Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Wniosek o wydanie przez Komendanta Głównego Policji zakazu poszukiwania przez Policję dr Zbigniew Kękuś

Kraków, 12 października 2009r.

dr Zbigniew Kękuś

Adres: do wiadomości ZG SOPO

Szanowny Pan

Gen. insp. Andrzej Matejuk

Komendant Główny Policji

ul. Puławska 148/150

02-514 Warszawa

Dotyczy: Wniosek o wydanie przez Komendanta Głównego Policji zakazu poszukiwania mnie przez Policję.

Uzasadnienie

W dniu 7 października 2009r. dwóch umundurowanych Policjantów poszukiwało mnie o godz. 21:00 w mieszkaniu pod adresem /…/ Kraków, zamieszkiwanym przez moich synów oraz moją byłą żonę.

Nie wyjaśnili, który reprezentują Komisariat Policji, ale ze względu na rejonizację byli to najpewniej Policjanci Komisariatu III Policji w Krakowie.

Rozmawiali z moimi synami.

Jako cel wizyty podali potrzebę rozpoznanie zgłoszonej im przez nie wymienioną przez nich z imienia i nazwiska osobę sprawy zamiaru popełnienia samobójstwa przez osobę zamieszkującą pod w.w. adresem.
Chodziło o mnie.

W dniu 8 października 2009r. dwóch umundurowanych Policjantów poszukiwało mnie o godz. 22:30 w mieszkaniu mej matki pod adresem /…/ Kraków.
Nie podali przyczyn poszukiwania mnie.
Najpewniej była to ta sama przyczyna, dla której dzień wcześniej Policjanci poszukiwali mnie w mieszkaniu zamieszkiwanym przez moich synów.
Z przyczyn podanych w mym piśmie z dnia 25 maja 2009r. do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska – Załącznik I,1 - ja rzeczywiście poinformowałem Posła, że odbiorę sobie życie w październiku br., jeśli Poseł D. Tusk nie udzieli mi do końca września 2009r. w przedstawionej w piśmie formie pomocy w wyjaśnieniu okoliczności, z przyczyn których sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasz Kuczma uczynił mnie wyrokiem z dnia 18.12.2007r. przestępcą, skazując mnie z art. 226 § 1 i inne.

Skazał mnie SSR T. Kuczma za popełnienie latach 2003 do 2005 za pomocą środków masowego komunikowania, tj. za pośrednictwem Internetu przestępstw:

 1. Znieważenia w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych /art. 226 § 1 k.k./ i zniesławiania /art. 212 § 2 k.k./ sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie: SSO Ewa Hańderek SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawałek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Kłosińska, SSR Izabela Strózik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Małgorzata Ferek, SSO Maja Rymar oraz sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie: SSA Włodzimierz Baran, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kuś-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski.
 2. Znieważenia /art. 226 § 3 k.k./ i zniesławiania /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej, prof. dr hab. Andrzeja Zoll.
 3. Zniesławienia /art. 212 § 2 k.k./ adw. Wiesławy Zoll – małżonka prof. dr hab. Andrzeja Zolla, adwokat, w latach 1997 – 2004 pełnomocnik mej żony w prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Krakowie postępowaniu z mojego powództwa o rozwód /sygn. akt XI CR 603/04/.
 4. Rozpowszechniania wiadomości z rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności /art. 241 § 2 k.k./

Wyżej wymienione przestępstwa popełnić miałem w związku z prowadzoną w latach 1997-2006 przez Sąd Okręgowy w Krakowie i Sąd Apelacyjny w Krakowie sprawą z mojego powództwa o rozwód – sygn. akt Sądu Okręgowego w Krakowie: XI CR 603/04.

Przestępcą uczynili mnie adw. Wiesława Zoll, były Rzecznik Praw Obywatelskich Andrzej Zoll oraz w.w. sędziowie Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie, którzy przez kilka lat obrażali moich małoletnich dzieci i moje konstytucyjne i ustawowe prawa obywatelskie, pozbawiali nas możności korzystania z naszych praw, a niektórzy z nich znęcali się wręcz nad moim małoletnim chorym synem, ryzykowali jego kalectwem, nie zezwalając mi na jego, nakazane przez lekarza specjalistę rehabilitacji–pediatrę, Dyrektora Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci rehabilitowanie

Poseł Donald Tusk nie udzielił przez 4 miesiące jakiejkolwiek odpowiedzi na moje do niego pismo z dnia 25 maja 2009r. mimo, że zostało złożone - między innymi - osobiście w jego Biurze Poselskim w Gdańsku – patrz: Załącznik I, 1.
Nie otrzymawszy przez kilka tygodni nie tylko pomocy, o którą prosiłem, ale nawet jakiejkolwiek odpowiedzi od Posła Donalda Tuska, z prośbą o interwencję w sprawie skazującego mnie wyroku zwróciłem się do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Wassermanna.
Poseł Zbigniew Wassermann złożył interpelację do Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego Andrzeja Czumy.

Napisał w niej między innymi Poseł Z. Wassermann – Załącznik I, 3:

„(…) Mam pełne przekonanie, iż ściganie Pana Zbigniewa Kękusia z oskarżenia publicznego w zakresie art. 226 § 1 kk, było w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego niedopuszczalne. Sama Konstytucja każe traktować orzeczenia Trybunału, jako wiążące i zmusza wszelkie organy władzy, w tym władzy sądowniczej, do podporządkowania się ich treści.”

Dowód: Interpelacja Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Zbigniewa Wassermanna z dnia w sprawie wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18.12.2007r. /sygn. akt II K 451/06/ - Załącznik 3

Według posiadanych przeze mnie informacji Minister A. Czuma otrzymał w.w. interpelację w dniu 14 września 2009r.
Jeśli dopełnił jego, stanowionego art. 193.1. Regulaminu Sejmu obowiązku -
„Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania interpelacji” - a Marszałek Sejmu B. Komorowski nie przetrzyma odpowiedzi Ministra A. Czumy nadto długo – art. 193. 2 Regulaminu Sejmu: „Odpowiedź pisemną składa się na ręce Marszałka Sejmu z dołączeniem dwóch odpisów. Marszałek Sejmu przesyła interpelantowi odpis odpowiedzi. Teks pisemnej odpowiedzi na interpelację ogłasza się w załączniku do sprawozdania stenograficznego z posiedzenia Sejmu.” - w najbliższych dniach okaże się, że prawomocny, skazujący mnie wyrok sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczma z dnia 18.12.2007r. był wyrokiem niekonstytucyjnym, tj. sprzecznym z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r. /Dz. U. z dnia 19.10.2006r., nr 190, poz. 1409/.

Licznym funkcjonariuszom publicznym zaangażowanym w uczynienie mnie przestępcą, a następnie w utrzymanie nałożonego na mnie w sprzeczności z wyrokiem TK z dnia 11.10.2006r. statusu przestępcy nie pozostaje zatem teraz nic innego, jak cierpliwie czekać na odpowiedź Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego Andrzeja Czumy na w.w. interpelację Posła Zbigniewa Wassermanna.

W związku z interpelacją Posła Z. Wassermanna zrezygnowałem z realizacji przedstawionej w mym piśmie z dnia 25.05.2006r. do Posła Donalda Tuska /Załącznik I, 1/ groźby odebrania sobie życia.
Poinformowałem o tym Posła D. Tuska pismem z dnia 1 października 2009r. – Załącznik I, 2.

Elektroniczna wersja tego pisma została umieszczona na stronie www.zkekus.pl

Brak zatem obecnie potrzeby okazywania mi szczególnej troski przez funkcjonariuszy publicznych w tym przez Policjantów.
Serdecznie dziękuję za tą, której potwierdzeniem była wizyta złożona w dniu 7.10.2009r. przez Policjantów moim synom.

Pragnę poinformować, że w związku z wizytą w mieszkaniu mej matki w dniu 8 października 2009r. o godz. 22:30 dwóch poszukujących mnie Policjantów pismem z dnia 10 października 2009r. złożyłem wniosek do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska – Załącznik I: „Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, z czyjego polecenia oraz z jakiego powodu w dniu 8 października 2009r. dwóch umundurowanych Policjantów poszukiwało mnie o godz. 22:30 w mieszkaniu mej 76-o letniej matki, naruszając jej ciszę nocną oraz zagrażając jej zdrowiu.”

Nawiasem mówiąc, gdyby przez kilka lat w.w. sędziowie Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz państwo Wiesława i Andrzej Zoll równie rzetelnie realizowali ich obowiązki, jak Pana podwładni, gdyby podporządkowali się ich konstytucyjnym, ustawowym, a w przypadku adw. W. Zoll także stanowionych Kodeksem Etyki Adwokackiej obowiązkom oraz nie pozbawiali moich małoletnich dzieci i mnie prawa korzystania z naszych ustawowych i konstytucyjnych praw, Pana podwładni nigdy by o mnie nawet nie usłyszeli.

W związku z ustaniem powodów dla ewentualnego udzielenia mi pomocy przez Policję,

wnoszę, jak na wstępie.

Z poważaniem,

dr Zbigniew Kękuś

Ojciec Przestępca

Załączniki:

1. Pismo Z. Kękusia z dnia 10.10.2009r. do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska

Do wiadomości:

 1. Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa
 2. Komendant Komisariatu III Policji w Krakowie, ul. Strzelców 16, 31-422 Kraków
 3. Komendant Komisariatu IV Policji w Krakowie, ul. Królewska 4, 30-045 Kraków
 4. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa
 5. Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
 6. Pani Danuta Przywara, Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa
 7. Pan Jerzy Baczyński, Redaktor Naczelny, Polityka, ul. Słupecka 6, 02-309 Warszawa
 8. Pan Mirosław Błaszczyk - Prezes Zarządu Telewizji Polsat S.A., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa
 9. Pan Jarosław Hendzel, Dyrektor Generalny "Radio Muzyka Fakty" sp. z o.o., Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków
 10. Pan Adam Homiak, Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskie Radio SA , al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa
 11. Prezes Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa
 12. Pan Paweł Fonfara, Redaktor Naczelny „Polska” ul. Domaniewska 41, 02-696 Warszawa
 13. Pan Stanisław Janecki - Redaktor Naczelny, „Wprost”, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa
 14. Pan Grzegorz Jankowski - Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa
 15. Pan Michał Kobosko - Redaktor Naczelny "Newsweek", ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa
 16. Pan Robert Krasowski - Redaktor Naczelny, „Dziennik”, ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa
 17. Pan Robert Kozyra, Prezes, Redaktor Naczelny Radio ZET sp. z o.o, ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa
 18. Pan Paweł Lisicki - Redaktor Naczelny, „Rzeczpospolita”, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa
 19. Pan Adam Michnik - Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
 20. Pani Ewa Sołowiej - Redaktor Naczelny, „Nasz Dziennik”, ul. Żeligowskiego 16/20, 04-476 Warszawa
 21. Pan Tomasz Sommer – Redaktor Naczelny, „Najwyższy Czas”, ul. Mickiewicza 23/50, 01-552 Warszawa
 22. Pan Piotr Walter - Prezes Zarządu TVN, ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa
 23. Strony internetowe: www.zgsopo.pl, www.zkekus.pl, www.aferyprawa.com
 24. Ekscelencja[1] Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

[1] „Robert Mazurek: „Jak się właściwie należy do pana zwracać? Panie doktorze, rzeczniku, ministrze? Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich: Po prostu ekscelencjo.” /„Kochanowski: Jestem organem konstytucyjnym, wywiad Roberta Mazurka z RPO, Januszem Kochanowskim, Dziennik, 19-20.01.2008r. s. 24, 25.


Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Jalen
03-01-2015 / 23:18
This site is like a claosrsom, except I don't hate it. lol pvuvrcat.com [url=ppvvlhlonco.com]ppvvlhlonco[/url] [link=etawji.com]etawji[/link]
~Cleidimara
23-12-2014 / 16:17
That adssedres" rel="nofollow">qlujmv.com">adssedres several of my concerns actually.
~Tanya
19-12-2014 / 17:09
władek pisze:Obejrzałem filmik w swripae targowisk i muszę przyznać tylko częściowo racę. Częściowo ponieważ w filmie mf3wi się o traktowaniu zwierząt przez osoby sprzedające, a prawda jest taka że to kupujący najbrutalniej traktują zwierzęta , kupujący to osoby tak zwane handlarze im nie zależy w jakiej jakości dotrze zwierze byle załadować ,bo przecież i tak na zabicie jedzie,uboju. Chcąc zakazu sprzedaży tak naprawdę krzywdę po raz kolejny robicie rolnikowi temu ktf3ry się stara.Bo niby gdzie ma sprzedać co kol wiek? Jeśli do zakazu by doszło,, to nie było by już w Polskiego rolnictwa. Mnf3stwo małych gospodarek by padło, a tym samym i tak wiele pada poprzez mnożenie biurokracji i innych czynnikf3w jak np. ceny za skupy rożnych towarf3w.Uważam co do złego traktowania zwierząt na targowiskach powinno się wymf3c podstaw czyli ogrodzenie rampy i kilka innych szczegf3łf3w ,natomiast to właściciel powinien być karany jeśli jest złe traktowanie zwierząt .czyli, weterynarz powinien tez oberwać że nie dokonuje nadzoru, a jeśli dokonuje to ze nie reaguje.Tak więc proszę nie kreować opinii że to rolnik jest tym złym, bo w filmiku wszystkie konie jak krowy czy cielęta ładowali handlarze ktf3rym zwisa co i w jakim kawałku dojedzie, dla nich liczy się zysk. Za dawnych lat były takie punkty skupu czy to drobiu czy zwierząt to były dobre stare czasy może by Państwo i politycy pomyślało nad reaktywacją tego systemu, rolnik kontraktował, przywoził zważył i taka krf3wka czy konik był odprowadzony do wydzielonego miejsca .W dalszej części filmiku pokazane są prosięta i kury w tej kwestii powiem tyle że worki do zboża, nie nadają się do tego by wrzucać do nich prosięta natomiast te Worki jutowe były za dawnych czasf3w bardzo dobre zwierze się w nim nie pociło ,łatwiej mu się oddychało. a dziś takich worf3w w dostępie nie ma przynajmniej u mnie w Małopolsce nie wiedzę w sklepach. To by było na tyle .Proponuję autorom tego pomysłu pierw pożyć na gospodarce popracować by lepiej zorientować się jak to jest naprawdę bo przez dobre chęci bo nie powiem że nie ale niestety chcąc zakazu wydajecie wyrok na tych co produkują wam jeszcze tą zdrową żywność ,bo kto chce być wegetarianinem to fajno ale gro nie ma zamiaru rezygnować z tego co mu smakuje.A nie mając pojęcia o rolnictwie nie jest ładnie posądzać rolnika o to co złe bowiem czarne owce są wszędzie nie zaprzeczę. ale niestety filmik skierowaliście przeciw tym co tak naprawdę nie maja z tym złym traktowaniem wiele wspf3lnego .