Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 23-01-2013

Zawiadomienie SN Izby Karnej przez poszkodowanego w aferze finansowej Getin Banku SA Jana Jączka o przestępstwach funkcjonariuszy władzy.

Tychy, dnia 19 stycznia 2013 r.

Sąd Najwyższy w Warszawie
Izba Karna

Za pośrednictwem: Prokuratury Rejonowej Katowice - Północ w Katowicach
ul. Pocztowa 8
40-002 Katowice

Dotyczy: akt sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice - Północ w Katowicach, sygn. akt 3 Ds. 2017/12.

Skarżący: pokrzywdzony Jan Jączek,

Zażalenie pokrzywdzonego w aferze finansowej Getin Banku SA - ukrywanej przez władze prokuratorskie i sądownicze - na postanowienie Prokuratury Rejonowej Katowice - Północ w Katowicach, z dnia 31 grudnia 2012 r., sygn. akt 3 Ds. 2017/12, doręczone mi dnia 12 stycznia 2013 r., wydane przez prokuratora w osobie Katarzyna Terlecka, którą oskarżam o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej

Zawiadomienie o przestępstwie i wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego

przeciwko prokuratorowi Katarzynie Terleckiej, która wydał powyższe postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa, łamiąc szereg przepisów prawa i zasad logicznego rozumowania na moją szkodę, co poniżej uzasadniam

I. Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 306 §1 KPK i art. 465 §2 KPK zaskarżam w całości postanowienie Prokuratury Rejonowej Katowice - Północ w Katowicach, z dnia 31 grudnia 2012 r., sygn. akt 3 Ds. 2017/12 o odmowie wszczęcia śledztwa przeciwko Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Katowicach w osobie Roman Sugier, sędziemu SA w osobie Waldemar Szmidt i innym sędziom Sądu Apelacyjnego w Katowicach, którzy OD PONAD CZTERECH LAT działają w zorganizowanej grupie przestępczej, chronią przed odpowiedzialnością karną i cywilną aferzystów z Getin Banku SA oraz siebie nawzajem, czym doprowadzili do śmierci moją matkę Michalinę Jączek, jak również popełnili szereg innych czynów karalnych na moją szkodę. Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 718/12, szereg akt sądowych dotyczących pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek znajdujących się w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach i inne.

II. Prokuratorowi w osobie Katarzyna Terlecka, która wydała powyższe postanowienie zarzucam:

a) niedopełnienie obowiązków służbowych z art. 231 §2 KK,

b) poplecznictwo z art. 239 §1 KK,

c) popełnienie oszustwa procesowego z art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK,

d) działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, która seryjnie popełnia oszustwa procesowe, by chronić siebie nawzajem oraz oszustów z Getin Banku SA, na szkodę pokrzywdzonych przez ten bank, to jest o przestępstwo z art. 258 §1 KK w związku z art. 231 §2 KK i inne.

e) pozoranctwo czynności procesowych, co polega na świadomym i celowym nierozpoznaniu, m.in. rażących naruszeń przepisów prawa przez oszustów z Getin Banku SA wskazanych w Protokole z inspekcji przeprowadzonej w Getin Banku SA w Katowicach przez Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego, z dnia 20 grudnia 2007 r., a UKRYWANYCH I NIE ROZPOZNAWANYCH przez skorumpowanych sędziów apelacji katowickiej, umyślnym nierozpoznaniu wniosku Jana Jączka, z dnia 18 maja 2012 r, zaadresowanego do Prokuratury Generalnej RP, w którym udowodniłem szereg czynów karalnych popełnionych przez sędziów z Katowic, pominięcie długiego szeregu przestępstw wskazanych i udokumentowanych w licznych aktach Sądu Apelacyjnego w Katowicach, dotyczących pokrzywdzonych w aferze finansowej Michaliny i Jana Jączek, zaprzeczanie oczywistym i zaistniałym bezspornym faktom, itd.

Dowód: postanowienie Prokuratury Rejonowej Katowice - Północ w Katowicach, z dnia 31 grudnia 2012 r., sygn. akt 3 Ds. 2017/12, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 718/12 (liczące ponad siedemset stron, w tym kilkuset stron opisanych przestępstw popełnionych przez zorganizowaną grupę przestępczą działającą w Sądzie Okręgowym i w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach) i inne akta.

III. Żądam dopuszczenia dowodu z dokumentu urzędowego, jakim jest "Protokół z inspekcji przeprowadzonej w Getin Banku SA w Katowicach przez Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego, z dnia 20 grudnia 2007 r . NA OKOLICZNOŚĆ OSZUSTWA FINANSOWEGO popełnionego przez przedstawicieli Getin Banku SA, a UKRYWANEGO PRZEZ SKORUMPOWANYCH SĘDZIÓW I PROKURATORÓW, na szkodę pokrzywdzonych przez ten bank, w tym Michaliny i Jana Jączek.

Dowód: Protokół z inspekcji przeprowadzonej w Getin Banku SA w Katowicach przez Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego, z dnia 20 grudnia 2007 r., strona 81 i 82, cytuję:

"Proces kredytowania tych akcji oceniono jako mało ostrożnościowy i budzący wątpliwości na tle obowiązujących przepisów prawa.
Uwagi budziły w szczególności:
- obowiązujące zasady wyliczania zdolności kredytowej, niezgodne z postanowieniami art. 70 ust. 1 ustawy Prawo bankowe,
- przejściowa zmiana wewnętrznych limitów koncentracji wierzytelności w okresie kredytowania zakupu akcji,
- naruszenie przez Bank postanowień art. 79a ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo bankowe,
- brak środków pieniężnych na finansowanie przez Bank akcji kredytowej, związanej z udzieleniem kredytów na zakup akcji LC Corp,
- przejściowe obniżenie współczynnika wypłacalności poniżej normy ostrożnościowej, określonej przepisami art. 128 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo bankowe.

IV. Podkreślić należy, że OD 15 GRUDNIA 2008 ROKU przed Sądem Okręgowym w Katowicach, sygn.akt II C 718/12, toczy się sprawa z powództwa Michaliny Jączek (obecnie występuję jako spadkobierca) przeciwko Getin Bankowi SA, by Sąd na podstawie art. 58 §2 Kodeksu Cywilnego unieważnił umowę i dokonał zwrotu pieniędzy spadkobiercy Janowi Jączek, zagrabionych przez Getin Bank SA. W tym postępowaniu sądowym - na kilkuset stronach akt niniejszej sprawy - wskazałem i udowodniłem, jak sędziowie apelacji katowickiej rażąco i celowo łamią przepisy prawa na szkodę Michaliny i Jana Jączek.
Przykłady:
A. „Wniosek powódki o nakazanie pozwanemu Getin Bank SA wstrzymania czynności związanych z wystawieniem Bankowego Tytułu Egzekucyjnego”, z datą 9 lutego 2009r., ZOSTAŁ ROZPOZNANY, jako „wniosek powódki w przedmiocie zabezpieczenia powództwa", co jest wyrazem pogardy Sądu wobec prawa i strony powodowej.

Taki perfidny i stronniczy sposób stosowania prawa przez sędziów Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w Katowicach spowodował, że oszuści z Getin Banku SA, w późniejszym czasie kupili postanowienie sądowe, na mocy którego ograbiali moją matkę z Jej emerytury, zadając ogromny ból, cierpienie psychiczne i silny stres, co doprowadziło do udaru mózgu i śmierci.
Dowód:
akta sprawy Sądu Okręgowy w Katowicach, Wydział II Cywilny o sygn. akt II C 597/8, obecnie sygn. akt II C 718/12.

B. Uzasadnione zgłoszenie udziału Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Bona Fides” do niniejszej sprawy na podstawie art. 61 §4 KPC zostało przez sędziów apelacji katowickiej oddalone.
Zgodnie z treścią art. 61 §4 KPC organizacje społeczne za zgodą powoda mogą wstępować do postępowania w każdym jego stadium. Dlaczego sędziowie z apelacji katowickiej nie dopuścili organizacji społecznej - Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Bona Fides”- która spełniała wszelkie kryteria i warunki, by przystąpić do tej sprawy.

Dodać należy, że moja matka Michalina Jączek była kombatantem, odznaczona przez Prezydenta RP i zgodnie z art. 19 Konstytucji RP powinna być otoczona specjalną opieką przez Państwo Polskie, cytuję:
„Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych”.
Dowód:
akta sprawy Sądu Okręgowy w Katowicach, Wydział II Cywilny o sygn. akt II C 597/8, obecnie sygn. akt II C 718/12.

Tymczasem sędziowie apelacji katowickiej specjalną opieką otoczyli aferzystów z Getin Banku zapewniając im całkowitą bezkarność, natomiast w sposób nieludzki i dyskryminujący traktowali moją matkę Michalinę Jączek i moją osobę, mając w głębokiej pogardzie prawo.

C. Dnia 25 lutego 2009r. na rozprawie, na zapytanie sędzi SO Danuty Ożarowskiej, co składa się na kwotę 326 592,82, której domaga się powódka, adwokat z urzędu Kamil Draga odpowiedział, cytuję: „Kwota, której domaga się powódka jest to kwota otrzymanego kredytu oraz świadczeń kredytowych jaki są odsetki”.

Tymczasem powyższa kwota 326 592,82 PLN to oszczędności mojej matki, a podane perfidne kłamstwo przez adwokata z urzędu Kamila Dragę, moim zdaniem, było zaplanowane i ukartowane, by z premedytacją działać na szkodę mojej matki Michaliny Jączek i mojej osoby.
Od 25 lutego 2009 r. do dziś władze prokuratorskie i sądownicze chronią przed odpowiedzialnością karną Kamila Dragę, który popełnił oszustwo procesowe na szkodę mojej matki i rażąco naruszył Kodeks Etyki Adwokackiej.

Dowód:
akta sprawy Sądu Okręgowy w Katowicach, Wydział II Cywilny o sygn. akt II C 597/8, obecnie sygn. akt II C 718/12.

Do niniejszego zażalenia i zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa załączam wniosek pokrzywdzonego z datą 18 maja 2012 r., złożony przeze mnie do Prokuratury Generalnej RP, Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, w którym wskazałem i udowodniłem przestępcze działania prokuratorów i sędziów na moją szkodę ( łącznie na ośmiu stronach formatu A 4 ). Podkreślam, że do dziś władze prokuratorskie i sądownicze nie rozpoznały powyższych, istotnych i poważnych zarzutów przeciwko przekupnym prokuratorom i sędziom.

V. Zgodnie z treścią Polskiej Karty Praw Ofiary i innymi przepisami prawa, cytuję:

„1. Ofiarą w rozumieniu Karty jest osoba fizyczna, której dobro prawem chronione zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, a także jej najbliżsi. (art. 115 § 11 kodeksu karnego, rezolucja 40/34 Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 29 listopada 1985 r., deklaracja podstawowych zasad sprawiedliwości dla ofiar przestępstw i nadużyć władzy, pkt A [ONZ 85], art. 47 Konstytucji RP, art. 49 i art. 51 § 2 kodeksu postępowania karnego).
2. Ofiara ma prawo do: (1) pomocy; (2) godności, szacunku i współczucia; (3) wolności od wtórnej wiktymizacji; (4) dostępu do wymiaru sprawiedliwości; (5) mediacji i pojednania ze sprawcą; (6) do restytucji i kompensacji. (ONZ 85, art. 2 Konstytucji RP, art. 2 § 1 k.p.k.)”.

W nawiązaniu do powyższej treści, żądam:
a) natychmiastowego zaniechania przez funkcjonariusz reprezentujących wymiar sprawiedliwości wtórnej wiktymizacji mojej osoby, poprzez zadawanie mi ogromnego bólu i cierpienia psychicznego, celem wymuszenia na mnie rezygnacji ze słusznych roszczeń pieniężnych znacznej wartości wobec Getin Banku SA,
b) pomocy prawnej, poprzez przydzielenie mi adwokata lub radcę prawnego z urzędu, w celu reprezentowania przed prokuraturą i Sądem moich podstawowych praw człowieka, ponieważ na prawnika z wyboru nie posiadam środków pieniężnych, ponieważ zostałem ograbiony ze wszystkich pieniędzy przez aferzystów z Getin Banku SA
c) na podstawie art.23a §1 KPK domagam się skierowania przez prokuraturę lub sąd na drogę postępowania mediacyjnego sprawy pomiędzy pokrzywdzonym Janem Jączkiem a sprawcą afery finansowej Leszkiem Czarneckim, który bezprawnie przejął środki pieniężne klientów Getin Banku SA w kwocie 689 milionów PLN, w tym oszczędności Michaliny i Jana Jączek w kwocie ponad 326 tysięcy PLN.

VI. Zgodnie z treścią art. 25 §1 pkt 2 KPK Sąd Okręgowy orzeka w pierwszej instancji między innymi w sprawach dotyczących:
a) popełnienia oszustwa finansowego i procesowego z art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK,
b) działania w zorganizowanej grupie przestępczej prokuratorów i sędziów apelacji katowickiej, którzy seryjnie popełniają oszustwa procesowe, by chronić przed odpowiedzialnością karną i cywilną oszustów z Getin Banku SA i siebie nawzajem, na szkodę pokrzywdzonych przez ten bank, to jest o przestępstwo z art. 258 §1 KK w związku z art. 231 §2 KK i inne.

W związku z powyższym, na podstawie art. 37 KPK w związku z art. 9 §2 KPK, wnoszę o przekazanie niniejszych akt sprawy przez prokuraturę do Sądu Najwyższego, celem wyznaczenia właściwego Sądu Okręgowego do rozpoznania istotnych i poważnych przeciwko sędzim i prokuratorom apelacji katowickiej, którzy działają wspólnie i w porozumieniu w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, celem chronienia aferzystów finansowych z Getin Banku SA i siebie nawzajem. Nadto wnoszę o uchylenie zaskarżonego postanowienia przez Sąd i zobowiązanie Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, właściwej prokuratury, do przeprowadzenia rzetelnego śledztwa w niniejszej sprawie.

Uzasadnienie

1. W Internecie na portalu w Polityce.pl Pan Jerzy Bielewicz finansista, Prezes Stowarzyszenia "Przejrzysty Rynek”, absolwent IP Business School na Uniwersytecie Western Ontario, były doradca Goldman Sachs i Royal Bank of Canada, przedstawił mechanizm oszustwa finansowego, w którym jestem pokrzywdzonym, jak wielu klientów tego banku,
cytuję:
“Jan Jączek, górnik, sztygar, który nie posiada wykształcenia finansowego i jego nieżyjąca już matka zaufali pracownikom banku. Choć nie posiadali zdolności kredytowej, zostali nakłonieni do podpisania umowy kredytowej na kwotę 20 milionów złotych z przeznaczeniem na zakup akcji nowej emisji banku - kredytodawcy. Okupili to własnym zdrowiem i utratą majątku.

Pomimo, że prawo europejskie chroni kredytobiorcę przed tzw. nadmiernym kredytowaniem, a i polskie Prawo Bankowe nie pozostawia wątpliwości, bo (choćby Art. 70.1) „Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie”, to jednak, wbrew zdrowemu rozsądkowi, opisana sytuacja miała miejsce w naszym kraju. Oczywiście, tylko w Polsce z pod znaku Amber Gold – i nigdzie indziej na świecie, nadzór finansowy, prokuratura i sądy nie widzą nic złego w tym, że kredytodawca udziela kredytu na zakup własnych akcji, w praktyce kupując je sam od siebie. Bo przecież trudno przypisać zdolność kredytową sięgającej 20 milionów złotych osobie, której emerytura wynosi zaledwie 1700 złotych/miesiąc.

Bez dalszych komentarzy oddajemy głos poszkodowanemu. Osądźcie sami: „Jan Jączek jest osobą pokrzywdzoną przez instytucje finansowe i organa Państwa Polskiego.

28 listopada 2008 r. złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez przedstawicieli Getin Banku SA i Leszka Czarneckiego właściciela tego banku, na szkodę jego matki Michaliny Jączek i jego osobiście, zaadresowane do Prokuratury Krajowej, Wydziału Przestępczości Zorganizowanej. Śledztwo zostało w późniejszym okresie umorzone.

15 grudnia 2008 r. matka Jana Jączka, Michalina Jączek złożyła pozew przeciwko Getin Bankowi SA o naprawienie szkody wyrządzonej przez przez Getin Bank SA na kwotę 326 592, 82 zł oraz uznanie umowy kredytu nr 73393 i aneksów do tej umowy za nieważne. Sprawa do dziś jest nierozpoznana przez Sąd pierwszej instancji (Sąd Okręgowy w Katowicach), pod sygn. akt II C 597/08. Matka Jana Jączka już nie żyje, działa on obecnie jako jej spadkobierca.

Jan Jączek złożył do różnych instytucji państwowych, m. in.: Policji, Prokuratury, Sądów, CBA, CBŚ, Sejmowej Komisji Praw Człowieka, Senackiej Komisji Praworządności, Petycji i Praw Człowieka, Rzecznika Praw Obywatelskich, Kancelarii Premiera, Kancelarii Prezydenta i innych co najmniej 50 pism, w których przedstawicieli Państwa Polskiego informował o tym, że:

13 czerwca 2007r., działając w dobrej wierze w imieniu matki Michaliny Jączek, której jedynym źródłem utrzymania była emerytura, wówczas w kwocie około tysiąc siedemset PLN, pod wpływem przedstawicieli Getin Banku S.A. i IDM S.A. podpisał umowę kredytu z Getin Bank S.A, na kwotę dwadzieścia milionów PLN. Umowę podpisał na skutek oszustwa finansowego zaplanowanego przez Leszka Czarneckiego i jego pracowników z Getin Banku S.A., z którymi w zmowie przestępczej działali przedstawiciele Domu Maklerskiego IDM S.A.

Oszustwo finansowe polegało na tym, że Leszek Czarnecki chcąc sprzedać swoje akcje LC Corp S.A. na GPW w Warszawie po jak najwyższym kursie, wykorzystał Getin Bank S.A., którego jest właścicielem (większościowym akcjonariuszem) do udzielenia klientom tego banku kredytów w sposób sprzeczny z Ustawą Prawo Bankowe, co jest przestępstwem - by sztucznie wygenerować popyt, następnie dokonać redukcji kupna sprzedanych przez niego akcji i w konsekwencji podnieść cenę sprzedaży akcji LC Corp S.A. (osiągnięto w ten sposób maksymalną cenę 6,50 PLN za sztukę).

Istotny w tej sprawie jest fakt, że klienci (kredytobiorcy) zostali wprowadzeni w błąd przez przedstawicieli Getin Banku S.A. i przedstawicieli Domu Maklerskiego IDM S.A., co do rzeczywistej wartości ceny emisyjnej, po której mieli nabyć akcje LC Corp S.A. Polegało to na tym, że w momencie podpisywania umowy kredytowej, kredytobiorcy nie znali ceny emisyjnej akcji LC Corp S.A. W Getin Banku S.A., w Domu Maklerskim IDM S.A. i w mediach podawano informacje że będzie to cena nieco ponad 5 PLN za akcję LC Corp S.A., /cytat/ „(…) Oznacza to, że przy tym poziomie wpływów i maksymalnej liczbie oferowanych papierów cena emisyjna wynosiłaby nieco ponad 5 złotych za walor (…)”. /Gazeta Parkiet, z dnia 9-10 czerwca 2007 r., w artykule „Czy LC Corp powtórzy niedawny sukces Noble Banku”/.

Właścicielem (większościowym akcjonariuszem) Getin Banku S.A. jest Leszek Czarnecki, który w tym czasie sprzedawał swoje akcje LC Corp S.A., udzielając na ten cel kredytów z jego banku w kwocie minimalnej od 4 950 000,00 PLN do 40 000 000,00 PLN, by sztucznie wywołać ogromną przewagę popytu do ilości akcji LC Corp S.A. oferowanej do sprzedaży.

Leszek Czarnecki jako właściciel Getin Banku S.A. wykorzystał swoich pracowników, by udzielali klientom kredytów w wysokości nawet dziewięćdziesiąt dziewięć razy większej niż środki własne klientów, na zakup jego akcji, mimo że zdecydowana większość klientów nie miała zdolności kredytowej, co jest działaniem niezgodnym z art. 70 ust. 1 Prawo Bankowe.

Getin Bank S.A. udzielił klientom tego banku„pustych” kredytów” za ponad dziesięć miliardów PLN na zakup od Leszka Czarneckiego akcji LC Corp S.A. Były to kredyty udzielone „tylko na papierze”, bowiem Getin Bank S.A. nie posiadał środków finansowych w wysokości dziesięć miliardów PLN. Dodać należy, że Getin Bank S.A. za udzielenie klientom „kredytów na papierze” osiągnął bezprawnie wielomilionowe korzyści finansowe, w tym od Michaliny Jączek potrącił na swoją rzecz kwotę około 49 tysięcy PLN.

Reasumując: Getin Bank S.A. w dacie udzielania kredytów na zakup akcji LC Corp S.A. nie posiadał środków finansowych na realizację zawartych umów kredytowych. Getin Bank S.A. udzielił na ponad 10 miliardów PLN „pustych” kredytów świadomie i celowo, aby „nadmuchać” popyt na akcje, następnie dokonać redukcji zleceń kupna o 98,12 procent i w konsekwencji sztucznie podnieść cenę sprzedaży akcji LC Corp S.A. do 6,50 PLN za sztukę.

Doszło więc do zaplanowanej i umyślnej manipulacji kursem akcji - co jest przestępstwem- z mocy art. 183 §1 w związku z art. 39 §1 i §2 pkt 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z 23 września 2005r.) w związku z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.) i inne.

Warto zauważyć, że gdyby redukcja zleceń kupna wyniosła 50 procent, zamiast 98,12 procent to większość kredytobiorców otrzymałaby wielomilionowe kredyty przekraczające ich zdolność kredytową. W sytuacji matki Jana Jączka byłby to kredyt 10 milionów PLN, absolutnie niemożliwy do spłaty z renty w kwocie około 1700 PLN. Zakładając nawet wyższą stopę redukcji np. około 80 procent, sytuacja kredytobiorców również w sposób istotny przekroczyłaby ich zdolność kredytową, w sytuacji Michaliny Jaczek byłby to kredyt 4 miliony PLN.

Matka Jana Jączka przy redukcji 98,12 procent uzyskała kredyt 99 tysięcy złotych i nie była go w stanie wspólnie z synem obsługiwać.

Potem wartość akcji zaczęła gwałtownie spadać. Jan Jączek przez 1,5 roku płacił odsetki od kredytu udzielonego w kwocie 99 tysięcy złotych. Zapłacił w sumie ponad 13 tysięcy odsetek Po półtora roku Getin Bank za pośrednictwem IDM sprzedał akcje Jączków, rzekomo, aby spłacić kredyt. Akcje zostały sprzedane po najniższej cenie – 59 groszy za walor. Za wszystko uzyskano 34 tysiące złotych. Pieniądze zostały przejęte przez Getin Bank na spłatę kredytu, do spłacenia pozostało jeszcze ponad 85 tysięcy złotych, a z oszczędności nie pozostało nic.

W konsekwencji postępowania Getin Banku Jan Jączek i jego matka stracili oszczędności życia w kwocie ponad 320 tysięcy złotych i jeszcze pozostali z ogromnymi długami. Matka pana Jana Jączka z powodu cierpienia związanego z prowadzonym wobec niej postępowaniem egzekucyjnym zmarła.

Komisja Nadzoru Finansowego konsekwentnie milczy od lutego 2009 roku w sprawie pytań zadanych przez adwokata pana Jana Jączka, dotyczących m.in. ewentualnego braku zgodności z przepisami prawa udzielenia przez Getin Bank Michalinie Jączek kredytu w wysokości 20 mln zł na zakup akcji LC Corp SA, podczas gdy nie posiadała ona takiej zdolności kredytowej, a także domniemywanego braku zgodności z przepisami prawa udzielenia przez Getin Bank kredytów inwestorom detalicznym na łączną kwotę ponad 10 miliardów złotych, podczas gdy fundusze własne Banku wynosiły około 1 miliard złotych.

Milczą także inne instytucje państwowe, prokuratury twierdzą, że nie miało miejsce przestępstwo, a sądy (szczególnie śląskie – Sąd Okręgowy i Apelacyjny w Katowicach) tą sytuację uprawomocniają.”

Dowód: artykuł z dnia 30 października 2012r. Pana Jerzego Bielewicza w Internecie na portalu wPolityce.pl “Protest głodowy Obywateli pokrzywdzonych przez organa Państwa - sylwetki uczestników: Jan Jączek”, podaję link: http://wpolityce.pl/dzienniki/dziennik-jerzego-bielewicza/39592-protest-glodowy-obywateli-pokrzywdzonych-przez-organa-panstwa-sylwetki-uczestnikow-jan-jaczek

2. Opisana powyżej afera finansowa jest jedną z największych w Polsce, a władze prokuratorskie i sądownicze ukrywają niniejszą aferę oraz chronią przestępców z banku przed odpowiedzialnością karną i cywilną.

Dowód: obszerne akta sprawy dotyczące Michaliny i Jana Jączek pokrzywdzonych w aferze Getin Banku SA, znajdujące się w Prokuraturze Generalnej RP i w podległych jej jednostkach, w Ministerstwie Sprawiedliwości RP, w Biurze Poselskim Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina, w prokuraturze i w sądach apelacji katowickiej.

Mechanizm oszustwa finansowego i oszustwa procesowego - błędnego stosowania prawa - przez przekupnych prokuratorów i skorumpowanych sędziów opisany jest na portalu internetowym nowyekran.pl, aferyprawa.eu i innych, podaję linki:
·
http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/56579,prokuratorzy-bankowcy-maklerzy-na-sluzbie-u-biznesmena,
·
http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/59731,dawid-i-goliat,
·
http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/60137,kwadratura-kola,
·
http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/60960,polskie-swiete-krowy,
·
http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/62606,moze-nie-wszystko-stracone,
·
http://aferyprawa.eu/Afery/Mataczenie-akcjami-prokuratorzy-bankowcy-maklerzy-na-sluzbie-u-biznesmena-Leszka-Czarneckiego,
·
http://aferyprawa.eu/Sady/Wniosek-o-wszczecie-postepowania-dyscyplinarnego-przeciwko-sedziom-Sadu-Apelacyjnego-w-Katowicach
-w-osobach-Piotr-Mirek-Robert-Kirejew-Miroslaw-Ziaja-i-sedziom-Sadu-Okregowego-w-Katowicach-w-osobach-Jacek-Krawczyk-i-Damian-Owczarek
,
·
http://aferyprawa.eu/Afery/Zawiadomienie-Wiceprzewodniczacego-PE-Pana-Jacka-Protasiewicza
-o-grupie-skorumpowanych-prokuratorow-i-przekupnych-sedziow-bedacych-na-sluzbie-u-miliardera-Leszka-Czarneckiego-wlasciciela-Getin-Banku-SA
.

3. Dnia 18 maja 2012 r Jan Jączek pokrzywdzony w aferze finansowej Getin Banku SA we wniosku zaadresowanym do Prokuratury Generalnej, Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, pisze: „Podkreślam, że działająca od ponad trzech lat, utrzymywana za pieniądze publiczne, zorganizowana grupa przestępcza o dużych rozmiarach, która zaangażowała się w proceder chronienia przed odpowiedzialnością karną i cywilną oszustów z Getin Banku, popełniła na moją szkodę przestępstwa z art.231 §2 KK, art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK oraz art. 258 §1 KK i inne.
W związku z tym żądam przesłuchania w mojej obecności, z umożliwieniem zadawania przeze mnie pytań, na powyższą okoliczność następujących funkcjonariuszy publicznych:

a) Marioli Musiał i Bogdana Łabuzek - prokuratorów z okręgu apelacji katowickiej.

Prokuratorzy Mariola Musiał i Bogdan Łabuzek bezprawnie przez ponad dwadzieścia miesięcy działali w zmowie przestępczej i skutecznie chronili oszustów finansowych z Getin Banku SA przed odpowiedzialnością karną i cywilną, czym popełnili czyn karalny z art.231 §2 KK, art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK oraz art. 258 §1 KK i inne. Prokurator Mariola Musiał umyślnie nie rozpoznała zarzutów zawartych –patrz: powyżej punkt 1A do 1D – i umorzyła śledztwo przeciwko oszustom z Getin Banku SA. W tym przestępczym procederze ważną rolę odgrywał były szef Marioli Musiał, prokurator Bogdan Łabuzek.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum-Zachód w Katowicach, sygn. akt 1 Ds.198/09 i inne.

b) Katarzyny Napora-Brodowy - prokuratora z okręgu apelacji katowickiej.

Podkreślam, że Sąd Okręgowy w Katowicach postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2010 r. sygn. akt V Kp 226/09, uwzględnił zażalenie mojej mamy Michaliny Jączek i postanowił, by prokuratura wszczęła śledztwo w wyżej opisanej sprawie. Do prowadzenia śledztwa w sprawie afery finansowej wyznaczono prokuratora Prokuratury Rejonowej w Katowicach Katarzynę Napora-Brodowy, która od 2004 r. seryjnie popełnia przestępstwa na moją szkodę z art.231 §2 KK, art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK oraz art. 258 §1 KK i inne.

Prokurator Katarzyna Napora-Brodowy umyślnie nie rozpoznała zarzutów zawartych –patrz: powyżej punkt 1A do 1D – i umorzyła śledztwo przeciwko oszustom z Getin Banku SA. Dodać należy, że sprawa dotycząca rynku kapitałowego-afery finansowej nie powinna być prowadzona na szczeblu Prokuratury Rejonowej w Katowicach.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice - Południe w Katowicach, sygn. akt 1 Ds.388/10 .

c) Waldemara Szmidta, Alicji Bochenek i Wojciecha Palucha – sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Katowicach w osobach: Waldemar Szmidt, Alicja Bochenek i sędzia SO delegowany Wojciech Paluch rozpoznając skargę na przewlekłość postępowania prokuratorskiego Michaliny Jączek z dnia 8 lipca 2010r., wydali kuriozalne postanowienie, z którego wynika, że okres od dnia 28 listopada 2008 r. ( data złożenia przez Jana Jączka zawiadomienia o przestępstwie ) do dnia 8 lipca 2010 r. ( data złożenia skargi przez Jana Jączka na bezczynność postępowania prokuratorów z Katowic ) to jest okres dwudziestu miesięcy bezczynności i pozorowanych działań prokuratury, nie jest przewlekłością postępowania i oddalili skargę.

Taki sposób stosowania prawa przez sędziów to kpina i totalna ignorancja praw pokrzywdzonych w aferze finansowej, wynikająca z ogromnej korupcji istniejącej w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Wskazanych wyżej sędziów oskarżam o popełnienie czynów karalnych z art.231 §2 KK, art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK oraz art. 258 §1 KK i inne, ponieważ popełnili oszustwo procesowe, manipulując i matacząc w prostej i oczywistej sprawie.

Dowód: postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 października 2010 r., sygn. akt IIS 56/10.

d) Damiana Owczarka – sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach.

Sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach Damian Owczarek rozpoznając zażalenie na postanowienie Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach z dnia 05 listopada 2010 r., sygn. akt 1Ds388/10 (wydane przez prokuratora Katarzynę Napora-Brodowy) umyślnie nie rozpoznał zarzutów zawartych –patrz: powyżej punkt 1A do 1D – i umorzył śledztwo przeciwko oszustom z Getin Banku SA, czym popełnił przestępstwa na moją szkodę z art.231 §1 KK, art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK oraz art. 258 §1 KK i inne.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt V Kp 95/11.

Istotny jest również fakt, że sędzia SO Damian Owczarek bezprawnie uniemożliwił pokrzywdzonym przez Getin Bank SA wejście na salę sądową, gdzie pozorował rozpoznanie powyższego zażalenia na umorzenie śledztwa przez prokuratora Katarzynę Napora-Brodowy. Sędzia Damian Owczarek krzykiem, agresją i zastraszaniem wymusił na pokrzywdzonych przez Getin Bank SA i publiczności opuszczenie sali sądowej. Nadto sędzia ten na każdą osobę znajdującą się na sali sądowej ( poza Janem Jączkiem ) chciał nałożyć karę grzywny w kwocie 2000 PLN, a po chwili 5000 PLN, co jest rażąco sprzeczne z art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w związku z art. 45 Konstytucji RP.

Dowód: świadkowie Jan Jączek, Edward Dobosz, Tadeusz Pruszyński, Wiesław Polczyk i inni.

Dodać należy, że dnia 28 marca 2012r. Sąd Najwyższy uchwałą o sygn. akt I KZP 26/11 postanowił, że w postępowaniu karnym jawne są posiedzenia, na których sąd rozpoznaje lub rozstrzyga sprawę. Bulwersuje fakt, że oszustwa procesowe popełnione przez sędziego SO Damiana Owczarek na szkodę pokrzywdzonego Jana Jączka, do dnia dzisiejszego nie zostały rozpoznane przez władze sądownicze i prokuratorskie. Wręcz przeciwnie, sędziego Damiana Owczarka awansowano na Przewodniczącego V Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Katowicach.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt V Kp 95/11 i inne akta.

e) Jolanty Kurzawińskiej – Pasek, Elżbiety Ozga-Świetlik, Sławomira Kaczanowskiego - sędziów Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.

Sędziowie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w osobach: Jolanta Kurzawińska – Pasek, Elżbieta Ozga-Świetlik, Sławomir Kaczanowski wydali postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z datą 31sierpnia 2009 r. sygn. akt VI Cz 504/09, niezgodne z art. 379 punkt 3 KPC w związku z art. 199 §1 punkt 2 KPC, na mocy którego co miesiąc komornik sądowy bezprawnie ograbiał pokrzywdzoną Michalinę Jączek z Jej emerytury na rzecz Getin Banku SA.

Wskazani powyżej sędziowie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze popełnili rażący błąd proceduralny, ponieważ posiadali wiedzę, że z powództwa Michaliny Jączek od dnia 15 grudnia 2008 r. przed Sądem Okręgowym w Katowicach w sprawie o sygn. akt II C 597/08/2 toczy się postępowanie sądowe o to samo roszczenie pieniężne pomiędzy Michaliną Jączek a Getin Bankiem SA.

Na podstawie art. 199 §1 punkt 2 KPC sędziowie mieli obowiązek odrzucić roszczenie Getin Banku SA wobec Michaliny Jączek, tymczasem wydali powyższe postanowienie, na mocy którego bezprawnie ograbiali moją mamę na rzecz Getin Banku, czym popełnili czyn karalny z art.231 §1 KK, art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK oraz art. 258 §1 KK i inne.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta.

Podkreślam, że moja mama Michalina Jączek dnia 30 sierpnia 2011r. bezpośrednio na skutek zadawania Jej ogromnego bólu, cierpienia psychicznego i silnego stresu przez przestępców reprezentujących wymiar sprawiedliwości doznała udaru mózgu i zmarła, nie doczekawszy najdrobniejszych oznak sprawiedliwości.

Tymczasem zgodnie z treścią z art. 19 Konstytucji RP, cytuję: “Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych”. Jest to prawo zapisane tylko na papierze, bowiem moja mama była kombatantem i odznaczona przez Prezydenta RP. Dla skorumpowanych funkcjonariuszy reprezentujących wymiar sprawiedliwości, pieniądze pochodzące z oszustwa finansowego Getin Banku SA, były silniejsze od przepisów prawa i zasad obowiązujących w państwach demokratycznych.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta.

f) Danuty Ożarowskiej, Izabelli Knych - sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach.

Przywołani sędziowie, prowadząc sprawę z powództwa Michaliny Jączek przeciwko Getin Bank SA ( obecnie Getin Noble Bank SA ) popełnili długi szereg przestępstw na szkodę Michaliny i Jana Jączek, co przedstawiłem na kilkuset stronach formatu A4, znajdujących się w aktach sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08.

Fakt powszechnie znany w Polsce to dramatyczny rozpad wymiaru sprawiedliwości a w szczególności głęboka jest zapaść i korupcja w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, która nie daje żadnych możliwości pokrzywdzonym przez Getin Bank SA w ustaleniu prawdy i stanu faktycznego sprawy. Sądy w okręgu apelacji katowickiej straciły wiarygodność, a sędzia SO Izabella Knych obecnie prowadząca niniejsze postępowanie sądowe w sprawie prostej i oczywistej rażąco łamała prawo na szkodę strony powodowej, czym popełniła czyny karalne z art.231 §1 KK, art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK oraz art. 258 §1 KK i inne.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08.

Dodać należy, że aplikant adwokacki Kamil Draga w dniu 25 lutego 2009r. reprezentujący z urzędu powódkę Michalinę Jączek umyślnie i bezczelnie kłamał na sali sądowej, że kwota 326 592, 82 PLN jest kwotą pożyczoną przez powódkę od Getin Banku SA. Gdy pełnomocnik Jan Jączek chciał sprostować to oczywiste i podłe kłamstwo, sędzia SO Danuta Ożarowska utrudniała zabranie przeze mnie głosu, prowadząc tendencyjnie i stronniczo proces.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08, świadkowie: Jan Jączek, Tadeusz Pruszyński, Edward Dobosz, Wiesław Polczyk i inni.

g) Marcina Szymczaka - sędziego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach.

Sędzia Sądu Rejonowego Marcin Szymczak wydał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 12 kwietnia 2012r., sygn. akt IV Kp 1308/10, cytuję: „(...) należało uznać, że zarówno Jan jak i Michalina Jączek nie jest w niniejszej sprawie osobą pokrzywdzoną, a jedynie zawiadamiającymi o podejrzeniu popełnienia wskazanego przez nich przestępstwa należącego ze względu na zakres do sfery publicznej”.

Takie twierdzenie jest podłym i bezczelnym kłamstwem, sędziego SR Marcina Szymczaka, który umyślnie nie rozpoznał zarzutów zawartych –patrz: powyżej punkt 1A do 1D - jak i innych zarzutów wskazanych przez pokrzywdzonego Jana Jączka i umorzył śledztwo, czym popełnił przestępstwa na moją szkodę z art.231 §1 KK, art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK oraz art. 258 §1 KK i inne.

Podkreślić należy, że sędzia SR Marcin Szymczak seryjnie popełnia przestępstwa na szkodę pokrzywdzonego Jana Jączka, jest bezwzględnym i dyspozycyjnym funkcjonariuszem w rękach zorganizowanej grupy przestępczej wydającym na zamówienie kuriozalne orzeczenia sądowe, rażąco sprzeczne z materiałem dowodowym sprawy i zasadami logicznego myślenia (...)”.
Dowód:
wniosek pokrzywdzonego Jana Jączka z dnia 18 maja 2012 r., zaadresowany do Prokuratury Generalnej, Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.

4. Do niniejszego zażalenia i zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa załączam następujące dokumenty:

  1. Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 8 maja 2012 r., sygn. akt IV Kp 241/12, na mocy którego władze prokuratorskie są zobowiązane do przeprowadzenia szeregu czynności procesowych, związanych z aferą Getin Banku SA i doprowadzeniem mojej matki do śmierci, a których to czynności do dziś prokuratorzy NIE CHCĄ przeprowadzić.
  2. Pismo Posłanki na Sejm RP Pani Marii Nowak do Marszałka Sejmu RP Pana Grzegorza Schetyny, z datą 10 grudnia 2012 r., stanowiące interpelację poselską.
  3. Pismo Posłanki na Sejm RP Pani Marii Nowak do Prokuratora Generalnego RP Pana Andrzeja Seremeta, z datą 10 grudnia 2012 r., stanowiące interpelację poselską.
  4. Pismo Posłanki na Sejm RP Pani Marii Nowak do Ministra Sprawiedliwości RP Pana Jarosława Gowina, z datą 10 grudnia 2012 r., stanowiące interpelację poselską.
  5. Pismo Prezesa Partii PiS i Posła na Sejm RP Pana Jarosława Kaczyńskiego, z datą 10 grudnia 2012 r., informujące mnie, iż podjął interwencję w mojej sprawie w Komisji Nadzoru Finansowego i w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
  6. Pismo Senatora RP Pana Grzegorza Wojciechowskiego, zaadresowane do Prokuratora Generalnego RP Pana Andrzeja Seremeta, z datą 10 grudnia 2012 r., z prośbą o zbadanie bardzo poważnych zarzutów dotyczących postępowania prokuratury w sprawie oszustwa finansowego Getin Banku SA.

5. Z treści powyższego materiału dowodowego jednoznacznie wynika, że w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach działa zorganizowana grupa przestępcza, mająca w głębokiej pogardzie prawo i służąca aferzystom finansowym Getin Banku SA. Ta przestępcza grupa odrzuca prawdę, sprawiedliwość i podstawowe prawa człowieka. Opiera się wyłącznie na układach korupcyjnych i ślepej sile pieniędzy miliardera Leszka Czarneckiego, właściciela Getin Banku SA, łamiącego wszelkie zasady współżycia społecznego, któremu OBECNY OBÓZ WŁADZY ZAPEWNIA CAŁKOWITĄ BEZKARNOŚĆ, mimo że dokonuje grabieży majątków klientów jego banku, doprowadza ludzi do wykluczenia społecznego, a nawet śmierci.
Dowód: obszerne akta sprawy dotyczące Michaliny i Jana Jączek pokrzywdzonych w aferze Getin Banku SA, znajdujące się w Prokuraturze Generalnej RP i w podległych jej jednostkach, w Ministerstwie Sprawiedliwości RP, w Biurze Poselskim Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina, w prokuraturze oraz sądach apelacji katowickiej.

6. Nadto zwracam się z wnioskiem do Ministra Sprawiedliwości RP o przeprowadzenie kontroli w Sądzie Okręgowym i w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach na okoliczność sposobu stosowania prawa i wydawania kuriozalnych orzeczeń, rażąco sprzecznych z przepisami prawa i zasadami prawidłowego rozumowania.
D
owód: obszerne akta sprawy dotyczące Michaliny i Jana Jączek pokrzywdzonych w aferze Getin Banku SA, znajdujące się w Prokuraturze Generalnej RP i w podległych jej jednostkach, w Ministerstwie Sprawiedliwości RP, w Biurze Poselskim Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina, w prokuraturze oraz sądach apelacji katowickiej

Szanowny Panie Ministrze Sprawiedliwości RP,

Przeprowadzona kontrola na Pana polecenie w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, w sprawie afery Amber Gold, wykazała szereg nieprawidłowości, o czym informowały media. Niniejsza sprawa dotyczy afery finansowej Getin Banku SA, znacznie większej od afery Amber Gold, ukrywanej przez przekupnych prokuratorów i sędziów apelacji katowickiej. Zapewniam Pana, że jeżeli zostanie przeprowadzona rzetelna kontrola w Sądzie Okręgowym i w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach na powyższą okoliczność, to rażących błędów i przestępstw będzie znacznie więcej niż popełnionych przez sędziego Ryszarda Milewskiego.

7. Jednocześnie zwracam się do Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, by zapoznała się z aktami opisanej sprawy, celem powołania Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania afery finansowej Getin Banku SA, znacznie większej od afery Amber Gold, ukrywanej przez Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta i podległych mu prokuratorów oraz innych wysokich przedstawicieli Państwa Polskiego.
Dowód:
obszerne akta sprawy dotyczące Michaliny i Jana Jączek pokrzywdzonych w aferze Getin Banku SA, znajdujące się w Prokuraturze Generalnej RP i w podległych jej jednostkach, w Ministerstwie Sprawiedliwości RP, w Biurze Poselskim Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina, w prokuraturze oraz sądach apelacji katowickiej.

8. Reasumując powyższe fakty i okoliczności, niniejsze zażalenie i zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa jest konieczne i w pełni zasadne.

Pokrzywdzony i spadkobierca, Jan Jączek

Więcej o oszustwach Getin Bank SA:

Nie tylko w Polsce banki oszukują - w USA banki wypłacą odszkodowania za nieprawidłowe zajęcie nieruchomości, a kiedy zapłaci Getin Bank itp. parabanki ?
Ryszard Kalisz Poseł na Sejm RP Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka - czy spełni obowiązki do których został wybrany i nagłośni oszustwa Getin Banku SA ?
Prokuratura w Katowicach i kolejny asesor Maciej Rusiński który miernotą wkupuje się do tego grona sitwy ukrywając oszustwa GETIN BANKU SA Jan Jączek
Wniosek pokrzywdzonego Jana Jączka o odwołanie z funkcji Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta ukrywającego przestępstwa finansowe Getin Banku
Jan Jączek - chcą mi zamknąć usta, w sprawie afery finansowej Getin Banku SA ukrywanej przez skorumpowanych prokuratorów i sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Katowice Sąd Okręgowy - zaproszenie na rozpatrzenie skargi Jana Jączka na przewlekłość postępowania sędziego Marcina Szymczaka w sprawie Getin Banku
Majordomus do zwolnienia, czyli jak służby olewają Tuska i kryją aferzystów Getin Noble Banku
Poseł i radny zawsze bezradny... przykład niekompetencji Posła PO Borysa Budka. Wniosek o powołanie Sejmowej Komisji do zbadania afery finansowej Getin Banku SA
SĘDZIOWIE I PROKURATORZY ŁAMALI PRAWO nie tylko w sprawie parabanków typu amber gold czy geting banku ! Michał Ziębiński
Przekręty Getin Banku - z zainwestowanych 30 tys. zł po sześciu miesiącach zostało niecałe 20 tys. zł.
List otwarty Jana Jączka do Premiera Donalda Tuska w sprawie oszustwa Getin Banku SA i miliardera Leszka Czarneckiego.
Zawiadomienie Wiceprzewodniczącego PE Pana Jacka Protasiewicza o grupie skorumpowanych prokuratorów i przekupnych sędziów będących na służbie u miliardera Leszka Czarneckiego - właściciela Getin Banku SA Jan Jączek
Wezwanie do przyłączenia się do procesu przeciw Getin Noble Bankowi za łamanie prawa. Jerzy Kahane
WNIOSEK O UWZGLĘDNIENIE W ROCZNYM SPRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI PROKURATURY GENERALNEJ RP I PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTEK, BEZPRAWNEGO CHRONIENIA OSZUSTÓW FINANSOWYCH Z GETIN BANKU SA
CBŚ skorumpowane? Wniosek o odwołanie z funkcji Dyrektora Centralnego Biura Śledczego Adama Maruszczaka, który bezprawnie chroni przed odpowiedzialnością karną aferzystów z Getin Banku SA i skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych
Getin Noble Bank nie opuści cię nawet po śmierci i doprowadzi do bankructwa.
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prokuratora Prokuratury Generalnej RP Sławomira Górnickiego w ukrywaniu afery oszustwa klientów przez GETIN BANK SA.
Wniosek pokrzywdzonego do Posłów na Sejm RP o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej celem zbadania afery finansowej Getin Banku SA
List otwarty Jana Jączka pokrzywdzonego przez Leszka Czarneckiego, właściciela Getin Banku S.A. do Premiera Donalda Tuska - czy kolejny poszkodowany przez organa władzy ma zacząć głodówkę, czy spalić się pod budynkiem rządowym?
Zawiadomienie o przestępstwie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach w osobie Rafała Nagrodzkiego i reszty tej, nie tylko katowickiej sądowo-prokuratorskiej mafii ukrywających oszustwo Getin Banku S.A. i im podobnych
WNIOSEK do Posłów na Sejm RP w sprawie powołania Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania aferY finansowej wywołanej przez przedstawicieli Getin Banku S.A., na szkodę wielu klientów tego banku
Siła brudnych pieniędzy aferzystów z Getin Banku S.A. jest silniejsza od przepisów prawa i władzy Państwa Polskiego -APEL JANA JĄCZKA
Andrzej Seremet Prokurator Generalny - list otwarty dotyczy Getin Bank S.A. oraz bezczynności Prokuratora RP i podległych mu prokuratorów w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych, na szkodę Michaliny Jączek.
Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka - zawiadomienie o oszustwach w Getin Banku S.A.
Jak Czarnecki Leszek właściciel Getin Banku S.A. we współpracy z Domem Maklerskim IDM S.A. oszukuje klientów i manipuluje kursami akcji.
Jak prokurator Mariola Musiał z Katowic chroni przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku S.A.
List otwarty do sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Prokuratora Generalnego w sprawie doprowadzenia kilkuset klientów Getin Banku S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości przez osoby działające w imieniu tego banku.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Wacek
24-01-2013 / 16:39
GET in BANK, Bank Zachodni WBK, Polsat, Krajowy Rejestr Długów, i inni centrale Wrocław Wy dalej nic nie łapiecie czemu centrala Wrocław...
~JAN
24-01-2013 / 11:47
Pan Andrzej Seremet Prokurator Generalny RP e-mail : WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE KONTROLI W OKRĘGU PROKURATURY APELACYJNEJ W KATOWICACH Na podstawie art. 304 § 1 KPK zawiadamiam, że jestem pokrzywdzonym w wyniku dużej afery finansowej, w której właściciel Getin Banku SA ( obecnie Getin Noble banku SA ) Leszek Czarnecki zaledwie w okresie około trzech tygodni bezprawnie przejął środki pieniężne swoich klientów w kwocie 689 mln PLN, w tym oszczędności mojej matki Michaliny Jączek w kwocie ponad 326 tys. PLN. Podkreślam, że od ponad czterech lat władze prokuratorskie, sądownicze i adwokaci wyznaczeni z urzędu, działają wspólnie i w porozumieniu w ramach zorganizowanej grupy przestępczej w okręgu Prokuratury Apelacyjnego w Katowicach, bezprawnie chronią aferzystów finansowych z Getin Banku SA przed odpowiedzialnością cywilną i karną oraz siebie nawzajem. Dowód: liczne akta sprawy dotyczące pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek znajdujące się w prokuraturach okręgu apelacji katowickiej i innych. Od dnia 28 listopada 2008 r. (data złożenia przeze mnie zawiadomienia o przestępstwie przez przedstawiciel Getin Banku SA) do dnia 18 stycznia 2013 r., ZORGANIZOWANA GRUPA PRZESTĘPCZA PROKURATORÓW, świadomie i celowo ukrywała przede mną "Protokół z inspekcji przeprowadzonej w Getin Banku SA w Katowicach przez Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego", z dnia 20 grudnia 2007 r ., cytuję str. 81 i 82 : "Proces kredytowania tych akcji oceniono jako mało ostrożnościowy i budzący wątpliwości na tle obowiązujących przepisów prawa. Uwagi budziły w szczególności: - obowiązujące zasady wyliczania zdolności kredytowej, niezgodne z postanowieniami art. 70 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, - przejściowa zmiana wewnętrznych limitów koncentracji wierzytelności w okresie kredytowania zakupu akcji, - naruszenie przez Bank postanowień art. 79a ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo bankowe, - brak środków pieniężnych na finansowanie przez Bank akcji kredytowej, związanej z udzieleniem kredytów na zakup akcji LC Corp, - przejściowe obniżenie współczynnika wypłacalności poniżej normy ostrożnościowej, określonej przepisami art. 128 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo bankowe. Biorąc pod uwagę powyższe, żądam wznowienia wszystkich postępowań prokuratorskich dotyczących pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek oraz dopuszczenia dowodu z dokumentu urzędowego, jakim jest "Protokół z inspekcji przeprowadzonej w Getin Banku SA w Katowicach przez Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego", z dnia 20 grudnia 2007 r . NA OKOLICZNOŚĆ OSZUSTWA FINANSOWEGO POPEŁNIONEGO PRZEZ PRZEDSTAWICIELI GETIN BANKU SA, A UKRYWANEGO PRZEZ SKORUMPOWANYCH SĘDZIÓW I PROKURATORÓW, NA SZKODĘ POKRZYWDZONYCH PRZEZ BANK MICHALINĘ I JANA JACZEK ORAZ INNYCH OSÓB. JEDNOCZEŚNIE ŻĄDAM ZABEZPIECZENIA TEGO DOKUMENTU URZĘDOWEGO PRZED ZNISZCZENIEM. W związku z powyższym, wniosek o przeprowadzenie kontroli w okręgu Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach i żądanie wznowienia wszystkich postępowań prokuratorskich dotyczących pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek, uważam za konieczny i w pełni zasadny. Pokrzywdzony Jan Jączek