Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 09-09-2016

Prokurator Katarzyna Ples-Juszczak z Sosnowca kryje przekręty kelesia Krzysztofa Jarzynę - Zażalenie pokrzywdzonego w aferze finansowej i procesowej  Jana Jączka

Tychy, dnia 7 września 2016 r.

Pokrzywdzony Jan Jączek
43-100 Tychy

e-mail: jan.jaczek@gmail.com

 

                        Szanowny Pan Zbigniew Ziobro
                       
Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny
                       
ul. Rakowiecka 26/30
                       
02-528 Warszawa

                       

Dotyczy: akt Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Południe w Sosnowcu, sygn. akt PR 3 Ds.157.2016 

Zażalenie pokrzywdzonego w aferze finansowej i procesowej

na postanowienie z dnia 4 sierpnia 2016 r. o odmowie wszczęcia śledztwa przeciwko prokuratorowi Krzysztofowi Jarzynie, wydane przez prokuratora Katarzynę Ples- Juszczak z Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Południe w Sosnowcu, sygn. akt PR 3 Ds.157.2016 

 

I.       Na podstawie art. 304 § 1 KPK zawiadamiam o popełnieniu przestępstwa przez prokuratora Katarzynę Ples - Juszczak z Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Południe w Sosnowcu, która wydała postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa przeciwko prokuratorowi Krzysztofowi Jarzynie, z dnia 4 sierpnia 2016 r., sygn. akt PR 3 Ds.157.2016, doręczone mi dnia 31 sierpnia 2016 r.

 

Przestępstwo prokuratora Katarzyny Ples - Juszczak polega na:

 

1)      umyślnym zaniechaniu przesłuchania mnie jako pokrzywdzonego, w celu chronienia prokuratora Krzysztofa Jarzyny i jego popleczników przed odpowiedzialnością karną i cywilną,  

2)      umyślnym zaniechaniu rozpoznania poważnych zarzutów przeciwko prokuratorowi Krzysztofowi Jarzynie o czyn z art. 258 §1 KK – działanie w zorganizowanej grupie przestępczej oraz z art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK – oszustwa procesowe znacznej wartości i inne przestępstwa,

3)      umyślnym zaniechaniu rozpoznania treści PROTOKOŁU GENERALNEGO INSPEKTORATU NADZORU BANKOWEGO,  Z DNIA 20 GRUDNIA 2007 ROKU, kluczowego dowodu w sprawie, w którym zespół funkcjonariuszy o najwyższym statusie i kwalifikacjach zawodowych, stwierdził świadome i zawinione naruszenia przez Getin  Bank SA (obecnie Getin Noble Bank SA) szeregu przepisów prawa bankowego, na szkodę klientów,

4)      umyślnym zaniechaniu rozpoznania istotnego dowodu z dokumentu umowy zawartej pomiędzy pokrzywdzonym Janem Jączkiem a Getin Noble Bankiem SA, na okoliczność wypłacenia mi części środków pieniężnych (kwoty znacznej wartości),  BEZPRAWNIE PRZEJĘTYCH PRZEZ BANK, CO W OCZYWISTY SPOSÓB JEST PRZYZNANIEM SIĘ DO WINY PRZEZ BANK,

5)      umyślnym nierozpoznaniu istotnego dowodu, iż poplecznicy prokuratora Krzysztofa Jarzyny - pełniący kierownicze funkcje we władzach prokuratorskich, bezprawnie wyznaczyli go do POWTÓRNEGO prowadzenia śledztwa przeciwko przedstawicielom Getin Banku SA mimo, że na podstawie 47 §1 KPK w związku z art. 40 §1 ust. 6 KPK  prokurator Krzysztof Jarzyna PODLEGAŁ WYŁĄCZENIU Z MOCY PRAWA OD UDZIAŁU W TEJ SPRAWIE.

6)      umyślnym zaniechaniu rozpoznania notatki urzędowej prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach Mariusza Gózda z dnia 4 maca 2015 r., w której wskazał i przyznał, że niniejsze śledztwo NIE POWINNO być prowadzone w prokuraturze rejonowej.

Dowód: akta Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Południe w Sosnowcu, sygn. akt PR 3 Ds.157.2016

i inne akta sprawy.

II. Podkreślam, że prokurator Katarzyna Ples - Juszczak z Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Południe w Sosnowcu,  NIE MA PRAWA PROWADZIĆ ŚLEDZTWA przeciwko prokuratorowi Krzysztofowi Jarzynie i jego poplecznikom, ponieważ oskarżam ich o oszustwa procesowe znacznej wartości  z art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK, działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, to jest o czyn z art. 258 §1 KK w związku z art. 231 §2 KK i inne przestępstwa.

 

Zgodnie z procedurą karną właściwym do prowadzenia śledztwa jest Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, a nie Prokuratura Rejonowa w Sosnowcu, co jednoznacznie wynika z przepisów prawa.

Dowód: akta Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Południe w Sosnowcu, sygn. akt PR 3 Ds.157.2016

i inne akta sprawy.

 

III.  W związku z powyższym, wnoszę o przekazanie niniejszego śledztwa do Wydziału Spraw Wewnętrznych, Prokuratury Krajowej w Warszawie, celem przeprowadzenia rzetelnego śledztwa przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej prokuratorów i sędziów z okręgu Prokuratury Regionalnej w Katowicach.

Dowód:    13 tomów akt Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, sygn. akt 1Ds.568/09, sygn. akt 1 Ds. 593/12, sygn. akt 1 Ds. 209/15, obecnie sygn. akt PR 1 Ds. 32.2016, akta Prokuratury Okręgowej w Katowicach, Wydział VI ds. Przestępczości Gospodarczej, sygn. akt PO VI Dsn 151. 2016. Kt-Pd, akta Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Południe w Sosnowcu, sygn. akt PR 3 Ds.157.2016 i inne akta sprawy.

 

UZASADNIENIE

 

1.  Na podstawie art. 304 §1 KPK zawiadamiam, że moja matka i ja zostaliśmy oszukani przez Getin Bank SA (obecna nazwa Getin Noble Bank SA) poprzez nakłonienie do podpisania umowy kredytowej na kwotę 20 milionów złotych – bez zdolności kredytowej – z przeznaczeniem na zakup akcji LC Corp SA w ofercie publicznej. Zarówno podmiot oferujący akcje jak i udzielający kredytów były powiązane z tą samą osobą, jednym z najbogatszych Polaków Leszkiem Czarneckim.

 

Getin Bank SA udzielił klientom tego banku „pustych” kredytów za około dziesięć miliardów złotych  na zakup akcji LC Corp SA od Leszka Czarneckiego. Były to kredyty udzielone „tylko na papierze”, bowiem bank nie posiadał środków finansowych w wysokości dziesięciu miliardów złotych na realizację umów kredytowych. W ten sposób „nadmuchano” popyt na akcje LC Corp SA, następnie dokonano redukcji zleceń kupna o 98,12 procent i w konsekwencji sztucznie podniesiono cenę sprzedaży akcji do 6,50 złotych za sztukę.

Przestępstwo banku jest oczywiste - polega na złamaniu  szeregu przepisów prawa bankowego w celu oszukania tysięcy ludzi.

Dowód: 13 tomów akt Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, sygn. akt 1Ds.568/09, sygn. akt 1 Ds. 593/12, sygn. akt 1 Ds. 209/15, obecnie sygn. akt PR 1 Ds. 32.2016  i inne akta sprawy.

 

2. Dnia 28 stycznia 2015 r. Sąd Okręgowy w Katowicach, sygn. akt IV Cz 1300/14, uwzględnił moje zażalenie na postanowienie wydane przez asesora (obecnie prokuratora) Krzysztofa Jarzynę z Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, cytuję:

„(…)po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2015 r. w Katowicach

na posiedzeniu jawnym

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich

zażalenie Jana Jączka(Jączek)

na postanowienie Asesora Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich

z dnia 22 lutego 2013 r. o umorzeniu śledztwa sygn. akt 1 Ds. 593/12

na podstawie art. 437 § 1 k.p.k., art. 465 § 1 k.p.k. oraz art. 329 § 1 i 2 k.p.k. i art. 330 § 1 k.p.k.

postanawia:

1.         uchylić zaskarżone postanowienie w zakresie czynów opisanych w pkt. 3. i 12. zaskarżonego postanowienia, ze wskazaniem w uzasadnieniu niniejszego postanowienia okoliczności, które należy wyjaśnić i czynności, które należy przeprowadzić, a w pozostałym zakresie utrzymać zaskarżone postanowienie w mocy;(…)”.

Dowód: postanowienie z dnia 28 stycznia 2015 r. Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt IV Cz 1300/14.

NALEŻY PODKREŚLIĆ, ŻE POWYŻSZE POSTANOWIENIE SĄDU NIE ZOSTAŁO DO DZIŚ WYKONANE PRZEZ WŁADZE PROKURATORSKIE, mimo interwencji poselskich i senatorskich, złożonych do Pana Zbigniewa Ziobry Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, przez Panią Minister – Poseł na Sejm RP Beatę Kempę, Panią Poseł na Sejm RP Prof. Krystynę Pawłowicz, Pana Senatora RP Zbigniewa Cichonia – adwokata i członka Krajowej Rady Sądownictwa.

Nadto moja sprawa przedstawiona jest w Raporcie nr 1 Skargi Obywateli na Wymiar Sprawiedliwości, strony 59-61, https://www.youtube.com/watch?v=5HWHY_PYa28

2a. PRZEZ PONAD CZTERY LATA  od dnia 28 listopada 2008 roku (data złożenia zawiadomienia o przestępstwie) do stycznia 2013 roku, prokuratorzy i sędziowie apelacji katowickiej bezprawnie ukrywali przede mną PROTOKÓŁ GENERALNEGO INSPEKTORATU NADZORU BANKOWEGO,  Z DNIA 20 GRUDNIA 2007 ROKU, kluczowy dowód w sprawie, w którym zespół funkcjonariuszy o najwyższym statusie i kwalifikacjach zawodowych, stwierdził świadome i zawinione naruszenia przez Getin  Bank SA (obecnie Getin Noble Bank SA) szeregu przepisów prawa bankowego, cytuję:

"Proces kredytowania tych akcji oceniono jako mało ostrożnościowy i budzący wątpliwości na tle  obowiązujących przepisów prawa.

Uwagi budziły w szczególności:

- obowiązujące zasady wyliczania zdolności kredytowej, niezgodne z postanowieniami art. 70 ust. 1 ustawy Prawo bankowe,

- przejściowa zmiana wewnętrznych limitów koncentracji wierzytelności w okresie kredytowania zakupu akcji,

- naruszenie przez Bank postanowień art. 79a ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo bankowe,

- brak środków pieniężnych na finansowanie przez Bank akcji kredytowej, związanej z udzieleniem kredytów na zakup akcji LC Corp,

- przejściowe obniżenie współczynnika wypłacalności poniżej normy ostrożnościowej, określonej przepisami art. 128 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo bankowe (...).”

 

"Wątpliwości inspekcji budzi prawidłowość działania Banku przy udzieleniu w czerwcu 2007 r. kredytów na zakup akcji firmy LC Corp. SA i uzyskania z tego tytułu dochodu. Dla potrzeb inspekcji oszacowano, że w okresie od uruchomienia kredytów do dnia debiutu spółki na GPW, Bank osiągnął przychody od kredytobiorców w łącznej wartości 23 436 tys. zł (...)".

Dowód: Protokół Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, z dnia 20 grudnia 2007 roku, liczący 120 stron, akta Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, sygn. akt 1Ds.568/09, sygn. akt 1 Ds. 593/12, sygn. akt 1 Ds. 209/15, obecnie sygn. akt PR 1 Ds. 32.2016 i inne akta sprawy.

2b. Prokurator Krzysztof Jarzyna świadomie i z premedytacją NIE DOPUŚCIŁ i NIE PRZEPROWADZIŁ istotnego dowodu z dokumentu umowy zawartej pomiędzy pokrzywdzonym Janem Jączkiem a Getin Noble Bankiem SA, na okoliczność wypłacenia mi części środków pieniężnych (kwoty znacznej wartości),  BEZPRAWNIE PRZEJĘTYCH PRZEZ BANK, CO W OCZYWISTY SPOSÓB JEST PRZYZNANIEM SIĘ DO WINY PRZEZ BANK i kolejny raz bezprawnie i na zamówienie umorzył śledztwo.

Dowód: akta Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, sygn. akt 1Ds.568/09, sygn. akt 1 Ds. 593/12, sygn. akt 1 Ds. 209/15, obecnie sygn. akt PR 1 Ds. 32.2016 i inne akta sprawy.

2c. Poplecznicy prokuratora Krzysztofa Jarzyny - pełniący kierownicze funkcje we władzach prokuratorskich, bezprawnie wyznaczyli go do POWTÓRNEGO prowadzenia śledztwa przeciwko przedstawicielom Getin Banku SA mimo, że na podstawie 47 §1 KPK w związku z art. 40 §1 ust. 6 KPK  prokurator Krzysztof Jarzyna PODLEGAŁ WYŁĄCZENIU Z MOCY PRAWA OD UDZIAŁU W TEJ SPRAWIE.

Dowód: akta Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, sygn. akt 1Ds.568/09, sygn. akt 1 Ds. 593/12, sygn. akt 1 Ds. 209/15, obecnie sygn. akt PR 1 Ds. 32.2016 i inne akta sprawy.

2d.  W trakcie postępowania przygotowawczego prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach Mariusz Gózd w notatce urzędowej z dnia 4 maca 2015 r. wskazał i przyznał, że niniejsze śledztwo NIE POWINNO być prowadzone w prokuraturze rejonowej, cytuję:.

„Wobec faktu, iż w tym zakresie postępowanie musi być kontynuowane, stojący wnosi o przekazanie sprawy innej jednostce i doświadczonemu prokuratorowi. Tym bardziej, iż chce on przedstawić nowe wnioski dowodowe, do przeprowadzenia w sprawie, tym bardziej, iż kwota, o jaką chodzi, jest kwotą znacznej wartości (pkt 3 postanowienia), a wobec zmiany przepisów, sprawa nie powinna być prowadzona w prokuraturze rejonowej”.

Patrz: Notatka urzędowa z dnia 4 marca 2015 r. prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach Mariusza Gózda.

ZATEM ŚLEDZTWO POWINNO BYĆ PROWADZONE BEZWZGLĘDNIE W PROKURATORZE OKRĘGOWEJ A WBREW TEMU ŚLEDZTWO BYŁO KONTYNUOWANE – POZOROWANE - PRZEZ DYSPOZYCYJNEGO I SKORUMPOWANEGO PROKURATORA PROKURATURY REJONOWEJ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH KRZYSZTOFA JARZYNĘ, CO STANOWI RAŻĄCE UCHYBIENIE PROCESOWE I JEST BEZWZGLĘDNĄ PRZYCZYNĄ UZNANIA NIEWAŻNOŚCI POSTĘPOWANIA.

Dowód: akta Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, sygn. akt 1Ds.568/09, sygn. akt 1 Ds. 593/12, sygn. akt 1 Ds. 209/15, obecnie sygn. akt PR 1 Ds. 32.2016 i inne akta sprawy.

3. Wskazując na powyższe fakty i okoliczności, wszystkie wyżej wymienione decyzje procesowe podjęte i podpisane przez prokuratora Krzysztofa Jarzynę są bezprawne, bowiem prokurator ten, na podstawie art. 47 § 1 KPK w związku  z art.40 § 1 ust. 6 KPK BYŁ WYŁĄCZONY Z MOCY PRAWA OD UDZIAŁU W NINIEJSZEJ SPRAWIE.

Tym samym wszystkie postanowienia i czynności przeprowadzone przez prokuratora Krzysztofa Jarzynę, od daty postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach, z dnia 28 stycznia 2015 roku, sygn. akt IV Cz 1300/14, SĄ NIEDOPUSZCZALNE Z MOCY PRAWA I NIE STANOWIĄ ŻADNEJ PODSTAWY DO ZAMKNIĘCIA ŚLEDZTWA W SPRAWIE GETIN BANKU SA.

Dowód: akta Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, sygn. akt 1Ds.568/09, sygn. akt 1 Ds. 593/12, sygn. akt 1 Ds. 209/15, obecnie sygn. akt PR 1 Ds. 32.2016 i inne akta sprawy.

4. Prokurator Krzysztof Jarzyna w piśmie z dnia 16 maja 2016 roku, zaadresowanym do Sądu Okręgowego w Katowicach napisał:

„(…)Odmowa przyjęcia zażalenia podyktowana była jego niedopuszczalnością z mocy prawa. Na zarządzenie z dnia 23 marca 2016 r. zażalenie wniósł pokrzywdzony Jan Jączek. Zażalenie stanowi jedynie polemikę z zarządzeniem.

Z tych względów wnoszę o utrzymanie w mocy zaskarżonego zarządzenia.”

Dowód: pismo prokuratora Krzysztofa Jarzyny do Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 16 maja 2016 r., sygn. akt PR 1 Ds 32.2016, akta Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt V Kp 220/16 – karta nr 1.

W nawiązaniu do treści pisma prokuratora Krzysztofa Jarzyny, to właśnie na podstawie art. 47 § 1 KPK w związku  z art.40 § 1 ust. 6 KPK NIEDOPUSZCZALNE Z MOCY PRAWA są wszystkie czynności, jak i wydane przez niego postanowienia.

Prokurator Krzysztof Jarzyna kłamliwie zarzuca mi, że moje zażalenie jest niedopuszczalne z mocy prawa W SYTUACJI GDY WYDANE PRZEZ NIEGO POSTANOWIENIA SĄ Z MOCY PRAWA NIEWAŻNE A TAKŻE BEZPRAWNE.

Nadto w sposób gołosłowny i kłamliwy twierdzi, że moje zażalenie stanowi jedynie polemikę z jego zarządzeniem, W OGÓLE NIE UZASADNIAJĄC SWOJEGO STANOWISKA I NIE ODNOSI SIĘ DO MOICH POWAŻNYCH ZARZUTÓW PRZECIWKO NIEMU, MAJĄCYCH CHARAKTER PRZESTĘPSTW A KTÓRE KŁAMLIWIE NAZYWA POLEMIKĄ.

Dowód:  13 tomów akt Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, sygn. akt 1Ds.568/09, sygn. akt 1 Ds. 593/12, sygn. akt 1 Ds. 209/15, obecnie sygn. akt PR 1 Ds. 32.2016 i inne akta sprawy.

 

5. Należy podkreślić, że przed odpowiedzialnością karną skorumpowanego prokuratora Krzysztofa Jarzynę i jego popleczników, CHRONI Naczelnik Wydziału Spraw Wewnętrznych - Prokuratury Krajowej Elżbieta Janicka, która całkowicie lekceważy moje poważne zarzuty.

Moje pisma – zawiadomienia o przestępstwie – dotyczące skorumpowanych prokuratorów i sędziów apelacji katowickiej, kierowane do MSW- Prokuratury Krajowej, są przekazywane do prokuratorów apelacji katowickiej, czyli do przestępców, którzy od wielu lat bezprawnie i z premedytacją wyrządzają mi krzywdę oraz biorą udział w ukrywaniu afery finansowej i procesowej.

 

6. Natomiast,  szereg interpelacji i interwencji poselskich oraz interwencji senatorskich złożonych do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego RP, Komisji Nadzoru Finansowego, złożonych w czasie rządów PO-PSL NIE ZOSTAŁY MERYTORYCZNIE ROZPOZNANE I POZOSTAJĄ DO DZIŚ BEZ ODPOWIEDZI.

 

Nadto interwencje poselskie Pani Beaty Kempy Ministra - Członka Rady Ministrów i Pani Prof. Krystyny Pawłowicz Posła na Sejm RP oraz interwencja Pana Zbigniewa Cichonia Senatora RP – adwokata i członka Krajowej Rady Sądownictwa, złożone do Pana Zbigniewa Ziobry Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego RP, TAKŻE POZOSTAJĄ BEZ RZETELNEGO ROZPOZNANIA I MERYTORYCZNEJ ODPOWIEDZI.

 

7. Zgodnie z komentarzem i treścią art. 10 §1 KPK organy ścigania są zobowiązane do skutecznego i efektywnego przeprowadzenia śledztwa a także do wniesienia i popierania oskarżenia o czyn ścigany z urzędu. Tymczasem prawo to jest tylko na papierze, bowiem władze prokuratorskie w apelacji katowickiej przekształciły się w organizację przestępczą, chroniącą przed odpowiedzialnością karną skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych i innych aferzystów, a sędziowie okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach ukrywają i chronią przed odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną ten przestępczy układ zamknięty.

Dowód: liczne akta sprawy dotyczące pokrzywdzonych Michaliny Jączek i  Jana Jączka znajdujące się w apelacji katowickiej.

Nie ma żadnej wątpliwości, że w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach istnieje związek przestępczy o charakterze korupcyjnym działający na szkodę pokrzywdzonych w aferze finansowej i procesowej, godząc w dobro wymiaru sprawiedliwości i uniemożliwiający dojście do prawdy.

Dowód: liczne akta sprawy dotyczące pokrzywdzonych Michaliny Jączek i  Jana Jączka znajdujące się w apelacji katowickiej.  

W związku z powyższym, wnoszę o przekazanie niniejszego śledztwa do Wydziału Spraw Wewnętrznych, Prokuratury Krajowej w Warszawie. 

WNIOSKI KOŃCOWE

8. Po 1989 r. brak rozliczenia prokuratorów i sędziów za zbrodnie przeciwko Narodowi Polskiemu oraz nieprzeprowadzenie dekomunizacji wymiaru sprawiedliwości, doprowadził dziś do sytuacji, że w prostych i oczywistych sprawach nie można dojść prawdy i sprawiedliwości w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach. NA CO DZIEŃ WIDZIMY BEZPRAWIE, DRAŃSTWO KOTERII PROKURATORSKO - SĘDZIOWSKIEJ I ROZPACZ POKRZYWDZONYCH.

Dowód:  13 tomów akt Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, sygn. akt 1Ds.568/09, sygn. akt 1 Ds. 593/12, sygn. akt 1 Ds. 209/15, obecnie sygn. akt PR 1 Ds. 32.2016 i inne akta sprawy. 

9. Bezczynność i zaniechania prokuratorów z apelacji katowickiej w sprawie afery finansowej dotyczącej publicznej oferty sprzedaży akcji LC Corp SA doprowadziły do kuriozalnej sytuacji, że przez ponad SIEDEM lat nie mogę odzyskać w całości środków pieniężnych bezprawnie mi zagrabionych. 

 Kluczowe jest to, że władze prokuratorskie nie podejmują żadnych właściwych działań na składane przeze mnie zawiadomienia o przestępstwach, łamiąc podstawowe przepisy i procedury wynikające z ustawy. Nadto są całkowicie ślepi i głusi na oszustwa procesowe popełniane przez podległych im prokuratorów, co doprowadziło do kuriozalnej sytuacji, gdzie prokurator z apelacji katowickiej Katarzyna Napora-Brodowy prowadziła przeciwko sobie śledztwo, co wytknął jej Sąd w postanowieniu, na złożone przeze mnie zażalenie na jej czynności. Nie jest to odosobniony przypadek, takich przykładów niedorzeczności i nieludzkiego traktowania pokrzywdzonych przez prokuratorów mogę przytoczyć setki. Nie działa rzetelnie Sąd Dyscyplinarny w tej korporacji a sprawy dotyczące oczywistej korupcji są celowo przewlekane, by w końcu je umorzyć z uwagi na przedawnienie. 

10. PODKREŚLIĆ NALEŻY, ŻE PROKURATURA W POLSCE JEST CAŁKOWICIE ODERWANA OD SPOŁECZEŃSTWA, POWSZECHNIE KRYTYKOWANA PRZEZ MEDIA I POKRZYWDZONYCH, NIE DBA O PRAWORZĄDNOŚĆ I ŚCIGANIE PRZESTĘPSTW LECZ WYŁĄCZNIE O WŁASNE INTERESY. 

W tym kontekście bardzo trafne są słowa Pana Jarosława Kaczyńskiego - Prezesa Partii Prawo i Sprawiedliwość, że POLSKĘ TRZEBA ZMIENIĆ „nie w imię jakiegoś odwetu, nie w imię nienawiści czy zemsty, tylko w imię czystości Rzeczypospolitej, w imię naszych najbardziej podstawowych interesów i tych moralnych, które w wymiarze historycznym są najważniejsze i tych materialnych związanych z naszym bezpieczeństwem, musimy to uczynić.”

Dodaję, że na Konwencji Programowej Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy, w dniach 3-5 lipca 2015 r., która odbyła się w Katowicach, przedstawiono potrzebę zmian w prokuraturze, głębokiej jej reformy i naprawy wymiaru sprawiedliwości. 

11. W związku z tym, że szereg moich pism, jak i interwencji poselskich i senatorskich, złożonych w mojej sprawie do Pana Zbigniewa Ziobry Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego RP, NIE ZOSTAJE RZETELNIE I MERYTORYCZNIE ROZPOZNANE a jedynie przekazane do moich oprawców i ich popleczników,  jest to naruszeniem art. 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, ponieważ nie mam skutecznego środka odwoławczego. 

DLATEGO ZWRACAM SIĘ Z UPRZEJMĄ PROŚBĄ DO PANI BEATY SZYDŁO PREMIERA RZĄDU POLSKIEGO O PODJĘCIE WŁAŚCIWYCH I SKUTECZNYCH DZIAŁAŃ W OPISANEJ SPRAWIE.

Dowód: interwencje poselskie Pani Beaty Kempy Ministra - Członka Rady Ministrów i Pani Prof. Krystyny Pawłowicz Posła na Sejm RP oraz interwencja Pana Zbigniewa Cichonia Senatora RP – adwokata i członka Krajowej Rady Sądownictwa, złożone do Pana Zbigniewa Ziobry Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego RP, które pozostają bez rzetelnego i obiektywnego rozpoznania.

Pokrzywdzony Jan Jączek

Więcej o oszustwach Getin (para)Banku pokrzywdzonego Jana:

Getinbank okradajacy klientów !?!
Protestowali przeciwko rządowi ….. i Getin Bankowi
Czy to bankowcy, czy „finansowi łowcy skór”? Oszustwa Getin(para)banku...
Getin Bank przestaje wypłacać pieniądze klientom
KATOWICE 22.08.2013r. PIKIETA W OBRONIE POKRZYWDZONYCH PRZEZ GETIN BANK SA
Oszukani przez Getin Bank i Czarneckiego
Klienci pokrzywdzeni przez Getin Bank protestują przed jego siedzibą
Zawiadomienie Prezydent Miasta Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz o zgromadzeniu publicznym 24.07.2013r.przed Zarządem Getin Banku –Getin Noble Banku SA
Katowice - wniosek pokrzywdzonego w aferze Getin Gangu Jana Jączka do SO Magdaleny Jagiełło
Warszawa - pikieta osób poszkodowanych przed siedzibą Getin Noble BANK 24 lipca 2013 r. Wniosek do SO Magdaleny Jagiełło
LIST OTWARTY POKRZYWDZONEGO PRZEZ GETIN GANG DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI MARKA BIERNACKIEGO
KATOWICE SĄD OKRĘGOWY ROZPRAWA W SPRAWIE AFERY GETIN (PARA) BANKU SA 21.06.2013r. godz.9 
Jan Jączek walczący z Getin Bankiem o ukradzione rodzinie pieniądze zatrzymany z art. 212 kk
Wniosek o ściganie karne prokuratora Małgorzaty Kaczmarczyk-Sucham skrywającą aferę finansową Getin Banku SA Jan Jączek
Afera Getin Banku setki razy większa od Amber Gold? Jan Jączek
Interpelacja Poseł Marii Nowak - OSZUSTWA BANKU i KORUPCJA NA SZCZYTACH WŁADZY na przykładzie Getin parabanku Jan Jączek
Zawiadomienie Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego - Sąd Okręgowy w Katowicach VII Wydział Karny 8 maja 2013 r. o g. 11,10 odbędzie się rozpoznanie skargi Jana Jończyka  na bezczynność i zaniechania prokuratury w sprawie oszustw Getin Banku
ZAPROSZENIE NA ROZPRAWĘ 17 KWIETNIA W SPRAWIE AFERY GETIN BANKU SA - KATOWICE godz. 9.20 
WNIOSEK POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO PRZECIWKO PREZESOWI SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH JACKOWI GĘSIAKOWI
Pan Andrzej Seremet Prokurator Generalny ZAWIADOMIENIE POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA
KATOWICE - ZAPROSZENIE NA ROZPRAWĘ W SPRAWIE AFERY GETIN BANKU SA - 25 LUTY
WNIOSEK O BEZPOŚREDNI NADZÓR PROKURATORA APELACYJNEGO W WARSZAWIE NAD ŚLEDZTWEM DOT. OSZUSTW GETIN BANKU SA Jan Jączek
LIST OTWARTY POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA DO WICEPREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO ZBADANIA AFERY GETIN BANKU SA 
Zawiadomienie SN Izby Karnej przez poszkodowanego w aferze finansowej Getin Banku SA Jana Jączka o przestępstwach funkcjonariuszy władzy.
Nie tylko w Polsce banki oszukują - w USA banki wypłacą odszkodowania za nieprawidłowe zajęcie nieruchomości, a kiedy zapłaci Getin Bank itp. parabanki ?
Zapraszamy publiczność na rozprawę Jączek przeciwko Getin Noble Bank SA - Sąd Okręgowy Katowice 7 styczeń 2013
Ryszard Kalisz  Poseł na Sejm RP  Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka - czy spełni obowiązki do których został wybrany i nagłośni oszustwa Getin Banku SA ?
Prokuratura w Katowicach i kolejny asesor Maciej Rusiński który miernotą wkupuje się do tego grona sitwy ukrywając oszustwa GETIN BANKU SA Jan Jączek
Wniosek pokrzywdzonego Jana Jączka o odwołanie z funkcji Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta ukrywającego przestępstwa finansowe Getin Banku
Jan Jączek - chcą mi zamknąć usta, w sprawie afery finansowej Getin Banku SA ukrywanej przez skorumpowanych prokuratorów i sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
Katowice Sąd Okręgowy - zaproszenie na rozpatrzenie skargi Jana Jączka na przewlekłość postępowania sędziego Marcina Szymczaka w sprawie Getin Banku

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Kolo
22-09-2016 / 21:40
Policyjnie też trochę niesmacznie w Sosnowcu (było): pamietnikwindykatora.pl/2016/06/09/dominik-laczyk-policja-opinie/
~obywatel prawa
13-09-2016 / 00:43
Sprawa Pana Jana Jączka powinna zostać wyjaśniona niezwłocznie! Ile jeszcze czasu człowiek ten będzie oszukiwany, okradany i narażany na stres? Jako wieloletni obserwator tej i innych podobnych spraw nawołuję do Pana Prok. ZIOBRY o interwencję i objęcie osobistym nadzorem służbowym postępowania. Wielu ludzi nie spocznie dopuki ta sprawa nie zostanie wyjaśniona a winni nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności
~helenka
11-09-2016 / 15:54
Brak słów...!!! Ile jeszcze czasu Zbigniew Ziobro potrzebuje na powołanie "Miotły" i "Taczki" do roboty zgodnej z ich kompetencją?! Ta skuteczna metoda zadziałała na śląskich kopalniach. Warto wziąć przykład...
~waldizestuttgartu
10-09-2016 / 21:49
zadne organizowanie sie i zebrania na ktorych bedzie mozna co najwyzej posluchac nawiedzonych oszolomow,likwidacja tego bandyckiego zlodziejskiego i prymitywnego systemu,paniali
~Chen
10-09-2016 / 11:37
To bardzo ważna sprawa dla opinii publicznej. Z kilku powodów: - pokazuje bezkarność funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości, - pokazuje bardzo inteligentną i wieloaspektową walkę o prawdę, dobro i sprawiedliwość, - pokazuje próby (częściowo skuteczne) organizowania się. Rozwiązania konfliktu istnieją za sprawą ludzi dobrej woli, którzy się skutecznie zorganizują . Zapraszam zatem do konstruktywnej współpracy i dialogu w ramach Inicjatywy Prawego Prawa i Pieniądza ippip.noads.biz bo ważne jest dochodzenie do istoty problemu, która często leży poza, w szerszej/ukrytej sferze nawet poza punktami widzenia i/lub siedzenia zaangażowanych w konkretną sytuację.
~kat
09-09-2016 / 20:43
Od jakiegoś czasu prawnicy są na ustach ludzi w całym kraju. Ale nie dlatego że są oni wspaniali i oddani sprawie sprawiedliwości w Polsce, jak zapewne chcieli by być postrzegani. Afera prywatyzacyjna w Warszawie , ta opisana tutaj jak i wiele innych na tym portalu, pokazuje że niema drugiej tak bardzo zdegenerowanej grupy zawodowej jak prawnicy. Historia Pana Jączka opisywana jeszcze rok temu mogłaby wydawać się wielu sceptykom i miłośnikom PO jakimś odosobnionym wypadkiem przy pracy sądu, lub można by mówić że Pan Jarzyna jest taką czarną owcą w stadzie prawniczym. Ale najnowsze fakty w sprawie kradzieży publicznych pieniędzy w naszej stolicy( liczone już w miliardach) przez zorganizowane gangi prawnicze, które możemy śledzić w różnych mediach dowodzą że całe środowisko( a zwłaszcza jej elity) są zbiorem dewiantów najgorszego sortu. Ogrom zepsucia i zdziczenia obyczajów świata prawniczego poraża i wprawia w osłupienie. Mimo to trzymam kciuki za Pana Jączka oraz za wszystkich innych skrzywdzonych przez gangi prawnicze i bankowe. Mam nadzieję że doczeka się Pan Sprawiedliwości i dowiedzie swoich racji.