Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
18 stycznia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 20-06-2012

Skazany „ustawami” na pastwę togowych przestępców z okręgu Koszalina 

 Puste krzesła na kongresie „Niepokonanych” symptomem kryminogennych właściwości nie tylko Prokuratury Generalnej, godzące w powagę wymiaru sprawiedliwości i autorytet Państwa Rafał Krzyształowski                                                                          

Dwudziesta siódma odsłona cuchnącej sprawy karnej Rafała Krzyształowskiego o sygn. akt IIK 174/08, celebrowanej po stalinowsku  pięć i pół roku w okręgu sądowniczym Koszalina.

http://www.youtube.com/watch? v=xXTq0vFvRBU

W dniu 20 06.2012r o godzinie 9.00 w Sądzie Rejonowym w Wałczu - Wydziale Karnym zostanie przeprowadzona kolejna farsa procesowa w sprawie ponownej psychuszki dla Rafała Krzyształowskiego. Fałszywie oskarżonego przez dwóch szczecineckich sędziów. Katarzynę Mazurkiewicz i Agnieszkę Froehlich. Pod przewodnictwem czwartego z rzędu sędziego.  Z udziałem siódmego adwokata z urzędu. Czwartego czy nawet  piątego miejscowego prokuratora statysty, który tradycyjnie nie będzie miał zielonego pojęcia o co w ogóle w tym kuriozalnym procesie karnym chodzi.

Obserwatorzy mile widziani.  

Spreparowana sprawa karna o sygn. akt IIK 174/08 została starannie opisana i rzetelnie udokumentowana w cyklu 26 publikacji „Afer prawa” , których linki chronologicznie zostały zamieszczone  w artykule   „Sąd Najwyższy w roli Poncjusza Piłata”.

Dla pełnego odzwierciedlenia skali czternastoletniego procederu przestępczego koszalińskiej togowo – policyjno- psychiatrycznej Cosa Nostry, do większości publikacji zostały wykonane bardzo wymowne filmy dokumentalne.  Obnażające zuchwałe zorganizowane przestępstwa sądowe, prokuratorskie, policyjne i psychiatryczne.

http://www.youtube.com/ results?search_query= mrmariusz22l&oq=mrmariusz22l& aq=f&aqi=g1&aql=&gs_sm=e&gs_ upl= 1550l4836l0l5094l12l12l0l7l7l0 l262l985l0.3.2l5l0

A to jest odpowiedź Sądu Najwyższego na opublikowany „Apel” 

                                                                                           Warszawa  dnia 3.04.2012r                                                                                              

SĄD NAJWYŻSZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZESPÓŁ DO SPRAW KORESPONDENCJI                       

PP V – 052 – 449/2012    

Do Rafała Krzyształowskiego                                                           

   W nawiązaniu do pisma otrzymanego w dniu 28.03.2012r – Zespół ds. Korespondencji Sądu Najwyższego informuje, że Sąd Najwyższy nie ingeruje w trybie pozaprocesowym w postępowanie sądów powszechnych i organów prokuratorskich oraz nie sprawuje nadzoru administracyjnego nad działalnością tych organów.

Merytoryczna ocena orzeczeń sądowych i prokuratorskich może być poddana kontroli wyłącznie instancyjnej przez powołane do tego organy odwoławcze, natomiast nadzór administracyjny nad pracą sądów sprawują prezesi sądów powszechnych – nad czynnościami prokuratury – prokuratura okręgowa i apelacyjna, a nadrzędnie nad w/w organami czynności nadzorcze leżą w gestii Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, którzy wykonują ją osobiście oraz przez właściwą służbę nadzoru wyodrębnioną w Ministerstwie Sprawiedliwości i Prokuraturze Generalnej.

Zakres uprawnień i czynności Sądu Najwyższego określają przepisy art. 27 i 37 kpk oraz ustawa o Sądzie Najwyższym ( Dz.U. z dnia 23.11.2002r) i ustawa Prawo o Ustroju Sądów Powszechnych  (Dz.U. z dnia 27.07.2001r), natomiast art. 27 kpk sprowadza to do postępowania kasacyjnego oraz rozpoznawania środków odwoławczych i innych spraw określonych wyłącznie ustawą.

Dodatkowo Zespół informuje, że prawo wystąpienia z wnioskiem do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości – przysługuje wyłącznie właściwemu sądowi (art. 37 kpk).

Strony procesowe nie są uprawnione do wystąpienia z taką inicjatywą.

Mając powyższe na uwadze – wnioski Pana nie mogą być rozpoznawane przez Sąd Najwyższy, a dalsze kierowanie do Sądu Najwyższego pism w sprawach nie należących do jego właściwości jest bezprzedmiotowe.  

     Zwrot załączników – plik.

                                                                                                      Główny Specjalista

                                                                                                 Wanda Jóźwiak – Kwaśna.  

 

Zgodnie z informacjami zawartymi w groteskowej odpowiedzi  „Głównego Specjalisty ” Wandy Jóźwiak – Kwaśnej,  opublikowany  „Apel” pokrzywdzonego  zgodnie ze wskazaną przez nią właściwością został przeadresowany i przesłany do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Prokuratora Generalnego.

Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiedziało jako pierwsze pismem z dnia 25.04. 2012r, kopiując impotentną postawę Sądu Najwyższego. 

                                                                                           Warsz awa 25.04. 2012r

Ministerstwo Sprawiedliwości

Biuro Ministra

Wydział Skarg i Wniosków                                                    

BM-III-051-1452/12/2/R 

Do Rafała Krzyształowskiego 

Potwierdzam wpływ Pana pisma z dnia 19 kwietnia 2012 r., złożonego w dniu 19 kwietnia 2012 r. w Biurze Podawczym Ministerstwa Sprawiedliwości, zawierającego zarzuty „wieloletnich zorganizowanych działań przestępczych przedstawicieli koszalińskiego wymiaru sprawiedliwości” i jednocześnie uprzejmie informuję, że brak jest podstaw do dokonania oceny prawnokamej opisywanych przez Pana zarzutów, gdyż Ministerstwo Sprawiedliwości nie posiada żadnych uprawnień do prowadzenia postępowań w trybie przepisów Kodeksu postępowania karnego. Do prowadzenia postępowań przygotowawczych uprawnione są właściwe terytorialnie jednostki Prokuratury i Policji.

Wyjaśniam też, iż z dniem 31 marca 2010 r. na mocy ustawy z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 178, poz. 1375 z późn. zm.) nastąpił rozdział funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego.

W wyniku przedmiotowej zmiany Ministerstwo Sprawiedliwości nie jest już kompetentne do rozpoznawania korespondencji mającej za przedmiot działalność jednostek organizacyjnych prokuratury.

Ewentualną zatem korespondencję w tej kwestii można kierować bezpośrednio na adres: Prokuratura Generalna, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa.

Nadto wskazuję, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie rozpoznaje pism procesowych i nie posiada uprawnień do ich merytorycznej oceny.

Brak jest zatem możliwości zadośćuczynienia Pana oczekiwaniom poprzez „zbadanie zasadności (Pańskiego) wniosku o zwrot poniesionych kosztów w sprawie cywilnej” oraz rozpatrzenie Pańskiego wniosku o przekazanie sądowi równorzędnemu wzmiankowanych spraw sądowych.

Pragnę przy tym zauważyć, że zgodnie z treścią art. 41 b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) obowiązującego od dnia 28 marca 2012 r. (zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw — Dz. U. Nr 203, poz. 1192) Ministerstwo Sprawiedliwości nie jest już kompetentne do merytorycznego rozpoznawania korespondencji skargowej mającej za przedmiot działalność sądów powszechnych. Ewentualne pisma w tym zakresie należy kierować bezpośrednio do prezesów sądów, których dotyczy skarga.

Na marginesie informuję również, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie pełni żadnych funkcji nadzorczych nad organami Policji oraz Sądem Najwyższym i nie posiada uprawnień do ingerowania w ich działalność.

Zwracam nadesłane przy piśmie załączniki.

   Z upoważnienia
   
Dyrektora Biura Ministra
   
Star szy Specjalista
 
w Biurze Ministra
 
Mgr Dominik Laska

Dwadzieścia dni później również Prokuratura Generalna udzieliła swojej odpowiedzi na „Apel”, wykazując się jak pozostałe instytucje całkowitą impotencją połączoną z wybitną niekompetencją. 

                                                                                                           Warszawa 14.05.2012r 

RZECZPOSPOLITA POLSKA
PROKURATURA GENERALNA
DEPARTAMENT POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO

PG IV KSK 696/12 

Do Rafała Krzyształowskiego 

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 kwietnia 2012 roku (wraz z załącznikami) skierowane do Prokuratora Generalnego z apelem o zbadanie sprawy II K 174/08 Sądu Rejonowego w Wałczu i U K 1014/10 Sądu Rejonowego w Wałczu (obecnie IIK 39/12 Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim), informuję że Prokurator Generalny nie ma uprawnień do ingerencji w toczące się przed Sądem postępowania.

Zgodnie z treścią art 521 § 1 k.p.k. Prokurator Generalny, a także Rzecznik Praw Obywatelskich może wnieść kasację od każdego prawomocnego orzeczenia Sądu kończącego postępowanie. Kasacja może być wniesiona z powodu rażącego naruszenia prawa, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na treść orzeczenia.

Jak ustalono, orzeczenia w w/w sprawach nie są jeszcze prawomocne, co uniemożliwia Prokuratorowi Generalnemu podejmowanie w tych sprawach jakichkolwiek działań.

W przypadku uprawomocnienia się orzeczeń i wystąpienia przesłanek uzasadniających wniesienie kasacji w tych sprawach, może Pan zwrócić się zarówno do Prokuratora Generalnego, jak też Rzecznika Praw Obywatelskich o ich wywiedzenie. 

     Zastępca  Dyrektora Departamentu
  
Postępowania Sądowego
  
Halina Niemiec

Nie sposób zrozumieć tych idiotycznych twierdzeń,  zwłaszcza, że  niedorzeczny wyrok w sprawie o sygnaturze akt IC 531/09, wyprodukowany przestępczymi metodami przez Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział Cywilny został uprawomocniony przez Sąd Okręgowy w Koszalinie Wydział Cywilny.  Pod sygnaturą akt VII Ca 559/10.   Ponadto Prokuratura Generalna jako jedyna z nie wyjaśnionych powodów nie zwróciła apelującemu o pomoc i interwencję, załączonych do „Apelu”  27 załączników. 

Dwudziestu sześciu  publikacji „Afer prawa”  w jego sprawie oraz płyty CD z filmami dokumentującymi togowo-policyjno- psychiatryczne bandyctwo.

1.       Publikacja A.P. z dnia 19.08.2008r - „Szczecin Szczecinek cała Polska – zniszczyć firmę, człowieka czy rodzinę to takie proste dla skorumpowanych organów władzy. Skazany bez winy Rafał Krzyształowski 

2.       Publikacja z dnia 13.12.2008r - „Prześladowany przez władze Rafał Krzyształowski – wniosek o wyłączenie sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinku i Koszalinie zakończony skierowaniem do psychiatryka… - z listów i z życia wzięte…”. 

3.       Publikacja z dnia 31,01.2009r - „Rafał Krzyształowski i „ gra w pomidora” przez sędziów i prokuratorów ze Szczecinka i okolic”. 

4.       Publikacja z dnia 13.03.2009r – „Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku Leszek Miazek nie jest w stanie logicznie zrozumieć nie tylko tekstu?”. 

5.       Publikacja z dnia 25.04.2009r – „List otwarty Rafała Krzyształowskiego do wszystkich władz R.P. oraz całego społeczeństwa w sprawie naruszenia przez lokalną władzę jego konstytucyjnych praw i całkowitego pozbawienia ochrony prawnej”. 

6.       Publikacja z dnia 2.05.2009r – Typowy sądowy dzień w typowym polskim skorumpowanym sądzie przy udziale niekompetentnych urzędników sądowych... dzień z życia poszkodowanego Rafała... 

7.       Publikacja z dnia 28.06.2009r - „Rafał Krzyształowski na pewno nie podda się w walce o swoje prawa”. 

8.       Publikacja z dnia 7.09.2010r - „Drugi list otwarty do Prokuratora Generalnego Andrzeja Czumy – Rafała Krzyształowskiego – ofiary wieloletniego sądowego, prokuratorskiego i policyjnego bandytyzmu”. 

9.       Publikacja z dnia 20.02.2010r – „Znowu wybija szambo w Sądzie Okręgowym w Koszalinie i Sądzie Rejonowym w Wałczu”. 

10.    Publikacja z dnia 8.08.2010r –„ SZCZECINEK - W TYGLU SĄDOWEGO BEZPRAWIA - SPRAWA RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO”. 

11.    Publikacja z dnia 10.10.2010r „ PRAWO CZY SĄDOWE BESTIALSTWO? - GRYPSUJĄCY PARAGRAFAMI SKAZALI RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA ZŁY DOTYK BIEGŁEGO LEKARZA SĄDOWEGO PSYCHIATRY WŁODARKIEWICZA Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”. 

12.    Publikacja z dnia 13.10.2010r – „W koszalińskim "togostanie" ciągle obowiązuje stalinowski porządek prawny - prawo na telefon” . 

13.    Publikacja z dnia 6. 11. 2010r – „TOGOWA DINTOJRA - ZA NAPISANIE PRAWDY O BARBARZYŃSKIM ROZSTRZYGNIĘCIU PROCESOWYM SĘDZIEGO JOANNY CHMARY Z SĄDU REJONOWEGO W SZCZECINKU, CELEBROWANA PO ZBÓJECKU PRZEZ PROKURATORA BEATĘ SZEFLER Z PROKURATURY REJONOWEJ W KOSZALINIE.”. 

14.    Publikacja z dnia 9.12.2010r – „Szczecinek - Perfidne przekręty sędziego Joanny Chmary i prokuratora Janusza Bugaja”. 

15.    Publikacja z dnia 13.12.201or – „Boże, chroń nas przed pseudo usługami szczecineckich adwokatów z urzędu, Grzegorza Misiakowskiego, Mirosława Wacławskiego, Tomasza Musiała i innych nieetycznych „prawników” z koszalińskiego układu”. 

16.    Publikacja z dnia 16.12.2010r – „SZWINDLARSKI UKŁAD WICEPREZESA SĄDU REJONOWEGO W WAŁCZU, SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA Z PROKURATOREM POWIATOWYM W SŁAWNIE JAROSŁAWEM PŁACHTĄ, ADWOKATEM CEZARYM SKRZYPCZAKIEM Z WAŁCZA I PSYCHIATRAMI Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”

 17.    Publikacja z dnia 11.01.2011r – „ POLICYJNY TERROR I NIEKOMPETENTNY KOMENDANT POLICJI W SZCZECINKU JÓZEF HATAŁA”. 

18.    Publikacja z dnia 13.01.2011r –„WAŁCZ – ŁAJDACTWA PROCESOWE SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA I JEGO WSPÓLNIKA ADWOKATA  CEZAREGO SKRZYPCZAKA – PSYCHUSZKA DLA UROJONEGO OSKARŻONEGO ZAMIAST UCZCIWEGO PROCESU KARNEGO”.. 

19.    Publikacja z dnia 15.03.2011r – „WAŁCZ - LIST OTWARTY OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO DO ADWOKATA Z URZĘDU BOGUSŁAWA RADZICKIEGO”. 

20.    Publikacja z dnia 4.05.2011r -  „ODPOWIEDŹ OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA BEZPODSTAWNY AKT OSKARŻENIA AUTORSTWA ADWOKATA CEZAREGO SKRZYPCZAKA Z WAŁCZA”. 

21.    Publikacja z dnia 20.10.2011r     Wniosek Rafała Krzyształowskiego do Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zarzutów wobec sędziów i prokuratorów. 

22.    Publikacja z dnia 24.10.2011r -  List otwarty Rafała Krzyształowskiego do siódmego obrońcy z urzędu - adwokata Mateusza Nowaczyka. 

23.    Publikacja z dnia  30-11-2011r „KOSZALIN-NA SĄDOWYM FOLWARKU SSO MARIANA WAWRZYNKOWSKIEGO, SSR MARCINA WAWRZYNKOWSKIEGO, SSR AGATY MARSZAŁEK I RESZTY TOGOWYCH SZWINDLERÓW, SZALEJE CHORA PSYCHICZNIE TEMIDA W KOMINIARCE. 

24.    Publikacja z dnia 01-12-2011r - „ Wałcz - Wniosek do Prezesa Sądu Rejonowego Małgorzaty Dering-Suskiej o nadzór nad postępowaniem o sygnaturze akt IIK 174/08, ustalenia i udzielenie wiążącej odpowiedzi. 

25.    Publikacja z dnia 2.01.2012r „Przyzwolenie Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezesa Sądu Rejonowego w Wałczu Małgorzaty Dering – Suskiej na gwałcenie prawa i konstytucji przez togowo – policyjno – psychiatryczną mafię – koszalińską Cosa Nostrę” . 

26.    Publikacja z dnia 18.04.2012r - „Sąd Najwyższy w roli Poncjusza Piłata” 

27.    Płyta CD z filmami zatytułowanymi: 

Wendetta koszalińskiej Cosa Nostry

 „Brawurowa szacherka Sądu Okręgowego w Koszalinie Wydziału Karnego”.

„Perfidne przekręty sędziego Joanny Chmary”.

„ Rozprawa karna – upadek sędziego Krzysztofa Koczenasza i adwokata Cezarego Skrzypczaka”.

 „Szajba Józefa Hatały – Komendanta Policji w Szczecinku”.

„Togowy Olewator z urzędu – rozmowa Rafała Krzyształowskiego z adwokatem Cezarym  Skrzypczakiem z Wałcza. …………itd. 

http://www.youtube.com/ results?search_query= mrmariusz22l&oq=mrmariusz22l& aq=f&aqi=g1&aql=&gs_sm=e&gs_ upl= 1550l4836l0l5094l12l12l0l7l7l0 l262l985l0.3.2l5l0

Opisaną  spychologię  praktykował także całkowicie impotentny Rzecznik Praw Obywatelskich, do którego pokrzywdzony wielokrotnie zwracał się o pomoc i interwencję.  Przesyłając tej bezużytecznej kosztownej makiecie rozliczne dowody bestialskiego, wieloletniego szykanowania go i jego syna przez togowych, policyjnych i psychiatrycznych przestępców. Reprezentujących „wymiar sprawiedliwości” okręgu Koszalina. 

http://aferyprawa.eu/ Interwencje/Przyzwolenie- Rzecznika-Praw-Obywatelskich- i-Prezesa-Sadu-Rejonowego-w- Walczu 

W związku z opisaną bezsilnością wobec państwowego bandytyzmu, Rafał przez wiele lat szukał możliwości bezpośredniego kontaktu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Ministrem Sprawiedliwości, Prokuratorem Generalnym i innymi pasibrzuchami,  zasiadającymi na najwyższych stołkach RP. żeby ich poprosić „ o rzeczowe odniesienie się do faktów poruszanych na „Aferach prawa ”.  Zapytać o zakres obowiązków służbowych i za co biorą duże pieniądze rżnąc przysłowiowego głupa w niedorzecznych odpowiedziach  udzielanych mu przez  „biurowych specjalistów”. O nie ustalonej specjalizacji z powołanych przez nich Kancelarii.

Wydawać by się mogło, że w końcu pojawiała się nikła szansa na takie spotkanie podczas  Kongresu „Niepokonanych”, zaplanowanego na dzień 30.05.2012r.

I chociaż przez Organizatorów kongresu  rozesłane były zaproszenia do Prezydenta RP. Bronisława Komorowskiego, Premiera Donalda Tuska, Ministra Sprawiedliwości  Jarosława Gowina, Prokuratora Generalnego  Andrzeja Seremeta, Rzecznika Praw Obywatelskich, wszystkich szefuf partii zasiadających obecnie w Sejmie itp, ale żaden z nich  nie pojawił się na Sali Kongresowej w Warszawie  żeby przyjrzeć się z bliska  mocno nadwątlonej reputacji „wymiaru sprawiedliwości” Rzeczypospolitej Polskiej.  Być może byli w jakimś kamuflażu ale Rafał ich nie zauważył.

Zatem nie budzi żadnych wątpliwości, że wymiar sprawiedliwości to najbardziej  Zmurszałe  filary państwa ...z przestępców powijanych w togi...

Puste krzesła w pierwszych rzędach na których miały zasiąść te niegodziwe persony ciągle oskarżają ich o zdradę,  wołając  o pomstę.

Odzwierciedleniem polskiej chorej rzeczywistości jest spontaniczna reakcja ponad 1500 osób pokrzywdzonych przez togowych przestępców,  powstałej w trakcie dosadnej wypowiedzi Jerzego Jachnika.  Kongres „Pokrzywdzeni lecz NIEPOKONANI" (1/3)

…….w dniu 20.06.2012 Rafał ponownie będzie musiał zderzyć się z chorą rzeczywistością  w Sądzie Rejonowym w Wałczu Wydziale Karnym  i dalej staczać  nierówną walkę o swoje prawa z przestępczym systemem.

CDN.

 

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska

aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Niesłuszny
07-09-2012 / 15:05
[14:13:36] Tomasz-Jan Czarnik: DZIESIĘĆ REGUŁ MISTRZA SUN TSU «Szczytem umiejętności jest pokonanie przeciwnika bez walki» Sun Tsu, Sun Wu, Sun Zi (544–496 p.n.e.), żyjący w czasach Konfucjusza, autor najstarszego na świecie podręcznika sztuki wojennej, uchodzi za jednego z pierwszych realistów w teorii stosunków międzynarodowych; jego książka traktowana jest dziś jak podręcznik prakseologii (teoria wszelkiego celowego działania ludzkiego) i reinterpretowana w odniesieniu do innych dziedzin, które wymagają stosowania strategii, jak np. zarządzanie (przedsiębiorstwami, służbami, państwem/ państwami). Instrukcje i nauki Mistrza Sun sprzed 2500 lat: «Jak osłabić i zniszczyć państwo, jak zniewolić i upokorzyć naród?» 1 ● Niszczcie wszystko, co w kraju wroga najlepsze i zabierajcie surowce i owoce pracy. Czyńcie ludzi biednymi i zostawiajcie ich w poczuciu zadłużenia. Odbierajcie im radość, indywidualność, wartość i celowość ich pracy. 2 ● Ośmieszajcie jego Boga (bogów), wiarę, szargajcie tradycję i obrzędy, umniejszajcie znaczenie świąt państwowych. Łamcie ducha i autorytet przewodników duchowych, nauczycieli i kapłanów, odbierzcie im wiarygodność. Podrywajcie ich dobre imię. I w odpowiednim momencie rzućcie ich na pastwę pogardy rodaków. Zamiast prawdziwym nauczycielom, dawajcie pierwszeństwo fałszywym prorokom (mitomanom, megalomanom, mącicielom) i łasym na dobra materialne zręcznym mówcom, którzy zgrabnie użyją wypaczonych nauk, by zwodzić, odwodzić od wiary i ograbiać naród. 3 ● Pomniejszajcie autorytet sprawujących władzę, wmieszajcie ich w ciemne interesy i sprowadźcie na nich hańbę i odrazę społeczeństwa. 4 ● Wszczynajcie kłótnie i siejcie niezgodę w narodzie. [ ○ „Modlitwa sąsiada”: Gdy wieczorne zgasną zorze, zanim głowę do snu złożę, oto wznoszę swoje modły... Zniszczcie mego sąsiada, tego wroga, tego gada. Żeby mu okradli garaż, żeby go zdradzała stara, żeby mu spalili sklep, żeby dostał cegłą w łeb. Żeby miał AIDS i raka – oto modlitwa jest Polaka”, film „Dzień Świra”, data premiery: 07.06.2002, kin 260 – «AHAU 13»] 5 ● Buntujcie młodych przeciw starym i starych przeciw młodym. Wmawiajcie im brak poszanowania wartości i doświadczeń starszego /młodszego pokolenia, uczcie powtarzać „za moich czasów”, „a co ty możesz wiedzieć”, „ty się na niczym nie znasz”. 6 ● Utrudniajcie działalność władz i urzędów. Wprowadźcie jak największą i niesprawiedliwą biurokrację, utrudniającą zrozumienie praw, podkreślającą obowiązki i kary, wprowadźcie opłaty, znaki, pieczęcie, poświadczenia i wszelkich ekspertów, by opóźniać inicjatywy, decyzje i działania ludzi; powtarzajcie, że to dla ich dobra, bezpieczeństwa i po to, by wszystko odbywało się uczciwie i rzetelnie. 7 ● Miejcie wszędzie swych szpiegów, agentów i zręcznych agitatorów. Podżegajcie do nienawiści (politycznej, klasowej, rasowej, etnicznej, wyznaniowej, seksualnej). Odbierajcie prawa i znaczenie rodzinie – podważajcie jej status w imię wolności i poprawności politycznej wobec wszystkich (innych) grup. Jednocześnie – obiecując prawa mniejszościom – nie nadawajcie ich. To podsyci konflikty, wzajemne oskarżenia i niechęć. 8 ● Nie odrzucajcie współpracy najgorszych kreatur. Wynoście ich na piedestały i okrzyknijcie zbawcami narodu. 9 ● Nie szczędźcie też: → zwodniczych obietnic → ofert pieniędzy – rzadko spełnionych i w minimalnym zakresie – tyle, by zyskać wiarygodność → pochlebstw i fałszywych pochwał → przekupnych podarków, lecz wbrew pozorom mało wartościowych. Nie żałujcie pieniędzy, bo pieniądz w ten sposób wydany, zwróci się stukrotnie. 10 ● Osłabiajcie, gdzie tylko możliwe rozwój sił zbrojnych przeciwnika. Odbierzcie broń, umiejętność samoobrony i sztuk walki – wmawiając, że ich ochronicie. Jeśli dowódca jest zawzięty i skłonny do gniewu, obrażajcie go i doprowadźcie do wściekłości, aż zirytowany i zmieszany ruszy na was bez planu i lekkomyślnie. [ ○ Nagła dymisja dowódcy GROM i jego najbliższych współpracowników – honor czy presja?] Zasady BRUDNEJ WOJNY wg Sun Tsu w naszym kraju DZISIAJ Podkopujcie moralność, etykę, dyscyplinę, siłę, godność, honor, hart ducha i ciała poprzez: ● Rozpasanie kulinarne (złą dietę) i trunki oraz inne używki niszczące zdrowie (najgorsze z nich legalizujcie, mając z tego profit. [ GMO, dopalacze, legalizacja posiadania małej ilości narkotyków.] ● Zmysłową, wyuzdaną i prostacką muzykę i jej oprawę – eksponujcie cielesność i seksualność do przyjętych przez dany naród granic, a potem przekraczajcie je. [ ○ Działanie podprogowe.] ● Czyńcie także mężów i kobiety przeciwnika nierządnymi i chciwymi, bez szacunku do siebie, swoich rodziców i dzieci (rodziny)
~NIEPOSŁUSZNY
02-09-2012 / 21:04
Nasze prawo jest jak płot- żmija się prześliźnie, lew przeskoczy, a jest po to, aby „bydło” po polu się nie rozbiegało i nie lazło w szkodę.
~NIESŁUSZNY
02-09-2012 / 20:54
Współczuję Urszuli i Wieśkowi Rowińskim co przeżywają w ostatnich dniach za sprawą skorumpowanego towarzystwa sadowo- prokuratorskiego z Koszalina, które chce się mienić swoją niezawisłością. Na uczciwość i tz "niezawisłość" trzeba sobie zasłużyć RZETELNĄ I UCZCIWĄ PRACĄ. Koszalińscy togowcy, zadziwiająco skutecznie i usilnie już dawno zadbali i skutecznie kontynuują swoją bestialską postawę wobec i przeciwko ludziom wymuszając od nich szacunek dla prawa. Sam doświadczyłem, jak "togowcy" perfidnie mnie załatwili. Na dzień dzisiejszy jestem wrakiem finansowym i ze zrujnowanym zdrowiem. Ostatnio poznałem kilkadziesiąt pokrzywdzonych i nadal poznaję. Na te okoliczności mamy wiele dowodów w różnych postaciach, które niebawem wyjdą na światło dzienne. Pragnę podkreślić, że wśród prawników jest wielu uczciwych i prawych ludzi, którym złą opinię serwują tz. „czarne owce”. Czas ich wyłuskać z tego grona i odebrać im immunitety. Trzymajcie się Ula i Wieśku, nie pozwólmy sobie narzucać jarzma obłudy.
~renigast
02-09-2012 / 11:06
Cud gospodarczy Donalda TUSK-a !!!! Czesław Świątek w podobnych okolicznościach jak u ROWIŃSKICH. Za sprawą zlecenia PPO A. SIUCHTA, z pomocą komorniczego awanturnika G. Mrowińskiego na zlecenie radcowskich PASERÓW Januszewski & Osoś stracił żonę. 13 lipca 2011r *** przy bezpośrednim udziale czterech bandytów w policyjnych mundurach SPACYFIKOWANO posesję Nr 5 przy ulicy Bursztynowej w Sarbinowie stanowiącej własność rodziny ŚWIATEK. Która to posesja spodobała się prokuratorskiemu Űbermensche PPO Andrzej SIUCHTA –jeden ze wspólników „Nikodema DYZMY” – PO w koszalińskiej „ośmiornicy” (przynależni wybitni koszalińscy TOGOWCY ***wyznawcy NAZISTOWSKIEJ doktryny głoszonej do OFIAR prokuratorsko-sędziowskiej PRZEMOCY – PROMOTOR SSR M. Wiśniewska : cit. „… kurator, prokurator, sędzia może robić, mówić i pisać co chce …” - patrz : ***Wykaz NAZISTOWSKICH ZBRODNIARZY z IMMUNITETAMI – *** rejestracja Council of Europe oraz www.aferyprawa.eu). Na czas P A C Y F I K A C J I G. MROWIŃSKIEGO z udziałem bandytów w policyjnych mundurach. Czesława ŚWIĄTEK ** pozbawiono wolności. Jadwiga ŚWIĄTEK ciężko i przewlekle chora została p o z b a w i o n a bezpośredniej opieki, którą całodobowo spełniał Czesław ŚWIĄTEK. Kobieta była przykuta do łóżka. Lekarz rodzinny S M O L I Ń S K A NZOZ w Będzinie – CURIOZUM – żona PROKURATORA *** Krzysztof SMOLIŃSKI **odmówiła** jako kierownik NIEPUBLICZNEGO Zakładu Opieki Zdrowotnej obsługi i opieki medycznej Jadwidze ŚWIĄTEK bez uzasadnienia - ODMOWY. Od 19 listopada 2007 roku za sprawą*** SSR B.M. MAZUR & M. Plesiewicz Czesława ŚWIĄTEK przerabiano na psychicznie chorego osobnika. Cztery lata ** po hitlerowsku SSR Wanda Wieczorek & Sylwia Wróbel usiłowały ze ŚWIĄTKA zrobić wariata za pomocą lekarskiego barachła lekarzy psychiatrów biegłych sądowych: Elżbieta, Kondakow – Konarska, Jasińska, Dorosz, Sznajdrowicz. Lekarskie ślizgacze wzięły kasę za fikcyjne opinie sądowo-psychiatryczne. BY się wyłgać ze swojej psychiatrycznej fikcji określili przypadek SWIĄTKA za skomplikowany. ŚWIĄTEK do ZAKŁADU PSYCHIATRYCZNEGO na 6 tygodni obserwacji!!!! *** dr G. ŻABA z Zakładu Medycyny Sądowej w Poznaniu oraz dr E. Kramarz z Centrum Psychiatrii w Szczecinie. W bezkompromisowy sposób rozprawili się z „produkcją wariatów” w Koszalinie. Wcześniej tylko profesor Araszkiewicz rozprawił się z koszalińską hołotą biegłych sądowych psychiatrów awanturników. W dniu 23-sierpnia 2012r SSR W. Wieczorek przy udziale SSR S. Wróbel opublikowały, że Czesław ŚWIĄTEK NIE jest chory psychicznie. ***W dniu 23 lipca 2011r w wyniku PACYFIKACJI zmarła Jadwiga ŚWIĄTEK***. Ogłoszony wyrok, w dniu 23-08-2012r w sprawie X K. 865/08/WW. W konstrukcji swoich treści NIE pozostawia najmniejszych wątpliwości : SSR Wanda W I E C Z O R E K oraz SSR Sylwia W R Ó B E L to PSYCHICZNIE Chora Para TOGOWCÓW. Opublikowany wyrok w przedmiotowej sprawie Ma spełnić oczekiwania dwóch NIEPOCZYTALNYCH TOGOWCÓW i ICH kolesi. Może SWIĄTEK wyciągnie KOPYTA jak jego żona !! Polska państwo na niby. Ś W I R L A N D I A. Wesołego Alleluja !!!
~marek777
02-09-2012 / 00:54
"Dobrobyt" czyli "CUD gospodarczy XXI wieku wg scenariusza i reżyserii Donalda TUSK-a" Ok. godz.10-tej, dnia 31-08-2012r „żołnierz” Donalda TUSKA ps. Nikodem DYZMA. sekretarzyna w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Stanisław Gawłowski – poseł PO na SEJM RP (rezerwowy kandydat na PREZESA URM RP – jeden z hersztów zachodniopomorskiej ośmiornicy zajmującej się N A Z I S T O W S K Ą grabieżą dóbr materialnych stanowiących dorobek życia Obywateli np. Krystyny i Zygmunta CĄKAŁA, Jana MYSZKIER, Lilii BYLICKIEJ, Jadwigi i Czesława ŚWIĄTEK i I N N Y C H) – patrz : 1. Zawiadomienie z dnia do Council of Europe Jadwiga i Czesław ŚWIĄTEK Sarbinowo ul. Bursztynowa 5 2. Zawiadomienie z dnia do Council of Europe Krystyna i Zygmunt CĄKAŁA Krokowo 2 gm. Świeszyno 3. Zawiadomienie z dnia 15-04-2003r oraz 10-12-2009r do Donald TUSK Prezes URM Rzeczpospolitej Polski - Jan MYSZKIER MANOWO 57 4. Zawiadomienie z dnia do Council of Europe -Lila Bylicka Dunowo 23 gm. Świeszyno 5. Zawiadomienie z dnia do Council of Europe - Lidia Kozłowska – „Willa Aleksander” Mielno ul. BOWiD 7 6. Wniosek z dnia 25-11-2010r do Prezydenta RP Bronisław Komorowski o nadanie MEDALU „Za Ofiarność i Odwagę” SSR Piotr CICHOŃ SR K-lin za ujawnienie i zidentyfikowanie procesowo POMÓWIENIA przestępczości zorganizowanej z Urzędu Gminy ŚWIESZYNO pod kierownictwem Jadwiga WAŚKO – sołtys z Dunowa (wspólnik sprawców ponad 30-letniej PRZEMOCY w Rodzinie). i I N N E. 31-08-2012r > wg taktyki i strategii > Stanisław G A W Ł OW S K I – kanapowiec z PO przy pomocy koszalińskiego awanturnika – komornik Marek W I N N I C K I + 2 komorniczych asystentów wzmocnieni siłami plutonu policji pod dowództwem z-cy koszalińskiego komedianta watażki KMP K-lin Wiesława TYL –a. Dokonali PACYFIKACJI posesji Nr 97 przy ul. Piłsudskiego w Koszalinie. Własność : Wiesława i Urszuli Rowińskich - patrz : http : //www.pokrzywdzeniprzezgawłowskiego.pl oraz http : // www.aferyprawa.eu. Bandyci w policyjnych mundurach poturbowali Czesława ŚWIĄTEK i zniszczyli jego PROTEST. Wiesław R O W I Ń S K I - P O to kolega klubowy „DYZMY” . Wątek jest rozwojowy. DYZMA jest w polu udziałów inwestycyjnych afery AMBER GOLD. Wcześniej byli jubilerscy młotkarze z NIEMIEC. Wspólnicy „DYZMY” (wcześniej V-ce prezydent miasta Koszalina) >> c d n. Polska państwo na NIBY ?! Pensjonat „ORZEŁ” ?! NAZIZM > RASIZM > TERRORYZM i co dalej ?! Nikodemie DYZMA z kumplami ? Jeżeli jesteś POLAKIEM z krwi i kości ?! Alternatywa J E S T JEDNOZNACZNA. POLSKA jest JEDNA. PRAWDA * HONOR * WOLNOŚĆ * DEMOKRACJA * RACJA STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. Koniec ŚLIZGAWKI. http : // www.aferyprawa.eu.
~Zszokowany
01-09-2012 / 21:02
Koszalin. Zdesperowany Wiesław Rowiński przez wiele godzin przebywał na dachu w samobójczym postanowieniu. Zgodnie z obywatelskim obowiązkiem bronił swojej własności jak prawdziwy bohater. Gdyby komornik nie zaniechał wątpliwej egzekucji a policja nie odstąpiła od pacyfikacji jego i żony Urszuli Rowińskiej, to niewątpliwie doszłoby do dramatu. Wszystko dzięki duchowemu wsparciu zakończyło się szczęśliwie dla państwa Rowińskich. Nie byli osamotnieni w swoim dramacie. Po wkroczeniu Komornika na teren posesji w/w do zdarzenia niezwłocznie przybyli członkowie miejscowej tzw. "samoobrony obywatelskiej" różnych formacji oraz dziennikarz Afer prawa, który na prośbę pana Wiesława dokumentował kamerą całą akcję, będąc jednocześnie wybranym przez niego negocjatorem. www.gk24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120831/KOSZALIN/120839916 . CDN.
~N Obserwatir
01-09-2012 / 19:41
UWAGA !!!!UWAGA !!!! Nasza lokalna prasa Głos Koszaliński 24.pl na pierwszej stronie informuje w art .pt." Mężczyzna chciał skoczyć z dachu w Koszalinie ", patrz -FORUM......wkrótce więcej informacji oraz film ..... Pragnę poinformować obywateli RP, że te tragiczne wydarzenie dotyczy naszego kolegę Wiesława Rowińskiego i jego żony - członków Koszalińskiego Komitetu Obrony Sprawiedliwości, którzy w okrutny sposób zostali pokrzywdzeni przez koszaliński i przestępczy układ POlityczno SB-ecki ,oraz prokuratorsko - sędziowski !.Do dzisiejszego samobójczego aktu naszego kolegi z powodu bezprawnej eksmisji z prywatnej posesji doprowadzili prezydenci Koszalina i ich ratuszowi urzędnicy .W tym przestępczym procederze pozbawienia ich prywatnej okazałej nieruchomości zlicytowanej za bezcen na rzecz byłego komunistycznego oprawcy i przestępcy, funkcjonariusza SB kpt.Henryka Żebryka -obecnego szefa firmy ochroniarskiej w Koszalinie "SZABEL "/siłą / brał udział komornik M. Winnicki przy pomocy funkcjonariuszy Policji .Na ten przestępczy i barbarzyński akt przemocy przyzwolenie wydał koszaliński wymiar NIE/sprawiedliwości wspierający przestępczy i mafijny układ w naszym mieście i regionie / pomimo że postępowanie w sprawie jest nie prawomocne / -patrz akta spraw prokuratorsko -sędziowskie ....Proszę o przekazanie tej informacji gdzie tylko można ...Pozdrawiam Tadeusz W. KOMITET OBRONY SPRAWIEDLIWOŚCI -KOSZALIN
~marek777
06-08-2012 / 11:53
„Z A D U C H szmaba” wg działalności ministra Krzysztofa KWIATKOWSKI- ego. cd. do Rafała Krzyształowskiego ze Szczecinka – OFIARA koszalińskich szarlatanów Niepospolitych kryminalnych przestępców w T O G A C H. ***S A M O G W A Ł T - Anny W A L E N C I A K*** w dniu 18-07-2012r - sala Nr 3 Sądu Rejonowego w Koszalinie. **SSR A. Walenciak do spółki, w POROZUMIENIU z **PPR I. Paczkowska - Łabędź został poprzedzony w dniu 17-04-2012r i 27-04-2012r II Kp.787/11/AW Grą w DURNIA z Zygmuntem Cąkała – OFIARA przestępczości zorganizowanej na przesłankach kryminalno - politycznych w której TE pierwsze skrzypce „grał” wójt gminy ŚWIESZYNO mgr inż. Franciszek SZCZEPANIK** oraz jego wspólnik OSZUST do potęgi N-tej - S K R Z Y P E K**. Całość OPERACJI okradania Z. CĄKAŁY z hektarów, kredytów i awanturnictwa matactwem odsetek KONTROLOWAŁA koszalińska – zachodniopomorska mafijna ośmiornica koordynowana przez : Stanisława GAWŁOWSKIEGO – poseł Platformy Obywatelskiej. W dniu 18-07-2012r Sądowe SZAMBO PROCESOWE – kontynuuje tradycje koszalińskiej dziczy magistrów prawa uzbrojonych w IMMUNITETY „widzimisię” pozbawionych logiki rozumowania jako E R Z A T Z P R A WA z insynuacji urojeń własnych prokuratorów i sędziów – od ponad 12 lat. D O W Ó D : O F I A R A NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI koszalińskich TOGOWCÓW podpartych M i n i s t e r s t w e m S P R A W I E D L I W O Ś C I w autoryzacji : RYDZAK & REWA & RESIAK z MS oraz Antonina S U W A Ł A od sędziego A. S E R E M E T PG. Robią WAŁA ciągłością tradycji ministerialnych DURNI z obecnego pryncypała – prof. J. G O W I N. Był Kalwas, Ziobro, Ćwiąkalski i Czuma – pośrednik Pana Boga. Zrobili własne interesy i … poszli dalej „usprawniać” RESORT S P R A W I E D L I W O Ś C I. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-07-2012r - Marek Krasnopolski – emerytowany oficer policji państwowej, ekspert kryminalistyki. Spełniający od roku 2000 Konstytucyjny Obywatelski Obowiązek Udzielania Obowiązku POMOCY OFIAROM PRZEMOCY w Rodzinie. W stanie NARUSZENIA ***Racji Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej *** sprowadzonych do poziomu rolki papieru toaletowego przez : ***SSR Anna W A L E N C I A K*** rozpoczęła GRĘ w Durnia ze swoją ofiarą. NIEPOCZYTALNOŚĆ umysłowa ? psychiczna choroba sędziego ?! czy polityczno - kryminalna działalność " GOSPODARCZA " koszalińskiej prokuratorsko-sędziowskiej dziczy magistrów prawa jak przystało na prywatny folwark pod szyldem Ministerstwa Sprawiedliwości wg wytycznych jakie A S Krzysztof K W I A T K O W S K I pozostawił po „USPRAWNIANIU” Ministerstwa SPRAWIEDLIWOŚCI - patrz dz. „FAKT” z dnia 16-10-2009r . WYTYCZNE : Udaremniać OFIAROM PRZEMOCY czynności procesowe. Zgodnie z zastosowaną koszalińską technologią sądową. SSR A. WALENCIAK rozpoczęła przewód sądowy „powtórką SZWINDLU” przez użycie „sprawdzonego” scenariusza sprawy VIII K. 945/03/KK SR K-lin, gdzie OFIARĘ napadu trójki pijanych bandytów : Jerzy Bylicki & Elżbieta Bartkowska vel Bylicka & Agnieszka KOZIOROWSKA – córka Elżbiety Bartkowskiej – konkubiny nałogowego alkoholika (ALK. 16/96 SR K-lin) z objawami schizofrenii maniakalnej -seksualnego zboczeńca (zoo i pedofil) – przerabiano na sprawcę napadu - M. KRASNOPOLSKI. Na wyżyny Niepoczytalności umysłowej w tamtym czasie WYSZEDŁ V Wydział Karny Odwoławczy (SO K-lin PREZES SSO J. SKIBICKI) pod przewodniczącym** felczer I. Jóźwiak. awansowany na - śledczego **UB-e, następnie awansowany* na SSO. Jego wspólnikami w procesowym SZWINDLU GRĄ w DURNIA byli : SSO A. Jaracz, M. Mazur, G. Polewiak, B. Lewandowski, R. Rzepecka - Gawrysiak i I N N I. SSR A.WALENCIAK tą samą metodą usiłowała przygotować swoją „procesową ślizgawkę” pod nieobecność prokuratora. Tak jak w sprawie VIII K. 945/03/KK SSR Katarzyna Krystowczyk udaremniała nagrywanie rozprawy. Tak też ślizgacz SSR A. WALENCIAK usiłowała poprowadzić przedmiotowy SZWINDEL procesowy bez rejestracji na taśmie audio – video. N I E wyraziła zgody na rejestracje przewodu sądowego przy udziale dziennikarza śledczego aferyprawa.eu. Zgodnie z oczekiwaniami SSR A. WALENCIAK przy udziale protokolanta sfałszowała protokół sądowy sprawy II K. 343/12/AW z dnia 18-07-2012r. Co sobie ubzdurała SSR A. Walenciak i jej wspólnicy : SSR J. Sroczyński & PPR T. BODO, SSR S. Wróbel, G. RUDY, M. Wiśniewska, K. Krystowczyk i cała reszta sędziowsko - prokuratorskiej przestępczej zgrai. Taki przebieg SZWINDLU jaki się odbył w dniu 18-07-2012r miał zapewnić wiarygodność wystawionej przez B. Bretner opinii psychiatrycznej. Stary oszust (wiadome od roku 2002) – Ofiara ponad 30-letniej Przemocy w Rodzinie – sprawca Jerzy BYLICKI - NA ZLECENIE SUPER DURNIA SSR T. KRZEMIANOWSKI - przerobiona przez lekarskiego matołka Barbara BRETNER na osobnika z zespołem paranoidalnym – Jedyny ŻYWICIEL RODZINY - Matka samotnie wychowująca dzieci – patrz operacja „TOYOTA”. SSR A. WALENCIAK dokonała SAMOGWAŁTU na samej SOBIE. Procesowo obnażyła się jako pospolity cwaniaczek. GÓWNIARZ z IMMUNITETEM, który w miejsce SZTUKI PRAWA i Jego zasad. Logiki rozumowania. Dochodzenia i dowodzenia prawdy materialnej. Racji Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski oraz zwykłej ludzkiej rzetelności i uczciwości U D O W O D N I Ł, że jest osobą bez honoru i godności. WALENCIAK J E S T osobnikiem B E Z T W A R Z Y. *PRAWDA * HONOR * WOLNOŚĆ * Pozostaję wierny przysiędze służyć Polsce, Narodowi i Ludziom Mimo przeciwnego wiatru kierunku NIE zmienię. KTO otarł się o śmierć NIE boi się żyć. Marek Krasnopolski.
~Demaskator
21-07-2012 / 09:47
~ALI
16-07-2012 / 20:29
Dokonywanie linczów sądowych na obywatelach RP w koszalińskim wymiarze NIEsprawiedliwości to normalka , a przykład Pana Rafała Ze Szczecinka to tylko cząstka wielkiego POLSKIEGO PIEKŁA w wydaniu TOGOWYCH PRZESTĘPCÓW ...instytucję tą od dawna opanowała zorganizowana rodzinna grupa przestępcza sędzoiwsko- prokuratorska wspierana przez byłych funkcjonariuszy SB i konfidentów ukrytych w kancelariach adwokacko - prawniczych ... ich personalia -vide link:, WWW.GK24.PL FORUM / Protest w Koszalinie.Za Słomką, przeciw ACTA...Jak widać w tym zdziczałym kraju w obliczu panującego bezprawia , metodami pokojowymi i prawnymi już nic nie można osiągnąć ani wywalczyć ...pozostała nam chyba tylko ulica i wariant RUMUŃSKI /CZAŁCZESKU/ - TOGOWYCH ZŁOCZYNCÓW I SZUBRAWCÓW POD MUR I KULA W ŁEB !!!