Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 16-05-2013

Interpelacja Poseł Marii Nowak - OSZUSTWA BANKU i KORUPCJA NA SZCZYTACH WŁADZY na przykładzie Getin parabanku Jan Jączek

Szanowna Pani Maria Nowak
Posłanka na Sejm RP
W nawiązaniu do odpowiedzi Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Wojciecha Kowalczyka, na interpelację Poseł na Sejm RP Pani Mari Nowak  z dnia 15 marca 2013 r., w sprawie osób pokrzywdzonych przez Getin Bank SA,  z przykrością stwierdzam, że stan faktyczny w tej sprawie jest zupełnie inny, nadto  Podsekretarz Stanu podaje oczywistą nieprawdę do dokumentu mającego znaczenie prawne i dowodowe, co poniżej uzasadniam:

1. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Wojciech Kowalczyk NIE UMIE LUB NIE CHCE odróżnić  oszustwa finansowego od inwestycji na giełdzie.
Poniżej przedstawiam opinię rzeczoznawców o najwyższym statusie zawodowym, która nie może być podważana przez prokuratorów, sędziów, biegłych rzeczoznawców, ani Podsekretarza Stanu Wojciecha Kowalczyka ponieważ ta opinia jest sporządzona przez funkcjonariuszy (KOMISJĘ) z Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, cytuję: 

"Proces kredytowania tych akcji oceniono jako mało ostrożnościowy i budzący wątpliwości na tle obowiązujących przepisów prawa. 

Uwagi budziły w szczególności:

- obowiązujące zasady wyliczania zdolności kredytowej, niezgodne z postanowieniami art. 70 ust. 1 ustawy Prawo bankowe,

- przejściowa zmiana wewnętrznych limitów koncentracji wierzytelności w okresie kredytowania zakupu akcji,

- naruszenie przez Bank postanowień art. 79a ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo bankowe,

- brak środków pieniężnych na finansowanie przez Bank akcji kredytowej, związanej z udzieleniem kredytów na zakup akcji LC Corp,

- przejściowe obniżenie współczynnika wypłacalności poniżej normy ostrożnościowej, określonej przepisami art. 128 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo bankowe (...).

 DowódProtokół z inspekcji przeprowadzonej w Getin Banku SA w Katowicach przez funkcjonariuszy (KOMISJĘ) Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, z dnia 20 grudnia 2007 r.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, JEŻELI GETIN BANK SA UDZIELIŁ KREDYTÓW OK. 10 MILIARDÓW PLN, KTÓRYCH NIE MIAŁ, CO POWYŻEJ STWIERDZIŁ Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego TO DLA KAŻDEGO FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO O ZDROWYCH ZMYSŁACH JEST TO PRZESTĘPSTWO, OCZYWIŚCIE POZA WOJCIECHEM KOWALCZYKIEM  I PRZESTĘPCZĄ GRUPĄ Z GETIN BANKU, KTÓRĄ CHRONI PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARNĄ I CYWILNĄ.

Zadaję fundamentalne pytanie: Jakie korzyści materialne lub osobiste czerpie Wojciech Kowalczyk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, który świadomie i celowo zaniechał rozpoznania tej istotnej kwestii, iż Getin Bank SA NIE POSIADAŁ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W KWOCIE OK.10 MLD. PLN NA KREDYTOWANIE AKCJI LC Corp. SA?

 Na podstawie  art. 1 par. 3a punkt 1 w zw. z art.2 i art.13 Ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, żądam natychmiastowego przesłuchania Wojciech Kowalczyka Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów przez CBA, na okoliczność dlaczego odpowiadając na interpelację poselską, zaniechał i nie odniósł się w żaden sposób do braku środków pieniężnych przez Getin Bank SA, związanych z udzielaniem kredytów na zakup akcji LC Corp SA, cytuję: "brak środków pieniężnych na finansowanie przez Bank akcji kredytowej, związanej z udzieleniem kredytów na zakup akcji LC Corp (...)".

DowódProtokół z inspekcji przeprowadzonej w Getin Banku SA w Katowicach przez funkcjonariuszy (KOMISJĘ) z Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, z dnia 20 grudnia 2007 r. 


2.  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Wojciech Kowalczyk NIE MA  ELEMENTARNEJ WIEDZY PRAWNEJ, że nie można przerzucać odpowiedzialności za przestępstwo ze sprawcy na ofiarę, co jednoznacznie wynika z szeregu przepisów prawa, m.in. Polskiej Karty Praw Ofiary, cytuję:
"Nie można przerzucać odpowiedzialności za przestępstwo ze sprawcy na ofiarę. Nie można usprawiedliwiać przestępstwa tradycją, kulturą, stereotypami minimalizującymi winę sprawcy (...)".
 3. Faktem oczywistym jest, że udzielenie kredytów na kwotę ok.10 mld. PLN na zakup akcji LC Corp. SA, gdzie redukcja była 98, 12 procent, miał wpływ na cenę emisyjną akcji LC Corp. SA.
Tymczasem Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Wojciech Kowalczyk PISZE NASTĘPUJĄCE KŁAMSTWA i BREDNIE, cytuję:
"(..) Fakt udzielania kredytów na zakup akcji spółki nie wpłynął na
zmianę ostatecznej ceny emisyjnej w stosunku do ceny orientacyjnej podanej przed
rozpoczęciem zapisów na akcje spółki. Nie miał on również bezpośredniego
wpływu na kształtowanie ceny akcji spółki w obrocie na rynku giełdowym,
ponieważ cena ta kształtowana jest popytem i podażą ze strony inwestorów
zamierzających dokonać zbycia posiadanych akcji lub ich nabycia."

Z uwagi na powyższe zadaję pytanie: 
Jakie korzyści materialne lub osobiste czerpie Wojciech Kowalczyk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, który świadomie i celowo pisze kłamstwa i brednie w sposób oczywisty sprzeczny z zasadami logicznego myślenia, pomijając istotne fakty: iż Getin Bank SA nie miał środków finansowych na tak dużą akcję kredytową, jaką z premedytacją przeprowadził i że udzielenie klientom ok. 10 mld PLN wirtualnych i wyłącznie na papierze kredytów miało wpływ na cenę emisyjną LC Corp. SA?

 Na podstawie art. 1 par. 3a punkt 1 w zw. z art.2 i art.13 Ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, żądam natychmiastowego przesłuchania Wojciech Kowalczyka Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów przez CBA, na okoliczność dlaczego odpowiadając na interpelację poselską, podaje oczywiste kłamstwa do dokumentów mających znaczenie prawne i dowodowe oraz dlaczego działa na moją szkodę?
4.  W związku z tym, domagam się i żądam, by funkcjonariusze CBA niezwłocznie przesłuchali Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Wojciecha Kowalczyka i Andrzeja Jakubiaka Przewodniczącego KNF na powyżej wskazane okoliczności oraz  powiadomili o niniejszej sprawie następujących przedstawicieli Państwa Polskiego:

1. Pana Donalda Tuska Premiera Rządu Polskiego

2. Pana Marka Biernackiego Ministra Sprawiedliwości RP

3. Prezydium Sejmu RP

5. Biorąc pod uwagę, że NIE OTRZYMAŁA PANI RZETELNEJ ODPOWIEDZI, na interpelację poselską (którą poniżej załączam) w sprawie osób pokrzywdzonych przez Getin Bank SA, proszę uprzejmie Panią Posłankę o ponowne złożenie  interpelacji poselskiej do Pana Donalda Tuska Premiera Rządu RP.
Pozostaję z wyrazami szacunku, Jan Jączek

Interpelacja (nr 16456) do ministra finansów w sprawie osób poszkodowanych przez Getin Bank SA

Szanowny Panie Premierze!

Do mojego biura poselskiego zgłosiła się osoba przedstawiająca dokumenty, które wzbudziły moje zaniepokojenie i zrodziły kilka pytań. Pierwszy z dokumentów to umowa kredytowa zawarta 13 czerwca 2007 r. z Getin Bankiem SA z przeznaczeniem na zakup akcji LC Corp SA.

Wartość kredytu na zakup akcji LC Corp SA udzielonego przez Getin Bank SA wynosiła 20 mln zł. Osoba podpisująca wskazaną umowę pozostawała na emeryturze i miała miesięczne przychody z tego tytułu rzędu 1700 zł. Bank udzielający kredytu nie poinformował o ryzyku finansowym, jakie osoba ta bierze na siebie. Można przypuszczać, że gdyby tak się stało – znając stopień ryzyka – umowy kredytowej by nie podpisała.

W związku z powyższym moje pytania:

1. Czy KNF i nadzór bankowy, a także Prawo bankowe dopuszczają podobne sytuacje, gdy kredytobiorca uzyskuje wysoki kredyt, nie posiadając zdolności kredytowej do jego obsługi?

2. Czy KPWiG i KNF dopuszczają sytuacje, w których bank (Getin Bank) udziela kredytu na zakup akcji firmy (LC Corp), pomimo że właścicielem obu (Getin Bank i LC Corp) jest ta sama osoba? Czy KPWiG lub KNF nie widzą w tej sytuacji żadnych zagrożeń, konfliktów interesów i potencjalnych negatywnych skutków dla stabilności rynku finansowego w Polsce?

3. Czy wg KPWiG lub KNF sytuacja, w której Getin Bank udzielał znacznych kredytów na zakup akcji LC Corp, mogła mieć wpływ na cenę emisyjną LC Corp, a także na cenę akcji na rynku po emisji?

Z wyrazami szacunku
Poseł Maria Nowak
Warszawa, dnia 21 marca 2013 r.

       Reasumując powyższe, mój wniosek, by funkcjonariusze CBA zawiadomili o powyższej aferze finansowej i procesowej Premiera Rządu RP, Ministra Sprawiedliwości RP i Prezydium Sejmu RP jest konieczny i w pełni zasadny.

Więcej o oszustwach Getin parabanku:

Zawiadomienie Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego - Sąd Okręgowy w Katowicach VII Wydział Karny 8 maja 2013 r. o g. 11,10 odbędzie się rozpoznanie skargi Jana Jończyka  na bezczynność i zaniechania prokuratury w sprawie oszustw Getin Banku
ZAPROSZENIE NA ROZPRAWĘ 17 KWIETNIA W SPRAWIE AFERY GETIN BANKU SA - KATOWICE godz. 9.20 
WNIOSEK POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO PRZECIWKO PREZESOWI SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH JACKOWI GĘSIAKOWI
Pan Andrzej Seremet Prokurator Generalny ZAWIADOMIENIE POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA
KATOWICE - ZAPROSZENIE NA ROZPRAWĘ W SPRAWIE AFERY GETIN BANKU SA - 25 LUTY
WNIOSEK O BEZPOŚREDNI NADZÓR PROKURATORA APELACYJNEGO W WARSZAWIE NAD ŚLEDZTWEM DOT. OSZUSTW GETIN BANKU SA Jan Jączek
LIST OTWARTY POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA DO WICEPREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO ZBADANIA AFERY GETIN BANKU SA 
Zawiadomienie SN Izby Karnej przez poszkodowanego w aferze finansowej Getin Banku SA Jana Jączka o przestępstwach funkcjonariuszy władzy.
Nie tylko w Polsce banki oszukują - w USA banki wypłacą odszkodowania za nieprawidłowe zajęcie nieruchomości, a kiedy zapłaci Getin Bank itp. parabanki ?
Zapraszamy publiczność na rozprawę Jączek przeciwko Getin Noble Bank SA - Sąd Okręgowy Katowice 7 styczeń 2013
Ryszard Kalisz  Poseł na Sejm RP  Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka - czy spełni obowiązki do których został wybrany i nagłośni oszustwa Getin Banku SA ?
Prokuratura w Katowicach i kolejny asesor Maciej Rusiński który miernotą wkupuje się do tego grona sitwy ukrywając oszustwa GETIN BANKU SA Jan Jączek
Wniosek pokrzywdzonego Jana Jączka o odwołanie z funkcji Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta ukrywającego przestępstwa finansowe Getin Banku
Jan Jączek - chcą mi zamknąć usta, w sprawie afery finansowej Getin Banku SA ukrywanej przez skorumpowanych prokuratorów i sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
Katowice Sąd Okręgowy - zaproszenie na rozpatrzenie skargi Jana Jączka na przewlekłość postępowania sędziego Marcina Szymczaka w sprawie Getin Banku
Majordomus do zwolnienia, czyli jak służby olewają Tuska i kryją aferzystów Getin Noble Banku
Poseł i radny zawsze bezradny... przykład niekompetencji Posła PO Borysa Budka. Wniosek o powołanie Sejmowej Komisji do zbadania afery finansowej Getin Banku SA
SĘDZIOWIE I PROKURATORZY ŁAMALI PRAWO nie tylko w sprawie parabanków typu amber gold czy geting banku ! Michał Ziębiński   
Zapraszamy 22.08.2012r. (środa) godz. 9 w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, przy Al. Korfantego 117 odbędzie się rozpoznanie „Skargi Jana Jączka na bezczynność prokuratury w sprawie oszustw parabanku zwanego Getinbankiem...
Przekręty Getin Banku - z zainwestowanych 30 tys. zł po sześciu miesiącach zostało niecałe 20 tys. zł.
List otwarty Jana Jączka do Premiera Donalda Tuska w sprawie oszustwa Getin Banku SA i miliardera Leszka Czarneckiego.
Zawiadomienie Wiceprzewodniczącego PE Pana Jacka Protasiewicza o grupie skorumpowanych prokuratorów i przekupnych sędziów będących na służbie u miliardera Leszka Czarneckiego - właściciela Getin Banku SA  Jan Jączek
Wezwanie do przyłączenia się do procesu przeciw Getin Noble Bankowi za łamanie prawa. Jerzy Kahane  
WNIOSEK O UWZGLĘDNIENIE W ROCZNYM SPRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI PROKURATURY GENERALNEJ RP I PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTEK, BEZPRAWNEGO CHRONIENIA OSZUSTÓW FINANSOWYCH Z GETIN BANKU SA
CBŚ skorumpowane? Wniosek o odwołanie z funkcji Dyrektora Centralnego Biura Śledczego Adama Maruszczaka, który bezprawnie chroni przed odpowiedzialnością karną aferzystów z Getin Banku SA i skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych
Getin Noble Bank nie opuści cię nawet po śmierci i doprowadzi do bankructwa. 
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prokuratora Prokuratury Generalnej RP Sławomira Górnickiego w ukrywaniu afery oszustwa klientów przez GETIN BANK SA.
Wniosek pokrzywdzonego do Posłów na Sejm RP o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej celem zbadania afery finansowej Getin Banku SA
List otwarty Jana Jączka pokrzywdzonego przez Leszka Czarneckiego, właściciela Getin Banku S.A. do Premiera Donalda Tuska - czy kolejny poszkodowany przez organa władzy ma zacząć głodówkę, czy spalić się pod budynkiem rządowym?
Zawiadomienie o przestępstwie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach w osobie Rafała Nagrodzkiego i reszty tej, nie tylko katowickiej sądowo-prokuratorskiej mafii ukrywających oszustwo Getin Banku S.A. i im podobnych
WNIOSEK do Posłów na Sejm RP w sprawie powołania Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania aferY finansowej wywołanej przez przedstawicieli Getin Banku S.A., na szkodę wielu klientów tego banku
Siła brudnych pieniędzy aferzystów z Getin Banku S.A. jest silniejsza od przepisów prawa i władzy Państwa Polskiego -APEL JANA JĄCZKA
Andrzej Seremet Prokurator Generalny - list otwarty dotyczy Getin Bank S.A. oraz bezczynności Prokuratora RP i podległych mu prokuratorów w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych, na szkodę Michaliny Jączek.
Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka - zawiadomienie o oszustwach w Getin Banku S.A.
ZAPRASZAMY MEDIA na rozprawę Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie rażących zaniechań prokuratorów broniących oszustów z Getin Banku S.A., którzy przejęli miliony z majątków swych klientów.
Jak Czarnecki Leszek właściciel Getin Banku S.A. we współpracy z Domem Maklerskim IDM S.A. oszukuje klientów i manipuluje kursami akcji. 
Jak prokurator Mariola Musiał z Katowic chroni przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku S.A.
List otwarty do sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Prokuratora Generalnego w sprawie doprowadzenia kilkuset klientów Getin Banku S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości przez osoby działające w imieniu tego banku.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~beata
20-05-2013 / 10:57
Panie Jączek pisze Pan: "Wartość kredytu na zakup akcji LC Corp SA udzielonego przez Getin Bank SA wynosiła 20 mln zł. Osoba podpisująca wskazaną umowę pozostawała na emeryturze i miała miesięczne przychody z tego tytułu rzędu 1700 zł." Dla mnie jest jasne, że Getin Bank działał z zamiarem oszustwa i wielkiego przekrętu, dając osobie na emeryturze, a więc w podeszłym wieku 20 milionów kredytu na zakup akcji. Każdy z nas wie, ze zaciągnięty kredyt trzeba spłacić. Proponuję policzyć, jak długo by spłacała przedmiotowy kredyt owa emerytka-staruszka, gdyby co miesiąc na spłatę owego kredytu przeznaczałaby całą swoją emeryturę, czyli wspomniane 1 700 polskich złotych: Policzmy wspólnie: 1 700 zł x 12 miesięcy =20 400 zł - tyle spłaci przez rok 20 400 zł kredytu emerytka spłaci przez rok 20 400 zł x 10 lat = 204 000 zł 204 000 zł spłaci emerytka przez 10 lat , jeśli tyle będzie żyć na emeryturze. 20 400 zł x 100 lat = 2 040 000 zł 2 040 000 zł (dwa miliony zł) spłaci przez 100 lat 20 400 zł x 1 000 lat = 20 400 000 zł Owa emerytka, aby spłacić cały te zaciągnięty kredyt w wysokości 20 000 000 zł, musiałaby go spłacać prawie przez 1 000 lat (tysiąc lat) przeznaczając na jego spłatę całą emeryturę. Nadmieniam , że przedmiotowe wyliczenia są na poziomie szkoły podstawowej. Każdy uczeń podstawówki jest w stanie dokonać tych prostych wyliczeń. Co na to to "szpece" od badania zdolności kredytowej z Getin Banku. Tu nie ma się nad czym zastanawiać!!!!
~pinokio
18-05-2013 / 21:52
inwestorzy zostali oszukani ,,,wcisnieto im bezwartosciowe akcje ...gracz czarnecki ogral swoich przyszlych inwestorow ,,,,niestety przyznano fikcyjne kredyty ...wcisnieto je ludziom ...a potem zmuszano do zaplaty kredytow juz prawdziwymi pieniedzmi ...dajac bezwartosciowe papiery lc corp.....czarnecki masz krew niewinnych ludzi na swoich rekach ...przystworzylej ludziom biedy i cierpienia .....do grobu pieniedzy nie wezmiesz ....niech cie pieklo pochlonie
~supervizor
18-05-2013 / 19:55
Ponad 4 lata trwa walka 1 osoby z Wielkim Układem Zamkniętym. Zrządzeniem losu Goliat natrafił na mądrego, bardzo odważnego i konsekwentnego Dawida. Dzięki temu świat dowiaduje się co SB-eckie pomioty planowały, planują i będą planować, by obłowić się kosztem uczciwych i pracowitych ludzi. O ile więcej i szybciej można by zdziałać dobrego jeśliby postępować od razu etycznie i słusznie. Wyrażam nadzieję, że Pan Jączek dojdzie prawdy i sprawiedliwości.
~kgb
16-05-2013 / 18:00
Kolejny urzędas, który w oczywistej sprawie „rżnie głupa”, że się tak wyrażę. Typowa, arogancka postawa pożal się Boże elity naszego Państwa wobec własnych obywateli. Akurat tego urzędasa wkrótce społeczeństwo polskie wykopie na z góry upatrzoną należną mu niszową pozycję, tak jak całą zgraję jego kolesi – nieudaczników – ekspertów od kręcenia lodów. Prawdziwy problem to rozwalenie rodzinno - towarzyskiej organizacji przestępczej tzw. wymiaru sprawiedliwości, w której seryjni przestępcy z immunitetami, dożywotnimi ogromnymi uposażeniami, całkowicie bezkarnie biorą w tym udział, jawnie przez całe lata „rżną głupa” wobec poszkodowanych takich jak Pan Jan Jączek.
~helenka
16-05-2013 / 13:36
Reasumując powyższe, składam mój wniosek, by funkcjonariusze CBA zawiadomili o powyższej aferze finansowej i procesowej Premiera Rządu RP, Ministra Sprawiedliwości RP i Prezydium Sejmu RP i zwrócili uwagę na cztery lata zasług Pana Jana Jączka w tym temacie. Wykazał się determinacją, odwagą, pracowitością i umiejętnościami w konstruowaniu pism, i co.....?