Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
28 marca 2020
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-03-2014

Mafia przejęła wymiar sprawiedliwości. Wywiad z Januszem Wojciechowskim

Życie codzienne, uczciwi dziennikarze w mediach ukazują nam bezmiar bezprawia, jaki w coraz szerszym zakresie ogarnia nasz kraj. Odnosimy wrażenie, jakby to wszystko zostało skrzętnie, z premedytacją zaplanowane.
Dzisiejszy sędzia, prokurator, coraz częściej utożsamiany jest, jako jeden z przedstawicieli mafijnego systemy, zalewającego nasz kraj. Typowy mafioso, który obłożony stosem kodeksów i wymuszonych na władzy przepisów, arogancko i bezwzględnie realizuje własne i władzy interesy. Obszar i zakres bezprawności przyjął już tak wielkie rozmiary, że bezsilni wobec tego zjawiska stają się również przedstawiciele parlamentu.

Wojciechowski1

Poniżej wywiad, jakiego udzielił poseł i były sędzia Janusz Wojciechowski J i M. Karnowskim.  

WYMIAR (NIE) SPRAWIEDLIWOŚCI

W środowisku sędziowskim widać poczucie bezkarności, przekonanie, że możemy wszystko, i nawet gdy wydamy w zły, niesprawiedliwy, nikt nam nic nie zrobi. Dzisiaj nawet minister sprawiedliwości nie ma żadnych kompetencji wobec sądów.

Czy w pana ocenie zwykli, nieuprzywilejowani Polacy, normalne, niepowiązane z establishmentem firmy, mogą dziś w Pol­sce liczyć na sprawiedliwość? Od wielu lat specjalizuje się pan w tych sprawach, często interweniuje, przez pana ręce i pana biuro przechodzą setki ludzkich spraw.

Moja diagnoza jest pesymistyczna. Państwo nie gwarantuje dziś sprawiedliwości, wy­miar sprawiedliwości daleki jest od uczci­wości. Skala krzywd, z jakimi się stykam, jest ogromna. Nawet jeśli wziąć pod uwagę, że trafiają do mnie tylko ci, którzy czują się pokrzywdzeni. Jako wieloletni sędzia często nie mogę pojąć, jak możliwe są pewne wyroki i niektóre decyzje. Jak można skazać czło­wieka na dożywocie za podwójne zabójstwo w sytuacji, gdy sędzia w uzasadnieniu nie wskazuje żadnych, ale to żadnych dowodów? Jak można skazać kogoś na 25 lat bez dowo­dów na udział w zbrodni? Albo na siedem wyłącznie na podstawie pomówienia, zresztą odwołanego? A z drugiej strony ewidentne zbrodnie uchodzą bez kary. Znam dobrze sprawę, w której wszystko wskazuje na to, że młoda dziewczyna została zamordowana, ale prokurator na poważnie twierdzi, iż popełniła samobójstwo, trując się cyjankiem, a następ­nie w boleściach rzucała się po mieszkaniu, ponabijała sobie mnóstwo  siniaków, po czym wysprzątała mieszkanie i zmarła. Takich przykładów jest wiele.

Tak było zawsze czy możemy mówić o ja­kimś trendzie?

Pracę sędziego zaczynałem w PRL i – pomi­jając sprawy polityczne – takiej nieznośnej lekkości orzekania w tak poważnych spra­wach nie pamiętam.

Niedawno „wSieci”Marzena Nykiel opisała sprawę, która również wydawała się wielu nieprawdopodobna. Oto ks. Mirosław Bużan z Bujana został skazany za rzekomą pedofilię na podstawie wątpliwego pomó­wienia. W tle był biznesmen, który wcześ­niej obiecał księdzu zemstę za dawny kon­flikt, a rodzina autorki donosu szybko się wzbogaciła. Duchowny zdobył nagranie świadczące o własnej niewinności, ale prokuratura zleciła ekspertyzę amatorowi ormowcowi, po czym taśmy beztrosko zgu­biła. Niepojęte, a przecież na szali leży całe życie tego człowieka

Czytałem oczywiście te artykuły, znam tę sprawę i faktycznie trzeba ją zbadać od nowa i solidnie, bo budzi ogromne wątpliwości. I budziła od początku, bo skazanie wyłącznie na podstawie jednego pomówienia jest nie­zgodne zarówno z sumieniem sędziego, jak i z orzecznictwem Sądu Najwyż­szego. Ale wiem, że takie przypadki się zdarzają. Najgorsze jest to, że nie ma dziś w polskim wymiarze sprawiedliwości skutecznych klap bezpieczeństwa, które pozwala­łyby interweniować w przypadkach ewidentnie złych, niesprawied­liwych, lecz prawomoc­nych już wyroków. Jedynym takim mechanizmem jest kasacja, którą mogą wnieść prokurator ge­neralny lub rzecznik praw obywatelskich, jed­nak boją się tego jak diabeł święconej wody.

Nowy program PiS zawiera propozycje no­wych rozwiązań, dodatkowych bezpieczni­ków, których można by użyć w szczególnie skandalicznych przypadkach. Na czym one polegają?

Przede wszystkim chcemy wprowadzić me­chanizm apelacji nadzwyczajnej ministra sprawiedliwości. Chcemy, by w każdej pra­womocnie zakończonej sprawie minister, niezależnie od uprawnień stron, mógł za­skarżyć wyrok.

Dotyczy to spraw także z przeszłości?

Na niekorzyść skazanego będzie to można zrobić w ciągu pół roku, a na korzyść zawsze, bez ograniczeń czasowych.

Gdzie wnoszone byłyby te apelacje nadzwy­czajne?

Przed Sąd Najwyższy. Wielką konsekwencją tego mechanizmu byłoby przyznanie mini­strowi sprawiedliwości prawa do badania spraw pod kątem orzeczniczym. Dzisiaj mi­nister nie ma żadnych kompetencji wobec sądów. Dosłownie przed kilkoma dniami czy­tałem odpowiedź ministra na oświadczenie senatorów w sprawie skazania na kilka lat wię­zienia mocno upośledzonego, niezdolnego do samodzielnego życia chłopaka. W tym piśmie przez trzy strony ciągną się wyjaśnienia spro­wadzające się do tego, że minister nic zupełnie nie może zrobić. Nawet służby więziennej, której jest formalnie zwierzchnikiem, nie może poprosić o skierowanie chłopaka na badania. Pełna niemożność.

A prokurator generalny?

Do prokuratora generalnego poseł do Sejmu czy poseł do Parlamentu Europejskiego nie może wnieść nawet interpelacji, zapytania. Jedynie przez pomyłkę, zapomniano ich po prostu wykreślić, takie pytania mogą zada­wać senatorowie. Korzystam z tego często, prosząc o pomoc mojego brata Grzegorza Wojciechowskiego, który jest senatorem.

Innymi słowy, dzisiaj nawet najbardziej ku­riozalny wyrok, wydany czy przez pomyłkę, czy wskutek działania jakiegoś układu, choćby parzył w rękach, był oczywistą obrazą sprawiedliwości, raczej nie będzie ponownie przeanalizowany? Także przez zwierzchników sędziego, który się pod tym podpisał?

Odpowiem dobrze znanym mi przykładem. W Białymstoku od dziesięciu lat siedzi czło­wiek, którego skazano bez żadnych dowo­dów. Pytam od dziesięciu lat kogo tylko mogę o tę sprawę, proszę o wskazanie choćby jednej poszlaki wskazującej na jego winę, jedną okoliczność, cokolwiek. Proszę mi wierzyć, nic takiego nie ma. Widzę na tym przykładzie rzeczy nieprawdopodobne. Choćby to, że znaleziony na miejscu zbrodni włos, nienależący do skazanego, ale najpraw­dopodobniej do prawdziwego mordercy, nie został nawet przebadany! Nie porównano wy­ników z DNA kilku innych potencjalnych po­dejrzanych. To sprawa, która nie daje spać po nocach. Kiedy pomyślę, że ktoś może siedzieć w więzieniu przez dziesięć lat, a jest niewinny, trudno pozostać biernym.

Kiedyś słyszeliśmy w Radiu Maryja pana opowieść o wstrząsającym przypadku rol­nika skazanego za to, że najechał na niego inny pojazd. Ciągnik jechał prawidłowo, był oświetlony, a jednak to jego skazano.

Poświęciłem tej sprawie wiele wysiłku, bo rzeczywiście to wołało o pomstę do nieba. W wypadku zginął jeden człowiek, rolnika skazano na bezwzględną karę więzienia. Już wyszedł. Czytałem uzasadnienie wyroku, co zdanie, to nielogiczność, co zdanie to absurd. Na przykład sąd przyjmuje zeznania jednego z uczestników wypadku, że widział, jak trak­tor zajeżdżał drogę, a jednocześnie, iż był nieoświetlony. Sąd przyjmuje pierwszą część zeznania, a drugą odrzuca, bo jednocześnie wszystkie inne dowody wskazują na to, że był oświetlony. I tak dalej. Groza.

Jakie są najczęstsze przyczyny takich skandalicznych wyroków? Bałagan i nie­chlujstwo? Lenistwo? Niedouczenie? Lo­kalne sitwy?

Różnie, ale główną przyczyną jest poczu­cie bezkarności, przekonanie, że możemy wszystko i nikt tego nie sprawdzi, nikt nam nic nie zrobi. Zresztą, choć przykro to mó­wić, znam i takie sprawy, w których treść uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego też nie wskazuje na to, by sędzia czytał akta danej sprawy. Często odpowiedzi na apelacje czy kasacje są powielaniem okrą­głych, mam wrażenie, że często kopiowa­nych, stwierdzeń, iż „jest to gołosłowna polemika z ustaleniami sądu”. Pomija się w ten sposób poważne, solidne argumenty. To niestety narasta, można już chyba mó­wić o zjawisku komputerowego sądzenia, gdzie uzasadnienia w kolejnych sprawach są mechanicznie kopiowane. Widziałem na własne oczy uzasadnienie wyroku w spra­wie o wypadek drogowy, gdzie było cyto­wanych chyba z 17 orzeczeń Sądu Najwyż­szego, z 18 cytatów z literatury prawniczej, tylko nie było odpowiedzi na jedno pytanie: dlaczego sąd uznał, że oskarżony spowo­dował wypadek, zjeżdżając na swoją lewą stronę, gdy do zderzenia doszło na jego prawej stronie?

Środowisko sędziowskie nie widzi tego problemu?

Każda władza demoralizuje, a władza ab­solutna demoralizuje absolutnie. I władza sędziowska ma w sobie coś z takiej władzy. Czasem to władza nad życiem i śmiercią, zawsze nad ludzkimi losami. Jeden ze zna­jomych sędziów powiedział mi, że najwięk­szym zagrożeniem jest w tym zawodzie syn­drom Boga. Ma rację.

Ale przecież władza sędziowska jest ogra­niczona, są reguły, kontrole.

Kłopot w tym, że zdemontowano mecha­nizmy zabezpieczające i kontrolne. Nawet prezes sądu nie bardzo może dziś zwrócić uwagę młodemu sędziemu, że coś jest w danej sprawie, w konkretnym wyroku nie tak. Nie może tego zrobić minister sprawiedliwości. Największe głupstwo może więc pozostać bezkarne. Na dodatek postępowania dyscy­plinarne przedawniają się po trzech latach, a rażące błędy wychodzą najczęściej później, bo tyle zajmuje pokrzywdzonym udowodnie­nie swoich racji. Proponujemy więc w progra­mie PiS, by termin tych przedawnień liczyć od momentu ich ujawnienia.

Ale są przecież chyba jakieś kontrole pracy sędziów, jakieś wizytacje?

No właśnie, panowie, choć to trudne do po­jęcia, czegoś takiego już nie ma! Sam byłem kiedyś sędzią wizytatorem, jeździłem po sądach i sprawdzałem akta spraw, zdarzały się sytuacje, gdy wychwytywałem poważne błędy, niekiedy nawet skutkowało to wnie­sieniem rewizji nadzwyczajnej. Niezawisłość sędziowską trzeba szanować, ale muszą być jakieś reguły, jakaś kontrola, jakaś obserwa­cja i możliwość interwencji.

Praktykujący adwokaci, np. goszczący nie­dawno na łamach tygodnika „wSieci”Marek Markiewicz, twierdzą, że przewidywalność wyroków, możliwość oparcia się na jakichś stałych regułach, jest coraz mniejsza, coraz więcej jest przypadkowości.

Również się z tym stykam, bo w niektórych, najbardziej drastycznych przypadkach, podejmuję się obrony pokrzywdzonych, reprezentuję ich przed sądami. I mam np. przypadek, w którym nadal toczy się sprawa z przepisu dawno już uchylonego, z tzw. działania na szkodę spółki. Wbrew wszelkim regułom taki człowiek przed sądem łódzkim ciągle jest sądzony. To narusza fundamen­talne reguły prawa, bo zawsze jeśli znika przepis, znika sprawa. Niekiedy nasuwa się myśl, że niektórzy wierzą w hasło „Dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie”.

Padnie zapewne zarzut, że chcąc zmierzyć się z patologiami sądownictwa, czyhacie na jego niezawisłość?

Niezawisłość sędziego musi być nienaru­szalna, sędzia musi być sam w pełni odpo­wiedzialny za wyrok, bez jakiegokolwiek zewnętrznego wpływu. Ale to nie znaczy że sędzia może być w pełni niezależny od wszelkich reguł. Musi się liczyć z tym, że jego praca, jego decyzje, zostaną skontrolowane przez kogoś z zewnątrz, i rażące na ruszenia procedury, prawa, uczciwości będą wytknięte.

Prasa często opisuje rodzinne i biznesów powiązania w obrębie wymiaru sprawiedliwości. Popularnie mówi się o klikach. To poważne zjawisko?

Niestety, narastające. Jeszcze w PRL obowiązywały pod tym względem ścisłe restrykcje. Gdy ktoś był sędzią, jego małżonek w całej Polsce nie mógł być ani adwokatem, ani prokuratorem. W jednym okręgu nie mogło być żadnych pokrewieństw między sędziami, adwokatami, prokuratorami. W tej chwili bywają sytuacje; że mąż jest prokuratorem rejonowym, a żona sądzi najważniejsze sprawy karne. Niestety Trybunał Konstytucyjny dołożył tu swoje,bo przepisy ograniczające te koneksje rodzin uznał za niezgodne z konstytucją. W mojej ocenie z braku reguł w tym obszarze wyrasta coraz większa patologia. Znam osobiście sytuację, gdy doświadczona pani prokurator ubiegała się o stanowisko sędziego i dwukrot­nie przegrała z bardzo młodymi prawnikami, dziećmi sędziów. Dlatego PiS w swoim progra­mie proponuje, by sędziami mogły zostawać osoby mające co najmniej 35 lat i 5 lat do­świadczenia w zawodzie prawniczym.

Co to da?

Sędzia to tak poważny zawód, że nie powi­nien być obejmowany w ramach programu „pierwsza praca”. Przepisów można nauczyć się szybko, jednak doświadczenia życiowego, pewnej wrażliwości, empatii, nie. Młodym ludziom tego często brakuje. Przykładem jest właśnie wspomniana wcześniej sprawa skazanego rolnika. Z uzasadnienia wyroku wynikało, że dla młodej pani sędzi rolnik to zawalidroga, który przeszkadza w szybkim dotarciu na wakacje. Nie rozumiała, że on swoimi wolnymi maszynami jedzie do pracy. Tyle wiedziała o świecie.

Czy to, co przeprowadził Jarosław Gowin, likwidację części małych sądów i powo­łanie w ich miejsce wydziałów zamiejsco­wych, nie było zatem dobrym pomysłem na choć częściowe uzdrowienie sytuacji w sądach?

Ideę wprowadzenia jakiejś rotacji sędziów popieram, podobnie jak dobre dla przejrzy­stości sądzenia przenoszenie spraw poza okręgi, w których możliwy jest konflikt inte­resów czy jakieś zaszłości, niechęci. Ale me­todę wybrano niedobrą. Powstało przy okazji wiele kłopotów. Choćby okazało się, że pra­cownicy administracyjni sądów w zasadzie nie mają na miejscu żadnego zwierzchnictwa nad sobą. Tak jest w Rawie Mazowieckiej, gdzie ich szefostwo urzęduje w Skierniewi­cach. Do kogo mają się zwrócić ludzie, gdy mają jakieś pretensje, bo np. administracja coś zawaliła? Muszą jechać do Skierniewic. To straszliwe utrudnienie życia ludziom.

Wielkie kontrowersje budzą też sprawy z zakresu wolności słowa. Można często odnieść wrażenie, że są równi i równiejsi, że jedni mogą powiedzieć wszystko, każde wyzwisko, a innych skazuje się za zwykłą krytykę czy obronę.

Podzielam to panów wrażenie. Wiele wyroków z tego obszaru jest niezrozumiałych. Choćby ostatnia sprawa prof. Ryszarda Legutki skaza­nego za nazwanie kilku uczniów żądających zdjęcia krzyża „smarkaczami”. Sąd uznał, że uczonego obowiązują jakieś inne reguły, że ma on mniejsze prawo do krytyki. A przecież słowa, jakich użył, nie były obraźliwe, miesz­czą się w akceptowanym spektrum tego, co profesor może powiedzieć o uczniach. Co więcej, założono, że jest on osobą publiczną, a uczniowie robiący taką awanturę to właś­ciwie osoby prywatne, na dodatek szczegól­nie dojrzałe. W mojej ocenie to, czego żądali i w jaki sposób, było aktem niedojrzałości.

Czy w pana ocenie jest szansa na uzdro­wienie wymiaru sprawiedliwości? Napra­wienie sądownictwa? Wiele tych spraw jest tak niepojętych, że jeśli nie dotyka nas samych, nie widzimy tego z bliska, nie wierzymy.

Na spotkaniach otwartych, a mam ich bardzo dużo, ten temat sam wypływa. Skala tego, co złe, jest już tak duża, że narasta świado­mość, iż jest tu jakiś błąd systemu. Polacy oczekują od polityków, by uzdrowili wymiar sprawiedliwości. I mogę obiecać, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość przejmie rządy, to oczekiwanie spełni.   
za:   http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2014/03/wymiar-nie-sprawiedliwosci-2/

CBA zawiadomiło prokuratora generalnego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z udzielaniem zamówień publicznych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Łączna wartość nieprawidłowo udzielonych zamówień przekroczyła 100 mln zł - podało CBA w komunikacie.

  • Rzecznik CBA Jacek Dobrzyński powiedział, że Biuro ma zastrzeżenia do sposobu przeprowadzania przetargów w Ministerstwie Sprawiedliwości/IAR Dodaj do playlisty

Chodzi o zarzut przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego - dodał. Za taki czyn grozi do 3 lat więzienia.
- Zawiadomienie to realizacja tego, co szef CBA Paweł Wojtunik zapowiadał w związku z infoaferą - że będziemy się przyglądać również innym resortom i instytucjom - powiedział Dobrzyński. Wyjaśnił jednak, że zawiadomienie nie ma bezpośredniego związku ze sprawą Centrum Projektów Informatycznych MSWiA.
Zawiadomienie skierowano po kontroli CBA w Ministerstwie Sprawiedliwości, która objęła lata 2007-13. Biuro zaczęło kontrolę przed rokiem - w marcu 2013 i prowadziło ją do października.
- Sprawdzaliśmy decyzje dotyczące udzielania zamówień publicznych oraz rozporządzania mieniem, w związku z wydawaniem środków na zakup usług i sprzętu teleinformatycznego, w tym projektu Centrum Świadczenia Usług Rejestrowych w Ministerstwie Sprawiedliwości - powiedział PAP Dobrzyński.

CBA do prokuratury: Afera na 100 mln w resorcie sprawiedliwości

TVN24/x-news

Prośba o kontrolę

Rzeczniczka prasowa resortu Partycja Loose przypomniała, że to szefowie resortu występowali o kontrolę CBA po wykryciu w ramach wewnętrznych procedur możliwych nieprawidłowości przy przetargach informatycznych. - To ministrowie sprawiedliwości występowali o kontrolę CBA - zarówno minister Jarosław Gowin, jak i Marek Biernacki - której efektem jest piątkowe zawiadomienie do prokuratury. Od początku kontroli ministerstwo współpracowało z Biurem, teraz czekamy na efekty pracy i decyzje prokuratury w tej sprawie - powiedziała rzeczniczka.
Problemy z zamówieniami publicznymi
Pod koniec 2012 roku resort sprawiedliwości, po przeprowadzeniu wewnętrznego audytu, poinformował CBA o swoich wątpliwościach dotyczących m.in. zakupu w trybie niekonkurencyjnym sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. W marcu 2013 r. CBA rozpoczęło kontrolę w MS na jego wniosek. Resort chciał zbadać, czy nie doszło do naruszenia interesu Skarbu Państwa w procedurze udzielania zamówień publicznych.
W tej sprawie z zawiadomienia ministerstwa w lipcu 2013 r. prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przestępstwa przy przetargu na budowę systemu usług elektronicznych dla resortu. Śledztwo objęło okres od sierpnia 2011 do czerwca 2012 r. Szkoda, która miała powstać w wyniku tamtego przestępstwa, to 26 mln zł.
We wrześniu 2013 r. CBA podawało, że prowadzi kontrole w pięciu resortach - sprawiedliwości, sportu, nauki, kultury i spraw zagranicznych.
pp/PAP/IAR

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe 
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.


Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~marek777
08-04-2014 / 18:27
*** W 25 LAT po REWOLUCJI PRO "Solidarnościowej" ... niegodziwości jakie dokonane zostały w trybie NAZISTOWSKIEJ DOKTRYNY (Bezprawie + Siła) przy współudziale prokuratorsko - sędziowskiej dziczy magistrów prawa NIE dadzą się "wywietrzyć" ... w bardzo wąskim zakresie zostały ujęte artykułem w autoryzacji : Tomasz PAROL ... Prokuratorzy , sędziowie ... sądownictwo (skala LARGO) NIE funkcjonują, li wyłącznie w branży resortu (nie)Sprawiedliwości ...należy spojrzeć w kategoriach socjologicznych .... bardziej interdyscyplinarnie ... w artykule P.T. Parol ... BRAKUJE tematyki obszaru : Komitety Wyborcze ... wybory obywatelskie i INNE z tym związane ... a przecież FAŁSZOWANIE Wyborów i wyników głosowań JEST od 1989 roku w Rzeczypospolitej Polskiej NORMĄ - Standardem (nad takim przebiegiem CZUWAJĄ : Komisarze Wyborów - przecież to są właśnie sędziowie ... Prezesi Sądów i **dziwić się , że tak bezczelnie potrafią fałszować i dokonywać SZWINDLE procesowe ?! ... itp. itd ) >> ... życie społeczne i obywatelskie w Rzeczpospolitej Polskiej zostało zamerykanizowane do postaci Slalomu Giganta ... stworzony został SYSTEM ... jak robić KONIA w konia ... w urzędzie .... i wszędzie ... w państwowości, samorządach , prokuraturze, sądzie i na POLICJI. Bo dzień NIE zrobienia Konia w konia to dzień stracony : patrz : www.youtube.com/watch?v=KO9jApqttXI; RODACY !! Diagnoza jest tylko jedna ... tylko i ponad wszelką wątpliwość cięcia chirurgiczne... sądownictwo i resort (nie) Sprawiedliwości toczy GANGRENA spowodowana EPIDEMIĄ syfilisu schizofrenii paranoidalnej dziczy magistrów prawa uzbrojonych w Immunitety bezkarności z NIEZAWISŁOŚCI ... która TO niezawisłość jest podłożem prokuratorsko-sędziowskiego syfilisu ... *** szczegóły > > PATRZ : Wietrzenie sądownictwa ? Najwyższy czas ! autoryzacja : Tomasz P A R O L > http :// www.aferyprawa.eu ;
~abnalityk skarbowy
02-04-2014 / 18:50
rzeczywiście dziwne , ze " dziwna" agencja z Wrocławia robi przetarg dla Wołowa jakby w Wołowie nie umieli PISać zrozumiałem gdy zobaczyłem P0dPISy araw.pl/artykuly/podkategoria/31/Ogloszenia-i-przetargi. Śledzę życiorysy tych osób w celi wydania książki.
~0FF czarek
02-04-2014 / 18:21
www.wroclaw.pl/złe P0łączenie neP0tyczne.. kiedyś wchodzę na www.dutkiewicz.pl a tu to pierwsze wyskakuje. myślę niezła kradzież na ok. 500 mln ?
~a DAM
02-04-2014 / 18:10
tędy P0płynie ok 30 miliardów pln. Celny strzał araw.pl/artykuly/7681/Rada-programowa w układ Wrocławski w wykonaniu "jerozolity" a w CBA, ABW, CBŚ sza ... jak jak w internecie.www.youtube.com/watch?v=i5e60lTmves nawet " www.niezależna.pl " kasuje tą info..
~odcisk
02-04-2014 / 11:38
Bardzo ważne dla pokrzywdzonych a szczególnie togowych i mundurowych szubrawców pozbawionych empatii:O) Specjalne zespoły śledczych, decyzją gdańskiej prokuratury, przyjrzą się dawnym zabójstwom. Niektóre lada moment ulegną przedawnieniu. Prokuratorzy z Gdańska przeanalizowali sprawy dotyczące niewykrytych zabójstw, popełnionych od 1 stycznia 1984 r. do 31 grudnia 2013 r. na obszarze obecnej gdańskiej apelacji. Ustalono, że w Bydgoszczy, Gdańsku, Elblągu, Słupsku, Toruniu i we Włocławku zarejestrowano w tym czasie łącznie 204 śledztwa dotyczące zabójstw, których sprawcy są nieznani;)_____www.mmtrojmiasto.pl/477398/2014/4/1/powrot-do--spraw-niewyjasnionych
~Ewa
31-03-2014 / 22:44
~P0lityk
31-03-2014 / 20:17
polskiczempion.pl/ jest to Wrocławski cd układu tj . KRUK. S.A. , IMPEL - (P0seł piechota)S.A, TOYA S.A, A.B S.A , PWC. S.A.HASKO - LEK S.A , (brakuje mi krd.pl ) gdybyście znali jak ja ich historię osobową , neP0tyczne P0wiązania..... Opisze to w książce oraz zajawki dam na YT. " R.D." - to tzw. pikuś....
~WALL di
31-03-2014 / 20:05
araw.pl/artykuly/7681/Rada-programowa tu jest lepsza kolekcja neP0tyzmu
~jerozolita
31-03-2014 / 19:47
tylko dla wtajemniczonych 0RŁÓW.. araw.pl/artykuly/7631/Zarzad
~marek777
30-03-2014 / 09:48
"TRÓJKĄT BERMUDZKI" ... powiatowe ZADUPIE (Drawsko Pomorskie, Szczecinek, Wałcz ...)... Zagłębie przestępczości zorganizowanej TOGOWEJ HOŁOTY Okręgu koszalińskiego ... Biała Plama województwa zachodniopomorskiego - (patrz : *www.barwybezprawia.pl - II K. 174/08 ). Dzień 28-03-2014r (piątek) - Sąd Rejonowy w Wałczu ... w zastępstwie SSR Marcina MYSZKI >> * cechującego się wybitną i skuteczną *logiką rozumowania dochodzenia i dowodzenia *>>PRAWDY MATERIALNEJ<< *środkami i metodami prawno kryminalistycznymi ... oddelegowany zostaje do przedmiotowej sprawy przez Prezesa - HERSZTA Koczenasza do "HISTERYCZNEJ sprawy - II K. 174/08 ***SSR Piotr BOGUSZEWSKI (w roli głównej) - odbywają się "procesowe dożynki" ponad 16-letniego awanturnictwa procesowego, gdzie "oskarżony" NIE wie ... o co TAK faktycznie jest oskarżony ... NIE wie prokurator z Wałcza , NIE wie sędzia ... NIE wiedzą adwokaci ... *** czeski film >> "NIKT NIC NIE wie ..." akta sprawy jak podaje SSR P. BOGUSZEWSKI liczą ponad 2700 stron ... ponieważ "pokrzywdzona" & "świadek" ... *SSR Agnieszka F R O E H L I C H ... **CURIOZUM !!! NIC nie ... pamięta ... ~ więc solidarnością zawodową sitwy > sędzia ( koleś "świadka") podpowiada i sugeruje "świadkowi" (wręcz włazi w odbytnicę ...) ... szydzi z "OSKARŻONEGO" wobec złożenia Wniosku ... że "SSR P. BOGUSZERWSKI narusza powagę i godność sędziego i Sądu, który reprezentuje" .... Z których tylko" trzy karty" wg Boguszewskiego ... mają znaczenie dla postępowania wg reżyserii SSR Koczenasza Prezesa Sądu Rejonowego w Wałczu ... gdzie Postanowienie z dnia 28-03-2014r i rachunek w sprawie dojazdu sędziny SSR Agnieszka F R O E H L I C H *rzekomego "pokrzywdzonego" ... równolegle ... *"świadka"?! stanowią "pępek świata" i podstawę dla ogłoszenia przerwy w toku przewodu sądowego. "Produkcja" i sporządzenie treści TEGO Postanowienia ... w sprawie ZWROTU kosztów dojazdu oraz ... JEGO publikacja, stanowią SUPER uroczystą CELEBRĘ godną publikacji wyroku w sprawie ZBRODNIARZA TRENKIEWICZA ... Przesłuchanie "SPREPAROWANEGO oskarżonego" trwało krócej (WYROK został ustalony jak w PZPN ... przed MECZEM z Koczenaszem) . W dniu 28-03-2014r w Sądzie Rejonowym w Wałczu odbył się solidarnością zawodową sitwy "historyczny" proces w sprawie, która Tak FAKTYCZNIE stanowi podłoże kryminalnej i przestępczej działalności o charakterze mafijnym wymiaru (nie)Sprawiedliwości ... za sprawą niedouczonego sędziego SSR P. Boguszewskiego i wałeckiego przestępcy prokuratora. Przy okazji przedmiotowego ponad 16 LETNIEGO "historycznego" postępowania procesowego .... Ujawniony został KRYMINALNY wątek kolejnego SZWINDLU procesowego dziczy magistrów prawa z tut. sądu i prokuratury dokonany solidarnością zawodową sitwy trybem KORUPCYJNEGO - art. 231 kk w zw. i I N N E przy udziale urzędnika skarbowego i kuratora sądowego ... kolejna pospolita kryminalna >> kradzież PRAWA do Pierwokupu ... połączonego procesową fikcją ... z niszczeniem dokumentów procesowych i dowodów rzeczowych przy pomocy : prokuratorów i sędziów podpartych funkcjonariuszami Policji Państwowej ... W B E Z C Z E L N Y * patologiczny sposób > dokonano w RECYDYWIE : ... Złamano PRAWO i JEGO ZASADY, Złamano RACJĘ STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski, ZŁAMANO elementarne Prawa Człowieka ... T R I U M F odnosi panująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej EPIDEMIA syfilisu schizofrenii paranoidalnej dziczy magistrów prawa z Immunitetami w NIEZAWISŁOŚCI wymiaru (nie )SPRAWIEDLIWOŚCI ... ciąg dalszy nastąpi ... CURIOZUM stanowi fakt : odbycia pięciu przerw w toku przewodu sądowego ... w tym 30 minutowej ... która faktycznie trwała ponad godzinę sędzia i prokurator (spaślak) musieli zjeść II-gie śniadanie ... po które osobiście poszedł na zewnątrz SSR Piotr BOGUSZEWSKI ... prywatny folwark dziczy magistrów prawa ...?! Wolność, Niepodległość i demokracja ... czyli P i C !!!