PROKURATOR KRZYSZTOF JARZYNA BYŁ I JEST Z MOCY PRAWA WYŁĄCZONY OD UDZIAŁU W TEJ SPRAWIE, A MIMO TO PONOWNIE WYDAŁ POSTANOWIENIE O UMORZENIU ŚLEDZTWA.

2c. W dniu 4 marca 2015 r. byłem w Prokuraturze Apelacyjnej w Katowicach i prosiłem, by niniejszą sprawę przekazać zgodnie z właściwością do właściwej prokuratury i przesłuchać mnie, ponieważ chciałbym przedstawić nowe wnioski dowodowe.

Patrz: Notatka urzędowa z dnia 4 marca 2015 r. prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach Mariusza Gózd, cytuję: „Wobec faktu, iż w tym zakresie postępowanie musi być kontynuowane, stojący wnosi o przekazanie sprawy innej jednostce i doświadczonemu prokuratorowi. Tym bardziej, iż chce on przedstawić nowe wnioski dowodowe, do przeprowadzenia w sprawie, tym bardziej, iż kwota, o jaką chodzi, jest kwotą znacznej wartości (pkt 3 postanowienia), a wobec zmiany przepisów, sprawa nie powinna być prowadzona w prokuraturze rejonowej”.

Podkreślić należy, że powyższą notatkę urzędową prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach Mariusza Gózd przesłałem do Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich. Prokurator Krzysztof Jarzyna tak zmanipulował czynnościami, że W OGÓLE MNIE NIE PRZESŁUCHAŁ, wezwanie otrzymałem po terminie, CAŁKOWICIE ZIGNOROWAŁ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA i kolejny raz umorzył śledztwo.

2d. BIORĄC POD UWAGĘ POWYŻSZE RAŻĄCE I UMYŚLNE ŁAMANIE PRAWA ORAZ WYKORZYSTANIE URZĘDU PROKURATORA PRZEZ KRZYSZTOFA JARZYNĘ DO BEZPRAWNEGO UMORZENIA ŚLEDZTWA, ŻĄDAM USTALENIA PRZEZ WYDZIAŁ PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ I KORUPCJI, WŁAŚCIWEJ PROKURATURY, JAKIE KORZYŚCI MATERIALNE I OSOBISTE CZERPIE ON, JEGO POPLECZNICY I MOCODAWCY Z UKRYWANIA AFERY FINANSOWEJ NA KWOTĘ PONAD MILIARDA ZŁOTYCH.

Dowód: akta Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, sygn. akt 1Ds.568/09, sygn. akt 1 Ds. 593/12, sygn. akt 1 Ds. 209/15, obecnie sygn. akt PR 1 Ds. 32.2016 i inne akta sprawy.

3. Dnia 28 listopada 2008 r. złożyłem w Prokuraturze Krajowej, Wydział III Zamiejscowy w Katowicach zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na szkodę mojej matki Michaliny Jączek i mojej osoby, przez przedstawicieli Getin Banku SA i Leszka Czarneckiego, z datą 28 listopada 2008 roku, które również wysłałem listem poleconym do Prokuratury Krajowej w Warszawie, Wydział Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.

Dowód: „Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na szkodę mojej matki Michaliny Jączek i mojej osoby, przez przedstawicieli Getin Banku SA i Leszka Czarneckiego”, z datą 28 listopada 2008 roku, zaadresowane do Prokuratury Krajowej w Warszawie, Wydział Przestępczości Zorganizowanej oraz do Komisji Nadzoru Finansowego, które załączam.

Od dnia 28 listopada 2008 roku (data złożenia zawiadomienia o przestępstwie) do stycznia 2013 roku prokuratorzy i sędziowie apelacji katowickiej ukrywali przede mną kluczowy dowód w sprawie, jakim jest „PROTOKÓŁ GENERALNEGO INSPEKTORATU NADZORU BANKOWEGO”, Z DNIA 20 GRUDNIA 2007 ROKU, w którym zespół funkcjonariuszy o najwyższym statusie i kwalifikacjach zawodowych, stwierdził świadome i zawinione naruszenie przez Getin Noble Bank SA szeregu przepisów prawa bankowego, cytuję:

"Proces kredytowania tych akcji oceniono jako mało ostrożnościowy i budzący wątpliwości na tle obowiązujących przepisów prawa.

Uwagi budziły w szczególności:

- obowiązujące zasady wyliczania zdolności kredytowej, niezgodne z postanowieniami art. 70 ust. 1 ustawy Prawo bankowe,

- przejściowa zmiana wewnętrznych limitów koncentracji wierzytelności w okresie kredytowania zakupu akcji,

- naruszenie przez Bank postanowień art. 79a ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo bankowe,

- brak środków pieniężnych na finansowanie przez Bank akcji kredytowej, związanej z udzieleniem kredytów na zakup akcji LC Corp,

- przejściowe obniżenie współczynnika wypłacalności poniżej normy ostrożnościowej, określonej przepisami art. 128 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo bankowe (...).”

Dowód: Protokół Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, z dnia 20 grudnia 2007 roku, liczący 120 stron.

POWYŻSZY DOKUMENT URZĘDOWY POSIADA  FUNDAMENTALNE ZNACZENIE DLA NINIEJSZEJ SPRAWY, PONIEWAŻ FAKTYCZNIE POTWIERDZA WCZEŚNIEJSZE MOJE ISTOTNE ZARZUTY, TWIERDZENIA I WNIOSKI PRZECIWKO PRZEDSTAWICIELOM INSTYTUCJI FINANSOWEJ, KTÓRYCH DO DZIŚ WŁADZE PROKURATORSKIE I SĄDOWNICZE NIE CHCĄ ROZPOZNAĆ A PRZECIWNIE WSZYSTKO ROBIĄ ABY JE UKRYĆ.


4. Dodać należy, że dnia 8 marca 2013 r., złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prokuratora Krzysztofa Jarzynę, ponieważ popełnia on notorycznie czyny karalne
z art. 286 §1 KK w związku z art. 294 §1 KK – oszustwa procesowe znacznej wartości oraz z art. 258 §1 KK – działanie w zorganizowanej grupie przestępczej i inne przestępstwa, działając na moją szkodę, przy pełnej aprobacie kierownictwa Prokuratury Okręgowej w Katowicach i Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach. Do dziś prokuratura NIE ROZPOZNAŁA PRZESTĘPSTW popełnionych na moją szkodę, przez prokuratora Krzysztofa Jarzynę.  

5. Koteria w apelacji katowickiej, uniemożliwia mi odzyskanie środków pieniężnych znacznej wartości przejętych przez bank w wyniku oszustwa, ponieważ śledztwo „prowadzą” prokuratorzy, którzy podają oczywiste kłamstwa do dokumentów mających znaczenie prawne i dowodowe, sprzeczne z materiałem dowodowym sprawy, manipulują i mataczą tokiem postępowania, chronią się nawzajem oraz popełniają inne czyny karalne. Ten przestępczy proceder prokuratorów TRWA PONAD SIEDEM LAT i wspierany jest przez skorumpowanych sędziów apelacji katowickiej.

POWYŻSZY PROTOKÓŁ GENERALNEGO INSPEKTORATU NADZORU BANKOWEGO”, Z DNIA 20 GRUDNIA 2007 ROKU, w którym zespół funkcjonariuszy o najwyższym statusie i kwalifikacjach zawodowych, stwierdził świadome i zawinione naruszenie przez Getin Noble Bank SA szeregu przepisów prawa bankowego, JEST WYSTARCZAJĄCYM DOWODEM, BY UZNAĆ OSZUSTWO BANKU. Zaprzeczanie oczywistym i bezspornym faktom oraz powoływanie biegłych sądowych, podważających opinie zespołu funkcjonariuszy z GINB, świadczy o skali korupcji i zdegenerowania prokuratorów apelacji katowickiej.

Dowód: akta Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, sygn. akt 1Ds.568/09, sygn. akt 1 Ds. 593/12, sygn. akt 1 Ds. 209/15, obecnie sygn. akt PR 1 Ds. 32.2016 i inne akta sprawy.

6. Reasumując, bardzo trafne są słowa Pana Jarosława Kaczyńskiego - Prezesa Partii „Prawo i Sprawiedliwość”, że POLSKĘ TRZEBA ZMIENIĆ, „nie w imię jakiegoś odwetu, nie w imię nienawiści czy zemsty, tylko w imię czystości Rzeczypospolitej, w imię naszych najbardziej podstawowych interesów i tych moralnych, które w wymiarze historycznym są najważniejsze i tych materialnych związanych z naszym bezpieczeństwem, musimy to uczynić”.

Wobec powyższego, wnoszę o wznowienie śledztwa, umorzonego w sposób rażąco sprzeczny z prawem, co powyżej wskazałem i udowodniłem.

Pokrzywdzony Jan Jączek

Otrzymują do wiadomości z prośbą o interwencję:

1. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej (nr sprawy – BIPP.838.2015)

2. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

3. Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej

4. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

5. Zespół Poselski na rzecz Nowej Konstytucji

6. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

7. Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

8. Komendant Główny Policji

9. Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji

10. Wydział Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji

przy Prokuraturze Generalnej RP

Więcej:

Zawiadomienie Szefa CBA o przestępstwie i wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Katowicach Romanowi Sugierowi Jan Jączek
Jan Jączek walczący z Getin Bankiem o ukradzione rodzinie pieniądze zatrzymany z art. 212 kk
Wniosek o ściganie karne prokuratora Małgorzaty Kaczmarczyk-Sucham skrywającą aferę finansową Getin Banku SA Jan Jączek
Afera Getin Banku setki razy większa od Amber Gold? Jan Jączek
Interpelacja Poseł Marii Nowak - OSZUSTWA BANKU i KORUPCJA NA SZCZYTACH WŁADZY na przykładzie Getin parabanku Jan Jączek
Przestępcy w togach - Prof. dr hab. Tadeusz Iwiński - zawiadomienie Najwyższa Izba Kontroli Pani Alina Hussein Jan Jączek
WNIOSEK O BEZPOŚREDNI NADZÓR PROKURATORA APELACYJNEGO W WARSZAWIE NAD ŚLEDZTWEM DOT. OSZUSTW GETIN BANKU SA Jan Jączek
Zapraszamy publiczność na rozprawę Jączek przeciwko Getin Noble Bank SA - Sąd Okręgowy Katowice 7 styczeń 2013
Prokuratura w Katowicach i kolejny asesor Maciej Rusiński który miernotą wkupuje się do tego grona sitwy ukrywając oszustwa GETIN BANKU SA Jan Jączek
Jan Jączek - chcą mi zamknąć usta, w sprawie afery finansowej Getin Banku SA ukrywanej przez skorumpowanych prokuratorów i sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
Zawiadomienie Wiceprzewodniczącego PE Pana Jacka Protasiewicza o grupie skorumpowanych prokuratorów i przekupnych sędziów będących na służbie u miliardera Leszka Czarneckiego - właściciela Getin Banku SA  Jan Jączek
Paweł Wojtunik - skarga na bezczynność i zaniechania CBA w sprawie rażącego łamania podstawowych praw człowieka przez skorumpowanych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości, na szkodę Jana Jączek i pokrzywdzonych w aferze finansowej wywołanej przez L
Andrzej Seremet Prokurator Generalny - list otwarty dotyczy Getin Bank S.A. oraz bezczynności Prokuratora RP i podległych mu prokuratorów w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych, na szkodę Michaliny Jączek.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Thomas
09-12-2016 / 15:28
Awesome article post.Thanks Again. Much obliged.
~Thomas
09-12-2016 / 15:20
Awesome article post.Thanks Again. Much obliged.
~online
09-12-2016 / 15:18
pharm12online.com/ , once in a while--just for kicks?
~cialis
08-12-2016 / 11:19
pharm12online.com/ , Commercial Its for men mostly but women can enjoy this one to.
~brak
20-05-2016 / 14:10
Lista znanych mi komorników działających wbrew prawu polskiemu (tych zapewne jest więcej): 1. Komornik Sądowy Rafał Wojtyna 2. Asesor Komorniczy Krzysztof Mazuchowski 3. Asesor Komorniczy Maciej Parafiński 4. Asesor Komorniczy Jakub Siadul 5. Asesor Komorniczy Wojciech Andryszczyk 6. SSO Małgorzata Kluziak - dopuszczająca działania komorników oraz sędziów wbrew prawu polskiemu Wszyscy panowie, panie pracują w jednym z najbardziej znanych i przestępczych sądów w Warszawie przy al. Solidarności 127. Bogdan Goczyński "należy uderzać bezpośrednio w ich przełożonych" Polska cały czas znajduje się pod kontrolą żydowskiej mafii - zapamiętajcie dobrze ich nazwiska. Pojawią się one na oficjalnej liście wrogów Polski. fakty.interia.pl/malopolskie/news-dramat-w-krakowie-mezczyzna-zabil-
~szef sadu
12-04-2016 / 07:55
chwasty znowu odrosły i szkodzą, wszystkie trzeba będzie znowu wypalić
~darrendemers12
11-04-2016 / 11:58
~Baśka
12-03-2016 / 23:58
A ja wam powiem jedno: jakie rządy, takie sądy!
~Dziwne
04-03-2016 / 00:57
Przecież Jączek wycofał pozew przeciwko oszustom i zrzekł się roszczeń.
~obywatel prawa
28-02-2016 / 07:59
Wniosek wpełni zasadny i słuszny, tak jak organy ścigania i wymiar sprawiedliwości traktują Pana Jana to skandal!!! Obecna władza powoli, ale skutecznie zaczyna się zabierać za te instytucje i zapewne ta sprawa też zostanie rozliczona a winni zaniedbaniom poniosą konsekwencje czego im życzę a Panu Janowi wytrwałości bo większość Polaków jest za Panem, tysiące ludzi poznali tę sprawę i nie odpuszczą w walce o sprawiedliwość dla Pana!