Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 10-01-2011

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości  i Praw Człowieka - zawiadomienie o oszustwach w Getin Banku S.A.

Tychy, dnia 29 grudnia 2010r.

  Sejmowa Komisja Sprawiedliwości 
 
i Praw Człowieka
  
ul. Wiejska 4/6/8
 
00-902 Warszawa

            Pokrzywdzeni:

            Michalina Jączek i Jan Jączek,
            Z uwagi na wiek pokrzywdzonej Michaliny Jączek – obecnie 81 lat, uprzejmie proszę o nadanie niniejszej sprawie charakteru priorytetowego.
 

WNIOSEK O INTERWENCJĘ

W SPRAWIE BEZPRAWNYCH DZIAŁAŃ  I ZANIECHAŃ PROKURATORÓW WSZYSTKICH SZCZEBLI, PRZEZ OKRES PONAD DWÓCH LAT, W KWESTII AFERY FINANSOWEJ WYWOŁANEJ PRZEZ OSZUSTÓW Z GETIN BANKU S.A., NA SZKODĘ MICHALINY I JANA JĄCZEK 

SZANOWNE PANIE I PANOWIE POSŁOWIE RP

Działając w imieniu mojej matki Michaliny Jączek – obecnie 81 letniej pokrzywdzonej, ODZNACZONEJ PRZEZ PANA LECHA KACZYŃSKIEGO PREZYDENTA RP KRZYŻEM ZESŁAŃCÓW SYBIRU (Legitymacja Nr 19-2007-91), uprzejmie proszę o pomoc w wyegzekwowaniu należnych nam praw pokrzywdzonych, poprzez zobligowanie Prokuratora Generalnego RP i podległych mu prokuratorów do ich przestrzegania.

Podkreślam, że od ponad dwóch lat władze prokuratorskie i władze sądownicze chronią przed odpowiedzialnością karną i cywilną oszustów z Getin Banku S.A., którzy bezprawnie odebrali majątek klientów tego banku w kwocie 689 milionów zł na rzecz Leszka Czarneckiego, właściciela Getin Banku S.A., byłego agenta Służby Bezpieczeństwa PRL, w tym oszukali Michalinę Jączek na kwotę 326 tysięcy zł i dodatkowo zrobili Jej zadłużenie na rachunku w kwocie obecnie około 100 tysięcy zł.

Dodać należy, że amerykański wymiar sprawiedliwości za podobne oszustwa finansowe skazał Bernarda Madoffa na 150 lat więzienia, tymczasem w Polsce władze krajowe z wielką zajadłością chronią aferzystów-oszustów z Getin Banku S.A. przed odpowiedzialnością karną i cywilną, łamiąc zobowiązania międzynarodowe w dziedzinie praw człowieka i prymatu prawa.

Biorąc pod uwagę, że wraz z matką obecnie- 81 letnią pokrzywdzoną mieszkamy w Polsce, gdzie jest ogromna korupcja, a władze krajowe nie wykonują elementarnych obowiązków ustawowych wobec pokrzywdzonych, a wręcz przeciwnie władze prokuratorskie i sądownicze pomagają przestępcom w uniknięciu odpowiedzialności cywilnej i karnej, dlatego uprzejmie prosimy o pomoc w opisanej sprawie.

 Dowód: dokumenty załączone do niniejszego wniosku.

Uzasadnienie 

1.         Informuję, że dnia 13 czerwca 2007r., działając w imieniu mojej matki Michaliny Jączek – obecnie 81 lat, podpisałem umowę kredytu z Getin Bank S.A, na kwotę dwadzieścia milionów złotych. 

            Bank udzielił kredytu w kwocie 20 milionów złotych, mimo że matka nie posiadała zdolności kredytowej, co narusza art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe i inne ustawy.

Dowód: akt sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08 i inne akta oraz dokumenty.

            Niniejsza umowa okazała się wielkim oszustwem bardzo podstępnie, przebiegle i precyzyjnie zaplanowanym i konsekwentnie realizowanym przez „żołnierzy” Leszka Czarneckiego, byłego agenta Służby Bezpieczeństwa PRL, obecnie właściciela Getin Banku S.A.

            W wyniku  tego oszustwa - afery finansowej, właściciel Getin Banku S.A. Leszek Czarnecki zagrabił majątek wielu swoich klientów w kwocie 689 milionów złotych, a Ja z matką straciliśmy dorobek całego życia w kwocie 326 592,82 złotych. Ponadto oszuści z Getin Banku S.A. bezprawnie doprowadzili do powstania zadłużenia na rachunku  Michaliny Jączek obecnie w kwocie około 100 000,00 złotych.

Dowód: akt sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty. 

Jednocześnie oszuści z tego banku kupili postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09,  niezgodne z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art 199 § 1 pkt 2 KPC na mocy którego co miesiąc komornik  sądowy ograbia moją matkę z jej emerytury.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty. 

            Należy podkreślić, że sposób stosowania prawa przez funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości zajmujących się tą sprawą jest rażąco błędny, karykaturalny, nie uwzględnia orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Cłowieka i wskazuje jednoznacznie, że prokuratorzy i sędziowie działają wspólnie i w porozumieniu w ramach grupy przestępczej, MAFII SĄDOWO – PROKURATORSKIEJ i zamiast reprezentować interes organów władzy publicznej – Sądu i Prokuratury – reprezentują interes własny i interes oszustów z Getin Banku S.A.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty. 

            Uważam, że w tej sprawie mamy do czynienia z dwiema zorganizowanymi grupami przestępczymi. 

A.        Pierwsza grupa przestępcza to część pracowników z Getin Banku S.A., którzy łamiąc m.in. przepisy Prawa Bankowego doprowadzili bezprawnie do przejęcia mienia od swoich klientów na kwotę 689 milionów złotych na rzecz Leszka Czarneckiego – właściciela Getin Banku S.A., kosztem setek osób klientów tego banku, w tym oszukali moją matkę Michalinę Jączek na kwotę ponad 326 tysięcy złotych. Jednocześnie oszuści z Getin Banku SA dodatkowo zrobili zadłużenie Michalinie Jączek w kwocie obecnie ok. 100 tysięcy złotych. 

            Jest to jedna z największych afer finansowych w Polsce a władze prokuratorskie i sądownicze nie chcą się tą afera zająć. 

B.        Druga grupa przestępcza to przekupni prokuratorzy, przekupni sędziowie i inni funkcjonariusze publiczni, którzy „stworzyli” związek przestępczy o charakterze korupcyjnym, MAFIĘ SĄDOWO – PROKURATORSKĄ  i chronią przed odpowiedzialnością karną i cywilną oszustów z Getin Banku S.A., jak również drwią i szydzą z praw pokrzywdzonych i Państwa Prawa. 

Przykład: bezpośrednio na skutek długiego szeregu pism złożonych przeze mnie do przedstawicieli Państwa Polskiego w tej sprawie, po dwudziestu miesiącach od złożenia przeze mnie zawiadomienia o przestępstwie, Prokuratura Rejonowa w Katowicach wszczęła śledztwo, tylko po to, by wykonać pozorne działania i bezprawnie umorzyć śledztwo – vide: uzasadnienie w załączniku nr 3.

Trzech sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach w osobach: Waldemar Szmidt, Alicja Bochenek i Wojciech Paluch, naruszyli powagę Urzędu Sędziego na sali sądowej, w obecności około 20 osób w tym pokrzywdzonych przez Getin Bank S.A., poprzez wydanie postanowienia, że okres dwudziestu miesięcy zaniechań władz prokuratorskich nie jest przewlekłością postępowania prokuratorskiego i oddalili moją skargę na przewlekłość postępowania Prokuratury Okręgowej w Katowicach – vide: akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Katowicach, sygn. akt II S 56/10.

Takich irracjonalnych i nieludzkich działań prokuratorów oraz sędziów w tej sprawie, łamiących zobowiązania międzynarodowe w dziedzinie praw człowieka i ośmieszających Państwo Polskie, jak również naruszających powagę Urzędu Prokuratora i Urzędu Sędziego, mogę przytoczyć na dziesiątki stron formatu A4. 

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty. 

2.         Zwracam uwagę na istotny i bezsporny fakt, że obowiązkiem Państwa Polskiego wobec pokrzywdzonych jest – vide: art.10 §1 Ustawy – Kodeks Postępowania Karnego, cytuję: „Organ powołany do ścigania przestępstw jest obowiązany do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, a oskarżyciel publiczny także do wniesienia i popierania oskarżenia - o czyn ścigany z urzędu”.

Tymczasem w Polsce władza prokuratorska nie wykonuje elementarnych obowiązków ustawowych wobec pokrzywdzonych, wynikających z procedury karnej. Należy podkreślić, że ta grupa osób nazywana powszechnie prokuraturą bardzo często pomaga oszustom w bezprawnym odbieraniu majątków właścicieli, a jako przykład podaję aferę finansową z udziałem Leszka Czarneckiego, którego tzw. władze prokuratorskie przez  PONAD DWA LATA NIE CHCĄ PRZESŁUCHAĆ, na okoliczność bezprawnego przejęcia kwoty 689 milionów złotych  od klientów Getin Banku S.A. – którego właścicielem (ma ponad 50% udziałów) jest aferzysta Leszek Czarnecki, były agent Służby Bezpieczeństwa PRL.

Dowód: akt sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2 i inne akta oraz dokumenty. 

            Nadto skorumpowani funkcjonariusze publiczni, poprzez liczne zaniechania, pomogli oszustowi Leszkowi Czarneckiemu zalegalizować majątek, który obecnie ma wartość  ponad 5 miliardów złotych, czym naruszyli art. 258  §1 KK w związku z art. 231 §2 KK i inne. Dodać należy, że amerykański wymiar sprawiedliwości za podobne oszustwa finansowe skazał Bernarda Madoffa na  150 lat więzienia. 

            Natomiast polski wymiar sprawiedliwości z wielką zajadłością  szuka „haków” na pokrzywdzonych Michalinę i Jana Jączek , w sposób irracjonalny i dowolny stosuje przepisy prawa, łamie wszelkie zasady obowiązujące w państwach demokratycznych, co uzasadniam w dołączonych dokumentach: 

Załącznik nr 1 – Artykuł z tygodnika NOWINY NYSKIE z dnia 13 sierpnia 2009r., pt. „Nikt nie broni obywatela”, gdzie jest opisany mechanizm oszustwa finansowego, przeprowadzonego przez Getin Bank S.A., na szkodę pokrzywdzonych. 

Załącznik nr 2 - Zawiadomienie o przestępstwie i wniosek o ściganie karne sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach w osobach: Małgorzata Turek (Przewodnicząca II Wydziału Cywilnego), Joanna Głogowska, Joanna Kozera, Izabella Knych  działających w mafii prokuratorsko-sędziowskiej w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 KK w związku z art. 231 § 2 KK  i inne, zaadresowane z datą 3 grudnia 2010r do Sądu Apelacyjnego w Katowicach, Prokuratora Generalnego RP i innych przedstawicieli Państwa Polskiego. 

Załącznik nr 3 - Zawiadomienie o przestępstwie i wniosek o ściganie karne prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach w osobie Katarzyna Napora-Brodowy, działającej w mafii prokuratorsko-sądowej w okręgu Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach i w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, na szkodę Michaliny Jączek-80letniej pokrzywdzonej i Jana Jączek, tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 KK w związku z art. 231 § 2 KK  i inne, zaadresowane z datą 13 grudnia 2010r do Sądu Okręgowego w Katowicach, Prokuratora Generalnego RP i innych przedstawicieli Państwa Polskiego. 

Załącznik nr 4 - Zawiadomienie o przestępstwie i wniosek o ściganie karne sędziów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w osobach: Karol Ratajczak, Elżbieta Fijałkowska i Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga, działających w mafii sądowo-prokuratorskiej w okręgu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, na szkodę Michaliny Jączek-80letniej pokrzywdzonej, tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 KK w związku z art. 231 § 2 KK  i inne, zaadresowane z datą 16 grudnia 2010r do Sądu Najwyższego w Warszawie, Prokuratora Generalnego RP i innych przedstawicieli Państwa Polskiego. 

3.         W nawiązaniu do powyższej treści, informuję że, nie po to zwracamy  się z moją matką  - obecnie 81 letnią pokrzywdzoną do  tak zwanego „wymiaru sprawiedliwości, by z nim toczyć walkę o swoje elementarne prawa wynikające z Konstytucji RP i Konwencji Międzynarodowych, których Rząd Polski zobowiązał się przestrzegać a które z premedytacją są  łamane i deptane przez przekupnych funkcjonariuszy publicznych, na szkodę pokrzywdzonych

            Podkreślam z całą mocą, że długi szereg moich pism złożonych przeze mnie do przedstawicieli władz prokuratorskich wszystkich szczebli i przedstawicieli Państwa Polskiego nie odnoszą żadnego skutku prawnego, co jest naruszeniem m.in. art. 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

4.         Reasumując powyższe, wyrażam ból i stanowczy protest przeciwko działaniu mafii prokuratorsko – sądowej w polskim wymiarze sprawiedliwości, której struktury przestępcze są silniejsze od władzy Państwa Polskiego, dlatego niniejszy wniosek,  jest konieczny i w pełni zasadny. 

                                                                                                          Z wyrazami szacunku
                                                                                                               
Jan Jączek
 

APEL POKRZYWDZONYCH DO PRZEDSTAWICIELI PAŃSTWA POLSKIEGO I INSTYTUCJI MIĘDZYNARODOWYCH O PODJĘCIE DZIAŁAŃ PRZECIWKO MAFII SĄDOWO – PROKURATORSKIEJ, DZIAŁAJĄCEJ W POLSKIM WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI, BEZPRAWNIE REALIZUJĄCEJ INTERESY OSZUSTÓW Z GETIN BANKU S.A. I INTERESY WŁASNE, NA SZKODĘ POKRZYWDZONYCH.

Jak Czarnecki Leszek właściciel Getin Banku S.A. we współpracy z Domem Maklerskim IDM S.A. oszukuje klientów i manipuluje kursami akcji.

List otwarty do sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Prokuratora Generalnego w sprawie doprowadzenia kilkuset klientów Getin Banku S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości przez osoby działające w imieniu tego banku.

„Jak prokurator Mariola Musiał z Katowic chroni przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku S.A.”

ZAPRASZAMY MEDIA na rozprawę Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie rażących zaniechań prokuratorów broniących oszustów z Getin Banku S.A., którzy przejęli miliony z majątków swych klientów.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Mosa
23-12-2014 / 14:40
Javisst precis se5 e4r det ff6r mig ockse5. Det nya" rel="nofollow">laembrbgu.com"> foetinortsset le4r mig att spontanse ve4rlden. Det e4r inte det se4msta minsann!
~alicja
20-08-2012 / 22:15
po przeczytaniu tej stronki rozumiem skąd się biorą gangsterskie metody zastraszania ludzi, którzy z kwotą 200zł zalegają 2 miesiące, jaki pan taki kram. windykacja getin banku, osoby tam zatrudnione to chyba wnuki esbeków, metody działania identyczne jak w PRL.
~Leon
31-03-2012 / 21:49
prokuratorzy robią sobie jaja, oni myślą że jeszcze jest 20 wiek i mieszkają na białorusi. Jak chciałem 10 tyś. zl w tym banku ton sprawdzali 2 miesiace i mi nie dali !!!!!! Jak mogli dać taki kredyt bez sprawdzania zdolności - coś SB-ek i donosiciel na swoich kolegow posmarował. Panie Janku czekamy na zmiane władzy i na prawdziwych POLAKÓW. Jest jeszcze Strasburg , troche to potrwa ale prawda i sprawiedliwośc jest po Pana stronie. ci co obecnie utrudniają powinni za to zaplacić, a nie PANSTWO POLSKIE !!!!!!!!!!!
~sikutek
20-09-2011 / 22:01
cyt" ..podpisałem umowę kredytu z Getin Bank S.A, na kwotę dwadzieścia milionów złotych" ----pisząc takie rzeczu wystawia pan sobie świadectwo "głąba"..albo paranoika ..."Bank udzielił kredytu w kwocie 20 milionów złotych, mimo że matka nie posiadała zdolności kredytowej, co narusza art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe i inne ustawy."....to panu udzielił?????? LIPA
~john
28-06-2011 / 05:20
GETIN Bank to największy przekręt PRL. Wszyscy stale oszukiwani powinni wytoczyć proces zbiorowy,
~obserwator
16-01-2011 / 00:50
obserwator wysylajacy linka do pb i piszacy o numerze na franka to dwaj rozni obserwatorzy
~obserwator
16-01-2011 / 00:49
No prosze, a glowny antybohater w/w artykulu wlasnie zostal: Przedsiębiorcą Roku 2010: www.pb.pl/a/2011/01/15/Leszek_Czarnecki_Przedsiebiorca_Roku_2010
~obserwator
13-01-2011 / 10:11
Globalny przekręt bankowy „numer na franka”. "Szwajcaria i jej bank UBS to pompa finansowo-kredytowa z przełożeniem 100%. Z jednej strony wpływają dolary, z drugiej wypływają miliardy CHF na kredyty hipoteczne. Z jednej strony dewaluuja franka, aby dopasowac warunki poczatkowe do biednych hipotecznikow w Polsce, a z drugiej strony rewaluuja franka, gdy juz sprzedali milion kredytow subprime po 100.000 frankow do Polski. To jest obrot rzedu 100.000.000.000 frankow. Szwajcaria oczywiscie nigdy tych pieniedzy nie widziala i faktycznie one nigdy nie wyplynely ze Szwajcarii. To jedynie UBS ze Szwajcarii zostal uzyty do przewalutowania dolarow subprime na franki, aby zwiększyć zaufanie do kredytu we frankach i zastosowac mechanizm pompy finansowej znany z pomp ciepla, z przekladnia 100%. I tak , wplywa 100 mld $ subprime ze Stanow, przewalutowywujemy je na franki. Taka operacje oznacza ze frank powinien zdrozec, gdyz wykupiono franka za 100 mld $. Ale nie dzieje sie nic podobnego, a wrecz odwrotnie. Kurs franka spada do 2 zl. Teraz juz wiadomo ze to byl sztuczny kurs, zanizony, dla operacji pompy finansowo-kredytowej dla Polski. Sprzedano milion kredytow frankowych subprime po 100.000 frankow I zmieniono bieg pompy finansowo kredytowej z przelozenie 1:2 Czyli kurs franka zaczal gwaltownie rosnac, gdyz popyt wzrosl na 100 mld frankow do splaty w ciagu 10-20 lat. Dodatkowo Bank Szwajcarii sprzedal NBP swap walutowy, gdy konczyla sie hossa kredytow0-frankowa, zeby zamknac wszystkie transakcje. Dzisiaj NBP nie ma frankow, stad frank drozeje i do kooszyka walut i do zlotowki, z uwagi na sakramencki popyt na franki w Polsce. Koszt kredytu subprime w dolarach, to dla Szwajcarii 10% rocznie, ale wywolana popytem na franka rewaluucja franka to zysk 100% . Czyli 90% zysku rocznie dla Szwajcarii. Nawet jak sie dzielili z Ameryka po polowie to i tak daje to 45% zysku. Niech podatki i oplaty dla posrednikow kredytowych w Polsce, bankow , wyniosa 50% .To 20% zysku to i tak wielki biznes i zysk w czasach globalnego kryzysu gospodarczego. Frank byl po 2 zl, dzisiaj 3,20 zl i rosnie szybko do 3,5 zl, za rok bedzie 4 zl. Pompa finansowa Made in Swiss dziala doskonale."
~Peter
10-01-2011 / 14:02
A tak w ogóle, to bez kredytów można się obejść. Banki są dla ludzi bogatych, a nie dla biednych. Jak ktoś nie ma na chleb, to takiego szanowny bank ma w d..e (brak zdolności kredytowej). Jak się ma na chleb to trzeba mieć w d..e bank (nich się okradają sami). A jak ktoś idzie po kredyt, to jego problem. Wot i wsio...
~SK
10-01-2011 / 13:38
a czy czasami ta opinia nie była konsultowana z Wrocławiem i na ul Pasteura? A tym samym ma związek z zabójstwem i urzędniczym mataczeniem w sprawie Salomona? PS ma się tą info co?