Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 22-11-2015

Rzeczpospolita opresyjna - prześladowany dr Zbigniew Kękuś przez SRR psychopatkę  w Dębicy Beatę Stój.

W nawiązaniu do e-mail’a przesłanego do Państwa w dniu 20 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczonych: 

 1. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Dorotę Baranowską na dzień 23 listopada 2015 r., godz. 09:00, terminu przeprowadzenia czynności procesowych w sprawie z moim uczestnictwem jako podejrzanego oraz sprzecznego z rzeczywistym stanem faktycznym potraktowania przez prokuratora rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Małgorzatę Lipską moich wniosków z dnia 28 września 2015 r. o wyłączenie każdego prokuratora – wszystkich prokuratorów – Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza od rozpoznania sprawy przeciwko mnie jako złożonych na podstawie art. 47 i 48 k.p.k., mimo że w rzeczywistości złożyłem je na podstawie art. 47 § 1 k.p.k. w zw. z art. 41 § 1 k.p.k.,

 2. przez sędzię Sądu Rejonowego w Dębicy Beatę Stój na dzień 23 listopada 2015 r., godz. 10:30 terminu posiedzenia w sprawie rozpoznawanej przeciwko mnie przez Sąd Rejonowy w Dębicy od dnia 14 listopada 2006 r., na podstawie aktu oskarżenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wchód Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., w tym raz już zakończonej prawomocnym skazującym mnie, niesłusznym wyrokiem sędziego Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2006 r., uchylonym następnie wydanymi na moją korzyść w zakresie wszystkich przypisanych mi czynów dwoma wyrokami wznowieniowymi, tj. wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15 września 2010 r. i Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r.,

 3. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział II Karny na dzień 24 listopada 2014 r., godz. 08:30 terminu posiedzenia w przedmiocie rozpoznania mojego zażalenia na postanowienie z dnia 31 lipca 2015 r. prokuratura Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Michała Żurka o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o popełnieniu przez Andrzeja Dudę gdy był posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przestępstwa niedopełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora i działania na szkodę mojego interesu prywatnego,

informuję, że na blogu red. Marka Podleckiego www.monitor-polski.pl umieszczona jest prezentacja, w której przedstawiłem więcej informacji na temat w.w. Spraw -tytuł: „Nowe oświadczenia dr Zbigniewa Kękusia.” 

Prezentacja składa się z czterech części, z których każda jest także dostępna na kanale YouTube pod linkami:

https://www.youtube.com/watch? v=zNxLmiz2rco - dr Zbigniew Kękuś 23 i 24 listopada 2015 r. (cz 1a)

https://www.youtube.com/watch? v=6BMAj8kJ6tw - dr Zbigniew Kekus 23 i 24 listopada 2015r (cz 1b)

https://www.youtube.com/watch? v=9VfqdZecqqc - dr Zbigniew Kękuś 23 i 24 listopada 2015 r. (cz 2a)

https://www.youtube.com/watch? v=vqf_Uy1rY-A- dr Zbigniew Kękuś 23 i 24 listopada 2015 r. (cz 2b - finał)

W w.w. materiale filmowym prezentuję także doręczone mi w dniu 20 listopada 2015 r. pismo do mnie z dnia 16 listopada 2015 r. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Prokuratury Okręgowej w Siedlcach Roberta Króla o treści: „Prokuratura Okręgowa w Siedlcach Wydział I Organizacyjny /adres – ZKE/ Siedlce, dnia 16 listopada 2015 r. I Ko 317/15 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ 

Informuję, że Pana korespondencja z 6, 7, 24 lipca, 6 sierpnia, 16, 18, 21, 27 września oraz 7 października 2015 roku, przesyłana drogą elektroniczną, a przekazana tutejszej jednostce przy piśmie Zastępcy Prokuratora Apelacyjnego w Lublinie z dnia 9 listopada 2015 roku nr Ap IV Dsa 114/16, w dniu dzisiejszym została przekazana do Prokuratury Rejonowej w Garwolinie celem procesowego rozpoznania formułowanych tam zarzutów popełnienia przestępstw z art. 231 § 1 kk przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód w Krakowie i innych prokuratorów okręgu krakowskiego. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Prokuratury Okręgowej w Siedlcach prokurator Robert Król”.

Moje pisma, jak w piśmie z dnia 16.11.2015 r. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Prokuratury Okręgowej w Siedlcach prokurator Robert Król dotyczyły byłego prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód obecnie zastępcy prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Zachód – Radosławy Ridan oraz: 

 1. byłego prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód, obecnie prokuratora okręgowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej

 2. byłego p.f. prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód, obecnie rzecznika Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie Piotra Kosmatego

 3. byłej zastępcy prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód, obecnie prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Krystyny Kowalczyk

 4. byłej p.f. zastępcy prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Edyty Kuśnierz.

Jak Państwa informowałem, prokurator Radosława Ridan sporządziła w dniu 12 czerwca 2006 r. – pod nadzorem w.w. prokuratorów, jej wtedy przełożonych – niesłuszny akt oskarżenia, którym oskarżyła mnie na podstawie li tylko, jak sama przyznała, wydruków ze stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, o popełnienie w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r., w Krakowie, 18 przestępstw za pośrednictwem w.w. stron internetowych. 

W rzeczywistości czyny przypisane mnie przez prokurator R. Ridan popełniły inne niż ja osoby, w Warszawie, a za pośrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl także w innym czasie niż ustaliła prokurator R. Ridan pod nadzorem w.w. prokuratorów. 

W dniu 18 grudnia 2007 r. sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasz Kuczma wydał wyrok, którym uznał mnie za winnego popełnienia wszystkich czynów, które w wyniku niedopełnienia obowiązków omyłkowo mnie przypisała prokurator R. Ridan, a po uchyleniu tego wyroku dwoma wyżej wymienionymi wyrokami wznowieniowymi, ściga mnie za te czyny – w tym w dacie wysłania niniejszego e-mail’a sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy, prezes tego Sądu, koleżanka – jak sama przyznała w złożonym oświadczeniu - sędziego Tomasza Kuczmy sędzia Beata Stój. 

Ja z powodu niesłusznego aktu oskarżenia prokurator R. Ridan między innymi dwukrotnie straciłem pracę. Od lat nie pracuję. Przez kilka lat skazanego, po uchyleniu skazującego mnie wyroku przez następnych wiele lat oskarżonego, ze zrujnowaną opinią na rynku pracy od lat nie chce mnie zatrudnić żaden pracodawca. 

Prokurator Radosława Ridan oraz jej wszyscy wyżej wymienieni przełożeni, którzy nadzorowali prowadzone przeciwko mnie w okresie od 2 lipca 2004 r. do 12 czerwca 2006 r. postępowanie przygotowawcze awansowali. Niektórzy – prokurator Lidia Jaryczkowska, prokurator Piotr Kosmaty – nawet dwukrotnie.

Z poważaniem,


Więcej o sprawie:

PSYCHOPATA” - «o kimś, kto zachowuje się niezgodnie z przyjętymi normami i budzi lęk w otoczeniu»
Słownik Języka Polskiego PWN

 

Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto: (…) 2) jest nieskazitelnego charakteru”

 Artykuł 61 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

Niniejszego e-mail’a kieruję do Państwa w interesie społecznym. 

Prezentuję w nim – na przykładzie sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy, od dnia 12 czerwca 2012 r. prezesa tego Sądu psychopatki Beaty Stój – jak sędziowie niszczą ofiary popełnienia przez nich samych, tj. sędziów lub innych sędziów i/lub prokuratorów przestępstw niedopełnienia uprawnień i/lub przekroczenia uprawnień i działania na szkodę interesu prywatnego stron postępowań, które prowadzą. 

Prezentuję dowody poświadczające, że sędzia Beata Stój jest psychopatką w podanym tego słowa wyżej znaczeniu. 

To, co mnie spotyka ze strony sędzi psychopatki Beaty Stój chroniącej interesu swego kolegi z pracy sędziego Tomasza Kuczmy może w każdej chwili spotkać każdego z Państwa. 

Pismem z dnia 17 listopada 2015 r. skierowanym do prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie Zbigniewa Śnigórskiego – który powołał sędzię B. Stój do pełnienia funkcji prezesa Sądu Rejonowego w Dębicy – złożyłem – Załącznik 1: „Wniosek - na podstawie art. 110 § 1 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych – o przeprowadzenie postępowania dyscyplinarnego wobec pełniącej od dnia 15 lipca 2012 r. obowiązki prezesa Sądu Rejonowego w Dębicy sędzi Beaty Stój, (…).” - patrz: tekst poniżej.

 1. jak mnie sędzia psychopatka Beata Stój zawiadamiała trzema sporządzonymi w okresie od 8 grudnia 2014 r. do 10 lipca 2015 r. – Załącznik 4, Załącznik 6, Załącznik 7– zawiadomieniami i wezwaniem z dnia 10 lipca 2015 r. /Załącznik 8/ , że zamierza wydać postanowienie o poddaniu mnie obserwacji psychiatrycznej,

 2. jak wydała sędzia Beata Stój w dniu 14 kwietnia 2014 r. postanowienie /Załącznik 1.9, którego sentencją orzekła o poddaniu mnie obserwacji psychiatrycznej,

mimo że w uzasadnieniu do w.w. postanowienia z dnia 14 kwietnia 2014 r. podała – słusznie - że w sprawie, którą przeciwko mnie rozpoznaje nie wolno jej orzec o poddaniu mnie obserwacji psychiatrycznej.

 

Zaprezentuję Państwu także jak sędzia psychopatka Beata Stój, referent w sprawie przeciwko mnie, a zarazem prezes Sądu Rejonowego w Dębicy ukrywała:

 

 1. w okresie od co najmniej 19 grudnia 2014 r. do 4 maja 2015 r. przed Krajowym Rejestrem Karnym, że skazujący mnie wyrok jej kolegi z pracy sędziego Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. został uchylony wyrokami wznowieniowymi Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15 września 2010 r. i Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r.,

 2. w okresie od co najmniej 19 grudnia 2014 r.do 19 sierpnia 2015 r. przed Prokuraturą Rejonową Kraków Krowodrza rozpoznającą sprawę przeciwko mnie wszczętą z przyczyn leżących po jej – sędzi B. Stój – stronie, że sędziego Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. został uchylony w.w. wyrokami wznowieniowymi Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 r. i Sądu Najwyższego z dnia 26.01.2012 r., wiedząc, że z powodu wyroku sędziego T. Kuczmy, tj. z powodu mojej rzekomo uprzedniej karalności, sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny Katarzyna Kaczmara wydała w dniu 16 października 2014 r. na wniosek prokuratora w.w. Prokuratury Bartłomieja Legutko prawomocne postanowienie o badaniu stanu mojego zdrowia psychicznego, połączonym z obserwacją przez okres trwający nie dłużej niż 4 tygodnie w szpitalu psychiatrycznym, tj. Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.

Jak Państwa informowałem, w dniu 18 grudnia 2007 r. sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasz Kuczma wydał wyrok, którym skazał mnie – na podstawie aktu oskarżenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – za popełnienie w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r. 18 przestępstw za pośrednictwem Internetu. 

Wyrok ten uchyliły następnie – na moją korzyść – Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 września 2010 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie w zakresie 16 czynów i Sąd Najwyższy wydanym na podstawie kasacji prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta z dnia 23 sierpnia 2011 r. wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. w zakresie pozostałych 2 czynów. 

Sąd Okręgowy w Rzeszowie zarzucił sędziemu Tomaszowi Kuczmie rażące i mające wpływ na treść wyroku naruszenie prawa materialnego, a Sąd Najwyższy rażące i mające wpływ na treść wyroku naruszenie prawa procesowego. 

Po wydaniu wyroku wznowieniowego przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie i zwróceniu sprawy Sądowi Rejonowemu w Dębicy, na referenta wyznaczono sędzię Beatę Stój. 

Sędzia Beata Stój natychmiast uznała mnie za niepoczytalnego od stycznia 2003 r. i skierowała mnie na badania psychiatryczne. 

Po tym, gdy w dniu 26 stycznia 2012 r. Sąd Najwyższy wydał drugi z w.w. wyroków wznowieniowych zarzucając sędziemu T. Kuczmie rażące naruszenie prawa procesowego, a sędzia Beata Stój: 

 1. wydała w dniu 29 czerwca 2012 r. kolejne postanowienie o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym,

 2. skierowała do mnie wezwania do stawiennictwa na badania psychiatryczne

zamiast podporządkować się prawu określonemu w art. 442 § 3 k.p.k. „Zapatrywania prawne i wskazania sądu odwoławczego co do dalszego postępowania są wiążące dla sądu, któremu sprawę przekazano do ponownego rozpoznania.”, oraz po tym, gdy w dniu 25 września 2012 r., sygn. akt sygn. akt II S 8/12, Sąd Okręgowy w Rzeszowie wydał postanowienie o przyznaniu mi od Skarbu Państwa kwoty 2.000,00 zł tytułem odszkodowania za przewłokę w postępowaniu rozpoznawanym przeciwko mnie przez sędzię Beatę Stój, pismem z dnia 19 października 2012 r. złożyłem wniosek o wyłączenie sędzi Beaty Stój od rozpoznawania sprawy. Podałem: „Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny ul. Słoneczna 3 39-200 Dębica Sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ Dotyczy: 

 1. Wniosek – na podstawie wyroku /powinno być postanowienia – ZKE/ Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 25 września 2012 r. sygn. II S 8/12 – o wyłączenie sędzi Beaty Stój.

 2. Zawiadomienie, że wcześniej nie składałem wniosku o wyłączenie sędzi Beaty Stój opartego na Postanowieniu Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 25 września 2012 r., sygn. II S 8/12.”

Mój wniosek rozpoznał w dniu 25 października 2012 r. podwładny sędzi prezesa Beaty Stój – tak jest tylko w instytucjach wymiaru sprawiedliwości, że podwładni rozpoznają zarzuty stawiane ich przełożonym - sędzia Artur Mielecki, wydając postanowienie o oddaleniu mojego wniosku. Podał – Załącznik 2: „Sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06, następnie II K 407/13/ POSTANOWIENIE Dnia 25 października 2012 r. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Artur Mielecki Protokolant: st. sekr.: Maria Smoczyńska po rozpoznaniu w sprawie Zbigniewa Kękuś oskarżonego o przestępstwo z art. 212 § 1 kk i inne na skutek wniosku oskarżonego w przedmiocie wyłączenia SSR Beaty Stój od rozpoznawania sprawy na podstawie art. 41 § 1 kpk

postanawia  

nie uwzględnić wniosku oskarżonego Zbigniewa Kękuś 

Uzasadnienie. 

Zbigniew Kękuś złożył wniosek o wyłączenie SSR Beaty Stój od rozpoznawania sprawy, gdyż oświadczyła, iż zna osobiście SSR Tomasza Kuczma, ujawniła wobec oskarżonego swój negatywny stosunek składając uprzednio wniosek o wyłączenie, jak też doprowadziła do przewłoki postępowania chroniąc interes SSR Tomasza Kuczmy. 

W pisemnym oświadczeniu, SSR Beata Stój wskazała, iż zarzuty Zbigniewa Kękusia są całkowicie bezzasadne, gdyż co prawda zna i utrzymuje koleżeńskie stosunki z Tomaszem Kuczma, lecz nie ma żadnego interesu w tym by sprawa ta była rozpoznana w określony sposób, jak też trudno wyobrazić sobie, by Tomasz Kuczma był zainteresowany konkretnym rozstrzygnięciem sprawy. (…)

Łaskawie potraktowana przez swojego podwładnego, sędziego Artura Mieleckiego, prezes Sądu Beata Stój w dalszym ciągu rozpoznawała sprawę przeciwko mnie, w tym w dalszym ciągu: 

 1. ścigała mnie za 15 czynów, które według opisów prokurator Radosławy Rodan z aktu oskarżenia nie są przestępstwami od dnia 19 października 2006 r. z mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2006 r., co było podstawą wydania przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie na moją korzyść wyroku wznowieniowego z dnia 15 września 2010 r. /Załącznik 1.1/ od wyroku sędziego T. Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r.,

 2. naruszała prawo określone w art. 442 § 3 k.k., nie wykonując wskazań Sądu Najwyższego z wydanego na moją korzyść wyroku wznowieniowego z dnia 26 stycznia 2012 . – Załącznik 1.2,

 3. kierowała mnie na badania psychiatryczne, które miały wykazać, czy ja byłem poczytalny w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r.

W w.w. piśmie z dnia 17 listopada 2015 r. do prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie sędziego Zbigniewa Śnigórskiego opisałem, jak sędzia Beata Stój ukrywała: 

 1. w okresie od co najmniej 19 grudnia 2014 r. do 4 maja 2015 r. przed Krajowym Rejestrem Karnym, że w.w. wyrok jej kolegi z pracy sędziego Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. został uchylony wyrokami wznowieniowymi Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15 września 2010 r. i Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r.,

 2. w okresie od co najmniej 19 grudnia 2014 r.do 19 sierpnia 2015 r. przed Prokuraturą Rejonową Kraków Krowodrza rozpoznającą sprawę przeciwko mnie wszczętą z przyczyn leżących po jej, sędzi B. Stój, stronie, że wyrok sędziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. został uchylony w.w. wyrokami wznowieniowymi, wiedząc, że na podstawie mojej rzekomo uprzedniej karalności wyrokiem sędziego T. Kuczmy zostało wydane prawomocne postanowienie o poddaniu mnie obserwacji psychiatrycznej.

Obecnie pragnę zwrócić Państwa uwagę, że ścigając mnie od co najmniej 15 marca 2011 r. - gdy wydała pierwsze postanowienie o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym - w znanych Państwu z moich poprzednich e-mail’i oraz w przedstawionych w załączonym do niniejszego e-mail’a piśmie z dnia 17.11.2015 r. do prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie Zbigniewa Śnigórskiego okolicznościach, sędzia Beata Stój wydała w dniu 14 kwietnia 2015 r. postanowienie – Załącznik 1.9: 

 1. w którego uzasadnieniu podała – w zgodzie ze stanem faktycznym – że w sprawie, którą przeciwko mnie rozpoznaje nie wolno jej orzec o poddaniu mnie obserwacji psychiatrycznej: „Zgodnie z treścią art. 259 § 2 k.p.k., który stosuje się odpowiednio do obserwacji psychiatrycznej (art. 203 § 1 k.p.k.), nie orzeka się obserwacji, jeśli na podstawie okoliczności sprawy można przewidywać, że sąd orzeknie w stosunku do oskarżonego karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania lub karę łagodniejszą, chyba że oskarżony wyrazi zgodę na poddanie go obserwacji.Z akt sprawy wynika, że powyższa przesłanka nie jest spełniona w niniejszej sprawie, a Zbigniew Kękuś nie wyraził zgody na obserwację psychiatryczną. Wcześniej przez ponad trzy lata nie stawiał się na badania i uniemożliwiał swoje doprowadzenie na nie.”

 2. którego sentencją orzekła o… poddaniu mnie obserwacji psychiatrycznej: „Sygn. akt II K. 407/13 POSTANOWIENIE Dnia 14 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Dębicy w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Stój Protokolant: st. sekr. sąd. Marcin Foryński-Kastoris w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście – Wschód w Krakowie Ewy Sachy w sprawie karnej Zbigniewa Kękusia oskarżonego o czyny z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne z urzędu w przedmiocie orzeczenia obserwacji psychiatrycznej na podstawie art. 203 § 1, 2 i 3 k.p.k. postanawia połączyć badania sądowo-psychiatryczne oskarżonego Zbigniewa Kękusia z obserwacją w Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie, na okres nie dłuższy niż obserwacja sądowo-psychiatryczna orzeczona w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków – Krowodrza w Krakowie o sygnaturze 2 Ds. 542/14, postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt IX. Kp. 300/14/K.”

Jeśli zapoznacie się Państwo z moim pismem z dnia 17 listopada 2015 r. do prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie Zbigniewa Śnigórskiego, przekonacie się, że sędzia Beata Stój w tym celu ukrywała nie tylko przed Krajowym Rejestrem Karnym, ale także przed Prokuraturą Rejonową Kraków Krowodrza to, że Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. i Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 26.01.2012 r. uchyliły – na moją korzyść - w zakresie wszystkich przypisanych mi czynów wyrok sędziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., żeby uprawomocniło się wydane w ramach postępowania prowadzonego przez Prokuraturę do sygn. akt 2 Ds. 542/14 przez sędzię Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny Katarzynę Kaczmarę postanowienie z dnia 16 października 2014 r. o poddaniu mnie obserwacji psychiatrycznej. 

A gdy je uprawomocniły postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2015 r. sędziny Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny - Odwoławczy, SSO Lidia Haj, SSO Jadwiga Żmudzka i SSR del. Agnieszki Sułowskiej-Gibas z dnia 10 kwietnia 2015 r., to sędzia Beata Stój wydała zaraz potem, w dniu 14 kwietnia 2015 r., postanowienie o poddaniu mnie obserwacji psychiatrycznej… „przy okazji”, bo „nic nie stoi na przeszkodzie”, tj. wyjaśniając, jak wyżej, że w sprawie, którą przeciwko mnie rozpoznaje nie może orzec o poddaniu mnie obserwacji psychiatrycznej podała – Załącznik 1.9: 

Jednak w dniu 16 października 2014 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie postanowieniem wydanym na wniosek prokuratora w sprawie 2 Ds. 542/14 (IX. Kp. 300/14/K), orzekł badanie stanu zdrowia psychicznego Zbigniewa Kękusia połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym przez okres nie dłużej niż cztery tygodnie i wyznaczył Szpital Specjalistyczny im. J. Babińskiego w Krakowie na miejsce przeprowadzenia obserwacji. Postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2014 r., sygn. akt IV.Kz. 718/14, Sąd Okręgowy w Krakowie, rozpoznając zażalenie Zbigniewa Kękusia, utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Rejonowego. 

W tej sytuacji, skoro wobec oskarżonego orzeczono prawomocnie obserwację psychiatryczną, w związku z czym zostanie on pozbawiony wolności i umieszczony w szpitalu w celu wykonania postanowienia sądu, nic nie stoi na przeszkodzie, aby przy tej okazji biegli wydali opinię o jego stanie zdrowia także w niniejszej sprawie.”

Prawda, że cwana psychopatka z sędzi Beaty Stój…

Sędzi Beacie Stój nie wolno orzec w sprawie, którą przeciwko mnie rozpoznaje o poddaniu mnie obserwacji psychiatrycznej ponieważ raz już w niej zapadł skazujący mnie wyrok. Wydany w dniu 18 grudnia 2007 r. przez sędziego Tomasza Kuczmę. Wskazać zatem należy, że: 

 1. art. 203 § 1 stanowi – w brzmieniu nie zmienionym nowelizacją Kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie w dniu 1 lipca 2015 r.: „W razie zgłoszenia przez biegłych takiej konieczności, badanie stanu zdrowia psychicznego oskarżonego może być połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo. Przepis art. 259 § 2 stosuje się odpowiednio, chyba że oskarżony wnosi o poddanie go obserwacji.”

 2. art. 259 § 2 k.p.k. stanowi: „Tymczasowego aresztowania nie stosuje się, gdy na podstawie okoliczności sprawy można przewidywać, że sąd orzeknie w stosunku do oskarżonego karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania lub karę łagodniejszą albo że okres tymczasowego aresztowania przekroczy przewidywany wymiar kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia.”

 3. art. 443 k.p.k. stanowi: W razie przekazania sprawy do ponownego rozpoznania wolno w dalszym postępowaniu wydać orzeczenie surowsze niż uchylone tylko wtedy, gdy orzeczenie to było zaskarżone na niekorzyść oskarżonego albo na korzyść oskarżonego w warunkach określonych w art. 434 § 4. Nie dotyczy to orzekania o środkach zabezpieczających wymienionych w art. 93a § 1 Kodeksu karnego.”

Sędzia Tomasz Kuczma skazał mnie wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. na karę grzywny w kwocie 15.000,00 /słownie: piętnaście tysięcy/ zł – Załącznik 3: „Sygn. akt II K 451/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Rejonowy w Dębicy w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Tomasz Kuczma (…) w obecności Prokuratora Rejonowego w Dębicy Jacka Żaka (…) XIX na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 i 2 kk w miejsce orzeczonych jednostkowych kar grzywny orzeka wobec oskarżonego Zbigniewa Kękusia łączną karę grzywny w wymiarze 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych przy określeniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 100 (sto) jednostek.

Sędzi Beacie Stój nie wolno zatem orzec wobec mnie kary surowszej niż grzywna w kwocie 15.000,00 zł. Nie wolno jej zatem orzec bezwzględnego pozbawienia mnie wolności. Z mocy prawa określonego w art. 203 § 1 k.p.k. w zw. z art. 259 § 2 k.p.k. nie wolno jej zatem orzec wobec mnie obserwacji psychiatrycznej co poświadczyła w postanowieniu z dnia 14 kwietnia 2015 r. – Załącznik 1.9: „(…) Z akt sprawy wynika, że powyższa przesłanka nie jest spełniona w niniejszej sprawie, a Zbigniew Kękuś nie wyraził zgody na obserwację psychiatryczną.”

Gdyby ktoś z Państwa miał jeszcze jakiekolwiek wątpliwości co do słuszności mojego stanowiska, że sędzia Beata Stój jest psychopatką, pragnę zwrócić uwagę na potwierdzenie przez nią w postanowieniu z dnia 14 kwietnia 2015 r. – Załącznik 1.9: „a Zbigniew Kękuś nie wyraził zgody na obserwację psychiatryczną.” 

Rzeczywiście, nie wyraziłem…

Pismem do mnie z dnia 14 listopada 2014 r. sędzia Beata Stój skierowała – na podstawie zacytowanych wyżej art. 203 § 1 k.p.k. w zw. z art. 259 § 2 k.p.k. - wniosek– Załącznik 4: „Sąd Rejonowy w Dębicy II Wydział Karny /adres – ZKE/ Dnia 14/11/2014 Sygnatura akt: II K 407/13 Stawiennictwo nieobowiązkowe Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE Sąd Rejonowy w Dębicy II Wydział Karny zawiadamia Pana jako oskarżonego z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk zw. z art. 12 kk o terminie posiedzenia w przedmiocie umorzenia postępowania lub jego zawieszenia, które odbędzie się dnia 12 grudnia 2014 r. o godz. 10:00 sala 113 Sądzie Rejonowym w Dębicy.
W związku z treścią art. 203 § 1 k.p.k. w zw. z art. 259 § 2 k.p.k. Sąd zwraca się do Pana o złożenie w terminie 7 dni oświadczenia, czy wnosi Pan o poddanie Pana obserwacji sądowo-psychiatrycznej w tej sprawie, w celu przeprowadzenia badania staniu zdrowia psychicznego. Jednocześnie Sąd poucza, iż brak odpowiedzi w tym terminie potraktowany zostanie, jak brak zgody na poddanie Pana obserwacji. 

Jednocześnie w odpowiedzi na pismo z dnia 12.11.2014 r.) Sąd informuje, iż w dniu 12.11.2014 r. nie wydano postanowienia w sprawie II K 407/13. Starszy sekretarz sądowy Magdalena Jedynak”

W odpowiedzi z dnia 1 grudnia 2014 r. podałem – Załącznik 5: „Kraków, dnia 1 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny /adres – ZKE/ Sygn. akt II K 407/13 /uprzednio: II K 451/06, II K 854/10/ Dotyczy: I. Odpowiedź na wniosek z pisma z dnia 14 listopada 2014 r. (…) W dniu 24.11.2014 r. doręczono mi zawiadomienie Sądu Rejonowego w Dębicy o treści (…). Oświadczam, że nie wnoszę o poddanie mnie obserwacji sądowo-psychiatrycznej w celu przeprowadzenia badania stanu zdrowia psychicznego. dr Zbigniew Kękuś. 

Załączniki: 1. Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13, Zawiadomienie z dnia 14.11.2014 r.”

Moje pismo z dnia 1 grudnia 2014 r. wpłynęło do Sądu Rejonowego w Dębicy w dniu 2 grudnia 2015 r. 

Sędzia Beata Stój wiedziała zatem od dnia 2 grudnia 2014 r., że ponad to, że nie wolno jej orzec w sprawie, którą przeciwko mnie rozpoznaje o poddaniu mnie obserwacji psychiatrycznej, ale że ja sam także nie wnoszę o poddanie mnie obserwacji. 

Sędzia Beata Stój przeczytała moje oświadczenie z pisma z dnia 1 grudnia 2014 r., bez zrozumienia. Ta psychopatka po dniu 2 grudnia 2014 r.:

 1. kierowała do mnie kolejne zawiadomienia o wyznaczaniu przez nią posiedzeń w przedmiocie wydania orzeczenia o… poddaniu mnie obserwacji psychiatrycznej, i tak:

  1. w zawiadomieniu z dnia 8 grudnia 2014 r. podała – Załącznik 1.7: „Sąd Rejonowy w Dębicy II Wydział Karny /adres – ZKE/ Dnia 08/12/2014 Sygnatura akt: II K 407/13 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE Sąd Rejonowy w Dębicy II Wydział Karny zawiadamia Pana jako oskarżonego z art. 226 § 1 kk w z. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk o terminie posiedzenia w przedmiocie umorzenia postępowania lub jego zawieszenia albo orzeczenia obserwacji psychiatrycznej, które odbędzie się dnia 30 grudnia 2014 r.POUCZENIE Stawiennictwo na posiedzeniu jest nieobowiązkowe.”

  2. w zawiadomieniu z dnia 19 stycznia 2015 r. podała – Załącznik 6: „Sąd Rejonowy w Dębicy II Wydział Karny /adres – ZKE/Dnia 09/01/2014 Sygnatura akt: II K 407/13 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE Sąd Rejonowy w Dębicy II Wydział Karny zawiadamia Pana jako oskarżonego z art. 226 § 1 kk w z. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk o terminie posiedzenia w przedmiocie umorzenia postępowania lub orzeczenia obserwacji psychiatrycznej, które odbędzie się dnia 3 lutego 2015 r. o godz. 10:30 sala 9 w Sądzie Rejonowym w Dębicy POUCZENIE Stawiennictwo nieobowiązkowe, kosztów przejazdu nie zwraca się.

  3. w zawiadomieniu z dnia 26 lutego 2015 r. podała – Załącznik 7: „Sąd Rejonowy w Dębicy II Wydział Karny /adres – ZKE/ Dnia 26/02/2015 Sygnatura akt II K 407/13 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE Sąd Rejonowy w Dębicy II Wydział Karny zawiadamia Pana jako oskarżonego z art. 226 § 1 kk w z. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk o terminie posiedzenia w przedmiocie orzeczenia obserwacji psychiatrycznej lub umorzenia postępowania, które odbędzie się dnia 14 kwietnia 2015 r. o godz. 10:30 sala 9 w Sądzie Rejonowym w Dębicy Na zarządzenie sędziego referenta Starszy Sekretarz Sądowy Marcin Foryński-Kastoris Pouczenie Stawiennictwo jest nieobowiązkowe.”

 2. postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2015 r. orzekła o… poddaniu mnie obserwacji psychiatrycznej… „przy okazji”, bo „nic nie stoi na przeszkodzie.”

Prawda, że psychopatka z sędzi Beaty Stój w podanym tego słowa wyżej znaczeniu. 

Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uchylił jako nielegalne postanowienie z dnia 14 kwietnia 2015 r. sędzi psychopatki Beaty Stój. 

A sędzia Beata Stój doręczyła mi wezwanie z dnia 10 lipca 2015 r., w którym podała – Załącznik 8: „Sąd Rejonowy w Dębicy II Wydział Karny /adres – ZKE/ Data 10/07/2015 Sygn. akt II K 407/13 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ WEZWANIE Sąd Rejonowy w Dębicy II Wydział Karny wzywa Pana do obowiązkowego stawiennictwa w charakterze oskarżonego na posiedzenie w przedmiocie orzeczenia obserwacji psychiatrycznej, które odbędzie się dnia 8 września 2015 r. o godz. 09:30 sala 9 w Sądzie Rejonowym w Dębicy przy ul. Słonecznej 3 w sprawie z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk. Na mocy zarządzenia Sędziego Starszy Sekretarz Sądowy Marcun Foryński-Kastoris”

Posiedzenie w dniu 8 wrzenia 2015 r. nie odbyło się. Z nieznanych mi przyczyn. 

Sędzia Beata Stój zawiadomiła mnie zawiadomieniem z dnia 1 września 2015 r. – Załącznik 9: „Sąd Rejonowy w Dębicy II Wydział Karny /adres – ZKE/ Dnia 01/09/2015 Sygnatura akt II K 407/13 Pan Zbigniew Kękuś ZAWIADOMIENIE O ODWOŁANIU POSIEDZENIA Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny zawiadamia, że posiedzenie w przedmiocie orzeczenia obserwacji psychiatrycznej w Pana sprawie, wyznaczone na dzień 08.09.2015 r., godz. 9:30, nie odbędzie się.Na mocy zarządzenia Sędziego. Starszy Sekretarz Sądowy Marcin Foryński-Kastoris”

Sędzia Beata Stój w dalszym ciągu proceduje… 

Mimo że – pomijając wszystkie inne wady aktu oskarżenia prokurator Radosławy Ridan wskazane przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie i Sąd Najwyższy w w.w. wyrokach odwoławczych – karalność 16 z 18 czynów, za które mnie ściga, z pkt. I do XVI aktu oskarżenia, ustała z dniem, 1 czerwca i 1 października 2013 r., a ostatnich 2, z pkt XVII i XVIII aktu oskarżenia, z dniem 1 października 2015 r. 

xxx

Jak poznałem zwyczaje panujące w „trójkącie bermudzkim” - Sąd Rejonowy w Dębicy, Sąd Okręgowy w Rzeszowie, Sąd Apelacyjny w Rzeszowie - w odpowiedzi na moje pismo z dnia 17 listopada 2015 r. do prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie Zbigniewa Śnigórskiego otrzymam zawiadomienie, że mój z wniosek o przeprowadzenie postępowania dyscyplinarnego wobec sędzi Beaty Stój nie został rozpoznany z powodu zamieszczonych w moim piśmie z dnia 17.11.2015 r. treści uznanych za znieważające. 

To taka taktyka obronna dziczy w sędziowskich togach. 

Co się tyczy sędzi Beaty Stój, to ona z całą pewnością jest psychopatką według definicji:

PSYCHOPATA” - «o kimś, kto zachowuje się niezgodnie z przyjętymi normami i budzi lęk w otoczeniu»

Sędzia Beata Stój narusza normy prawne. Zachowuje się niezgodnie z normami prawnymi. 

Narusza je notorycznie. Narusza je umyślnie i świadomie, czego niepodważalnym dowodem, że postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2015 r. orzekła o poddaniu mnie obserwacji psychiatrycznej, mimo że w tym samym postanowieniu podała, że nie wolno jej orzec o poddaniu mnie obserwacji psychiatrycznej. 

Rozpoznawanie w znanych Państwu okolicznościach sprawy przeciwko mnie… szósty rok po wydaniu przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie w dniu 15 września 2010 r., na moją korzyść, pierwszego z wyroków wznowieniowych od skazującego mnie wyroku jej kolegi z pracy sędziego T. Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. i czwarty rok po wydaniu w dniu 26 stycznia 2012 r., także na moją korzyść, drugiego wyroku wznowieniowego, też nie daje dobrego świadectwa o sędzi Beacie Stój w kontekście przestrzegania przez nią norm prawnych.

Jak Państwa informowałem, pismem z dnia 16 listopada 2015 r. skierowanym do Prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina złożyłem – Załącznik 10: „Szanowny Pan Władimir Władimirowicz Putin Prezydent Federacji Rosyjskiej za pośrednictwem: Szanowny Pan Aleksandr Minin Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowieul. Biskupia 7 31-144  Kraków Dotyczy: Prośba o udzielenie mi przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej azylu politycznego z powodu prześladowania mnie przez władze Rzeczypospolitej Polskiej, w tym pozbawianie mnie od 2006 roku możności korzystania z prawa polskiego i prawa międzynarodowego ratyfikowanego przez Polskę oraz realizowania wobec mnie i mojej rodziny działań wypełniających definicję ludobójstwa zamieszczoną w Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 9 grudnia 1948 r. w sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobójstwa: „Ludobójstwo” - «(…) b. powodowanie (…) rozstroju psychicznego członków grupy, c. rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia, obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego»”

Jak podałem w piśmie do Prezydenta Rosji:

LUDOBÓJSTWO” to «(…) b. powodowanie (…) rozstroju psychicznego członków grupy, c. rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia, obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego»

Źródło: Konwencja ONZ z dnia 9 grudnia 1948 r. w sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobójstwa

 

Nie miejcie mi Państwo, proszę, za złe mojego pisma do Prezydenta Rosji. 

Proszę o potraktowanie faktów przedstawionych w niniejszym e-mail’u jako kolejnego z uzasadnień dla mojego wniosku do Prezydenta Rosji. 

Sąd Rejonowy w Dębicy ściga mnie już 10 rok na podstawie aktu oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. 

Przedstawiciele władz – w tym najwyższych - Rzeczypospolitej Polskiej interweniują, gdy naruszane są prawa człowieka w innych krajach, w tym np. na Białorusi, na Kubie, na Ukrainie, w Chinach, w Rosji itp. Protestują prezydenci, marszałkowie Sejmu i Senatu, premierzy, gromada innych autorytetów. 

Jak mówią… najciemniej pod latarnią. 

Nie sądzę, żeby w w.w. państwach zatrudniano w sądach aż tak wielkich psychopatów, jak niezależna, niezawisła, nieusuwalna sędzia Beata Stój i żeby oni mogli robić z obywatelami w.w. państwa to, co sędzia psychopatka Beata Stój robi ze mną, za wiedzą i przyzwoleniem, pod ochroną m.in. byłego i obecnego rzecznika praw obywatelskich Ireny Lipowicz i Adama Bodnara, prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta i prezydenta Andrzeja Dudy. 

W ostatnich lata wyjechało z Polski, o której w Konstytucji

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.”

 Artykuł 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 i w którym:Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.”
Artykuł 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 sporo ponad 2 miliony Polaków, a chęć wyjazdu deklaruje m.in. 80 proc. maturzystów.

 Z przyczyn podanych w e-mail’ach, które do Państwa kieruję od kilku miesięcy postanowiłem do nich dołączyć.

 Mam 57 lat, mam troje dzieci. Chciałbym jeszcze trochę pożyć i w zdrowiu, a władze demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej czynią co w ich mocy, żeby mi udaremnić realizację tego, nie najbardziej przecież wygórowanego, celu.

Z poważaniem,

Zbigniew Kękuś

Więcej:

Rządy Żydów w Polsce ? parchy polskie, czyli co ze mną zrobił i co zrobi sanhedryn Zbigniew Kękuś
Rzeczpospolita opresyjna - Zbigniew Kękuś cd. z cyklu "miernoty togowe"
Dr Zbigniew Kękuś pojmany i umieszczony w psychiatryku. Podjął protest głodowy.
Psychiatryzowanie niepokornych i niezłomnych przez psychopatów w togach typu Bartłomiej Legutko itp. togowe badziewie, czyli czy zostanę przymusowo doprowadzony do szpitala psychiatrycznego - Zbigniew Kękuś
Bronisław Komorowski - jego przeszłość i przyszłość - Zbigniew Kękuś
Można powiedzieć, że z Narodu Polskiego pozostały strzępy. Przemysław Holocher Dr Zbigniew Kękuś - Orędzie Noworoczne
Dr Zbigniew Kękuś głoduje pod ING Bankiem Śląskim w Warszawie, Komorowski już 5 tygodni w więzieniu. Internauci – podejmijcie publiczną akcję.
Protest Zbigniewa Kękusia a utracona cześć żydowskiego prof. A. Zolla
Zbigniew Kękuś z Krakowa to jedna z ofiar nowoczesnego żydowskiego faszyzmu sądowego w Polsce
Władza zabija - Stanisław Modrzejewski, aresztuje - Dariusz Komorowski, zamyka w psychiatryku - dr Zbigniew Kękuś ludzi poszkodowanych walczących z bezprawiem w sądach.
Prokurator Dariusz Furdzik kontra Dr Zbigniew Kekuś
Prześladowanie Zbigniewa Kękusia - z ostatniej chwili - 21:00 - 23.03.2014
Skandaliczne zatrzymanie Zbigniewa Kękusia

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~polakko
08-03-2016 / 16:56
Sędziowie stawiają się ponad prawem a zwłaszcza Konstytucją art. 32 "Wszyscy względem prawa równi" Tworzą państwo w państwie i jedyne co robią to bałagan polityczny a sami uwikłani są w najgorsze afery i łapownictwo. Nadali sobie praw ponad Konstytucję stali się nieusuwalni i bezkarni. Prezydent powinien usunąć wszystkich sędziów i powołać nowych na zupełnie innych prawach, obowiązkach i odpowiedzialności a w przypadku złamania prawa powinni być rozstrzelani bo oni najlepiej wiedzą co to jest prawo i znają wszystkie kodeksy a przynajmniej powinni znać. Wprowadzić przymusowe co dwa lata badania psychiatryczne dla sędziów i PRZESTRZEGAĆ tego bo niestety przepis jest ale nikt tego nie kontroluje. Zabrać immunitety jako niezgodne z Konstytucją i ograniczyć pobory do logicznych kwot które nie będą amoralne dla społeczeństwa. Wprowadzić kadencyjność sędziów i wprowadzić zakaz pracy w tych samych jednostkach sądów dla rodzin tj mężów , żon, córeczek, synalków cioć i wujków , bo dziś w tym samym sądzie pracują całe gangi rodzinne. Tylko takie postępowanie w stosunku do tych "niezawisłych" jeszcze sędziów może naprawić państwo Polskie. Bierz się Pan Panie prezydencie do pracy i ukróć pan prywatę w wymiarze "nie" sprawiedliwości. Wystarczy już dyktatury sędziowskich mafii na społeczeństwie Polskim które ich żywi. Czy mamy my naród Polski prosić ISIS o pomoc w wyprowadzeniu tego problemu w stosunku do parchów w togach ?! Samozwańczych ponad prawem syndykatu zbrodni i nepotyzmu ! Już dość świętych - śniętych krów i byczków w togach kumoterstwa i łapownictwa w Polskim sądownictwie. Zbierzcie głosy Polaków to za takimi rozwiązaniami opowie się 90 % społeczeństwa bo takiej ilości za skórę zaszli ci co to winni prawa przestrzegać i stać na granicy prawa a szerzą tylko prywatę i zepsucie wśród siebie samych. Dość mafii sędziowskiej. TK oraz tacy jak Petru to V Kolumna w Polsce ! Mająca za zadanie destabilizację RP. Panie Schetyna czy jak tam panu , pan od tego g.. daleko nie odstaje jest pan kolejnym Bolkiem
~poszkodowany
23-11-2015 / 20:03
Z tymi psychopatami w togach na razie nie da się wygrać, ale jest szansa, że Ziobro dobierze im się do d.... Powodzenia