Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 20-02-2011

Zawiadomienie o przestępstwie i wniosek o ściganie karne sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Wydział II Karny

Al. Korfantego 117/119

40-156 Katowice 

Za pośrednictwem:

Kolegium Sądu Najwyższego

Pl. Krasińskich2/4/6

00-591 Warszawa

Sądu Rejonowego Katowice-Zachód  w Katowicach

Wydział III Karny

Pl. Wolności 10

40-078 Katowice

Rzecznik Dyscyplinarny
przy Sądzie Apelacyjnym w Katowicach

Al. Korfantego 117/119

40-156 Katowice

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

Pani Irena Lipowicz

Rzecznik Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

Komisja Praw Człowieka Praworządności i Petycji Senatu

ul. Wiejska 6

00-902 Warszawa

Pan Krzysztof Kwiatkowski

Minister Sprawiedliwości RP

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Pan Andrzej Seremet

Prokurator Generalny RP

ul. Bracka 28/30

02-315 Warszawa

Pan Paweł Wojtunik

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Al. Ujazdowskie 9

00-583 Warszawa

Dotyczy: przewlekłości postępowania sądowego pozorowanego przez Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach, Wydział III Karny, sygn. akt III Kp 211/10/Z. 

Skarżąca: pokrzywdzona Michalina Jączek – obecnie 81 lat, na podstawie art. 51 § 3 KPK reprezentowana przez syna Jana Jączek, adres do korespondencji; ul. Elfów 63/79, 43-100 Tychy. 

Przy udziale: Prezesa Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, z siedzibą Plac Wolności 10, 40-078 Katowice. 

Skarga Michaliny Jączek

na przewlekłość postępowania sądowego pozorowanego przez Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach, Wydział III Karny w sprawie o sygn. akt III Kp 211/10/Z 

Zawiadomienie o przestępstwie

i wniosek o ściganie karne sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach w osobach: Patrycja Łukasik-Swoboda (Przewodnicząca III Wydziału Karnego), Beata Bujak-Niedziela, Agata Żak, Łukasz Ciszewski, działających w mafii sądowo-prokuratorskiej w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 KK w związku z art. 231 § 2 KK  i inne.           

            Z uwagi na wiek skarżącej – obecnie 81 lat, uprzejmie wnoszę o nadanie niniejszej sprawie  charakteru priorytetowego. 

Działając w imieniu mojej matki Michaliny Jączek – obecnie 81 letniej pokrzywdzonej, na podstawie Ustawy z dnia 17 czerwca 2004ro skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki” (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 z późn. zm.), wnoszę skargę na przewlekłość postępowania sądowego pozorowanego przez Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach, Wydział III Karny, sygn. akt III Kp 211/10/Z i w związku z tym składam wniosek  o: 

I.                   Stwierdzenie przewlekłości tego postępowania sądowego, ponieważ od dnia 6 listopada 2009r. (data przesłania do Sądu akt prokuratorskich – karta nr 1) do dziś Sąd Rejonowy Katowice-Zachód nie chce zgodnie z właściwością przekazać niniejszej sprawy do Sądu Okręgowego w Katowicach, jako rzeczowo i miejscowo właściwego.
Niniejsze postępowanie prowadzone przez sędzię SR w osobie Agata Żak to wielkie oszustwo procesowe, co polega na tym, że sędzia w sposób rażący łamie procedurę karną, na szkodę Michaliny Jączek obecnie 81 letniej pokrzywdzonej, w celu chronienia przed odpowiedzialnością karną funkcjonariusza Policji w osobie Maciej Kulawik, działającego w mafii sądowo-prokuratorskiej w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 KK w związku z art. 231 § 2 KK i inne, co poniżej uzasadniam.

Dowód:  akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, sygn. akt III Kp 211/10/Z. 

II.                Na podstawie art. 25 §1 punkt 2 KPK wnoszę, by Sąd rozpoznający niniejszą skargę , zobowiązał Sąd Rejonowy w Katowicach do natychmiastowego przekazania niniejszych akt sprawy, do Sądu Okręgowego w Katowicach, jako rzeczowo i miejscowo właściwego do rozpatrzenia tej sprawy. 

III.             Przyznanie na rzecz skarżącej Michaliny Jączek od Skarbu PaństwaSądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach kwoty dwadzieścia tysięcy złotych tytułem odpowiedniej sumy pieniężnej, za umyślne łamanie prawa przez przedstawicieli Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, na szkodę skarżącej, co poniżej uzasadniam.

            Dowód:  akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, sygn. akt III Kp 211/10/Z. 

IV.              Zwolnienie skarżącej z opłaty stałej od skargi w wysokości 100 złotych, z uwagi na trudną sytuację materialną Michaliny Jączek. Dodać należy, że Sąd Apelacyjny w Katowicach rozpoznając skargę na przewlekłość postępowania zwolnił skarżącą z opłaty od skargi w sprawie, sygn. akt II S 69/10 i inne akta.

            Dowód: postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach, z dnia 16 października 2010r., sygn. akt II S 69/10 i inne postanowienia. 

V.                Z uwagi na działanie mafii sądowo-prokuratorskiej o charakterze korupcyjnym w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, której struktury przestępcze są silniejsze od władzy Państwa Polskiego, składam wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów z okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach od udziału rozpoznania niniejszej skargi. Na podstawie art. 9 § 2 KPK w związku z art. 37 KPK wnoszę o przekazanie tej sprawy do Sądu Najwyższego w Warszawie i na podstawie art. 441 § 5 KPK wnoszę o  rozpoznanie niniejszej skargi przez Sąd Najwyższy

Uzasadnienie  

Na podstawie art. 304 §1 Kodeksu Postępowania Karnego zawiadamiam, że moja matka Michalina Jączek – obecnie 81 letnia pokrzywdzona wraz z moją osobą jesteśmy ofiarą mafii sądowo-prokuratorskiej o charakterze korupcyjnym, działającej w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, której struktury przestępcze są silniejsze od władzy Państwa Polskiego.

Dowód:  akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, sygn. akt III Kp 211/10/Z i inne akta. 

            Ustalenia faktyczne stanowiące podstawę złożenia powyższej skargi i zawiadomienia o przestępstwie. 

1.         Zawiadamiam, że reprezentując moją matkę Michalinę Jączek – obecnie 81 letnią pokrzywdzoną zostałem oszukany przez oszustów z Getin Banku S.A. na kwotę ponad 326 tys. złotych, nadto oszuści zrobili  dodatkowo i bezprawnie mojej matce zadłużenie obecnie w kwocie około 100 tys. złotych. 

Jednocześnie oszuści z tego banku kupili postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, niezgodne z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art 199 § 1 pkt 2 KPC na mocy którego co miesiąc komornik sądowy ograbia moją matkę z Jej emerytury – vide: załączniki nr 1 i 2.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, sygn. akt III Kp 211/10/Z, sygn. akt III Kp 1024/09, sygn. akt III Kp 398/10/Z/BNB, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty.

2.         W nawiązaniu do powyższej treści, uważamy, że w tej sprawie mamy do czynienia z dwiema zorganizowanymi grupami przestępczymi. 

          Pierwsza grupa przestępcza to część pracowników z Getin Banku S.A., którzy łamiąc m.in. przepisy Prawa Bankowego doprowadzili bezprawnie do przejęcia mienia od swoich klientów na kwotę 689 milionów złotych na rzecz Leszka Czarneckiego – właściciela Getin Banku S.A., kosztem setek osób klientów tego banku, w tym oszukali Michalinę Jączek na kwotę ponad 326 tysięcy złotych. Jednocześnie oszuści z Getin Banku SA dodatkowo zrobili zadłużenie Michalinie Jączek w kwocie obecnie ok. 100 tysięcy złotych. 

            Jest to jedna z największych afer finansowych w Polsce a władze prokuratorskie i sądownicze nie chcą się tą aferą zająć. 

          Druga grupa przestępcza to przekupni prokuratorzy, przekupni sędziowie i inni funkcjonariusze publiczni, którzy „stworzyli” związek przestępczy o charakterze korupcyjnym, tj. MAFIĘ SĄDOWO – PROKURATORSKĄ  i chronią przed odpowiedzialnością karną i cywilną oszustów z Getin Banku S.A., jak również drwią i szydzą z praw pokrzywdzonych i Państwa Prawa. 

Przykłady: 

1A. Dnia 31 sierpnia 2009r. trzech sędziów SO w osobach: Jolanta Kurzawińska – Pasek, Elżbieta Ozga – Świetlik, Sławomir Kaczanowski, wydało postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, NIEZGODNE Z ART. 379 PUNKT 3 KPC W ZWIAZKU Z ART. 199 § 1 PUNKT 2 KPC, na mocy którego, co miesiąc komornik sądowy bezprawnie ograbia  Michalinę Jączek obecnie 81 letnią pokrzywdzoną z jej emerytury na rzecz Getin Banku S.A.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09.

1B. Dnia 5 sierpnia 2010r. bezpośrednio na skutek długiego szeregu pism złożonych przez pełnomocnika Jana Jączek do przedstawicieli Państwa Polskiego w tej sprawie, po dwudziestu miesiącach od złożenia zawiadomienia o przestępstwie, Prokuratura Rejonowa w Katowicach wszczęła śledztwo, tylko po to, by wykonać pozorne działania i bezprawnie umorzyć śledztwo.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10. 

1C. Dnia 20 października 2010r. trzech sędziów SA w osobach: Waldemar Szmidt, Alicja Bochenek i Wojciech Paluch, wydało postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 października 2010r., sygn. akt II S 56/10, stwierdzając, że okres dwudziestu miesięcy zaniechań władz prokuratorskich nie jest przewlekłością postępowania prokuratorskiego i oddalili skargę Michaliny Jączek na przewlekłość postępowania Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Powyższe postanowienie wydano w obecności około 20 osób będących na sali sądowej, naruszając powagę Urzędu Sędziego, szydząc z praw pokrzywdzonych, z zasad prawidłowego rozumowania i Państwa Prawa.

Dowód: akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Katowicach, sygn. akt II S 56/10.

            2. Jednocześnie należy podkreślić, że sposób stosowania prawa wobec mojej matki przez sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach w osobach: Patrycja Łukasik-Swoboda (Przewodnicząca III Wydziału Karnego), Beata Bujak-Niedziela, Agata Żak, Łukasz Ciszewski, jest karykaturalny, co polega na tym, że sędziowie szydzą z praw pokrzywdzonych i obowiązujących przepisów prawa.

Przykłady: 

            2A. Dnia 21 października 2009r. do Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach,  doręczono akta prokuratorskie - dotyczące umyślnego i rażącego łamania prawa przez przekupnego prokuratora w osobie Mariola Musiał, na szkodę mojej matki Michaliny Jączek– vide: zarządzenie sędziego SR Dawida Hrapkowicza z dnia 21 października 2009r. sygn. akt III Kp 1024/09, karta nr 1.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, sygn. akt III Kp 1024/09. 

Tymczasem sędzia SR w osobie Łukasz Ciszewski w sposób umyślny i rażący łamał przepisy procedury karnej i nie chciał przekazać niniejszej sprawy zgodnie z właściwością i na podstawie art. 25 §1 punkt 2 KPK do Sądu Okręgowego w Katowicach, mimo że miał taki obowiązek służbowy.

Uważam, że sędzia SR Łukasz Ciszewski umyślnie i celowo w okresie od października 2009r. do lutego 2011r. nie dopełniał elementarnych obowiązków służbowych, by chronić przekupnego i zdeprawowanego prokuratora w osobie Mariola Musiał przed odpowiedzialnością karną i dyscyplinarną. Moje wnioski w tej kwestii były lekceważone i celowo pomijane.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, sygn. akt III Kp 1024/09. 

            2B. Dnia 14 maja 2010r. pokrzywdzona Michalina Jączek, złożyła zażalenie na postanowienie Prokuratury  Rejonowej w Jaworznie z dnia 30 kwietnia 2010r., sygn. akt 1 Ds. 140/10, o odmowie wszczęcia śledztwa przeciwko prokuratorom w osobach: Mariola Musiał i Bogdan Łabuzek, zaadresowane z datą 14 maja 2010r. do Sądu Okręgowego w Katowicach, Wydział Karny.

Vide: karta nr 4, 5 i 6 - akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, sygn. akt III Kp 398/10/Z/BNB. 

W powyższym zażaleniu pokrzywdzona Michalina Jączek pisze:

„Niniejszym składam wniosek o przekazanie tej sprawy do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Katowicach jako właściwemu, z uwagi na zawiłość sprawy, jak i wyrządzoną mi szkodę o znacznej wartości, tj. o przestępstwo z art. 286 §1 KK w związku z art 294 §1 KK (...)”. 

Bezspornym jest fakt, że pieniądze pokrzywdzonej Michaliny Jączek w kwocie ponad 326 tys. złotych przejął Getin Bank S.A., a moja matka wraz z synem Janem Jączkiem oskarża ten bank o oszustwo finansowe, tj. o przestępstwo  z art. 286 §1 KK w związku z art 294 §1 KK i inne.

Dowód:  akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, sygn. akt III Kp 398/10/Z/BNB. 

Zgodnie z art. 25 §1 punkt 2 KPK Sąd Okręgowy orzeka w pierwszej instancji w sprawach o następujące przestępstwa: z art. 286 §1 KK w związku z art 294 KK i inne.

Tymczasem sędzia SR Beata Niedziela-Bujak, jak i Przewodnicząca Wydziału III Karnego Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach w osobie Patrycja Łukasik-Swoboda w sposób bezczelny i rażący złamali powyższą procedurę karną, by chronić zdeprawowanych i przekupnych prokuratorów przed odpowiedzialnością karną i dyscyplinarną.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, sygn. akt III Kp 398/10/Z/BNB.

            Dnia 8 lutego 2011r. sędzia SR Beata Niedziela-Bujak wydała postanowienie nie uwzględniając  zażalenia mojej matki, mimo że dnia 8 lutego 2011r. złożyłem wniosek o wyłączenie sędzi od udziału rozpoznania sprawy, podkreślając, że do 7 dni złożę na piśmie uzasadnienie dotyczące jej wyłączenia.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, sygn. akt III Kp 398/10/Z/BNB. 

            2C. Dnia 17 września 2009r. pokrzywdzona Michalina Jączek, złożyła zażalenie na postanowienie Prokuratury  Rejonowej w Jaworznie z dnia 28 sierpnia 2009r., sygn. akt 1 Ds. 715/09, o odmowie wszczęcia śledztwa przeciwko funkcjonariuszowi Policji w osobie Maciej Kulawik, który nie rozumiał, że zmiana treści protokołu -  po rozprawie sądowej - przez sędzię SO Danutę Ożarowska jest przestępstwem.

Dowód:  akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, sygn. akt III Kp 211/10/Z. 

W powyższym zażaleniu pokrzywdzona Michalina Jączek pisze:

„Niniejszym składam wniosek o przekazanie tej sprawy do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Katowicach jako właściwemu, z uwagi na zawiłość sprawy, jak i wyrządzoną mi szkodę o znacznej wartości, tj. o przestępstwo z art. 286 §1 KK w związku z art 294 §1 KK (...)”. 

Bezspornym jest fakt, że pieniądze pokrzywdzonej Michaliny Jączek w kwocie ponad 326 tys. złotych przejął Getin Bank S.A., a moja matka wraz ze mną oskarża ten bank o oszustwo finansowe, tj. o przestępstwo  z art. 286 §1 KK w związku z art 294 §1 KK i inne.

Dowód:  akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, sygn. akt III Kp 211/10/Z. 

Zgodnie z art. 25 §1 punkt 2 KPK Sąd Okręgowy orzeka w pierwszej instancji w sprawach o następujące przestępstwa:  art. 286 §1 KK w związku z art 294 KK i inne.

Tymczasem sędzia SR Agata Żak, jak i Przewodnicząca Wydziału III Karnego Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach w osobie Patrycja Łukasik-Swoboda w sposób bezczelny i rażący łamią powyższą procedurę karną, by chronić przed odpowiedzialnością karną i dyscyplinarną funkcjonariusza Policji, który wcześniej utrudniał przeprowadzenie prawidłowo śledztwa przeciwko skorumpowanym sędziom Sądu Okręgowego w Katowicach.

Dowód:  akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, sygn. akt III Kp 211/10/Z.

            Istotny jest fakt, że śledztwo powinno być prowadzone poza okręgiem Sądu Okręgowego w Katowicach (ponieważ dotyczyło sędziów Sądu Okręgowego z Katowic), jak również przez Wydział Przestępczości  Zorganizowanej i Korupcji, właściwej Prokuratury Okręgowej a nie przez prokurator z Prokuratury Rejonowej – znajomej sędziów SO – co jest kpiną z procedury karnej, z praw pokrzywdzonych i Państwa Prawa.

Dowód:  akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, sygn. akt III Kp 211/10/Z.

            Dodać należy, że od dnia 6 listopada 2009r. do dziś powyżej wskazani funkcjonariusze publiczni, utrzymywani za pieniądze podatników nie chcą przekazać akt sprawy, zgodnie z właściwością do Sądu Okręgowego w Katowicach, jako rzeczowo i miejscowo właściwego, czym naruszyli art. 258 § 1 KK w związku z art. 231 §  2 KK i inne. Dowód:  akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, sygn. akt III Kp 211/10/Z.

 

            3.         W nawiązaniu do powyższej treści, podkreślić należy, że sędzia SR Łukasz Ciszewski po 16 miesiącach przekazał sprawę o sygn. akt III Kp 1024/09 do Sądu Okręgowego w Katowicach i jest to działanie częściowo pozytywne.

            Nadto sędzia  SR Łukasz Ciszewski w czasie rozpoznawania powyższej sprawy wobec mojej osoby zachowywał się po ludzku, stwarzając pozory obiektywizmu przy rozpoznawaniu sprawy

            Natomiast wyjątkową podłością i brakiem jakiejkolwiek kultury wobec mojej osoby, wykazała się Beata Niedziela-Bujak pełniąca obowiązki sędziego Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, która bezczelnie kpiła z procedury karnej i z mojej osoby, łamiąc obowiązujące zasady w państwach demokratycznych.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, sygn. akt III Kp 398/10/Z/BNB. 

            Dodać należy, że sędzia z zemsty nałożyła na mnie karę grzywny w wysokości 500 złotych za rzekomą obrazę sądu, po złożonym przeze mnie wniosku o jej wyłączenie od udziału rozpoznania tej sprawy.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, sygn. akt III Kp 398/10/Z/BNB. 

            Zadaję fundamentalne pytanie:

            Jaki jest sens utrzymywania za pieniądze publiczne Beaty Niedziela-Bujak na stanowisku sędziego sądów powszechnych, która wielokrotnie naruszyła powagę Urzędu Sędziego, szydziła z procedury karnej i z praw pokrzywdzonych, nadto chroni przestępców przed odpowiedzialnością karną? Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, sygn. akt III Kp 398/10/Z/BNB. 

Takich irracjonalnych i nieludzkich działań prokuratorów oraz sędziów w tej sprawie, łamiących zobowiązania międzynarodowe w dziedzinie praw człowieka i ośmieszających Państwo Polskie, jak również naruszających powagę Urzędu Prokuratora i Urzędu Sędziego, możemy wraz z matką przytoczyć na dziesiątki stron formatu A4.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, sygn. akt III Kp 211/10/Z, sygn. akt III Kp 1024/09, sygn. akt III Kp 398/10/Z/BNB, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty. 

            4.         Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności faktyczne i prawne, żądanie zasądzenia od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach na rzecz skarżącej kwoty dwadzieścia tysięcy złotych za zaniechania i bezprawne pozorowanie działań przedstawicieli tegoż Sądu jest w pełni uzasadnione. 

            Szkody materialne i szkody niematerialne wyrządzone Michalinie Jączek – obecnie  81 letniej pokrzywdzonej przez umyślne i celowe zaniechania, jak również pozorowane działania przedstawicieli tego Sądu w tej sprawie, są nieporównywalnie wyższe niż kwota żądana w tej skardze, ponieważ pokrzywdzona nie może korzystać z majątku bezprawnie przejętego przez oszustów z Getin Banku S.A. w kwocie 326 592,82 złotych.

            Bezpośrednio na skutek tych bezprawnych działań pokrzywdzona przeżywa ogromne cierpienie i ból psychiczny, zadawany jej przez zdeprawowanych funkcjonariuszy publicznych, utrzymywanych za pieniądze podatników w kwocie ok. osiem tysięcy złotych miesięcznie. W związku z powyższym zadaję pytanie:

            Jaka jest sprawiedliwość Państwa Polskiego? 

Nadto syn pokrzywdzonej Jan Jączek nie może podjąć żadnej pracy zarobkowej, ponieważ, aby odzyskać zagrabiony majątek, musi odpisywać na dziesiątki pism, klonowanych przez mafię sądowo-prokuratorską, co wskazał i udowodnił w wielu pismach złożonych do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i przedstawicieli Państwa Polskiego.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, sygn. akt III Kp 211/10/Z, sygn. akt III Kp 1024/09, sygn. akt III Kp 398/10/Z/BNB, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty. 

5.                   W niniejszej skardze na przewlekłość postępowania sądowego, celowo i świadomie zwracam się do Wysokich Przedstawicieli Państwa Polskiego, z uprzejmą prośbą o zbadanie akt opisanej sprawy i podjęcie skutecznych działań przeciwko mafii sądowo-prokuratorskiej.

Jestem głęboko przekonany, że prawdy i sprawiedliwości nie mogą dochodzić w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, gdyż władza sądownicza i prokuratorska, jest skorumpowana, utraciła zaufanie społeczne i nie wykonuje elementarnych obowiązków ustawowych wobec wielu osób pokrzywdzonych.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, sygn. akt III Kp 211/10/Z, sygn. akt III Kp 1024/09, sygn. akt III Kp 398/10/Z/BNB, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty. 

Fakt istnienia mafii sądowo-prokuratorskiej w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach potwierdza 51 osób, które złożyły petycję do Pana Jerzego Buzka Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego – vide: załącznik nr 2.

Z uwagi na powyższe okoliczności faktyczne, interes społeczny jak i dobro wymiaru sprawiedliwości wymaga, by na podstawie art. 9 § 2 KPK w związku z art. 441 § 5 KPK Sąd Najwyższy rozpoznał niniejszą skargę na przewlekłość postępowania sądowego.

6.                   W nawiązaniu do powyższej treści, informuję że, nie po to zwracamy się z moją matką - obecnie 81 letnią pokrzywdzoną do tak zwanego „wymiaru sprawiedliwości”, by z nim toczyć walkę o swoje elementarne prawa zawarte w Konstytucji RP i w Konwencjach Międzynarodowych, ale po to, by odebrać bezprawnie zagrabiony majątek o znacznej wartości od oszukańczego Getin Banku S.A.

Natomiast funkcjonariusze tak zwanego wymiaru sprawiedliwości, uniemożliwiają mojej matce i mojej osobie odzyskanie bezprawnie zagrabionego majątku obecnie w kwocie ponad 400 000,00 złotych.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, sygn. akt III Kp 211/10/Z, sygn. akt III Kp 1024/09, sygn. akt III Kp 398/10/Z/BNB, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty. 

7.         Do niniejszej skargi załączam następujące dokumenty: 

Załącznik nr 1 – Artykuł z tygodnika NOWINY NYSKIE z dnia 13 sierpnia 2009r., pt. „Nikt nie broni obywatela”, gdzie jest opisany mechanizm oszustwa finansowego, przeprowadzonego przez Getin Bank S.A., na szkodę pokrzywdzonych. 

Załącznik nr 2 - PETYCJA Z PROŚBĄ O INTERWENCJĘ W SPRAWIE BEZPRAWNYCH DZIAŁAŃ I ZANIECHAŃ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH, PRZEZ OKRES PONAD DWÓCH LAT, NA SZKODĘ PANI MICHALINY JĄCZEK OSZUKANEJ PRZEZ GETIN BANK S.A. NA KWOTĘ PONAD 400.000,00 ZŁOTYCH, zaadresowana z datą 12 stycznia 2011r do Pana Jerzego Buzka Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. 

8.         Z uwagi na nieporadność i wiek 81letniej pokrzywdzonej, niniejszą skargę i zawiadomienie o przestępstwie napisał jej syn Jan Jączek a matka Michalina Jączek po przeczytaniu tego pisma podpisała je, wnosząc by Sąd uwzględnił powyższą skargę.

Ponadto wnoszę, by Sąd wezwał syna - pełnomocnika Jana Jączek, na rozpoznanie niniejszej skargi, celem uzupełnienia jej o istotne fakty.

Pełnomocnik

Jan Jączek

APEL POKRZYWDZONYCH DO PRZEDSTAWICIELI PAŃSTWA POLSKIEGO I INSTYTUCJI MIĘDZYNARODOWYCH O PODJĘCIE DZIAŁAŃ PRZECIWKO MAFII SĄDOWO – PROKURATORSKIEJ, DZIAŁAJĄCEJ W POLSKIM WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI, BEZPRAWNIE REALIZUJĄCEJ INTERESY OSZUSTÓW Z GETIN BANKU S.A. I INTERESY WŁASNE, NA SZKODĘ POKRZYWDZONYCH.

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości  i Praw Człowieka - zawiadomienie o oszustwach w Getin Banku S.A.

Jak Czarnecki Leszek właściciel Getin Banku S.A. we współpracy z Domem Maklerskim IDM S.A. oszukuje klientów i manipuluje kursami akcji.

List otwarty do sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Prokuratora Generalnego w sprawie doprowadzenia kilkuset klientów Getin Banku S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości przez osoby działające w imieniu tego banku.

„Jak prokurator Mariola Musiał z Katowic chroni przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku S.A.”

ZAPRASZAMY MEDIA na rozprawę Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie rażących zaniechań prokuratorów broniących oszustów z Getin Banku S.A., którzy przejęli miliony z majątków swych klientów.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Angel
24-12-2014 / 07:45
hola una cosa porque haces los" rel="nofollow">irhsnibr.com"> eorgcicies de pie? eso es malisimo para la espalda y aparte q sentado con respaldo aislas mas el musculo. me puedes responder gracias
~Kaden
15-07-2012 / 14:02
~Boguslav Vantola
30-03-2011 / 23:21
Nawiązując do faktów przetworzonych przez pana Jana, to ja rozumiem to bezgraniczne roztargnienie prawnicze tych osób reprezentujących te Sądy i Prokuratury w RP, panu Janowi ja udzielę wsparcia, bo ma rację, lecz takiego przestępstwa tak się nie typizuje oraz nie opisuje się takich machloji w sposób umożliwiający tym ściganym osobom podważenie zasadności zarzutów i wykazywanie braku wiarygodności oskarżyciela. Główną przyczyną tej sytuacji, to faktycznie jest naruszenie tego przepisu par. 1 art. 231 kk poprzez nadużycie funkcji i niedopelnienie obligatoryjnych obowiązków tu wskazanego oskarżyciela publicznego. Ale to już sytuacja wtórna, która wynika z wykonania władzy w sposób potępiany art. 5 kc. Niestety to przestępstwo opisywane przez pana Jana stricte typizuje par. 5 - par. 1 art. 299 kk, więc zarzut o oszustwo powinien być typizowany według w/w, chociaż to oszustwo wykazuje znamiona zachowania tego par. 1 art. 286 kk. Zarzut powinien być oparty o fakty, zaś te wynikają według par. 2 art. 2 kpk z treści dokumentów, bo nie tylko z samej sytuacji doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia i dyspozycji środków finansowych przez panią Michalinę. Według mojej opinii, to przyczyną tych perypetii pana Jana jest to postanowienie wydane w trybie instancyjnym przez Sąd Rej. w Katowicach, lecz zapewne trzeba przyjrzeć się i pozostalym postanowieniom, bo wzruszenie postanowienia prokuratorskiego rozpatrzonego już w trybie postępowania instancyjnego jest możliwe tylko poprzez zaskarzenie tego wyroku Sądu Okręg. w Zielonej Górze już w postępowaniu cywilno-procesowym, opartym o zasady Konstytucji RP. Postępowanie nie dotyczyło by sporu o tę kwotę 326-tys. zł. lecz o zasadność sposobu takiego jej zadysponowania przez Getin Bank S.A. wobec norm prawa wedlug Konstytucji RP. Oczywiście istota tej sprawy wykazuje publiczne oszustwo i jego bezkarność wobec obowiązującego prawa, ale takiego rozporządzenia środkami prywatnymi nikt nie wydał w RP. Zaś Prokuratura wydając postanowienie stwierdziła w jego treści swoje ustalenia, a Sąd Rej. instancyjnie stwierdził te ustalenia w sposób nie zaskarżalny w trybie karnym, gdyż prokurator nie wznowi sprawy w trybie par. 2 art. 327 kpk w zw. z oszustwem typizowanym par. 1 art. 286 kk, ale będzie musiał wszcząć postępowanie wobec zachowania się według par. 5 - par. 1 art. 299 kk przez personel Getin Banku S.A. w trybie par. 1 art. 327 kpk w zw. z par. 1 art. 239 kk - a więc.
~ieytzne
22-03-2011 / 23:56
~todziokiller
24-02-2011 / 20:42
Myślę, że szukanie sprawiedliwości w tzw. wymiarze sprawiedliwości w Polsce jest niemożliwe i niewykonalne. Pazerni na kasę todziarze nie są i nigdy nie będą zainteresowani aby ten tzw. wymiar sprawiedliwości normalnie funkcjonował. A z czego by żyło to parszywe, skorumpowane bydło? Myślicie że tylko z owych 8 tysięcy. Tyle to oni wydają na chlanie wódy, która muszą chlać bo na trzeżwo to w lustro patrzeć nie mogą. Całkowicie zgadzam się i podpisuję pod wpisem "omegatemida" w kwestii rozwiązania tego problemu, który jest jak wrzód na d...pie polskiego społeczeństwa. Jeśliby ewentualnie prferować bardziej łagodne środki to proponuję skierować wniosek do trybunału w Hadze o uznanie tego całego cyrku za organizację przestępczą a następnie przykładnie skierować do obozów koncentracyjnych ( bo wywiesić ich dziś już nie można).
~CZ
22-02-2011 / 19:26
Zbigniew Siemiątkowski w programie "Warto rozmawiać - Funkcjonariusz SB w służbie III RP? "15.02.2011 1/3 youtube co ciekawe i BARDZO SZOKUJĄCE! Sfilmowano i nagrano wywiad ze Zbigniewem Siemiątkowskim w jego własnym ,prywatnym mieszkaniu,Co mnie tak bardzo zszokowało ?,oczywiście treść wywiadu ,gdzie Siemiątkowski sugeruje ,że Turowski był w czasie Zamachu na Papieża w Rzymie w tym czasie jak i był obecny i komenderował !!!!!!!!!!!!!!!!ambasadorem polskim w Smoleńsku w czasie PO krótko PO Zamachu Smoleńskim na Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i 95 osób najwyższych dostojników państwowych RP,ELITY polskiej .Co mnie najbardziej w tym programie przeraziło!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!? ,przeraziły mnie Memory symbole państwowej i duchowej jazni Izraela -żydów ,państwa żydowskiego ,izraela -duża i mała w domu Zbigniewa Siemiątkowskiego ,na jego biurku wśród fotografii w tle wywiadu nagranego w domu Z.Siemiątkowskiegio z Warto rozmawiać.Zbigniew Siemiątkowski był przecież ministrem spraw wewnętrznych ,ministrem prezydenckim! L.Wałęsy alias Leiba Kohne,w rządzie przecież solidarnościowym ,był ministrem prezydenckim!,..czyżby zbrodniarz wojenny przeciwko ludzkości i Narodowi Polskiemu Wojciech Jaruzelski oddał władzę nad Polską Przy "Okrągłym Stole "frakcji żydowskiej według starego scenariusza z legendarnych "Chamów i żydów" Witolda Jedlickiego? (książka na pdf w internecie).Te Memory ,duża i mała na filmie ,sami możecie zobaczyć ! przerażają mnie !!!,czy świadczy to tym ,że Polską rządzą Mosady ,niemieckie słUżby ,ruskie i post sowieckie bestialstwa -FSB -KGB ,wspólnie ,w ramach Kondominium? Wyraził to dobitnie reżyser -patriota Grzegorz Braun "-O UKŁADZIE WROCŁAWSKIM"grzegorzbraun.pl/ Warto rozmawiać dzisiaj !prawdoPOdobnie ostanie!.
~Rafał ze Szczecinka
21-02-2011 / 18:27
~nikt
21-02-2011 / 16:22
Rzeczywiście ma gdzieś. Został przecież min.spr. powołanym do pobierania apanaży , pierdzenia w stołek i lekceważenia obywateli, kosztem których pasożytuje. Zamiast żebrać i lamentować z" uniżoną prośbą, szanowny pan się zajmie " napisać 'zabierz się gnoju, pasożycie do roboty do której zostałeś powołany " W czym jest lepszy od zwykłego obywatela . Ta kreatura po to została powołana na urząd, żeby obywatelowi służyc o czym zapomina.
~kir
21-02-2011 / 15:10
nie lepiej to pisać na Berdyczów , kwiatkosiu ma w dupie wasze pisma ,chyba że używają je do kibli w warszawce.
~bełkot kretyna
21-02-2011 / 11:21
Pan Kwiatkowski nie czytuje takich bzdur, od tego ma swojego psa, a wlasciwie sukę, która ujada na miedzy i bredzi jak w malignie. Odcisk ma rację, zatem nie pozostaje nam nic innego, niż naostrzyc kosy.