Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Wniosek o spotkanie z Prokuratorem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 kwietnia 2010 r. o godzinie 10:00 Andrzejem Seremet - Zbigniew Kękuś

dr Zbigniew Kękuś

Dotyczy:

 1. Wniosek o spotkanie Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 kwietnia 2010 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Biura Prokuratora Generalnego, z Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Panem Krzysztofem Łapałem i ze mną w celach podanych w p.p. II, III, IV niniejszego pisma.
 2. Zawiadomienie Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofa Łapaja z dnia 31 marca 2010 r. – Załącznik 1 - o zamiarze podania Prokuratorowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 kwietnia 2010 r., godz. 10:00 w siedzibie Biura Prokuratora Generalnego, imion i nazwisk rzeczywistych sprawców czynów:
  1. o których popełnienie mnie oskarżyła prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosława Ridan aktem oskarżenia wydanym w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1. Ds. 39/06/S/
  2. za których popełnienie mnie skazał prawomocnym wyrokiem wydanym w dniu 18 grudnia 2007 r. sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasz Kuczma /sygn. akt II K 451/06/.
 3. Wniosek – na podstawie art. 51.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o zapewnienie mi w dniu 14 kwietnia 2010r., o godz. 10:00 w siedzibie Biura Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej dostępu do akt sprawy Sądu Rejonowego w Dębicy do sygnatury II K 451/06, w której sędzia Tomasz Kuczma skazał mnie wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. z art. 226 § 1 i inne za sprawstwo czynów, których rzeczywistymi sprawcami były inne niż ja osoby.
 4. Wniosek o przedstawienie mi podczas spotkania w dniu 31 marca 2010 r., o godz. 10:00 w siedzibie Biura Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej numerów IP komputerów, z których umieszczano materiały na stronach internetowych podanych w wydanym w dniu 12 czerwca 2006 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławy Ridan akcie oskarżenia przeciwko mnie /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ i za których popełnienie mnie omyłkowo skazał sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasz Kuczma prawomocnym wyrokiem wydanym w dniu 18 grudnia 2007 r. do sygn. akt II K 451/06.

Sędziowie nie sprzeciwiają się krytyce wyroków. Sprzeciwiamy się jednak zdecydowanie podważaniu wiarygodności, uczciwości, bezstronności i dobrej woli sędziów. Jest to szkodliwe, bo podważa społeczne zaufanie do instytucji państwa prawa (…)”

Prof. Marek Safjan, Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Gazeta Wyborcza, 6 kwietnia 2006 r., s. 7

Część I. Przepisy prawa

  1. Art. 51.3. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:
   „Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa”
  2. Art. 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:
   „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”

Część II. Uzasadnienie

W załączeniu przesyłam pismo z dnia 31 marca 2010 r. Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Pana Krzysztofa Łapaja, skierowane do Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Seremeta i zawierające – Załącznik 1:

 1. Zawiadomienie o omyłkowym skazaniu Pana dr Zbigniewa Kękusia przez Sąd Rejonowy w Dębicy wyrokiem wydanym w dniu 18 grudnia 2007r. /sygn. akt II K 451/06/ za popełnienie czynów, których Pan dr Zbigniew Kękuś nie był sprawcą, tj. czynów, które – uznane przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Wschód i Sąd Rejonowy w Dębicy za przestępstwa - popełniły inne niż Pan dr Zbigniew Kękuś osoby.
 2. Zawiadomienie o mym stawiennictwie w dniu 14 kwietnia 2010 roku, o godz. 10:00 w Biurze Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Seremeta, celem poinformowania Prokuratora Generalnego, kto jest rzeczywistym sprawcą czynów, za których popełnienie omyłkowo skazał Pana dr Zbigniewa Kękusia Sąd Rejonowy w Dębicy wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. do sygnatury akt II K 451/06.

Dowód: Zarząd Główny Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, pismo Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofa Łapaja do Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Szeremeta z dnia 31 marca 2010 r. – Załącznik 1

Informuję, że Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Pan Krzysztof Łapaj informował już pismem z dnia 15 marca 2007 r. złożonym do akt sprawy do sygnatury II K 451/06 Sądu Rejonowego w Dębicy na kilka miesięcy przed wydaniem w dniu 18 grudnia 2007 r. skazującego mnie wyroku z art. 226 § 1 kk i inne, że ja nie jestem sprawcą czynów, o których popełnienie oskarżyła mnie aktem oskarżenia wydanym w dniu 12 czerwca 2006 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosława Ridan.

Sąd wzywał go w związku z tym dwukrotnie do złożenia zeznań w charakterze świadka.
Ze względu na bardzo zły stan zdrowia Pan K. Łapaj nie był w stanie stawić się na wezwania.
Informował o tym Sąd pismami usprawiedliwiającymi jego niestawiennictwo. Niedługo potem Pan K. Łapaj przeszedł bardzo ciężką operację, a po niej trwającą kilka miesięcy rehabilitację. Sąd Rejonowy w Dębicy całkowicie zlekceważył informacje przekazane mu przez Pana K. Łapaja i zaniechał podjęcia profesjonalnych – a w dzisiejszych czasach bardzo łatwych do zrealizowania – czynności mających na celu ustalenie, kto jest rzeczywistym sprawcą czynów, za których popełnienie mnie skazał wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. Mimo informacji przekazanej w marcu 2007 r. Sądowi Rejonowemu w Dębicy przez Prezesa Zarządu Głównego SOPO Pana K. Łapaja, że ja nie jestem sprawcą czynów, o których popełnienie oskarżyła mnie prokurator Radosława Ridan, sędzia tego Sądu, SSR Tomasz Kuczma prowadzący sprawę karną przeciwko mnie z oskarżenia prokurator R. Ridan:

 1. nie wykonał podstawowych czynności mogących prowadzić do uzyskania dowodów świadczących o popełnieniu przeze mnie czynów, których sprawstwo mnie zarzuciła prokurator Radosława Ridan,
 2. nie podjął podstawowych czynności mających na celu ustalenie, jaka osoba /jakie osoby/ była sprawcą czynów, o których popełnienie mnie oskarżyła prokurator Radosława Ridan

W efekcie niekompetencji, złej woli i stronniczości SSR Tomasza Kuczma wyrokiem, który wydał w dniu 18 grudnia 2007 r. skazał mnie za sprawstwo czynów, których rzeczywistymi sprawcami były inne niż ja osoby.

Gdyby wykonał w 2007 roku wyżej wymienione czynności sędzia Tomasz Kuczma tj., gdyby ustalił numery IP komputerów, z których umieszczano w Internecie materiały, o których umieszczanie mnie oskarżyła prokurator R. Ridan, ja byłbym dzisiaj szczęśliwym ojcem trójki szczęśliwych dzieci, byłbym posiadaczem konta, na którym byłaby kwota kilkuset tysięcy złotych, moi synowie mieliby ode mnie mieszkania.
A ponieważ dwoje funkcjonariuszy publicznych, tj. prokurator R. Ridan i sędzia T.Kuczma nie wykonali ich podstawowych, ustawowych, w tym stanowionych przepisem art. 297 § 1 Ustawy Kodeks Postępowania Karnego obowiązków, ja z przyczyn uczynienia mnie przestępcą dwukrotnie wyrzucony zostałem z pracy i od trzynastu miesięcy jako przestępca nie mogę jej znaleźć, moi synowie nie mają mieszkań, nie jeżdżą na wakacje ze mną ani na ferie, jak jeszcze niedawno za granicę, bo mnie na to nie stać.

Informuję, że prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Radosława Ridan oskarżyła mnie aktem oskarżenia wydanym w dniu 12 czerwca 2006 r. do sygn. akt o popełnienie przestępstwa z art. 226 § 1 i inne, podane na stronach 7 do 9 niniejszego pisma.

Prawomocnym wyrokiem z dnia18 grudnia 2007 r. wydanym do sygn. akt II K 451/06 sędzia Sądu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma skazał mnie za popełnienie tych wymienionych czynów.

Informuję, że nie jestem sprawcą czynów, o których popełnienie oskarżyła mnie prokurator Radosława Ridan oraz, za których popełnienie skazał mnie sędzia Tomasz Kuczma.

Imiona i nazwiska rzeczywistych sprawców czynów, o których popełnienie mnie oskarżyła prokurator Radosława Ridan aktem oskarżenia wydanym w dniu 12 czerwca 2006r. w sprawie do sygn. akt 1 Ds. 39/06/S i za których popełnienie mnie skazał prawomocnym wyrokiem wydanym w dniu 18 grudnia 2007 r. w sprawie do sygn. akt II K 451/06 sędzia Tomasz Kuczma wskaże Prokuratorowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Pan Krzysztof Łapaj w dniu 14 kwietnia 2010 r., o godz. 10:00 w siedzibie Biura Prokuratora Generalnego.

W związku z zawiadomieniem Prezesa ZGSOP Pana Krzysztofa Łapaja z dnia 31 marca 2010 r. /Załącznik 1/ o jego zamiarze podania Prokuratorowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 kwietnia 2010 r. imion i nazwisk rzeczywistych sprawców czynów, za których popełnienie mnie uczynił przestępcą sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. wnoszę o:

 1. Udostępnienie mi – na podstawie art. 51.3 Konstytucji RP – w dniu 14 kwietnia 2010 r., godz. 10:00 w siedzibie Biura Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej akt sprawy prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Dębicy do sygnatury II K 451/06.
 2. Podanie mi w dniu 14 kwietnia 2010 r., godz. 10:00 w siedzibie Biura Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej przez Prokuratora Generalnego numerów IP Komputerów, z których w latach 2003 do 2005 umieszczano na stronach internetowych zgospo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl wskazanych w akcie oskarżenia przeciwko mnie wydanym w dniu 12 czerwca 2006 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławę Ridan materiały, o których umieszczanie tam mnie oskarżyła prokurator R. Rodan

Ad. 1.

Sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasz Kuczma prowadzący sprawę karną przeciwko mnie, jako oskarżonemu o popełnienie przestępstw z art. 226 § 1 i inne /sygn. akt II K 451/06/ wydał w dniu 18 grudnia 2007 r. skazujący mnie na karę grzywny wyrok zaocznie.

Sędzia Tomasz Kuczma prowadził rozprawę główną w sprawie przeciwko mnie w terminach – wszystkie po wydaniu wyroku TK z dnia 11.10.2006r. czyniącym niedopuszczalne ściganie z art. 226 § 1 kk w zakresie, w jakim penalizował znieważenie funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych, oraz po jego opublikowaniu w Dzienniku Ustaw z dnia 19.10.2006r., przez co nabrał mocy ostatecznej i powszechnie obowiązującej /art. 190. 1 Konstytucji RP/ - 27.03.2007r., 07.05.2007r., 28.05.2008r., 17.07.2007r., 23.08.2007r., 27.09.2007r., 20.11. 2007r., 18.12.2007r.

Sędzia Tomasz Kuczma nie przesłuchał mnie ani raz, przed wydaniem skazującego mnie wyroku.

Ad. 2

Jak wspomniałem, ja nie jestem – a fakt ten potwierdzi Prokuratorowi Generalnemu podczas spotkania w dniu 14 kwietnia 2010 r. Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Pan Krzysztof Łapaj - sprawcą czynów, za których popełnienie skazał mnie prawomocnym wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy.

Skazał mnie nim sędzia T. Kuczma w przypadku 15-u sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie z art. 226 § 1 i art. 212 § 2 kk.

Pragnę poinformować także, że Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Wassermann złożył na moją prośbę pismem z dnia 3 września 2009 r. interpelację poselską do Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego, w której poinformował Ministra, że skazujący mnie wyrok oczywiście i narusza prawo materialne, tzn. jest sprzeczny z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006 r. /Dz. U. z dnia 19.10.2006 r./, czyniącym niedopuszczalne ściganie z tytułu – jak było w moim przypadku - znieważenia funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych.

W odpowiedzi z dnia 9.10.2009 r. dla Marszałka Sejmu, Zastępca Prokuratora Generalnego Andrzej Pogorzelisk potwierdził słuszność zarzutu Posła Zbigniewa Wassermanna.
Poinformował Marszałka Sejmu B. Komorowskiego między innymi, że – Załącznik 5:

 1. „Ustosunkowując się do tej /Posła Z. Wassermanna – ZKE/ argumentacji, a także do pytań zawartych w interpelacji, zauważyć należy, że zarzut wydania wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06, z rażącym naruszeniem art. 226 § 1 K.k. jest jak najbardziej trafny”.
 2. „W tej sytuacji po wejściu w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ w omawianej sprawie znieważenie funkcjonariuszy publicznych przez oskarżonego nie było dokonane podczas wykonywania przez nich czynności służbowych, prokurator popierający przed sądem wniesiony w dniu 12 czerwca 2006r. akt oskarżenia powinien był złożyć na rozprawie wniosek o modyfikację kwalifikacji prawnej czynów zarzucanych oskarżonemu poprzez wyeliminowanie z niej art. 226 § 1 K.k., czego jednak nie uczynił.”
 3. „Także Sąd Rejonowy w Dębicy, rozpoznając sprawę pana Z.k. już po wejściu w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, powinien był wyeliminować przepis art. 226 § 1 K.k. z przyjętej kwalifikacji jego czynów.”
 4. „Nie ulega zatem wątpliwości, że wyrok Sądu Rejonowego w Dębicy przypisujący oskarżonemu popełnienie przestępstw przy zastosowaniu kumulatywnej kwalifikacji prawnej z art. 226 § 1 K.k. i art. 212 § 2 K.k. naruszał rażąco prawo materialne.”
 5. W niniejszej sprawie bezsporne jest, że doszło do innego rażącego naruszenia prawa materialnego (…).”

Dowód: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedź zastępcy prokuratora generalnego Andrzeja Pogorzelskiego z dnia 12 października 2009r. /sygn. akt: PR V 861-1995/08/ na interpelację Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 września 2009 roku w sprawie wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18.12.2007r. /sygn. akt II K 451/06/ - Załącznik 5, patrz: strony internetowe Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, interpelacja numer 11505

Mimo potwierdzenia w piśmie z dnia 9.10.2009r. do Marszałka Sejmu, że skazujący mnie wyrok wydał sędzia Tomasz Kuczma z rażącym naruszeniem prawa materialnego, Zastępca Prokuratora Generalnego A. Pogorzelski poinformował jednak Marszałka, że nie znajduje podstaw do wzruszenia tego wyroku ponieważ ja skazany zostałem także z art. 212 § 2 kk.

Wskazać należy, że art. 212 § 2 Kodeksu Karnego stanowi:

„Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Art. 212 § 1 kk, na który powołuje się podany wyżej art. 212 § 2 kk stanowi:
„Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.”

Wskazać także należy, że w piśmie z dnia 7.01.2010 roku, Rzecznik Praw Obywatelskich zawiadamiając mnie, że nie znalazł podstaw do wniesienia kasacji na moją korzyść od prawomocnego skazującego mnie wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18.12.2007 roku bardzo klarownie, powołując się nawet na orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2008r. wyjaśnił mi, że Internet jest środkiem masowego komunikowania, o jakim mowa w art. 212 § 2 kk:

„Sąd Najwyższy wskazał, iż środkami masowego komunikowania są wszystkie środki, których działanie sprowadza się do masowego przekazywania rozmaitych treści, a Internet jest środkiem masowego komunikowania, o jakim mowa w art. 212 § 2 kk, za pomocą którego sprawca może dopuścić się zniesławienia (por. postanowienie SN z dnia 07 maja 2008r., sygn. III KK 234/07 publ. Biul. PK 2008/1/33. Nie nasuwa wątpliwości również Pana wina odnośnie zarzucanego Panu czynu z art. 241 § 2 kk, skoro również za pośrednictwem strony internetowej rozpowszechniał Pan wiadomości z rozprawy rozwodowej, która toczyła się z wyłączeniem jawności. (…).”

Dowód: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich RPO-422333-II/02/K.Ku, pismo Głównego Specjalisty w Zespole Prawa Karnego K. Kupczyńskiej do Z. Kękusia z dnia 7.01.2010 roku

Pragnę zatem poinformować, że prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód w przypadku wszystkich 18-u przedstawionych mi zarzutów w akcie oskarżenia wydanym przez nią w dniu 12 czerwca 2006 r. oskarżyła mnie o popełnienie przestępstw za pomocą środków masowego komunikowania, tj. za umieszczanie materiałów na podanych przez nią stronach internetowych: zgospo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl.

Oto zarzuty przedstawione mi przez prokurator Radosławę Rodan w akcie oskarżenia wydanym przez nią przeciwko mnie w dniu 12.06.2006 r. – Załącznik 6:

„Oskarżam: Zbigniewa Kękusia s. Czesława i Wandy zd. /nazwisko panieńskie matki – ZKE/ , ur. 2.05.1958r w Krakowie, zameld. Kraków /adres – ZKE/ podającego adres pobytu Kraków /adres ZKE/ obywatela polskiego, o wykształceniu wyższym, żonatego, ojca dwojga dzieci w wieku 19 i 15 lat pozostających na jego utrzymaniu, z zawodu ekonomistę, zatrudnionego jako Dyrektor Obszaru Zarządzania Zakupami,. Nieruchomościami i Kosztami Banku Zachodniego WBK SA we Wrocławiu ul. Rynek 9/11, uzyskującego z tego tytułu uposażenie w kwocie .. brutto, bez majątku, nie karanego (k: 2300 t.XV),
na wolności - w niniejszej sprawię środków zapobiegawczych nie stosowano,
O to, że:
1 .w okresie od stycznia 2003 r do maja 2005r - w Krakowie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu - za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca - WWW.
zgospo.webpark.pl i założonej przez siebie strony pod domeną zkekus.w.interia.pl znieważył prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie Włodzimierza Barana w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych używając wobec niego słów obraźliwych i pomówił go o takie postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć go w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla pełnionego przez niego stanowiska, to jest o przest. z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. ll§2kkw zw.z art. 12 kk

II. .w okresie od stycznia 2003 r do września 2005r - w Krakowie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu znieważył publicznie używając wobec niej słów obraźliwych - za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca - WWW. zgospo.webpark.pl i założonej przez siebie strony pod domeną zkekus.w.interia.pl -Wiesławę Zoll i pomówił ją o takie postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć ja w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania zawodu adwokata to jest o przest. z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk

III. w okresie od stycznia 2003 r do września 2005r - w Krakowie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu - za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca - WWW. zgospo.webpark.pl i założonej przez siebie strony pod domeną zkekus.w.interia.pl znieważył SSR delegowaną do Sądu Okręgowego Wydział IX Rodzinny - Agatę Wasilewską -Kawałek w związku z pełnieniem przez nią obowiązków służbowych używając wobec niej słów obraźliwych i pomówił ją o takie postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania zawodu sędziego, to jest o przest. z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk ,

IV. w okresie od stycznia 2003 r do września 2005r - w Krakowie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu - za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca - WWW. zgospo.webpark.pl i założonej przez siebie strony pod domeną zkekus.w.interia.pl znieważył SSR delegowaną do Sądu Okręgowego Wydział IX Rodzinny - Izabele Strózik w związku z pełnieniem przez nią obowiązków służbowych używając wobec niej słów obraźliwych i pomówił ją o takie postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania zawodu sędziego, to jest o przest. z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk'

V. w okresie od stycznia 2003 r do września 2005r - w Krakowie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu - za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca - WWW. zgospo.webpark.pl i założonej przez siebie strony pod domeną zkekus.w.interia.pl znieważył Sędzię Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IX Rodzinny - Ewę Hańderek w związku pełnieniem przez nią obowiązków służbowych używając wobec niej słów obraźliwych i pomówił ją o takie postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania zawodu sędziego, to jest o przest. z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk

VI. w okresie od stycznia 2003 r do maja 2005r - w Krakowie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu - za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca - WWW. zgospo.webpark.pl i założonej przez siebie strony pod domeną zkekus.w.interia.pl znieważył Sędziego Sądu Apelacyjnego Jana Kremera w związku pełnieniem przez niego obowiązków służbowych używając wobec niego słów obraźliwych i pomówił go o takie postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć go w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania zawodu sędziego, to jest o przest. z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk

VII. w okresie od stycznia 2003 r do września 2005r - w Krakowie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu - za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca - WWW. zgospo.webpark.pl i założonej przez siebie strony pod domeną zkekus.w.interia.pl znieważył Sędzię Sądu Apelacyjnego w Krakowie Marię Kuś- Trybek w związku pełnieniem przez nią obowiązków służbowych używając wobec niej słów obraźiiwych i pomówił ją o takie postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania zawodu sędziego, to jest o przest. z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk

VIII. w okresie od stycznia 2003 r do maja 2005r - w Krakowie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu - za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca - WWW. zgospo.webpark.pl i założonej przez siebie strony pod domeną zkekus.w.interia.pl znieważył Sędzię Sądu Apelacyjnego w Krakowie Annę Kowacz- Braun w związku pełnieniem przez nią obowiązków służbowych używając wobec niej słów obraźiiwych i pomówił ją o takie postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania zawodu sędziego, to jest o przest. z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk

IX. w okresie od stycznia 2003 r do września 2005r - w Krakowie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu - za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca - WWW. zgospo.webpark.pl i założonej przez siebie strony pod domeną zkekus.w.interia.pl znieważył Sędzię Sądu Okręgowego w Krakowie pełniącą funkcję Przewodniczącej Wydziału IX Rodzinnego - Agnieszkę Oklej ak w związku pełnieniem przez nią obowiązków służbowych używając wobec niej słów obraźiiwych i pomówił ją o takie postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla jej stanowiska to jest o przest. z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk

X. w okresie od stycznia 2003 r do września 2005r - w Krakowie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu - za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca - WWW. zgospo.webpark.pl i założonej przez siebie strony pod domeną zkekus.w.interia.pl znieważył Sędzię Sądu Okręgowego w Krakowie - Teresę Dyrgę w związku pełnieniem przez nią obowiązków służbowych używając wobec niej słów obraźliwych i pomówił ją o takie postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania zawodu sędziego, to jest o przest. z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk

XI. w okresie od stycznia 2003 r do maja 2005r - w Krakowie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu - za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca - WWW. zgospo.webpark.pl i założonej przez siebie strony pod domeną zkekus.w.interia.pl znieważył Sędzię Sądu Okręgowego w Krakowie - Danutę Kłosińską w związku pełnieniem przez nią obowiązków służbowych używając wobec niej słów obraźliwych i pomówił ją o takie postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania zawodu sędziego, to jest o przest. z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk

XII. w okresie od stycznia 2003 r do maja 2005r - w Krakowie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu - za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca - WWW. zgospo.webpark.pl i założonej przez siebie strony pod domeną zkekus.w.interia.pl znieważył Sędzię Sądu Okręgowego w Krakowie - Jadwigę Osuch w związku pełnieniem przez nią obowiązków służbowych używając wobec niej słów obraźliwych i pomówił ją o takie postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania zawodu sędziego, to jest o przest. z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk

XIII. w okresie od stycznia 2003 r do maja 2005r - w Krakowie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu - za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca - WWW. zgospo.webpark.pl i założonej przez siebie strony pod domeną zkekus.w.interia.pl znieważył Sędzię Sądu Okręgowego w Krakowie - Annę Karcz- Wojnicką w związku pełnieniem przez nią obowiązków służbowych używając wobec niej słów obraźliwych i pomówił ją o takie postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania zawodu sędziego, to jest o przest. z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk

XIV. w okresie od stycznia 2003 r do maja 2005r - w Krakowie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu - za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca - WWW. zgospo.webpark.pl i założonej przez siebie strony pod domeną zkekus.w.interia.pl znieważył Sędzię Sądu Okręgowego w Krakowie - Małgorzatę Ferek w związku pełnieniem przez nią obowiązków służbowych używając wobec niej słów obraźliwych i pomówił ją o takie postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania zawodu sędziego, to jest o przest. z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk

XV. w okresie od stycznia 2003 r do maja 2005r - w Krakowie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu - za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca - WWW. zgospo.webpark.pl i założonej przez siebie strony pod domeną zkekus.w.interia.pl znieważył Sędzię Sądu Okręgowego w Krakowie pełniącą funkcję Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie - Maję Rymar w związku pełnieniem przez nią obowiązków służbowych używając wobec niej słów obraźliwych i pomówił ją o takie postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla jej stanowiska to jest o przest. z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk

XVI. w okresie od stycznia 2003 r do maja 2005r - w Krakowie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu - za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca - WWW. zgospo.webpark.pl i założonej przez siebie strony pod domeną zkekus.w.interia.pl znieważył Sędziego Sądu Apelacyjnego Krzysztofa Sobierajskiego w związku pełnieniem przez niego obowiązków służbowych używając wobec niego słów obraźliwych i pomówił go o takie postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć go w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania zawodu sędziego, to jest o przest. z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk

XVII. w okresie od stycznia 2003 r do maja 2005r - w Krakowie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu - za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca - WWW. zgospo.webpark.pl i założonej przez siebie strony pod domeną zkekus.winteria.pl znieważył urząd Rzecznika Praw Obywatelskich używając wobec piastującego go Andrzeja Zolla słów obraźliwych i pomówił go o takie postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć go w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla piastowanego urzędu to jest o przest. z art. 226 §3kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk

XVIII w okresie od stycznia 2003 r do września 2005r - w Krakowie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu publicznie- za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca - WWW. zgospo.webpark.pl i założonej przez siebie strony pod domeną zkekus.w.interia.pl rozpowszechniał wiadomości z rozpraw sądowych prowadzonych z wyłączeniem jawności przed Sądem Okręgowym Wydział IX Rodzinny w sprawie sygn. I CR 603/04 z własnego powództwa o rozwód to jest o przest. z art. 241 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, sygn. akt 1 Ds.

39/06/S, akt oskarżenia prokurator Radosławy Ridan przeciwko Z. Kękusiowi z dnia 12 czerwca 2006 r. – Załącznik 6

Elektroniczna wersja całego aktu oskarżenia wydanego przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – w tym uzasadnienie dla niego w postaci … wyrwanych z kontekstów fragmentów moich pism składanych w różnych instytucjach wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej - jest umieszczona w Internecie, między innymi na stronie www.zkekus.pl, pod datą 2006.06.13.

Wskazać należy, że prokurator Radosława Ridan w przypadku wszystkich 18-u przedstawionych mi zarzutów oskarżyła mnie o to, że – Załącznik 6:

„(…) za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca - WWW. zgospo.webpark.pl i założonej przez siebie strony pod domeną zkekus.w.interia.pl (…).”

Dowód: Pokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, sygn. akt 1 Ds.

39/06/S, akt oskarżenia prokurator Radosławy Ridan przeciwko Z. Kękusiowi z dnia 12 czerwca 2006 r. – Załącznik 6

Tymczasem w żadnym z podanych przez prokurator R. Ridan w akcie oskarżenia z dnia 12 czerwca 2006 r. 18-u przypadków ja nie umieszczałem nigdy – w tym we wskazanych przez prokurator R. Ridan okresach lat 2003 do 2005 - żadnych materiałów - cytat: „za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca - WWW. zgospo.webpark.pl

Ja nie założyłem także – cytat: „strony pod domeną zkekus.w.interia.pl”.

Nigdy nie umieszczałem także na niej żadnych materiałów.

Jak wiadomo – patrz: orzecznictwo sądowe, w tym orzecznictwo Sądu Najwyższego – jedynym wiarygodnym materiałem dowodowym poświadczającym popełnienie przestępstwa znieważenia i/lub zniesławienia za pomocą środka masowego komunikowania, jakim jest Internet, są kody IP komputerów, z których umieszczano w Internecie materiały uznane przez prokuratora za znieważające i/lub zniesławiające.

Skoro prokurator R. Ridan przedstawiła mi w akcie oskarżenia z dnia 12.06.2006r. zarzuty, jak wyżej, a sędzia Tomasz Kuczma skazał mnie wyrokiem z dnia 18.12.2007 r., za ich popełnienie, to znaczy, że oboje ustalili numery IP komputerów, z których umieszczano w latach 2003 do 2005 materiały – cytat z aktu oskarżenia – „za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca - WWW. zgospo.webpark.pl oraz za pośrednictwem – cytat z aktu oskarżenia – strony pod domeną zkekus.w.interia.pl.”

Prokurator R. Ridan podała nawet – cytat: „(…) założonej przez siebie /tj. przeze mnie – ZKE/ strony pod domeną zkekus.w.interia.pl (…).”, z czego jedyny słuszny wniosek, że wykonała wszystkie niezbędne czynności mające na celu ustalenie, że ja tę stronę założyłem … .

Wskazać należy z całą pewnością, że numerów IP komputerów, z których umieszczano w Internecie materiały „za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca - WWW. zgospo.webpark.pl oraz za pośrednictwem strony pod domeną zkekus.w.interia.pl nie ustaliła jednak prokurator R. Ridan.

Gdyby to uczyniła … nie wydałaby aktu oskarżenia przeciwko mnie w treści, jak podano na stronach 7 do 9 niniejszego pisma, tj. oskarżając mnie o popełnienie 18-u przestępstw za pośrednictwem środka masowego komunikowania, jakim jest Internet.

Niepodważalnym dowodem słuszności mego stanowiska dokument wydany przez Sąd Rejonowy w Dębicy, tj. pierwsze postanowienie, które w sprawie karnej przeciwko mnie prowadzonej do sygn. akt II K 451/06 wydał sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasz Kuczma.

Było to postanowienie z dnia 30 listopada 2006 r. o …zwróceniu akt sprawy prokurator Radosławie Ridan w celu usunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego.
W uzasadnieniu do Postanowienia z dnia 30.11.2006 r. o zwróceniu akt sprawy prokurator R. Ridan podał sędzia Tomasz Kuczma między innymi – Załącznik 7:

„Sygn. akt II K 451/06 Dnia 30 listopada 2006r. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny w składzie

Przewodniczący: SSR Tomasz Kuczma Protokolant (…) Przy udziale Prokuratora – po rozpoznaniu w sprawie Zbigniewa Kękusia oskarżonego o przestępstwa z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, z art. 226 § 3 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk oraz z art. 241 § 2 kk w zw. z art. 12 kk z urzędu w przedmiocie zwrotu sprawy prokuratorowi celem uzupełnienia postępowania przygotowawczego na podstawie art. 345 § 1 kpk.postanawia zwrócić sprawę przeciwko oskarżonemu Zbigniewowi Kękuś Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa Śródmieścia-Wschód w celu usunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego polegających na
– braku ustaleń dotyczących danych osoby, która zamieszczała na stronach internetowych wskazane w akcie oskarżenia pisma i czasu trwania publikacji tych pism

(…) Uzasadnienie

Prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód /Radosława Ridan – ZKE/ wniósł do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi.

Postanowieniem z dnia 27 października 2006r. Sąd Najwyższy – Izba Karna w Warszawie, na podstawie art. 37 § 1 kpk przekazała sprawę oskarżonego Zbigniewa Kękusia do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Dębicy.

Prokurator oskarżył Zbigniewa Kękusia o popełnienie szeregu przestępstw wyczerpujących znamiona przestępstw z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk przeciwko różnym osobom pokrzywdzonym: Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Sędziom Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie, Sędziom Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie, Sędziom Sądu Okręgowego w Krakowie; z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk przeciwko adwokat /adw. Wiesława Zoll – ZKE/ pełnomocnikowi strony pozwanej w sprawie rozwodowej wszczętej na skutek powództwa oskarżonego; z art. 226 § 3 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk związanego ze znieważeniem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przestępstwa z art. 241 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Zgodnie ze stawianymi zarzutami Zbigniew Kękuś miał dopuścić się tych przestępstw w ten sposób, że w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, za pośrednictwem portalu internetowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – na stronie internetowej www.zgsopo.webpark.pl i założonej przez siebie strony internetowej pod domeną www.zkekus.w.interia.pl znieważył wyżej wymienione osoby w związku z pełnieniem przez nie obowiązków służbowych pomawiając o takie postępowanie i właściwości, które mogły poniżyć je w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu sędziego, znieważył i pomówił Rzecznika Praw Obywatelskich oraz rozpowszechniał wiadomości z rozpraw sądowych prowadzonych z wyłączeniem jawności, przed Sądem Okręgowym w Krakowie Wydział IX Rodzinny w sprawie o sygn. I CR 603/04 o rozwód.

Sąd zważył co następuje:
Mimo zgromadzenia w czasie prowadzonego postępowania przygotowawczego dużej ilości materiału dowodowego, akta sprawy wskazują na istotne braki tego postępowania.

Zgodnie z art. 297 § 1kpk celem postępowania przygotowawczego jest między innymi wykrycie sprawcy, wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie osób pokrzywdzonych oraz zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów dla sądu.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy nie spełnia warunków określonych w tym przepisie, nie zostały bowiem wykonane podstawowe czynności mogące prowadzić do uzyskania dowodów świadczących o popełnieniu wyżej opisanych czynów przez określoną osobę.

Należy przede wszystkim podkreślić, że zarzuty stawiane oskarżonemu dotyczą znieważenia, pomówienia i rozpowszechniania wiadomości z rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności dokonanego za pomocą środków masowego komunikowania, poprzez zamieszczanie informacji na stronach internetowych. Jak wynika z notatek sporządzonych przez prowadzącego postępowanie Prokuratora na k. 41, 267 pisma, które zawierają wyżej opisane treści i znajdują się w aktach sprawy, zostały wydrukowane ze stron internetowych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca (k. 42-70) czy też ze strony www.zkekus.w.interia.pl (k. 268-616). Treść aktu oskarżenia (wykaz dowodów do odczytania na rozprawie) wskazuje także, iż na stronach internetowych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojców publikowane były także pisma na kartach 105-125, 16-128, 139-141,142-147, jednak brak jest informacji kiedy i w jaki sposób zostało to stwierdzone oraz w jaki sposób zostały utrwalone. Dodatkowo pismo z kart 126-128 w ogóle nie wydaje się być wydrukiem zamieszczonym na stronie internetowej treści, bowiem zawiera podpis przy nazwisku Z. Kękuś, natomiast pisma na kartach 105-125 czy 142-147 stanowią kopie pism przesłanych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Brak jest stanowczego potwierdzenia, iż pisma takie na podanych stronach internetowych rzeczywiście zostały udostępnione. Jedynym zaś takim potwierdzeniem wydaje się być zamieszczenie w ich treści, przez autora informacji, że zostaną one udostępnione w internecie.

Wypełnienie znamion zarzucanych przez Prokuratora występków stanowi nie sam fakt sporządzania przedmiotowych pism, ale publiczne ich rozpowszechnienie. Do przypisania więc sprawcy przestępnego zachowania potrzebne jest wykazanie, że to on takie informacje oraz treści wyczerpujące znamiona przestępstw z art. 226 § 1kk, 212 § 2 kk lub 226 § 3 kk oraz 241 § 2 kk na stronach internetowych zamieszczał. W zgromadzonym materiale dowodowym brak jest natomiast dowodów dotyczących ustalenia danych osoby, która zamieszczała informacje na stronach internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl. Wprawdzie nie ulega wątpliwości, że pisma te znajdujące się w aktach sprawy, wydrukowane ze stron internetowych, związane są bezpośrednio z prowadzoną w Sądzie Okręgowym w Krakowie sprawą I CR 603/04 i częściowo, treścią pokrywają się z pismami kierowanymi przez Z. Kękusia do tej sprawy oraz do organów państwa i innych osób. Jednakże nie może to jeszcze stanowić bezpośredniego dowodu, nawet w przypadku sporządzenia ich przez Z. Kękusia, iż pisma te na stronach internetowych zamieszczał oskarżony. Takim bezpośrednim dowodem nie jest nawet, znajdująca się w nim informacja o zamieszczeniu takiego pisma w Internecie, w części, w której autor wskazuje, jakim osobom pismo jest przekazywane. Do wyobrażenia jest bowiem sytuacja, że na stronach internetowych pismo takie zamieszcza inna niż oskarżony osoba, bądź działała ona wspólnie i w porozumieniu z oskarżonym. Trzeba zaś zwrócić uwagę, iż Zbigniew Kękuś przesłuchiwany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień.

Prokurator w czasie prowadzonego postępowania przygotowawczego nie podjął żadnych czynności mających na celu ustalenie, do jakich organizacji czy też osób fizycznych należą domeny internetowe i jakie osoby na tych stronach mogły zamieścić informacje i jaka osoba przedmiotowe pisma zamieściła. Dopiero takie czynności pozwolą jednoznacznie ustalić sprawcę zarzucanych w akcie oskarżenia czynów, a także w prawidłowy sposób ustalić formę sprawstwa. Uzupełnienie postępowania w tym zakresie może wiązać się z wieloma czynnościami, także poszukiwaniem dowodów, których dokonanie przez Sąd napotkałoby na znaczne trudności i prowadziłoby do znacznego przedłużenia postępowania. Konieczne może być bowiem nie tylko uzyskanie informacji od instytucji zajmującej się przyznawaniem domen internetowych, przesłuchanie osób związanych z prowadzeniem strony internetowej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, ustalenie na jakich serwerach strony te są prowadzone, jakie osoby na stronach tych zamieszczać mogą informacje, wreszcie kto zamieszczał pisma opisane w zarzutach na tych stronach, ale może się również wyłonić potrzeba ustalenia u operatorów internetowych właścicieli numerów IP komputerów, z których dokonywano zmian na stronach internetowych. Wiązać się może również z potrzebą dokonania czynności przeszukania, ewentualnie zatrzymania twardych dysków komputerów, czy też serwerów, a także koniecznością powołania biegłego informatyka i sporządzenia opinii. Pozwoli to również na ustalenie czasu trwania publikacji przedmiotowych treści na stronach internetowych, co ma podstawowe znaczenie dla rozmiaru ewentualnej odpowiedzialności karnej sprawcy. Wykonywanie tych wszystkich działań przez Sąd, byłoby znacznie utrudnione i wiązałoby się z czynnościami, które powinny zostać wykonane w trakcie postępowania przygotowawczego.

Wskazać również trzeba, że na potrzebę podjęcia czynności związanych z ustaleniem przyczyny administracyjnego zablokowania oficjalnej strony internetowej Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, była zwrócona uwaga w postanowieniu o przedłużenia śledztwa (k.2059) – jednak czynność taka nie została wykonana.

(…) Wszystkie wskazane braki postępowania uzasadniają zwrot sprawy Prokuratorowi do postępowania przygotowawczego celem jego uzupełnienia, w kierunku wskazanym przez Sąd w sentencji i w uzasadnieniu postępowania. Pieczęć okrągła Sąd Rejonowy w Dębicy, Za zgodność Sekretarz, podpis nieczytelny.”

Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny, sygn. akt II K 451/06, Postanowienie z dnia 30 listopada 2006r. /podkreślenia moje – ZKE/ - Załącznik 7

Z trudnych do zrozumienia dla przeciętnie, jak ja, inteligentnego człowieka powodów prokurator Radosława Ridan zaskarżyła zacytowane wyżej postanowienie sędziego T. Kuczma z dnia 18 grudnia 2007r.

Część III. Podsumowanie i wnioski

W związku z przedstawionymi w niniejszym piśmie informacjami i faktami, w tym w związku z:

 1. potwierdzonym pismem z dnia 31 marca 2010r. /Załącznik 1/ zamiarem Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Pana Krzysztofa Łapaja poinformowania Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej o tym, kto był sprawcą czynów, o których - uznawszy je za przestępstwa - mnie oskarżyła prokurator R. Ridan oraz, za których popełnienie mnie skazał prawomocnym wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasz Kuczma /sygn. akt II K 451/06/,
 2. pozbawieniem mnie w marcu 2008 r. przez Sąd Rejonowy w Dębicy mimo uiszczenia przeze mnie opłaty w kwocie 198,00zł i jej zawłaszczenia przez ten Sąd /patrz: s. 4 niniejszego pisma/, oraz w dniu 6 lutego 2009 r. przez Biuro Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej /patrz: s. 5 niniejszego pisma/ możności skorzystania z mego konstytucyjnego prawa dostępu do akt prowadzonej przeciwko mnie przez Sąd Rejonowy w Dębicy sprawy karnej do sygnatury akt II K 451/06,

wnoszę - uprzejmie proszę - Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej o spotkanie z Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Panem Krzysztofem Łapajem i ze mną w dniu 14 kwietnia 2010 r. o godz. 10:00 w siedzibie Biura Prokuratora Generalnego.

Pragnę poinformować, że spotkanie, o które proszę jest ostatnią dla mnie szansą na wzruszenie wyroku sędziego Tomasza Kuczma z dnia 18.12.2007 r., skazującego mnie za sprawstwo czynów, których ja nie popełniłem, a których rzeczywistymi sprawcami były inne niż ja osoby.

Z przyczyn pomyłki prokurator Radosławy Ridan, tj. oskarżenia mnie przez nią aktem oskarżenia z dnia 12.06.2006 r. o popełnienie czynów, których nie byłem sprawcą, w listopadzie 2006 r. straciłem w trzecim dniu po jej przeze mnie podjęciu, pracę na stanowisku Dyrektora Pionu Usług ING Banku Śląskiego S.A.

Później, z przyczyn funkcjonowania strony www.zkekus.pl, na której umieszczane są materiały poświadczające okoliczności, w jakich uczyniono mnie przestępcą, straciłem pracę na stanowisku Dyrektora Pionu Infrastruktury w Polskich Liniach Lotniczych LOT S.A.

Wyrzucony z pracy w PLL LOT S.A. w lutym 2009 r., nie pracuję od 13-u miesięcy, pokrywając moich trojga dzieci /dwóch studiujących synów oraz dwuipółletnia córeczka/ i moje koszty utrzymania z oszczędności zgromadzonych w przeszłości.

Posiadana przeze mnie jeszcze kwota umożliwi mi pokrycie kosztów naszego utrzymania jeszcze tylko w kwietniu br.

Jako przestępca nie mogę znaleźć pracy.

Myślę, że po latach krzywdzenia mnie i moich dzieci, a potem niszczenia mnie przez w.w. autorytety moralne i nieskazitelne charaktery, zasłużyłem sobie na spokojne – wreszcie – życie.

A ze mną moi bliscy.

Stąd ogromna moja, moich dzieci oraz mej matki i partnerki nadzieja w rozpoczynającym w dniu złożenia niniejszego pisma sprawowanie urzędu Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej, Panu Andrzeju Seremecie, Adresacie niniejszego pisma.

Proszę o Pana prawe, sprawiedliwe, adekwatne do stanu faktycznego przedstawionego w niniejszym piśmie i mającego potwierdzenie w dokumentach znajdujących się w aktach sprawy Sądu Rejonowego w Dębicy do sygnatury II K 451/06 stanowisko w niniejszym zgłoszonej sprawie.

Z poważaniem,

dr Zbigniew Kękuś

Ojciec bezprawnie uznany za przestępcę.

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Williamfluro
06-03-2017 / 07:48
~mario
22-02-2017 / 11:57
Ujawnijmy prawdę o układzie w Magdalence i zaprzedaniu Polski przez kolejne rządy. Proszę o zamieszczanie dowodów - podpisu Grażyny Milik. szefowej Kancelarii Głównej w Ministerstwie Sprawiedliwości - w sprawie przestępstw Zbigniewa Ziobry - https://plus.google.com/u/0/106804368098902392269
~Zyntix
20-02-2017 / 10:48
~mohamed
06-12-2016 / 17:59
شركة الأمانة المثالية للخدمات المنزلية من افضل الشركات التي تعمل في مجال النظافة العامة ومكافحة الحشرات بجميع انواعها وكشف تسربات المياه مع التصليح وتسليك المجاري وشفط البيارات في من اميز الشركات التي تعمل في هذه المجالات وعندها المعدات التي تناسب العمل مع العمالة المكافئة التي تؤدي خدماتها علي اكمل وجه وذلك لحصولهم علي الخبرة العالية في مجالاتهم فما عليك عزيزي العميل الا ان تطلع علي مجالاتنا " rel="nofollow">alsyad.com/"> الأمانة المثالية للنظافه العامة ومكافحة الحشرات وتسليك المجاري وكشف تسربات المياة " rel="nofollow">alsyad.com/?p=226"> شركة مكافحة الحشرات والنمل الابيض ببارق " rel="nofollow">alsyad.com/?p=618"> شركة كشف تسربات المياه بابها وجازان " rel="nofollow">alsyad.com/?p=620"> شركة تنظيف بابها وخميس مشيط " rel="nofollow">alsyad.com/?p=47"> شركة تنظيف بأبها وخميس مشيط " rel="nofollow">alsyad.com/?p=47"> شركة تنظيف بابها " rel="nofollow">alsyad.com/?p=380"> شركة تنظيف عماير بأبها-ظهران الجنوب " rel="nofollow">alsyad.com/?p=624"> شركة عزل بابها وجازان " rel="nofollow">alsyad.com/?p=382"> شركة مكافحة الصراصير بأبها وخميس مشيط " rel="nofollow">alsyad.com/?p=227"> شركة مكافحة الحشرات والنمل الابيض وبق الفراش بصامطه " rel="nofollow">alsyad.com/?p=187"> شركة مكافحة الحشرات والنمل الابيض بجازان " rel="nofollow">alsyad.com/?p=220"> شركة مكافحة الحشرات بجدة " rel="nofollow">alsyad.com/?p=85"> شركة كشف تسربات المياة بجدة " rel="nofollow">alsyad.com/?p=346"> شركة تنظيف خزانات بالطائف " rel="nofollow">alsyad.com/?p=208"> شركة مكافحة الحشرات والنمل الابيض بحفر الباطن " rel="nofollow">alsyad.com/?p=202"> شركة تنظيف خزانات بالمنطقة الشرقية " rel="nofollow">alsyad.com/?p=189"> شركة رش مبيدات حشرية بالدمام " rel="nofollow">alsyad.com/?p=199"> شركة رش مبيدات حشرية بالخبر " rel="nofollow">alsyad.com/?p=123"> شركة تنظيف فلل بالدمام " rel="nofollow">alsyad.com/?p=178"> شركة فني كهرباء بالدمام " rel="nofollow">alsyad.com/?p=415"> شركة تسليك المجاري بالمنطقه الشرقيه " rel="nofollow">alsyad.com/?p=169"> شركة مكافحة الحشرات والنمل الابيض بالقطيف " rel="nofollow">alsyad.com/?p=165"> شركة مكافحة الحشرات والنمل الابيض بالخبر " rel="nofollow">alsyad.com/?p=158"> شركة مكافحة الحشرات والنمل الابيض بالدمام " rel="nofollow">alsyad.com/?p=156"> شركة كشف تسربات المياة بالقطيف " rel="nofollow">alsyad.com/?p=152"> شركة كشف تسربات المياة بالخبر " rel="nofollow">alsyad.com/?p=139"> شركة كشف تسربات المياة بالدمام " rel="nofollow">alsyad.com/?p=134"> شركة تنظيف مجالس بالدمام " rel="nofollow">alsyad.com/?p=124"> شركة تنظيف منازل بالدمام " rel="nofollow">alsyad.com/?p=356"> شركة كشف تسربات المياة بالجبيل " rel="nofollow">alsyad.com/?p=381"> شركة عزل اسطح وخزانات بالمنطقة الشرقية " rel="nofollow">alsyad.com/?p=438"> شركة فني سباكه بالدمام " rel="nofollow">alsyad.com/?p=520"> شركة تسليك مجاري بالجبيل " rel="nofollow">alsyad.com/?p=171"> شركة تسليك مجاري بالخبر " rel="nofollow">alsyad.com/?p=544"> شركة شفط بيارات بالدمام " rel="nofollow">alsyad.com/?p=604"> شركة مكافحة الحمام بالدمام " rel="nofollow">alsyad.com/?p=611"> شركة شراء اثاث مستعمل بالدمام " rel="nofollow">alsyad.com/?p=410"> شركة فني كهرباء بالرياض " rel="nofollow">alsyad.com/?p=418"> شركة فني تكييف بالرياض " rel="nofollow">alsyad.com/?p=352"> شركة تركيب دكت التكيف
~Janai
01-12-2016 / 15:01
~Xaria
23-11-2016 / 03:13
~Buffee
21-11-2016 / 07:37
~Kairii
18-11-2016 / 18:28
~Jaundalynn
16-11-2016 / 05:30
~Lyndee
15-11-2016 / 22:11