Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
13 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 15-09-2012

DWA WYROKI W JEDNEJ  SPRAWIE WYDANE PRZEZ SĘDZIEGO W GLIWICACH  LESZKA  GUZA dotyczący Koncernu  PROCTER  & GAMBLE , a wcześniej GILLETTE który skrzywdził firmę z Rybnika.

W polskim Kodeksie Postępowania Cywilnego jest artykuł  379 jednoznacznie stwierdzający, że nie wolno 2 razy sądzić tej samej sprawy, gdyż wówczas postępowanie sądowe jest nieważne. Z punktu 3 tego artykułu jednoznacznie wynika, iż  nieważność postępowania zachodzi jeżeli  o to samo roszczenie między tymi samymi stronami  toczy się sprawa wcześniej wszczęta  albo jeżeli sprawa taka  została już prawomocnie osądzona .  

Na stronach AFER PRAWA opisujemy przypadki nagminnego łamania prawa przez sędziów.

Poniżej jeden z nich, bardzo bulwersujący, gdyż dotyczący  znanego na całym świecie Koncernu  PROCTER  & GAMBLE , a wcześniej GILLETTE ( w 2005 roku PROCTER  & GAMBLE przejęło GILLETTE), który skrzywdził firmę z Rybnika (obecnie w zawieszeniu), należącą do wdowy, gdyż męża doprowadzono nękaniem przy pomocy sądu do śmierci.  

W sprawie tej pokrzywdzoną wdową jest nasza dziennikarka, która zabiega od 2004 roku o to, aby pokazano jej w Sądzie Okręgowym w Gliwicach dokumenty, które sędzia Leszek Guza  powołał jako dowody  w drugi raz wydanym w tej samej sprawie wyroku o sygn. X GC 236/04.  

W obydwu procesach  - pierwszym w latach 2002/2003 i drugim  w latach 2004/2005 -  chodziło o to samo roszczenie, związane z towarem z tej samej niezamawianej dostawy, a stronami sporu były te same firmy, tj. powodem - GILLETTE z Warszawy, a pozwaną firma TECHDOM z Rybnika. 

Drugi proces w 2004 roku wytoczony został przez  pełnomocnika  GILLETTE -  adwokata Piotra Skrzydelskiego po  przegranej przez tą firmę w obu instancjach (Sąd Okręgowy w Gliwicach i Apelacyjny w Katowicach) oraz po fakcie przyznanego przez Zarząd  GILLETTE odszkodowania dla  Spółki TECHDOM  z Rybnika.  

Obrazowo przedstawia dramat życiowy zawodowy i rodzinny  sama pokrzywdzona jako przedstawiciel spółki w zawieszeniu Helena Fleszar.

W reportażu pokazany jest jeden wątek sprawy, którego istotą jest często występujący w wielu ludzkich  dramatach zapoczątkowanych przez sądy, fakt wydania przez sędziego wyroku o treści nie mającej nic wspólnego z materiałem dowodowym znajdującym się w aktach sprawy sadowej.  

W tej konkretnej sprawie dramatyczne jest to, że przez tyle lat nikt nie zdobył się na odwagę aby sprawę zakończyć w oparciu o  potwierdzone na piśmie dowody. Skoro pierwsze dwa wyroki Sądu Okręgowego  Gliwice z 2002 roku i Sądu Apelacyjnego Katowice z 2003 roku  były pozytywne dla Spółki TECHDOM z Rybnika, to jakie czynniki zadziałały, że w tej samej sprawie drugi wyrok wydany przez tego samego sędziego Leszka Guza  jest diametralnie inny mimo istnienia tych samych materiałów dowodowych?  

Sporządzony w oparciu o dokumenty imienny wykaz sędziów i prokuratorów  biorących udział w tej sprawie,  podkreśla powagę problemu, pokazuje, że nie jest to sprawa tylko tej pokrzywdzonej Spółki, ale ma szerszy zasięg i głębsze podłoże społeczne. Sprawa – jeśli brać pod uwagę dokumenty - jest bardzo prosta i czytelna:  dostarczono towar bez zamówienia, pisemnie obiecano go odebrać,  chodziło tylko, aby przestrzegać podstawowych przepisów, dotyczących faktur VAT.  

Pokrzywdzona pokazuje w reportażu, ile wyroków o zapłatę wydano i że negatywne dla niej  były tylko te wydane ponownie  w sprawie już osądzonej. Pozytywne były też wyroki wydane w oparciu o pozew na wiadomość, o którym mąż Heleny Fleszar  zmarł.  

!

Sprawa nadal jest nie zakończona, a pokrzywdzoną nadal nachodzi Policja na podstawie wydanego przez byłego sędziego Sądu Rejonowego w Rybniku Andrzeja  Gozdawę- Grajewskiego postanowienia o aresztowaniu z dnia 26 września 2007 roku. Dowodem na potwierdzenie faktu, że najścia Policji są stosowane od pięciu lat do dzisiaj  jest pismo z Komendy  Miejskiej w Rybniku z dnia 06 września 2012 roku.

Pokrzywdzona nie zna takiej sygnatury akt KM 3537/08  podanej przez komornika  do Policji dlatego tym samym jest potwierdzenie, że jest nękanie bez rzetelnego udokumentowania.  

W tym miejscu pokrzywdzona  przypomina, że składała  oświadczenia do Sądu, że ani ona ani jej Spółka  nie jest i nigdy nie była dłużnikiem GILLETTE ani  PROCTER  & GAMBLE. Fakt jest  wręcz odwrotny bo  w aktach sądu jest dokument potwierdzający ,że Zarząd GILLETTE przyznał jej Spółce odszkodowanie. Z poszkodowanej próbuje zrobić się dłużnika, a na to brak dowodów. To temat do kolejnego artykułu.  

W styczniu 2004 roku ówczesny Zarząd  GILLETTE  przyznając Spółce TECHDOM z Rybnika odszkodowanie potwierdził, że Spółka ta została skrzywdzona. Teraz mamy 2012 rok, a  pełnomocnik obecnego PROCTER & GAMBLE  nie dopuścił do wykonania prawomocnych wyroków z 2002 i 2003 roku i nie potrafi jednocześnie wskazać dowodu, którym to rzekomo zaproponował  TECHDOM przyznane jej przez Zarząd odszkodowanie, ani nie potrafi okazać dowodu na rzekome odmówienie przyjęcia tego odszkodowania przez pokrzywdzoną. Siłą i zastraszaniem próbuje się złamać  osobę, która od lat żąda pokazania jej dowodów powołanych w wydanym przeciwko niej drugim wyroku, nieważnym z mocy prawa w myśl art. 379 pkt.3 , gdyż wydanym w tej samej sprawie.  

Fakt sądzenia dwa razy tej samej sprawy jest przez tyle lat ukrywany, ponieważ zgodnie z prawem nie wolno sprawy prawomocnie zakończonej sądzić ponownie na podstawie tego samego materiału dowodowego. Argument, że ta sprawa jest już  osądzona i zakończona dwoma prawomocnymi wyrokami był podnoszony przez Helenę Fleszar w imieniu Spółki (wtedy jeszcze działającej) w odpowiedzi na drugi bezpodstawny  pozew złożony w kwietniu 2004 roku.  

Jest to jeden z wątków pokazujących, jak w rzeczywistości działają osoby, które z racji swoich stanowisk winny stać na straży przestrzegania prawa. W tej sprawie – co symptomatyczne – inne stanowisko niż Sąd zajmuje Prokuratura Rejonowa z Rybnika, która po zbadaniu pisemnych  materiałów dowodowych stwierdziła w postanowieniu z dnia 29 września 2007 roku, że Helena Fleszar dziesiątki razy zwracała się do właściciela towaru o zabranie go Mimo to sędzia nałożył na nią trzy kary grzywny i wydał postanowienie o aresztowaniu motywując to tym, że rzekomo Fleszar nie chce oddać  niezamawianego towaru.  

Następne  wątki postępowania w tej sprawie  z wdową i jej rodziną  będą pokazywane w kolejnych artykułach.  

Więcej w sprawie Heleny:

Prześladowanie właścicielki Spółki TECHDOM z Rybnika przez GILLETTE i PROCTER & GAMBLE oraz warszawskiego adwokata Piotra Skrzydelskiego.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~joseph
23-03-2013 / 22:48
4,14 proc. próbek paliw ciekłych skontrolowanych przez Inspekcję Handlową w 2012 roku nie spełniało norm jakościowych – rok wcześniej było to 2,99 procent. Najgorzej wypadły wyniki oleju napędowego. Niedotrzymanie parametrów paliwa wpływa negatywnie na pracę silnika – może spowodować wzrost zużycia paliwa, pogorszenie stanu technicznego silnika, a w konsekwencji jego awarię. Naraża to użytkowników na ponoszenie kosztów napraw i remontów silników. Dlatego inspektorzy Inspekcji Handlowej kontrolują niemal wszystkie rodzaje paliw dostępne na rynku: olej napędowy, benzynę, gaz LPG, biopaliwa. Jak informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, obowiązująca od sześciu lat ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw pozwala na kontrolę na każdym etapie dystrybucji – od wytwórcy poprzez magazyny, hurtownie, transport aż po stacje paliwowe. Łącznie pobrano 1337 próbek z 1162 stacji, hurtowni, pobranych od producentów, magazynujących i transportujących paliwa. W tym roku na wniosek policji sprawdzono także dwie autocysterny transportujące paliwo – pobrano 6 próbek, zakwestionowano 5. Jak pokazuje raport z losowych kontroli przeprowadzonych w 2012 roku, pogorszyła się jakość paliw ciekłych na stacjach benzynowych – 4,14 proc. przebadanych próbek nie spełniało norm (rok wcześniej było to 2,99 proc.). Poprawiła się jakość wlewanej do baków benzyny – 1,43 proc. przebadanych próbek (rok wcześniej 2,64 proc.). Pogorszyła się jakość oleju napędowego – wymaganiom nie odpowiadało 7,84 proc. próbek (w 2011 roku – 3,45 proc.). Największe odstępstwa od norm jakościowych paliw ciekłych stwierdzono w województwach: lubuskim – 15,79 proc. próbek, warmińsko-mazurskim – 11,11 proc. próbek, opolskim – 7,14 proc. próbek, łódzkim – 6,67 proc. próbek. Nieprawidłowości nie odnotowano w województwach: podlaskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim. Przeprowadzona w 2012 roku losowa kontrola jakości gazu LPG wykazała nieprawidłowości w przypadku 1,03 proc. sprawdzonych próbek (rok wcześniej było to 1,8 proc.). Inspekcja Handlowa sprawdzała też jakość oferowanych na rynku biopaliw ciekłych. Kontrola przeprowadzona na terenie całego kraju nie wykazała nieprawidłowości. W poprzednich latach było to odpowiednio: 5,83 proc. próbek w 2011, 12,5 proc. próbek w 2010 roku. Łącznie kontrolą objęto 39 stacji. W wyniku przeprowadzonych kontroli w 2012 roku IH skierowała do prokuratur 83 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Dotychczas wszczęto postępowania w 53 przypadkach. Do sądów skierowano 6 aktów oskarżenia, 22 sprawy umorzono m.in. z powodu braku znamion przestępstwa, niewykrycia sprawcy i znikomej szkodliwości czynu, 30 jest w toku. Obowiązujące przepisy przewidują surowe sankcje za obrót paliwem złej jakości – grzywnę w wysokości do 1 mln złotych lub karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Mówią zło dobrem zwyciężaj, a jest że zło dobro zwycięża ?
~Rabi eliant
22-03-2013 / 12:52
został przygotowany system prawno organizacyjny załamania światowego obrotu biletowego zwanego powszechnie za MOnetarny. No tego bez pokrycia wartości a wręcz revers czyli wirtualnego zadłużenia tego czego nie ma. Kadafi dostał tą broń w ramach testu jako podpowiedź i użył jako straszaka. Efekt znacie. WTC nadzorowała światowy obrót zadłużenia reversowego i co się stało... ;-)
~oświecony
18-03-2013 / 18:36
musicie wiedzieć, że reżim komunistyczny w PRL przejął terrorystyczną kontrolę nad P0lakami. Ich dzieciaki mają teraz firmy Bankowe, Polityczne, windykacyjne, Komornicze, sądownicze,prokuratorskie, telekomunikacyjne, medialne etc. Wojsko i inne służby terroru. Co im chcecie dokonać śmiechu warte
~odcisk
16-03-2013 / 18:44
Pomiędzy duchem a literą prawa, dylemat ministra sprawiedliwości.______ Zagadnienie konfliktów pomiędzy literą a duchem prawa jest równie stare jak nasza cywilizacja. A jak przestawia się konflikt między literą a duchem prawa w dzisiejszej Polsce? Często niestety można usłyszeć, że urzędnicy, politycy czy sądy są bezduszne. Wbrew pozorom w tym dość kolokwialnym stwierdzeniu jest sporo prawdy, bo to właśnie brak zrozumienia ducha prawa jest przyczyną wielu krzywdzących decyzji – powiedział dzisiaj Minister Sprawiedliwości w trakcie wykładu jaki wygłosił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.- więcej_____ms.gov.pl/pl/informacje/news,4804,miedzy-duchem-a-litera-prawa--wykl
~wierny nie wierny
13-03-2013 / 22:12
rOXANO. Co Ty wiesz o Żydach. Gdy byli w Polsce Polska potęgą stała. II wojna na terenie PL wymordowano 80 % populacji.Rzymianie też najazdy (słynna Masada) a w 1300 Vatikano i spec. grupa Templariuszy, w 56' na rozkaz Rosji z kraju wygoniono jak i z rosji ostatki. Gościu z Płońska Ben Gurion stworzył wówczas nowoczesny Israel. Choć już prawdziwych żydów nie ma jedynie Stalinowscy Hazarzy Wy dalej lejecie bzdury bo tak Wam Wciskano. A czemu bo np Vatikano odsuwa przyblizające się rozliczenie za 1300 rok jak i Gestapowskie 1939 (Got mit uns) na pasach gestapowców. Bezpieka ociemniałym w mediach tak wmawia by otępiali nie zobaczyli jak ich wydymała obecna bezpieka . VAT w Germani 19% - VAT w POlsze 23% i wsio. Papa 13 03.13 tak jak 13X13 07 Masowe mordowanie Templariuszy z polecenia Vatikano którzy nie oddali ok 200 ton srebra i złota podpieprzonego ze świątyni Salomona w Jerozolimie. Była tam też Arka przymierza. Nowy papa Argentyński jest w tej wiedzy tajemnej totalnym nowicjuszem. Jakże wygodnym dla obecnej europejskiej bezpieki.
~komitet obywatelski
13-03-2013 / 19:11
Komitet Obywatelski ds. Praworządności i Walki z Korupcją w Koszalinie Ogłasza PRZETARG nieograniczony na wyprowadzenie Korupcji i KONFABULACJI insynuacją urojeń własnych magistrów prawa uzbrojonych w IMMUNITETY bezkarności NIE zawisłości prokuratorów i sędziów z koszalińskiego wymiaru (NIE)sprawiedliwości. Parametry techniczne i założenia technologiczne patrz : www.aferyparawa.eu. Celem przetargu jest : 1. Doprowadzenie w REANIMACJI procedur postępowań i czynności procesowych dla osiągnięcia STANDARDU NORM na poziomie gwarantowanym RACJĄ STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 2.Wyeleminowanie aktualnie funkcjonującej NAZISTOWSKIEJ doktryny stosowanej do OFIAR PRZEMOCY prokuratorów i sędziów cit. „ …kurator, prokurator, sędzia może mówić, robić i pisać co chce ...” PRAWDA, HONOR, WOLNOŚĆ i Rodzina – Komitet Obywatelski „Jeszcze Polska NIE zginęła póki my żyjemy …” POLSKĄ FIKCJĄ JEST B E Z P I E C Z E Ń S T W O. *** S T O P dla PATOLOGII w PAŃSTWOWOŚCI ***
~roxana
13-03-2013 / 19:10
Bracia Polacy ! czas rozliczyć się z dogmatu demagogów -"komunizm". W Polsce nigdy NIE było komunizmu, W ZSSR też go NIE było. Była bolszewia. Dzisiaj, po roku 1989 też JEST BOLSZEWIA ... TUSKA, Komorowskiego, "BOLKA" i INNYCH. Zauważcie jak te gieroje coś spier ... to wówczas w ich ustach pojawia się "komunizm" itp A że częstotliwość ich pier ... - "demokratycznych ruchów FRYKCYJNYCH jest coraz wyższa więc usiłują podgrzać nastroje z epoki "SOLIDARNOŚCI" po ktorej zostało 21 wyświechtanych Postulatów NIE zrealizowanych do dnia dzisiejszego. Orzeł dostał koronę ale został z gołą ... D U P Ą ... No i ostał się nam NOBLISTA, który balona zrobił z 40 mln Polaków ... puszczając ich ... na bosaka ... no cóż Grzegorzu Michalski, ale rodowód SOLIDARNOŚCI powstał w epoce ... Ludwika Waryńskiego ... to odłam Wielkiego PROLETARYATU ... jak to się ma do Żydów ... warto pomyśleć ... Jeszcze Polska NIE zginęła chociaż niewiele z niej już zostało ...
~P0lityk
13-03-2013 / 10:05
nie wkurzajcie nas bo walniemy Wam 40% VAT na razie 23% . Niemcy są grzeczni więc mają 19% VAT Mst.
~odcisk
12-03-2013 / 21:20
~kto to
11-03-2013 / 15:07
" długi" a kto " młody" a to zamieszany w sprawę lewego mieszkania z Kruczej - Wrocław (EP) www.goldenline.pl/forum/3131883/referendum-za-odwolaniem-prezydenta- ten z dołu to v-ce prezydent Wrocławia koleś Kępowej , Jarochów etc.