Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 12-01-2011

WAŁCZ ŁAJDACTWA PROCESOWE SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA I JEGO WSPÓLNIKA ADWOKATA CEZAREGO SKRZYPCZAKA PSYCHUSZKA DLA UROJONEGO OSKARŻONEGO ZAMIAST UCZCIWEGO PROCESU KARNEGO.

18 odsłona kulisów sprawy karnej Rafała Krzyształowskiego - spreparowanej stalinowskimi metodami przez togowo-

policyjno-psychiatryczną „Cosa nostrę” ze Szczecinka, Koszalina, Białogardu, Sławna i Wałcza.

W dniu 16.12. 2010r w Sądzie Rejonowym w Wałczu – Wydziale Karnym, odbyła się kolejna farsa procesowa o sygn. akt IIK 174/08, celebrowana po stalinowsku przez boskiego sędziego Krzysztofa Koczenasza, z udziałem wybitnie niekompetentnego „adwokata” Cezarego Skrzypczaka i w asyście niczego nie kumającego w sprawie Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Wałczu, Piotra Łosiewskiego.

Natomiast niezwykły przebieg poprzedniej wokandy z dnia 8.11.2010r odzwierciedla opublikowany wniosek oskarżonego, o sprostowanie i uzupełnienie protokołu z tej rozprawy. Jest on zamieszczony w poniższej publikacji A.P., zatytułowanej: SZWINDLARSKI UKŁAD WICEPREZESA SĄDU REJONOWEGO W WAŁCZU, SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA Z PROKURATOREM POWIATOWYM W SŁAWNIE JAROSŁAWEM PŁACHTĄ, ADWOKATEM CEZARYM SKRZYPCZAKIEM Z WAŁCZA I PSYCHIATRAMI Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”

Rozprawa z dnia 8.11.2010r nie miała wyłączonej jawności. Mimo to sędzia Krzysztof Koczenasz kategorycznie zakazał oskarżonemu jej utrwalania za pomocą kamery a nawet dyktafonu. Dla wymuszenia na Rafale podporządkowania się jego tyranii, wezwał na pomoc sądową ochronę. Z powodu systematycznego nagłaśniania sprawy karnej Rafała przez A.P., sędzia Krzysztof Koczenasz nie mógł już zabraniać „oskarżonemu” filmowania przebiegu kolejnej wokandy z dnia 16.12.2010.

W związku z tym Rafał wchodząc na salę sądową od razu zapowiedział głośno, że będzie utrwalał przebieg rozprawy, zapytując sędziego czy jest jakiś sprzeciw”. W odpowiedzi usłyszał cyt. „Co Pan będzie robił to jest Pana sprawa. Jednocześnie pouczam Pana, że w związku z tym, że sprawa rozpoznawana jest z wyłączeniem jawności, jest Pan zobowiązany dochowania tego co tu się dzieje w tajemnicy. Ujawnienie, jest to czyn karalny ścigany z urzędu”. Wyłączenie jawności rozprawy jak też groteskowe pouczenie Rafała o odpowiedzialności karnej za wyjawienie „tego co ma się wydarzyć na rozprawie”, jest kolejnym dowodem despotyzmu sędziego Krzysztofa Koczenasza i jego całkowitego braku szacunku dla obowiązującego prawa. Działania te miały na celu zastraszenie oskarżonego i wymuszenia na nim podporządkowania się sędziowskiemu bezprawiu i wybitnej niekompetencji przydzielonego mu z urzędu adwokata Cezarego Skrzypczaka.

Sygn. akt IIK 174/08

PROTOKÓŁ ROZPRAWY GŁÓWNEJ

Dnia 16.12.2010r

Sąd Rejonowy w Wałczu II Wydział Karny
Sprawa Rafała Krzyształowskiego

Oskarżonego z artykułu 224§2 kk i inne

OBECNI.

Przewodniczący V-ce Prezes S.R. Krzysztof Koczenasz

Protokolant Sądowy Katarzyna Kożuch

Prokurator Piotr Łosiewski

Wywołano sprawę o godz. 12.00. Rozprawa odbyła się niejawnie.

Na rozprawę stawili się:

Oskarżony osobiście. Stawił się obrońca oskarżonego – adwokat Cezary Skrzypczak.

Sąd postanowił:

Na podstawie artykułu 378 § 2 kpk. nie uwzględnić wniosków o zwolnienie adwokata Cezarego Skrzypczaka od obrony z urzędu.

UZASADNIENIE

Przedkładana argumentacja, w szczególności argumentacja oskarżonego, nie uzasadnia wyłączenia wszystkich adwokatów. Oskarżony zgłasza pretensje i roszczenia względem wszystkich osób występujących w togach. Obrońcom według polskiego prawa może być jedynie adwokat, a każdy adwokat na rozprawie będzie występował w todze. Żaden adwokat nie spełnia więc warunków, jakie według oskarżonego powinien spełniać jego obrońca.

Strony oświadczają iż zapoznały się z opinią biegłych z Gorzowa Wlkp.

Sąd postanowił:

1. Na podstawie artykułu 203 § 1, 2 i 3 kpk. dopuścić dowód z opinii dwóch lekarzy psychiatrii i psychologa, połączone z obserwacją w Zakładzie Leczniczym przez okres do 4 tygodni, na okoliczność ustalenia stanu zdrowia psychicznego oskarżonego Rafała Krzyształowskiego, oraz celem odpowiedzi na pytania czy w chwili czynów mu zarzucanych miał on zachowaną zdolność do zrozumienia ich znaczenia i do pokierowania swoim postępowaniem, oraz czy aktualnie może on uczestniczyć w rozprawach sądowych.

2. Wykonanie opinii badań połączonych z obserwacją oskarżonego Rafała Krzyształowskiego, zlecić Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Zdroje”, V Oddział Psychiatryczny w Szczecinie.

Uzasadnienie

W toku sprawy zrodziła się wątpliwość co do poczytalności oskarżonego Rafała Krzyształowskiego. Oskarżony był w przeszłości wielokrotnie badany, a wyniki tych badań, były często rozbieżne. Na zlecenie Sądu biegli psychiatrzy oraz psycholog Władysław Sterna, Zofia Kołtowska i Justyna Urbaniak w swoich opiniach z dnia 7.09.2010 roku,(k1867-1878) wskazali, że z uwagi na dostarczoną dokumentację oraz zachowanie oskarżonego podczas badania, nie są w stanie wydać jednorazowej opinii, co do możliwości występowania u oskarżonego schorzenia psychicznego. Zdaniem biegłych istnienie takiej choroby mogłoby uzasadnić przyjęcie niepoczytalności oskarżonego. Biegli w swojej opinii zawnioskowali o przeprowadzenie obserwacji na oddziale psychiatrycznym, która pozwoliłaby rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości w tym zakresie. Biorą powyższe pod uwagę Sąd uznał, że przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych psychiatrów jest w tej sprawie niezbędne, a tym samym niezbędne jest też przeprowadzenie obserwacji. Postawa oskarżonego, który najpierw sam wnioskował o przeprowadzenie badań a następnie zanegował chęć udziału w badaniu uniemożliwia przeprowadzenie tego dowodu w inny sposób, jak tylko po uprzednim przeprowadzeniu obserwacji. Z uwagi na powyższe Sąd skierował oskarżonego na obserwację na maksymalny okres do czterech tygodni. Sąd wskazał zakład psychiatryczny, w którym będzie przeprowadzona obserwacja, posiłkując się oficjalnym wykazem Zakładów uprawnionych do wykonywania tych czynności.

Przewodniczący ogłosił postanowienie i pouczył o przysługujących środkach odwoławczych.

Z uwagi na powyższe rozprawę odroczyć, termin wyznaczyć z urzędu.

Zakończono godz. 12.20 Protokolant

Rafał Krzyształowski Szczecinek 21.12.2010r

Sygn. akt IIK 174/08 Sąd Okręgowy w Koszalinie
Wydział Karny Odwoławczy

za pośrednictwem

Sądu Rejonowego w Wałczu
Wydziału Karnego

Zażalenie

W imieniu oskarżonego Rafała Krzyształowskiego, na postanowienie Sądu Rejonowego w Wałczu Wydziału Karnego z dnia 16.12.2010r, o poddaniu go ponownym nieuzasadnionym cztero tygodniowym badaniom psychiatrycznym w warunkach oddziału zamkniętego, w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zdroje” V Oddział Ogólno Psychiatryczny w Szczecinie.

Zaskarżonemu postanowieniu oskarżony zarzuca:

1. Zostało wydane przez sędziego, którego wyłączenia domagał się oskarżony.

2. Zostało wydane na wniosek nieetycznego adwokata Cezarego Skrzypczaka, który od początku procesu karnego z premedytacją działa na szkodę oskarżonego.

3. Zostało wydane z pozbawieniem oskarżonego prawa odniesienia się do wydanej opinii sądowo psychiatrycznej o jego rzekomo bardzo złym stanie zdrowia, wydanej przez gorzowskich dyspozycyjnych psychiatrów, z jednoczesną odmową przyjęcia przez sędziego jego dowodów na okoliczność jej niezgodności z prawdą i stanem faktycznym.

4. Zostało wydane z barbarzyńskim pogwałceniem prawa karnego oraz naruszeniem procedur procesowych - między innymi z obrazą art. 148 § 1 p 2 i § 2 kpk. oraz art. 152 kpk,.

5. Zostało wydane z pominięciem całego materiału dowodowego złożonego do akt sprawy przez oskarżonego i zignorowaniem wszystkich jego wniosków dowodowych i procesowych, w tym również jego zeznań oraz zeznań powołanych przez niego świadków.

6. Sędzia wykorzystując posiadaną władzę dopuścił się z premedytacją wielu bezprawnych działań na szkodę interesu prawnego oskarżonego, opierając wydane przez siebie cyniczne postanowienie na fałszu i kłamstwach.

Wskazując na powyższe zarzuty oskarżony domaga się:

1. Uchylenia wydanego postanowienia jako całkowicie bezzasadnego, godzącego w powagę wymiaru sprawiedliwości i autorytet Państwa.

2. Ustanowienia dla oskarżonego nowego obrońcy z urzędu spoza okręgu Koszalina i zobowiązania go przez Sąd do uściślenia i doprecyzowania jego zażalenia.

3. Przekazania sprawy do rozpoznania równorzędnemu Sądowi z poza okręgu Koszalina – w Pile, Bydgoszczy lub Poznaniu.

Uzasadnienie

Na wokandzie w dniu 16.12.2010r sędzia Krzysztof Koczenasz po raz kolejny dopuścił się barbarzyńskiego pogwałcenia prawa karnego naruszając przy tym procedury procesowe w celu uniemożliwienia oskarżonemu obrony swoich interesów prawnych. Między innymi podważenia fałszywie wydanych opinii sądowo psychiatrycznych o jego rzekomo bardzo złym stanie zdrowia psychicznego, „uniemożliwiającym” dalszy jego udział w procesie karnym. Sędzia rozpoczął wokandę od wyłączenia jawności rozprawy i dyktowania protokólantce swojego kuriozalnego postanowienia, nie bacząc na kolejny wniosek złożony przez oskarżonego o sprostowanie i uzupełnienie protokołu rozprawy z dnia 8 listopada 2010r.

Cytuję: Sąd postanowił – Na podstawie art. 376 § 2 kpk. nie uwzględnić wniosków o zwolnienie adwokata Cezarego Skrzypczaka od obrony z urzędu.

Uzasadnił swoją niedorzeczną decyzję w następujący sposób:

„Przedkładana argumentacja, w szczególności argumentacja oskarżonego, nie uzasadnia wyłączenia wszystkich adwokatów. Oskarżony zgłasza pretensje i roszczenia względem wszystkich osób występujących w togach. Obrońcom według polskiego prawa może być jedynie adwokat, a każdy adwokat na rozprawie będzie występował w todze. Żaden adwokat nie spełnia więc warunków, jakie według oskarżonego powinien spełniać jego obrońca”.

Uzasadnienie tej perfidnej decyzji budzi zrozumiałą odrazę oskarżonego do sędziego Krzysztofa Koczenasza, zwłaszcza, że on nigdy nie używał tego typu groteskowych argumentów w uzasadnieniach swoich wniosków o wyłączenie adwokata Cezarego Skrzypczaka. A wręcz przeciwnie. Oskarżony bardzo rzeczowo uzasadniał w swoich wnioskach żądania zmiany obrońcy wskazując konkretnie jakich działań na jego szkodę dopuścił się z premedytacją ten nieetyczny adwokat. Ma to swoje pełne odzwierciedlenie w bezspornym materiale dowodowym.

Dosadny opis wybitnej niekompetencji adwokata Cezarego Skrzypczaka zawarty jest między innymi we wniosku oskarżonego z dnia 17.05.2010r złożonym z tą samą datą w Sądzie Rejonowym w Wałczu. Nie ujawnionym w protokołach rozpraw przez sędziego, podobnie jak wszystkie poprzednie i późniejsze pisemne wnioski procesowe i dowodowe złożone przez oskarżonego do akt sprawy.

A mianowicie:

1. Wniosek z dnia 14.02.2009r „o włączenie do akt sprawy o sygn. IIK 174/08 w poczet materiału dowodowego dziesięć wymienionych we wniosku pism urzędowych, na okoliczność wybitnej arogancji oraz barbarzyńskiego łamania prawa przez oskarżających Rafała sędziów i prokuratorów. W tym także przydzielonego do pomocy w sprawie adwokata z urzędu Tadeusza Tyki, który to do dnia dzisiejszego nie udzielił oskarżonemu odpowiedzi na jego pismo a także nie zwrócił powierzonych mu przy świadkach materiałów dowodowych. Fotografii pobicia oskarżonego przez szczecineckich policjantów oraz dokonanych przez nich zniszczeń w jego mieszkaniu w tym dwóch publikacji Afer prawa w tej sprawie. Tak nie zachowują się etyczni adwokaci lecz oszuści i złodzieje”. Vide wniosek w aktach sprawy.

2. Wnioski procesowe ( dziewięć) z dnia 21.03.2009r – między innymi o:

- „Włączenie w poczet materiału dowodowego sprawy czwartej publikacji „Afer prawa” z dnia 13.03.2009r, zatytułowanej Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku Leszek Miazek nie jest w stanie logicznie zrozumieć nie tylko tekstu?”.

- „Zobowiązanie Prokuratury Rejonowej w Sławnie do pisemnego doprecyzowania zarzutów postawionych w akcie oskarżenia i doręczenie odpisu odpowiedzi oskarżonemu przed wywołaniem sprawy”.

- „Zobowiązanie wszystkich sędziów i prokuratorów, których nazwiska wymienione są w czterech publikacjach „Afer prawa”, złożonych przez oskarżonego do akt sprawy, do zweryfikowania opisanych w nich faktów”.

„Zobowiązanie Komendanta Powiatowego Policji w Szczecinku Józefa Hatałę do zweryfikowania faktów opisanych w publikacji „Afer prawa” z dnia 19.08.2008r zatytułowanej – „Szczecin Szczecinek cała Polska – zniszczyć firmę, człowieka czy rodzinę to takie proste dla skorumpowanych organów władzy. Skazany bez winy Rafał Krzyształowski

- „Zobowiązanie Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego „Salus” w Szczecinku Jolantę Martyniuk do udzielenia oskarżonemu odpowiedzi na jego pismo z dnia 3.03.2009r, które zostało zamieszczone na siódmej stronie publikacji” Afer Prawa” z dnia 13.03.2009r, lub wezwania ją na termin rozprawy w charakterze świadka”.

- Ponad to w końcowej części wniosków oskarżony wystąpił z zapytaniem „Czy Sąd Rejonowy w Wałczu zamierza wyłączyć się od rozpoznania jego sprawy karnej i kiedy ona zostanie w końcu wznowiona”. Vide wnioski w aktach sprawy.

3. Wniosek z dnia 27.04. 2009r O włączenie do akt sprawy w poczet materiału dowodowego listu otwartego oskarżonego z dnia 25.04.2009r, opublikowanego z tą samą datą przez „Afery Prawa” w artykule zatytułowanym List otwarty Rafała Krzyształowskiego do wszystkich władz R.P. oraz całego społeczeństwa w sprawie naruszenia przez lokalną władzę jego konstytucyjnych praw i całkowitego pozbawienia ochrony prawnej”. Vide wniosek w aktach sprawy.

4. Wniosek z dnia 12. 01.2010r „O włączenie do akt sprawy skargę na sędziowską, prokuratorską i adwokacką dywersję, skierowaną do Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie Ewy Dikolenko”. Vide wniosek w aktach sprawy.

5. Wniosek z dnia 22.02. 2010r. O włączenie do akt sprawy publikacji „Afery prawa” z dnia 20.02.2010r zatytułowanej - Znowu wybija szambo w Sądzie Okręgowym w Koszalinie i Sądzie Rejonowym w Wałczu – z apelem do Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie Ewy Dikolenko o przywrócenie ochrony prawnej”……… Vide wniosek w aktach sprawy

6. Wniosek z dnia 17.05.20010r „O sprostowanie i uzupełnienie protokołu rozprawy z dnia 10. 05. 2010r, zgodnie z jej faktycznym przebiegiem utrwalonym za pomocą cyfrowego urządzenia rejestrującego dźwięk, którego zapis znajduje się na płycie CD Verbatin 700 mb, zatytułowanej „Faktyczny przebieg rozprawy z dnia 10.05.2010r, kolejny togowy cyrk z udziałem przebiegłych oszustów sądowych psychiatrów z Miastka”. Vide wniosek w aktach sprawy.

7. Wnioski procesowe i dowodowe z dnia 17. 05. 2010r I. O zaniechanie zamiaru poddania oskarżonego ponownym nieuzasadnionym badaniom psychiatrycznym, względnie odroczenie terminu ich wykonania do czasu całkowitego wyjaśnienia sprawy. W przypadku nie odstąpienia od poddania oskarżonego ponownym przymusowym badaniom psychiatrycznym, domaga się on ich wykonania na terenie Poznania względnie Gorzowa Wlkp. Ze spełnieniem wszystkich jego żądań. Mianowicie. Przekazania biegłym lekarzom całego materiału dowodowego w sprawie z zobowiązaniem ich do jego przeanalizowania i uwzględnienia w wydanej opinii sądowo psychiatrycznej. Uprzedzenie biegłych, że podstawowym warunkiem dobrowolnego przystąpienia oskarżonego do ponownych nieuzasadnionych badań psychiatrycznych, będzie umożliwienie mu dokumentowanie za pomocą kamery cyfrowej wszystkich przeprowadzonych z nim czynności diagnostycznych, co w przypadku wydania wątpliwej opinii o jego stanie zdrowia pozwoli poddać ją weryfikacji przez innych specjalistów, nie powiązanych ze skorumpowanymi sędziami”. II. Wyznaczyć termin rozprawy pomiędzy 15 a 25 czerwca 2010r. III. „Powołać z urzędu zespól biegłych lekarzy sądowych specjalistów od urazów w celu wydania opinii dotyczącej rodzaju uszkodzeń ciała jakich doznał oskarżony z rąk policyjnych bandytów z KPP w Szczecinku, przed zawiezieniem go na oddział psychiatryczny w Miastku”. itd……….. IV. „Ponownie wezwać na termin rozprawy biegłego sądowego lekarza psychiatrę z Miastka Krzysztofa Gawrońskiego, oraz świadka Ewę O….. w celu skonfrontowania ich ze sobą z uwagi na złożone sprzeczne zeznania oraz skonfrontowania Krzysztofa Gawrońskiego z dowodami szykanowania oskarżonego w psychuszce w Miastku, jakie zamierza on mu przedstawić podczas rozprawy”. V. „Oskarżony domaga się ustalenia w KPP w Szczecinku nazwisk sześciu policjantów biorących udział w jego nieludzkim spacyfikowaniu w dniu 30. 05 .2008r, dotkliwym pobiciu, zniszczenia mienia w jego mieszkaniu, znieważanie go oraz pozbawienie jego syna opieki prawnej oraz wezwania ich na termin rozprawy w celu przesłuchania w charakterze świadka na okoliczność ustalenia jaki przebieg miała akcja pacyfikacyjna w dniu 30.04.2008r. Kto zlecił to bandyckie zadanie?. Czym się kierował?. I dlaczego do dnia dzisiejszego żaden z policjantów mających współudział w pobiciu i poniżaniu oskarżonego nie poniósł żadnych konsekwencji dyscyplinarnych i karnych.. Wymienione przestępstwa ścigane są z urzędu”. VI. „Wezwanie na termin rozprawy Katarzyny Mazurkiewicz i Agnieszki Froechlich w celu przesłuchania ich na okoliczność : 1. Bezpodstawnego oskarżenia Rafała Krzyształowskiego o czyny, których nie popełnił. 2. Złożenie w sprawie fałszywych zeznań. 3. Skonfrontowanie z rozlicznymi dowodami dotyczącymi ciągu prymitywnych przestępstw popełnionych wspólnie i w porozumieniu z innymi sędziami i prokuratorami ze Szczecinka Koszalina Białogardu i Sławna na szkodę oskarżonego. Między innymi z współudziałem Prezesa Sądu Rejonowego w Szczecinku Leszka Miazka, Prokuratora Powiatowego w Szczecinku Janusza Bugaja. Jego żony prokuratora Iwony Bugaj. Jego zastępcy Jerzego Sajchty, asesora Prokuratury Rejonowej w Szczecinku Artura Pietraszkiewicza, prokuratora Przemysława Wożniaka, Prokuratora Bogumiły Okoniewskiej, prokuratora Anny Balik oraz wielu innych togowych szubrawców, których nazwiska wymienione są w dziewięciu publikacjach Afer prawa złożonych do akt sprawy a także w pismach procesowych oskarżonego, stanowiących podstawę aktu oskarżenia”.

VII. Wniosek „O powołanie na dowód w sprawie akt śledczych o sygn. Ds. 1411/06 znajdujących się w prokuraturze Rejonowej w Szczecinku, zawierających arsenał logicznych i niepodważalnych dowodów dotyczących rozlicznych zbiorowych matactw dokonywanych z premedytacją w sprawach cywilnych oskarżonego, przez sędziów Katarzynę Mazurkiewicz i Agnieszkę Froechlich ze współudziałem sędziów Joanny Chmary, Macieja Foltyniewicza, Anny Lewity - Horyd, Leszka Miazka, asesora sądowego. Artura Nowaka oraz prokuratorów z Prokuratury Rejonowej w Szczecinku, Artura Pietraszkiewicza, Janusza Bugaja, Iwony Bugaj, Przemysława Woźniaka, Anity Lelejko-Zaborowskiej ze współudziałem innych togowych oszustów należących do rodziny mafijnej. Na podstawie materiału dowodowego akt śledczych o sygn. Ds. 1411/06 oskarżony zamierza wskazać udokumentowane czyny przestępcze jakich dopuściła się Katarzyna Mazurkiewicz i jej przyjaciółka Agnieszka Froechlich ze z góry powziętym zamiarem wyrządzenia jemu nieodwracalnych szkód materialnych i życiowych, oraz wpędzenie w dramatyczne położenie życiowe”.

VIII. Wniosek „O powołanie na dowód w sprawie karnej akt spraw cywilnych o sygn. IC 463/00 –ICa 123/ 06, IC 464/00, IC 551/00, IC 20/02, IC 160/04, IC 171/06, IC 1226/06, IC 224/06, IC 495/06, ICo 901/06, ICo 1059/06, znajdujących się w Sądzie Rejonowym w Szczecinku Wydziale Cywilnym. Na podstawie Materiału dowodowego we wskazanych aktach oskarżony zamierza udowodnić Katarzynie Mazurkiewicz, Agnieszce Froechlich i ich poplecznikom rozliczne zorganizowane działania przestępcze na jego szkodę, w trakcie pełnienia funkcji służbowych., oraz przynależność do togowo-policyjnej koszalińskiej mafii.

IX. Wniosek o zapewnienie na kolejnej rozprawie urządzenia odczytującego zapisy dźwiękowe i filmowe zapisane na płytach CD, do przedstawienia oskarżycielom rozlicznych bezspornych dowodów popełnienia całych serii przestępstw na szkodę oskarżonego i jego rodziny”. Vide wnioski w aktach sprawy.

8. Wniosek z dnia 17.05.2010r „O zmianę obrońcy z urzędu adwokata Cezarego Skrzypczaka i wyznaczenie w jego miejsce innego adwokata, z zobowiązaniem go do zapoznania się z całym materiałem dowodowym sprawy IIK 174/08 i pisemnego uściślenia wniosków dowodowych oskarżonego złożonych do akt sprawy w dniu 17.05.2010r.. W uzasadnieniu oskarżony stwierdził zgodnie z prawdą, że „Przydzielony mu przez sąd adwokat Cezary Skrzypczak okazał się skorumpowanym perfidnym oszustem nie posiadającym za grosz honoru i ambicji. Głównymi zarzutami kierowanymi pod adresem Cezarego Skrzypczaka to:

- Sabotowanie procesu poprzez nieuzasadnione nie stawienie się w sądzie na rozprawie w dniu 22.03.2010r pod pozorem nagłego zachorowania, skutkującego bezpodstawnym odroczeniem sprawy do dnia 10.05.2010r i narażenie oskarżonego na niepotrzebne koszta związane z dojazdem do sądu. - Unikanie kontaktu służbowego z oskarżonym.

- Bezczynność procesowa. - Notoryczne oszukiwanie oskarżonego.

-Działanie z premedytacją na szkodę interesu prawnego oskarżonego.

-Zignorowanie i zatajanie całego materiału dowodowego powierzonego mu przez oskarżonego na okoliczność jego obrony. Przekazanego mu między innymi w dniu 22.03.2010r, którego kopia wraz z kompletem załączników zostały złożone do akt sprawy w tym samym dniu za pośrednictwem sądowego biura podawczego.

Pismo zatytułowane „Katalog udokumentowanych faktów nieludzkiego dyskryminowania i krzywdzenia oskarżonego. Stanowiący karty akt sprawy od 1143 do 1169 wraz z załączonymi do katalogu 87 załącznikami jak ujęto w treści pisma, oraz 5 kasetami magnetofonowymi i 3 kasetami magnetowidowymi z wielogodzinnymi filmami dokumentującymi rozliczne zbiorowe przekręty, dokonywane z premedytacją na jego szkodę przez klikę towarzysko zawodową sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych ze Szczecinka, Koszalina i Białogardu. Oraz powiązanych z nimi powrozem korupcyjnych biegłych lekarzy sądowych psychiatrów”.

9. Uzupełniony wniosek z dnia 31.05.2010r „O sprostowanie i uzupełnienie protokołu rozprawy z dnia 10.05.2010 zgodnie z jej faktycznym przebiegiem utrwalonym za pomocą cyfrowego urządzenia rejestrującego dźwięk, którego zapis znajduje się na płycie CD Verbatim 700 mb zatytułowanej „Faktyczny przebieg rozprawy z dnia 10.05.2010 – Kolejny togowy cyrk z udziałem przebiegłych oszustów sądowych psychiatrów z Miastka”. We wniosku projekt właściwie sporządzonego protokółu wraz z dyskietką, na której został utrwalony przebieg wokandy”. Vide wniosek w aktach sprawy.

10. Wniosek z dnia 21.06.2010rO zwrot kosztów podróży w kwocie 600 zł skierowany do sędziego Krzysztofa Koczenasza - opublikowany przez „Afery prawa”. Vide wniosek w aktach sprawy.

11. Wniosek z dnia 13.08.2010r „O włączenie w poczet materiału dowodowego sprawy publikacji Afer prawa z dnia 8.08.2010r, zatytułowanej –„ SZCZECINEK - W TYGLU SĄDOWEGO BEZPRAWIA - SPRAWA RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO”.

ORAZ NIEZWŁOCZNE ZREALIZOWANIE WSZYSTKICH JEGO WNIOSKÓW DOWOD OWYCH I PROCESOWYCH DO KTÓRYCH TEN ARTYKÓŁ NAWIĄZUJE”. Vide wniosek w aktach sprawy.

12. Wniosek z dnia 1.09.2010r do Prezesa Sądu Rejonowego w Wałczu „O zwrot kosztów związanych z powrotem oskarżonego do domu z psychuszki w Gorzowie Wlkp. Mającym miejsce w dniu 31.08.2010r, ORAZ WYDANIE POSTANOWIEŃ DOTYCZĄCYCH WSZYSTKICH JEGO PISEMNYCH WNIOSKÓW DOWODOWYCH I PROCESOWYCH ZŁOŻONYCH DO AKT JEGO SPRAWY KARNEJ”. Vide wniosek w aktach sprawy.

13. Wniosek z dnia 8.11.2010r „O włączenie do akt sprawy w poczet materiału dowodowego trzynastą publikację „Afery prawa” z dnia 6.11. 2010r, zatytułowaną TOGOWA DINTOJRA - ZA NAPISANIE PRAWDY O BARBARZYŃSKIM ROZSTRZYGNIĘCIU PROCESOWYM SĘDZIEGO JOANNY CHMARY Z SĄDU REJONOWEGO W SZCZECINKU CELEBROWANĄ PO ZBÓJECKU PRZEZ PROKURATORA BEATĘ SZEFLER Z PROKURATURY REJONOWEJ W KOSZALINIE.”.Vide wniosek w aktach sprawy.

14. Wniosek z dnia 8.11.2010r „O włączenie do akt w poczet materiału dowodowego sprawy dyskietkę CD z zapisem czterech nagrań video z You Tobe zamieszczonych w publikacji Afery prawa zatytułowanej- PRAWO CZY SĄDOWE BESTIALSTWO? - GRYPSUJĄCY PARAGRAFAMI SKAZALI RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA ZŁY DOTYK BIEGŁEGO LEKARZA SĄDOWEGO PSYCHIATRY WŁODARKIEWICZA Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”.

Spis treści:
1. Rozmowa policjanta z KPP w Szczecinku z biegłą Zofią Kołtowską.
2 Macane badania psychiatryczne w psychuszce w Gorzowie Wlkp..
3
.
Ordynarna hucpa Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Wałczu, Krzysztofa Koczenasza.

4. Rozmowa telefoniczna Rafała z adwokatem Cezarym Skrzypczakiem”. Vide wniosek w aktach sprawy.

15. Wniosek z dnia 16.12.2010r ”O sprostowanie i uzupełnienie protokołu rozprawy z dnia 8.listopada 2010r”..

16. Wniosek z dnia 16.12.2010r „O włączenie do akt sprawy w poczet materiału dowodowego czterech publikacji „Afery prawa” zatytułowanych:
1. TOGOWA DINTOJRA - ZA NAPISANIE PRAWDY O BARBARZYŃSKIM ROZSTRZYGNIĘCIU PROCESOWYM SĘDZIEGO JOANNY CHMARY Z SĄDU REJONOWEGO W SZCZECINKU CELEBROWANA PO ZBÓJECKU PRZEZ PROKURATORA BEATĘ SZEFLER Z PROKURATURY REJONOWEJ W KOSZALINIE.”.

2.Szczecinek - Perfidne przekręty sędziego Joanny Chmary i prokuratora Janusza Bugaja”.

3. „ Boże, chroń nas przed pseudo usługami szczecineckich adwokatów z urzędu, Grzegorza Misiakowskiego, Mirosława Wacławskiego, Tomasza Musiała i innych nieetycznych „prawników” z koszalińskiego układu”.

4. SZWINDLARSKI UKŁAD WICEPREZESA SĄDU REJONOWEGO W WAŁCZU, SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA Z PROKURATOREM POWIATOWYM W SŁAWNIE JAROSŁAWEM PŁACHTĄ, ADWOKATEM CEZARYM SKRZYPCZAKIEM Z WAŁCZA I PSYCHIATRAMI Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.

17. Wniosek z dnia 16.12 2008r o wyłączenie od sprawy wszystkie Sądy i Prokuratury okręgu Koszalina i przekazanie jej do rozpoznania w Pile, Poznaniu, Bydgoszczy…….

Ostatni 17 wniosek o wyłączenie oskarżony ponowił podczas rozprawy w dniu 8.11.2010r. Dotyczył on zarówno sędziego Krzysztofa Koczenasza jak też wszystkich sędziów i prokuratorów okręgu Koszalina. Zgodnie ze szwindlerskim obyczajem wniosek ten został rozpoznany w Sądzie Rejonowym w Wałczu, przez sędziego Agatę Marszałek. Oczywiście swoje niezaskarżalne postanowienie w/w sędzia oparła na gołosłownych zakłamanym oświadczeniu sędziego Krzysztofa Koczenasza „że nie są mu znane okoliczności, które uzasadniałyby wyłączenie go od rozpoznania sprawy przeciwko Rafałowi Krzyształowskiemu”.

Natomiast sędzia Agata Marszałek całkowicie pominęła drugą część wniosku oskarżonego, o wyłączenie od sprawy całego okręgu sądowniczego Koszalina i przekazania jej do rozpoznania innemu równorzędnemu sądowi w Pile, Poznaniu, lub Bydgoszczy. W tym miejscu należy stwierdzić, że sędzia Agata Marszałek nie posiadała kompetencji do rozpoznania wniosku oskarżonego o wyłączenie od sprawy całego okręgu sądowniczego Koszalina, jak też sędziego Krzysztofa Koczenasza. W sytuacji żądania wyłączenia od sprawy całego okręgu sądowniczego, kompetencje do rozpoznania takiego wniosku posiada jedynie Sąd Najwyższy. Zostało to potwierdzone w dniu 27.04.2009r przez prokuratora Urszulę Okrasę z Prokuratury Rejonowej w Wałczu i odnotowane w końcowej części protokołu rozprawy.

„Prokurator oświadcza, iż skoro oskarżony składa wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów okręgu Koszalińskiego, wniosek ten należy przekazać do Sądu Najwyższego”. Bezsporne.

Jak wynika z treści wszystkich bez wyjątku niewyjawionych do protokołu i niezrealizowanych wniosków dowodowych i procesowych oskarżonego, nigdy on nie uchylał się od wzięcia udziału w bezpodstawnych badaniach psychiatrycznych. Chciał jedynie żeby zostały one przeprowadzone dopiero po całkowitym wyjaśnieniu sprawy. Ma to swoje pełne uzasadnienie w tym, że do chwili obecnej oskarżony nie wie o co konkretnie jest oskarżony, pomimo iż od momentu popełnienia przez niego bliżej nieokreślonych przestępstw minęło cztery lata.

Pomimo tych oczywistych braków formalnych i przeciwwskazań oskarżony stawił się dobrowolnie na badania psychiatryczne do gorzowskiej psychuszki w dniu 15.06.2010r przekazując biegłym sporządzony na tą okoliczność list otwarty, w którym zapowiedział, że weźmie udział w badaniach lecz w asyście niezależnego obserwatora i będzie filmował wszystkie przeprowadzone z nim czynności diagnostyczne za pomocą kamery.

Dyspozycyjni psychiatrzy Zofia Kołtowska i Jarosław Seba nie wyrazili na to zgody, ponieważ przy takich uwarunkowaniach nie byliby w stanie wyprodukować zamówionej opinii stwierdzającej niepoczytalność oskarżonego, którego dojazd taksówką na badania kosztował 600 zł. Szczegółowy opis tych niezwykłych badań psychiatrycznych zawarty jest w złożonej do akt publikacji „Afery prawa” zatytułowanej SZCZECINEK - W TYGLU SĄDOWEGO BEZPRAWIA - SPRAWA RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO”. Należy przy tym wskazać, że oskarżony wielokrotnie występował z uzasadnionymi wnioskami o zaniechanie zamiaru poddania go ponownym nieuzasadnionym badaniom psychiatrycznym, względnie odroczenia terminu ich wykonania do czasu całkowitego wyjaśnienia sprawy. Vide pierwsza strona niezrealizowanego wniosku nr 7 z datą 17.05.2010r znajdującego się w aktach sprawy.

Zwracał się on też do sędziego Krzysztofa Koczenasza z wnioskiem o wydanie nowego postanowienia o zarządzeniu dla niego ponownych badań w gorzowskiej psychuszce ze wskazaniem z imienia i nazwiska faktycznych biegłych, którzy mieliby go zdiagnozować. Domagał się również żeby w tym postanowieniu sędzia wskazał podstawy prawne zabraniające „oskarżonemu” żądania dopuszczenia do asysty w jego badaniach niezależnego obserwatora jak też prawa do dokumentowania przeprowadzanych z nim czynności diagnostycznych za pomocą kamery.

Vide – ósma strona niezrealizowanego wniosku nr 10 z datą 21.06.2010r znajdującego się w aktach sprawy.

Sędzia zlekceważył również te wnioski pozostawiając wolną rękę Zofii Kołtowskiej w doborze lekarzy psychiatrów do zdiagnozowania oskarżonego. Ma to swoje pełne odzwierciedlenie w drugiej opinii z dnia 7.09.2010r, wydanej z udziałem psychiatry dr. n. m. Władysława Sterna, którego oskarżony nigdy nie widział.

Natomiast podczas badań w dniu 31.08. 2010r oskarżony był poddawany lubieżnej rewizji osobistej przez lekarza psychiatrę, co dokumentuje film zamieszczony w publikacji „Afery prawa” zatytułowanej PRAWO CZY SĄDOWE BESTIALSTWO? - GRYPSUJĄCY PARAGRAFAMI SKAZALI RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA ZŁY DOTYK BIEGŁEGO LEKARZA SĄDOWEGO PSYCHIATRY WŁODARKIEWICZA Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.

Sędzia Krzysztof Koczenasz zamiast rzeczowo odpowiedzieć na wnioski oskarżonego i wskazać mu podstawy prawne zakazujące dopuszczenia do asysty w jego badaniach niezależnego obserwatora i umożliwienia udokumentowania przeprowadzonych z nim czynności diagnostycznych, zastosował wobec niego kolejny zamordyzm policyjny opisany we wniosku nr 11, z dnia 1.09.2010r, skierowany do Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Wałczu o zwrot kosztów związanych z powrotem oskarżonego do domu z psychuszki w Gorzowie Wlkp. Wniosek ten znajduje się w aktach sprawy.

Wskazując na powyższe oskarżony domaga się uchylenia wydanego postanowienia i uwzględnienia jego żądań.

W przypadku utrzymania w mocy zaskarżonego postanowienia i umieszczenia oskarżonego w psychuszce w Szczecinie odwzoruje on swoją postawę z psychuszki w Miastku i Zakładu Karnego w Szczecinku i Czarnym. Przyjmie postawę milczącą, podejmując jednocześnie protest głodowy. Tym razem również z odmową przyjmowania płynów. Należy przed tym rozwiązać też problem zapewnienia synowi oskarżonego całodobowej opieki zastępczej na czas rozłąki z ojcem. To samo dotyczy jego psa i trzech kotów oraz rybek w akwarium.

Po wyznaczeniu nowego obrońcy z urzędu z poza okręgu Koszalina oskarżony doprecyzuje z nim swoje zażalenie publikując je przed wywołaniem sprawy na łamach „Afer prawa”. Łącznie z dowodami ukierunkowania procesuj na uczynienie z oskarżonego osoby całkowicie niepoczytalnej, żeby doprowadzić do umorzenia cuchnącej sprawy w oparciu o nie zachodzące przesłanki z art. 31 § 1 kk. Resztę dopowiedzą kolejne publikacje w jego sprawie - także w wersji filmowej.

Rafał Krzyształowski

1. Publikacja A.P. z dnia 19.08.2008r - „Szczecin Szczecinek cała Polska – zniszczyć firmę, człowieka czy rodzinę to takie proste dla skorumpowanych organów władzy. Skazany bez winy Rafał Krzyształowski

2. Publikacja z dnia 13.12.2008r - „Prześladowany przez władze Rafał Krzyształowski – wniosek o wyłączenie sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinku i Koszalinie zakończony skierowaniem do psychiatryka… - z listów i z życia wzięte”.

3. Publikacja z dnia 31.01.2009r - „ Rafał Krzyształowski i „ gra w pomidora” przez sędziów i prokuratorów ze Szczecinka i okolic”.

4. Publikacja z dnia 13.03.2009r – „Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku Leszek Miazek nie jest w stanie logicznie zrozumieć nie tylko tekstu?”.

5. Publikacja z dnia 25.04.2009rList otwarty Rafała Krzyształowskiego do wszystkich władz R.P. oraz całego społeczeństwa w sprawie naruszenia przez lokalną władzę jego konstytucyjnych praw i całkowitego pozbawienia ochrony prawnej”.

6. Publikacja z dnia 2.05.2009r - Typowy sądowy dzień w typowym polskim skorumpowanym sądzie przy udziale niekompetentnych urzędników sądowych... dzień z życia poszkodowanego Rafała...

7. Publikacja z dnia 28.06.2009r - „Rafał Krzyształowski na pewno nie podda się w walce o swoje prawa”.

8. Publikacja z dnia 7.09.2010r - „Drugi list otwarty do Prokuratora Generalnego Andrzeja Czumy – Rafała Krzyształowskiego – ofiary wieloletniego sądowego, prokuratorskiego i policyjnego bandytyzmu”.

9. Publikacja z dnia 20.02.2010rZnowu wybija szambo w Sądzie Okręgowym w Koszalinie i Sądzie Rejonowym w Wałczu”.

10. Publikacja z dnia 8.08.2010r –„ SZCZECINEK - W TYGLU SĄDOWEGO BEZPRAWIA - SPRAWA RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO”.

11. Publikacja z dnia 10.10.2010rPRAWO CZY SĄDOWE BESTIALSTWO? - GRYPSUJĄCY PARAGRAFAMI SKAZALI RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA ZŁY DOTYK BIEGŁEGO LEKARZA SĄDOWEGO PSYCHIATRY WŁODARKIEWICZA Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.

12. Publikacja z dnia 13.10.2010rW koszalińskim "togostanie" ciągle obowiązuje stalinowski porządek prawny - prawo na telefon.

13. Publikacja z dnia 6. 11. 2010rTOGOWA DINTOJRA - ZA NAPISANIE PRAWDY O BARBARZYŃSKIM ROZSTRZYGNIĘCIU PROCESOWYM SĘDZIEGO JOANNY CHMARY Z SĄDU REJONOWEGO W SZCZECINKU, CELEBROWANA PO ZBÓJECKU PRZEZ PROKURATORA BEATĘ SZEFLER Z PROKURATURY REJONOWEJ W KOSZALINIE.”.

14. Publikacja z dnia 9.12.2010r Szczecinek - Perfidne przekręty sędziego Joanny Chmary i prokuratora Janusza Bugaja.

15. Publikacja z dnia 13.12.201or Boże, chroń nas przed pseudo usługami szczecineckich adwokatów z urzędu, Grzegorza Misiakowskiego, Mirosława Wacławskiego, Tomasza Musiała i innych nieetycznych „prawników” z koszalińskiego układu”.

16. Publikacja z dnia 16.12.2010rSZWINDLARSKI UKŁAD WICEPREZESA SĄDU REJONOWEGO W WAŁCZU, SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA Z PROKURATOREM POWIATOWYM W SŁAWNIE JAROSŁAWEM PŁACHTĄ, ADWOKATEM CEZARYM SKRZYPCZAKIEM Z WAŁCZA I PSYCHIATRAMI Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”

17. Publikacja z dnia 11.01.2011rPOLICYJNY TERROR I NIEKOMPETENTNY KOMENDANT POLICJI W SZCZECINKU JÓZEF HATAŁA”

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Wiwi
20-12-2014 / 14:09
Whoever wrote this, you know how to make a good artlice.
~marek777
29-03-2013 / 06:05
patrz : youtu.be/T7rrKNRuCas
~komitet obywatelski
15-03-2013 / 00:34
Komitet Obywatelski ds. Praworządności i Walki z Korupcją w Koszalinie Ogłasza PRZETARG nieograniczony na wyprowadzenie Korupcji i KONFABULACJI insynuacją urojeń własnych magistrów prawa uzbrojonych w IMMUNITETY bezkarności NIE zawisłości prokuratorów i sędziów z koszalińskiego wymiaru (NIE)sprawiedliwości. Parametry techniczne i założenia technologiczne patrz : www.aferyparawa.eu. Celem przetargu jest : 1. Doprowadzenie w REANIMACJI procedur postępowań i czynności procesowych dla osiągnięcia STANDARDU NORM na poziomie gwarantowanym RACJĄ STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 2.Wyeleminowanie aktualnie funkcjonującej NAZISTOWSKIEJ doktryny stosowanej do OFIAR PRZEMOCY prokuratorów i sędziów cit. „ …kurator, prokurator, sędzia może mówić, robić i pisać co chce ...” PRAWDA, HONOR, WOLNOŚĆ i Rodzina – Komitet Obywatelski „Jeszcze Polska NIE zginęła póki my żyjemy …” POLSKĄ FIKCJĄ JEST B E Z P I E C Z E Ń S T W O. *** S T O P dla PATOLOGII PAŃSTWOWOŚCI ***
~komitet obywatelski
15-03-2013 / 00:33
Komitet Obywatelski ds. Praworządności i Walki z Korupcją w Koszalinie Ogłasza PRZETARG nieograniczony na wyprowadzenie Korupcji i KONFABULACJI insynuacją urojeń własnych magistrów prawa uzbrojonych w IMMUNITETY bezkarności NIE zawisłości prokuratorów i sędziów z koszalińskiego wymiaru (NIE)sprawiedliwości. Parametry techniczne i założenia technologiczne patrz : www.aferyparawa.eu. Celem przetargu jest : 1. Doprowadzenie w REANIMACJI procedur postępowań i czynności procesowych dla osiągnięcia STANDARDU NORM na poziomie gwarantowanym RACJĄ STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 2.Wyeleminowanie aktualnie funkcjonującej NAZISTOWSKIEJ doktryny stosowanej do OFIAR PRZEMOCY prokuratorów i sędziów cit. „ …kurator, prokurator, sędzia może mówić, robić i pisać co chce ...” PRAWDA, HONOR, WOLNOŚĆ i Rodzina – Komitet Obywatelski „Jeszcze Polska NIE zginęła póki my żyjemy …” POLSKĄ FIKCJĄ JEST B E Z P I E C Z E Ń S T W O. *** S T O P dla PATOLOGII PAŃSTWOWOŚCI ***
~marek777
05-03-2013 / 16:31
F I K C J A F I K C J I TYDZIEŃ POMOCY Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 25-02-2013 - 02-03-2013r w Ministerstwie (NIE)SPRAWIEDLIWOŚCI opanowanym epidemią syfilisu schizofrenii paranoidalnej pod okupacją dziczy magistrów prawa Przez LATA w Koszalinie trwa awanturnicze MATACTWO procesowe - NAZIZM - z Konfabulacji insynuacją urojeń własnych przy braku zasad etyczno - moralnych i logiki rozumowania z NIEpoczytalności umysłowej dziczy magistrów prawa uzbrojonych w Immunitety bezkarności z NIEZAWISŁOŚCI. Szumnie zwących się prokuratorami i sędziami. By przez 7dni perfumować gówno procesowe w trybie kuglarskich sztuczek charakterystycznych dla ruchów frykcyjnych polskiej państwowości godnych wyświechtanej polskiej demokracji. PRAWDA MATERIALNA istota dochodzenia i dowodzenia jej w postępowaniach procesowych. Niekonstytucyjna interpretacja prawa przez sędziów i prokuratorów - bezprawny immunitet funkcjonariuszy władzy. D O W Ó D : wprowadzenie w błąd i wykorzystanie błędu celem osiągnięcia korzyści materialnych w K o s z a l i n i e wg. PPR K. KRET & as. PR M. Wilczopolska & T. BODO & B. Wysocka vel NIEDEK cit. “ … NIE JEST to czyn zabroniony …”zaskarżone przez pełnomocnika : otrzymały wymiar wg SSR Anna WALENCIAK cit. “... brak interesu społecznego ...”- 1 Ds. 975/11; II Kp.252/ 12: II Kp. 557/12: II K. 343/12 i I N N E - od roku 2000. Zaskarżone ponownie. Uzbrojone Wnioskiem Dowodowym - zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w trybie art. 231 § 1 i 2 kk przez funkcjonariuszy publicznych uzbrojonych w IMMUNITETY prokuratorów i sędziów z Koszalina. Otrzymują w Ministerstwie (NIE)Sprawiedliwości przy pomocy GENIUSZY zespołu 3 x R (Rydzak & Resiak & Rewa) a w Prokuraturze Genetralnej przy pomocy Antonina SUWAŁA NAKAZ administracyjny - POWRÓT – do miejsca wyprodukowania procesowego GNOJU pod IMMUNITETEM. JAK WEKSEL - wraca koszaliński OBORNIK - dokumenty procesowego awanturnictwa do K O S Z A L I N A zgodnie z NAZISTOWSKĄ doktryną OBOWIĄZUJĄCĄ w Koszalinie : cit. “... Swobodna ocena dowodów ..” - PPO B. KONDEK & J. OŻÓG i I N N I oraz cit. „ … kurator, prokurator, sędzia może robić, mówić i pisać co chce ...” - SSR M. WIŚNIEWSKA obecnie PREZES SR Koszalin & J. SROCZYŃSKI & J. C. STEBELSKI & B. LEWANDOWSKI i I N N I. Jak nakazuje warszawka - załatwić we własnym zakresie. DWA magistra prawa z IMMUNITETAMI : PPR Tomasz BODO & SSR Jarosław SROCZYŃSKI w POROZUMIENIU solidarnością zawodową sitwy ZARZĄDZAJĄ badania psychiatryczne Zarządzają badania psychiatryczne pełnomocnika. PROKURATOR Tomasz BODO - NIE odróżniający amputacji kutasa u SPRAWCY ponad 30-letniej PRZEMOCY w Rodzinie : Jerzy BYLICKI – nałogowy alkoholik (ALK> 16/96 SR Koszalin) z objawami schizofrenii maniakalnej, kryminalista od roku 1964, seksualny zboczeniec (zoo i pedofil) od kupionego zatoru płucnego. POSIADA NIEDOSYT – sporządza do spółki z PPR Beata WYSOCKA vel NIEDEK - Wniosek do prezydenta miasta Koszalina - Piotr JEDLIŃSKI ***Pa -165/12/TB & BW vel NIEDEK.- Cit. „Pełnomocnik jest psychicznie chory i zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym.” Itd itp. KOMU ? przeszkadza *** PRAWDA Niszczenie pracy i dóbr osobistych dziennikarzy i współpracowników – z POMOCĄ pospolitego PRZESTĘPSTWA. NISZCZĄC dokumentowanie PRAWDY przez jej ujawnianie i identyfikowanie spełniając od roku 2000 Konstytucyjny Obywatelski Obowiązek Udzielania Obowiązku Pomocy OFIAROM PRZEMOCY na podstawie *** RACJI STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. Co ze S Ł U Ż E B N O Ś C I Ą ?! Dziennikarze oraz sędziowie mają obowiązek*** służenia społeczeństwu - *** DEMOKRACJA POLEGA NA WOLNOŚCI SŁOWA i WYPOWIEDZI - NIE TYLKO dla sędziów. Aby TO zrozumieć trzeba rozpocząć analizę od konstytucji jako najwyższego aktu prawnego w kraju. Młodym ludziom startującym w DOROSŁE życie wydaje się, że JEST TO tylko *** „jakiś tam” akt prawny. JAK się nad tym Głęboko zastanowić i uważnie go przeanalizować. TO zaczyna się wyłaniać fundament konstrukcji stanowiącej PODSTAWĘ *** istoty funkcjonowania PAŃSTWOWOŚCI. Pojawia się pytanie. Dlaczego w Polsce tak często zmieniano konstytucję ? Szczególnie po roku 1980 ?! Jeżeli się zmienia *** konstytucję TO musi tego być jakiś POWÓD ? Albo *** kryje się za tym jakiś P O D S T Ę P ? Podstęp *** jaki został wprowadzony przez polityków szczególnie po 1997r. odebrał władzę społeczeństwu i doprowadził do obecnego B A J Z L U (NIE mylić z burdelem. TAM wbrew porzekadłu jest porządek. Tam się łóżek NIE przestawia). W systemie prawnym, w sądownictwie (władza sędziów) DEMOKRACJA *** w prawie już była za komuny. Tylko, że społeczeństwo jej NIE realizowało. ***Władza realizowała swoje widzimisię *** OSZUKUJĄC społeczeństwo. Obecnie demokracja została *** zlikwidowana prawnie. NIE TRZEBA NICZEGO oszukiwać bo władza jest w rękach partyjnych CWANIACZKÓW. Obowiązuje *** ponad 1000LETNIA *** staropolska doktryna : „ …każdy wuj na swój strój …” ponad czasowe polskie NIECHLUJSTWO, ślizgawka, cwaniactwo … żulia … Bez armat i czołgów zachód wziął braci Polaków jak … chłopa w sądzie … Zamienił stryjek … siekierkę na … kijek .. ***Za komuny społeczeństwo miało władzę nad władzą. patrz : Konstytucja PRL 1952r – 7lat po II Wojnie Światowej.
~marek777
05-03-2013 / 16:25
F I K C J A F I K C J I TYDZIEŃ POMOCY Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 25-02-2013 - 02-03-2013r w Ministerstwie (NIE)SPRAWIEDLIWOŚCI opanowanym epidemią syfilisu schizofrenii paranoidalnej pod okupacją dziczy magistrów prawa Przez LATA w Koszalinie trwa awanturnicze MATACTWO procesowe - NAZIZM - z Konfabulacji insynuacją urojeń własnych przy braku zasad etyczno - moralnych i logiki rozumowania z NIEpoczytalności umysłowej dziczy magistrów prawa uzbrojonych w Immunitety bezkarności z NIEZAWISŁOŚCI. Szumnie zwących się prokuratorami i sędziami. By przez 7dni perfumować gówno procesowe w trybie kuglarskich sztuczek charakterystycznych dla ruchów frykcyjnych polskiej państwowości godnych wyświechtanej polskiej demokracji. PRAWDA MATERIALNA istota dochodzenia i dowodzenia jej w postępowaniach procesowych. Niekonstytucyjna interpretacja prawa przez sędziów i prokuratorów - bezprawny immunitet funkcjonariuszy władzy. D O W Ó D : wprowadzenie w błąd i wykorzystanie błędu celem osiągnięcia korzyści materialnych w K o s z a l i n i e wg. PPR K. KRET & as. PR M. Wilczopolska & T. BODO & B. Wysocka vel NIEDEK cit. “ … NIE JEST to czyn zabroniony …”zaskarżone przez pełnomocnika : otrzymały wymiar wg SSR Anna WALENCIAK cit. “... brak interesu społecznego ...”- 1 Ds. 975/11; II Kp.252/ 12: II Kp. 557/12: II K. 343/12 i I N N E - od roku 2000. Zaskarżone ponownie. Uzbrojone Wnioskiem Dowodowym - zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w trybie art. 231 § 1 i 2 kk przez funkcjonariuszy publicznych uzbrojonych w IMMUNITETY prokuratorów i sędziów z Koszalina. Otrzymują w Ministerstwie (NIE)Sprawiedliwości przy pomocy GENIUSZY zespołu 3 x R (Rydzak & Resiak & Rewa) a w Prokuraturze Genetralnej przy pomocy Antonina SUWAŁA NAKAZ administracyjny - POWRÓT – do miejsca wyprodukowania procesowego GNOJU pod IMMUNITETEM. JAK WEKSEL - wraca koszaliński OBORNIK - dokumenty procesowego awanturnictwa do K O S Z A L I N A zgodnie z NAZISTOWSKĄ doktryną OBOWIĄZUJĄCĄ w Koszalinie : cit. “... Swobodna ocena dowodów ..” - PPO B. KONDEK & J. OŻÓG i I N N I oraz cit. „ … kurator, prokurator, sędzia może robić, mówić i pisać co chce ...” - SSR M. WIŚNIEWSKA obecnie PREZES SR Koszalin & J. SROCZYŃSKI & J. C. STEBELSKI & B. LEWANDOWSKI i I N N I. Jak nakazuje warszawka - załatwić we własnym zakresie. DWA magistra prawa z IMMUNITETAMI : PPR Tomasz BODO & SSR Jarosław SROCZYŃSKI w POROZUMIENIU solidarnością zawodową sitwy ZARZĄDZAJĄ badania psychiatryczne Zarządzają badania psychiatryczne pełnomocnika. PROKURATOR Tomasz BODO - NIE odróżniający amputacji kutasa u SPRAWCY ponad 30-letniej PRZEMOCY w Rodzinie : Jerzy BYLICKI – nałogowy alkoholik (ALK> 16/96 SR Koszalin) z objawami schizofrenii maniakalnej, kryminalista od roku 1964, seksualny zboczeniec (zoo i pedofil) od kupionego zatoru płucnego. POSIADA NIEDOSYT – sporządza do spółki z PPR Beata WYSOCKA vel NIEDEK - Wniosek do prezydenta miasta Koszalina - Piotr JEDLIŃSKI ***Pa -165/12/TB & BW vel NIEDEK.- Cit. „Pełnomocnik jest psychicznie chory i zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym.” Itd itp. KOMU ? przeszkadza *** PRAWDA Niszczenie pracy i dóbr osobistych dziennikarzy i współpracowników – z POMOCĄ pospolitego PRZESTĘPSTWA. NISZCZĄC dokumentowanie PRAWDY przez jej ujawnianie i identyfikowanie spełniając od roku 2000 Konstytucyjny Obywatelski Obowiązek Udzielania Obowiązku Pomocy OFIAROM PRZEMOCY na podstawie *** RACJI STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. Co ze S Ł U Ż E B N O Ś C I Ą ?! Dziennikarze oraz sędziowie mają obowiązek*** służenia społeczeństwu - *** DEMOKRACJA POLEGA NA WOLNOŚCI SŁOWA i WYPOWIEDZI - NIE TYLKO dla sędziów. Aby TO zrozumieć trzeba rozpocząć analizę od konstytucji jako najwyższego aktu prawnego w kraju. Młodym ludziom startującym w DOROSŁE życie wydaje się, że JEST TO tylko *** „jakiś tam” akt prawny. JAK się nad tym Głęboko zastanowić i uważnie go przeanalizować. TO zaczyna się wyłaniać fundament konstrukcji stanowiącej PODSTAWĘ *** istoty funkcjonowania PAŃSTWOWOŚCI. Pojawia się pytanie. Dlaczego w Polsce tak często zmieniano konstytucję ? Szczególnie po roku 1980 ?! Jeżeli się zmienia *** konstytucję TO musi tego być jakiś POWÓD ? Albo *** kryje się za tym jakiś P O D S T Ę P ? Podstęp *** jaki został wprowadzony przez polityków szczególnie po 1997r. odebrał władzę społeczeństwu i doprowadził do obecnego B A J Z L U (NIE mylić z burdelem. TAM wbrew porzekadłu jest porządek. Tam się łóżek NIE przestawia). W systemie prawnym, w sądownictwie (władza sędziów) DEMOKRACJA *** w prawie już była za komuny. Tylko, że społeczeństwo jej NIE realizowało. ***Władza realizowała swoje widzimisię *** OSZUKUJĄC społeczeństwo. Obecnie demokracja została *** zlikwidowana prawnie. NIE TRZEBA NICZEGO oszukiwać bo władza jest w rękach partyjnych CWANIACZKÓW. Obowiązuje *** ponad 1000LETNIA *** staropolska doktryna : „ …każdy wuj na swój strój …” ponad czasowe polskie NIECHLUJSTWO, ślizgawka, cwaniactwo … żulia … Bez armat i czołgów zachód wziął braci Polaków jak … chłopa w sądzie … Zamienił stryjek … siekierkę na … kijek .. ***Za komuny społeczeństwo miało władzę nad władzą. patrz : Konstytucja PRL 1952r – 7lat po II Wojnie Światowej.
~marek777
05-03-2013 / 16:24
F I K C J A F I K C J I TYDZIEŃ POMOCY Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 25-02-2013 - 02-03-2013r w Ministerstwie (NIE)SPRAWIEDLIWOŚCI opanowanym epidemią syfilisu schizofrenii paranoidalnej pod okupacją dziczy magistrów prawa Przez LATA w Koszalinie trwa awanturnicze MATACTWO procesowe - NAZIZM - z Konfabulacji insynuacją urojeń własnych przy braku zasad etyczno - moralnych i logiki rozumowania z NIEpoczytalności umysłowej dziczy magistrów prawa uzbrojonych w Immunitety bezkarności z NIEZAWISŁOŚCI. Szumnie zwących się prokuratorami i sędziami. By przez 7dni perfumować gówno procesowe w trybie kuglarskich sztuczek charakterystycznych dla ruchów frykcyjnych polskiej państwowości godnych wyświechtanej polskiej demokracji. PRAWDA MATERIALNA istota dochodzenia i dowodzenia jej w postępowaniach procesowych. Niekonstytucyjna interpretacja prawa przez sędziów i prokuratorów - bezprawny immunitet funkcjonariuszy władzy. D O W Ó D : wprowadzenie w błąd i wykorzystanie błędu celem osiągnięcia korzyści materialnych w K o s z a l i n i e wg. PPR K. KRET & as. PR M. Wilczopolska & T. BODO & B. Wysocka vel NIEDEK cit. “ … NIE JEST to czyn zabroniony …”zaskarżone przez pełnomocnika : otrzymały wymiar wg SSR Anna WALENCIAK cit. “... brak interesu społecznego ...”- 1 Ds. 975/11; II Kp.252/ 12: II Kp. 557/12: II K. 343/12 i I N N E - od roku 2000. Zaskarżone ponownie. Uzbrojone Wnioskiem Dowodowym - zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w trybie art. 231 § 1 i 2 kk przez funkcjonariuszy publicznych uzbrojonych w IMMUNITETY prokuratorów i sędziów z Koszalina. Otrzymują w Ministerstwie (NIE)Sprawiedliwości przy pomocy GENIUSZY zespołu 3 x R (Rydzak & Resiak & Rewa) a w Prokuraturze Genetralnej przy pomocy Antonina SUWAŁA NAKAZ administracyjny - POWRÓT – do miejsca wyprodukowania procesowego GNOJU pod IMMUNITETEM. JAK WEKSEL - wraca koszaliński OBORNIK - dokumenty procesowego awanturnictwa do K O S Z A L I N A zgodnie z NAZISTOWSKĄ doktryną OBOWIĄZUJĄCĄ w Koszalinie : cit. “... Swobodna ocena dowodów ..” - PPO B. KONDEK & J. OŻÓG i I N N I oraz cit. „ … kurator, prokurator, sędzia może robić, mówić i pisać co chce ...” - SSR M. WIŚNIEWSKA obecnie PREZES SR Koszalin & J. SROCZYŃSKI & J. C. STEBELSKI & B. LEWANDOWSKI i I N N I. Jak nakazuje warszawka - załatwić we własnym zakresie. DWA magistra prawa z IMMUNITETAMI : PPR Tomasz BODO & SSR Jarosław SROCZYŃSKI w POROZUMIENIU solidarnością zawodową sitwy ZARZĄDZAJĄ badania psychiatryczne Zarządzają badania psychiatryczne pełnomocnika. PROKURATOR Tomasz BODO - NIE odróżniający amputacji kutasa u SPRAWCY ponad 30-letniej PRZEMOCY w Rodzinie : Jerzy BYLICKI – nałogowy alkoholik (ALK> 16/96 SR Koszalin) z objawami schizofrenii maniakalnej, kryminalista od roku 1964, seksualny zboczeniec (zoo i pedofil) od kupionego zatoru płucnego. POSIADA NIEDOSYT – sporządza do spółki z PPR Beata WYSOCKA vel NIEDEK - Wniosek do prezydenta miasta Koszalina - Piotr JEDLIŃSKI ***Pa -165/12/TB & BW vel NIEDEK.- Cit. „Pełnomocnik jest psychicznie chory i zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym.” Itd itp. KOMU ? przeszkadza *** PRAWDA Niszczenie pracy i dóbr osobistych dziennikarzy i współpracowników – z POMOCĄ pospolitego PRZESTĘPSTWA. NISZCZĄC dokumentowanie PRAWDY przez jej ujawnianie i identyfikowanie spełniając od roku 2000 Konstytucyjny Obywatelski Obowiązek Udzielania Obowiązku Pomocy OFIAROM PRZEMOCY na podstawie *** RACJI STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. Co ze S Ł U Ż E B N O Ś C I Ą ?! Dziennikarze oraz sędziowie mają obowiązek*** służenia społeczeństwu - *** DEMOKRACJA POLEGA NA WOLNOŚCI SŁOWA i WYPOWIEDZI - NIE TYLKO dla sędziów. Aby TO zrozumieć trzeba rozpocząć analizę od konstytucji jako najwyższego aktu prawnego w kraju. Młodym ludziom startującym w DOROSŁE życie wydaje się, że JEST TO tylko *** „jakiś tam” akt prawny. JAK się nad tym Głęboko zastanowić i uważnie go przeanalizować. TO zaczyna się wyłaniać fundament konstrukcji stanowiącej PODSTAWĘ *** istoty funkcjonowania PAŃSTWOWOŚCI. Pojawia się pytanie. Dlaczego w Polsce tak często zmieniano konstytucję ? Szczególnie po roku 1980 ?! Jeżeli się zmienia *** konstytucję TO musi tego być jakiś POWÓD ? Albo *** kryje się za tym jakiś P O D S T Ę P ? Podstęp *** jaki został wprowadzony przez polityków szczególnie po 1997r. odebrał władzę społeczeństwu i doprowadził do obecnego B A J Z L U (NIE mylić z burdelem. TAM wbrew porzekadłu jest porządek. Tam się łóżek NIE przestawia). W systemie prawnym, w sądownictwie (władza sędziów) DEMOKRACJA *** w prawie już była za komuny. Tylko, że społeczeństwo jej NIE realizowało. ***Władza realizowała swoje widzimisię *** OSZUKUJĄC społeczeństwo. Obecnie demokracja została *** zlikwidowana prawnie. NIE TRZEBA NICZEGO oszukiwać bo władza jest w rękach partyjnych CWANIACZKÓW. Obowiązuje *** ponad 1000LETNIA *** staropolska doktryna : „ …każdy wuj na swój strój …” ponad czasowe polskie NIECHLUJSTWO, ślizgawka, cwaniactwo … żulia … Bez armat i czołgów zachód wziął braci Polaków jak … chłopa w sądzie … Zamienił stryjek … siekierkę na … kijek .. ***Za komuny społeczeństwo miało władzę nad władzą. patrz : Konstytucja PRL 1952r – 7lat po II Wojnie Światowej.
~yeyllkueudh
27-12-2011 / 12:20
~agbcrxbxy
26-12-2011 / 21:10
~imfijpxxs
25-12-2011 / 16:59