Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 27-07-2020

Va Banque – Wieloetapowy list otwarty Rafała Krzyształowskiego do piątego adwokata z urzędu Pauliny Och Węglowskiej, z prośbą o niezwłoczne podjęcia koniecznych działań prawnych w sprawie dotyczącej fałszywego oskarżenia przez SRR Katarzynę Brambor Kwiatkowską – sygn. akt Ds. 1189.2019 / PR Wałcz / dowody zbrodni sądowych…

„Szczecin, Szczecinek, cała polska –zniszczyć firmę człowieka i rodzinę to takie proste dla skorumpowanych organów władzy –skazany bez winy Rafał Krzyształowski” / Kliknąć

„Prześladowany przez władzę Rafał Krzyształowski –wniosek o wyłączenie sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinku i Koszalinie zakończony skierowaniem do psychiatryka –z życia i listów wzięte / Kliknąć

„Wendetta koszalińskiej Cossa Nostry” / część pierwsza –Mafia sadowa nie zna litości dla buntowników / Kliknąć

„Wałcz 28.03.2014r –Lincz sądowy na niepokornym Redaktorze Naczelnym NCI Barwy Bezprawia w wykonaniu SSR Piotra Boguszewskiego, prokuratora Michała Radzika z współudziałem „obrony / Kliknąć

„Skorumpowani bezkarni –mafia sądowa okręgu Koszalina” film dokumentalny” / Kliknąć

 

——————–xxxXxxx——————–

 Szczecinek 15.07.2020r

Rafał Krzyształowski
78-400 Szczecinek
Ul. Wyszyńskiego 67/8

Sygn. akt PR Ds. 1189.2019

Adwokat
Paulina Och –Węglowska

 

 Z uwagi na wieloletni terror nadzwyczajnej kasty oraz bandytyzm prokuratorski, policyjny i psychiatryczny wobec mnie i mojego syna Mariusza, rzetelnie udokumentowany arsenałem dowodowym w NCI Barwy Bezprawia, zwracam się do Pani jako mojego piątego obrońcy z urzędu, o niezwłoczne podjęcie koniecznych działań prawnych na rzecz mojej obrony.

Uzasadnienie

  Dzisiaj mija równy rok od Pani uroczystego ślubowania przed Dziekanem Rady Adwokackiej w Koszalinie i uzyskania prawa do wykonywania zawodu adwokata. W związku z tym, że niemal wszyscy poza dwoma moimi obrońcami z urzędu, którzy byli przydzielani mi do pomocy w sprawach przez skorumpowane sądy okręgu Koszalina, sprzeniewierzała się rocie ślubowania zawsze działając z premedytacją na szkodę mojego interesu prawnego, dla przypomnienia znaczenia roty przywołuję jej treść wierząc, że nie zdążyła Pani jeszcze zapomnieć jej przesłania.  Kliknąć 

A mianowicie:

 1. Zaskarżenie skandalicznego postanowienia Sądu Rejonowego w Wałczu WK z dnia 6.07.2020r wydanego pod sygn. akt II Kp 59/20, dot.  utrzymania w mocy zaskarżonego postanowienia asesora Sylwii Denis o zarządzeniu zatrzymania mnie przez policję i doprowadzenia do KPP w Szczecinku, w celu przeprowadzenia bezprawnych czynności jako wydanego z rażącym pogwałceniem prawa…

 

 1. Zażądanie od asesora Prokuratury Rejonowej w Wałczu Sylwii Denis udostępnienia do wglądu akt sprawy, wydania kserokopii całej dokumentacji wraz z zapisem filmowym mojego zatrzymania przez policję i przesłuchania w KPP w Szczecinku…

 

 1. Zobligowanie Sylwii Denis żeby umożliwiła mi uzupełnienie zeznań do protokołu z utrwaleniem ich przebiegu za pomocą kamery w obecności Pani a także psychologa – z uwagi na moją traumę czynność ta musi odbyć się poza budynkiem KPP…

 

 1. Włączenie w poczet materiału dowodowego arsenału dokumentów z akt różnych spraw oraz opublikowanych filmów dokumentalnych na okoliczność bezpodstawnego oskarżenia mnie – przesłanki art. 213 § 1 i 2 kk…Kliknąć    

 

 1. Przesłuchanie w sprawie mojego syna Mariusza Krzyształowskiego na okoliczność rozlicznych czynów przestępczych jakich z premedytacją dopuszczała się na naszą szkodę SSR Katarzyna Brambor – Kwiatkowska oraz skołtunieni z nią sędziowie i prokuratorzy z kręgu towarzysko zawodowego – z uwagi na jego traumę czynność ta musi być także przeprowadzona poza budynkiem KPP …

 

 1. Doprowadzenie do czynności konfrontacyjnej pomiędzy mną a SSR Katarzyną Brambor Kwiatkowską a także moim synem Mariuszem Krzyształowskim i w/w, z zobowiązaniem do odniesienia się do obciążających ją dowodów naszego wielopłaszczyznowego krzywdzenia, które zamierzamy ujawnić w trakcie przeprowadzania zawnioskowanej procedury…

 

 1. Przesłuchania w charakterze świadka SSR Ireneusza Góry na okoliczność podżegania SSR Katarzyny Brambor Kwiatkowskiej do złożenia przez nią zawiadomienia o rzekomym popełnieniu przeze mnie przestępstwa na jej szkodę, pomimo iż jako były Prezes Sądu wiedział, że jego przyjaciółka od wielu lat z premedytacją działała na naszą szkodę a on sam też miał zakamuflowany udział w tym nieludzkim procederze przestępczym. Z uwagi na to, że także został publicznie nazwany przeze mnie oszustem działającym na moją szkodę również powinien poczuć się na honorze i wyjaśnić dlaczego nie przystąpił do procesowego ratowania swojej nadwątlonej reputacji…Kliknąć  

 

 1. Wystąpienie z urzędu w moim imieniu do wszystkich sędziów, prokuratorów, policjantów, adwokatów, radców prawnych i biegłych „lekarzy” sądowych psychiatrów, o których mowa w załączonym do mojego „listu otwartego” materiału dowodowego, zobowiązując wszystkich wymienionych do zweryfikowania opisanych faktów w formie pisemnej i złożenie ich odpowiedzi na dowód w sprawie na okoliczność współudziału z „Pokrzywdzoną” w rozlicznych przestępstwach na moją i syna szkodę. Skutkujących całkowitym pozbawieniem nas ochrony prawnej trwającej 24 lata, skrajnym upodleniem oraz wykluczeniem społecznym…Kliknąć      

 

 1. Zażądanie wstrzymania poddania mnie przymusowym badaniom psychiatrycznym wyznaczonym na dzień 28.07.2020 r w wałeckiej psychuszce jako bezpodstawne – stanowiące środek represyjny, ponieważ nie zamierzam unikać procesu a wręcz przeciwnie – chcę żeby się odbył i w całości został pokazany społeczeństwu. Wymaga tego mocno nadwątlony autorytet Państwa, powaga prawa i ważny interes publiczny…

 

 1. Doprowadzenie do wyłączenia od sprawy wszystkie sądy i prokuratury okręgu Koszalina i przekazanie jej do rozpoznania równorzędnej placówce w Bydgoszczy, Pile lub Poznaniu pod nadzorem Prokuratora Generalnego… Kliknąć   

 

 1. Dokonanie oceny prawnej powierzonego materiału dowodowego, sporządzenia właściwych pism procesowych z jego uwzględnieniem oraz wydania odpisów wszelkich dokumentów urzędowych stanowiących Pani wkład w moją obronę… Kliknąć  Upadek sędziego Koszenasza i adwokata Cezarego Skrzypczaka…

 

 1. Sporządzenie zawiadomienia o przestępstwie na moją szkodę przez SSR Katarzynę Brambor – Kwiatkowską oraz asesorkę Sylwię Denis. Polegającego na bezpodstawnym oskarżeniu mnie i nieludzkim zadręczaniu z wykorzystaniem szczecineckiej policji oraz wymuszania na mnie poddania się przymusowym badaniom psychiatrycznym przez wytypowanych przez nią biegłych, z których przynajmniej jeden jest przestępcą. Między innymi, na zlecenie szczecineckiej sitwy sędziowsko – prokuratorskiej, w dniu 05.2014r wyprodukowała z psychiatrą Jolantą Martyniuk fałszywą opinię sądowo – psychiatryczną do sprawy o sygn. akt II K 552/13. Uzdrowili chorą psychicznie osobę (serdeczną przyjaciółkę SSR Ireneusza Góry) i pod pozorami prawa, po stalinowsku uwolnili od ciążących na niej zarzutów… Kliknąć  

 

„Ślubuję uroczyście przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich, i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polski” –  to oddaje sens i misję, jaką ma do wypełnienia Adwokatura , którą tworzą adwokaci i aplikanci adwokaccy. To obowiązek, konieczność stania po stronie słabszych, błądzących, zagubionych czy wykluczonych. To także odpowiedzialne postawy adwokatów w obronie ładu demokratycznego państwa prawnego i ładu konstytucyjnego. To obowiązek stania po stronie prawa, a nie bezprawia. Kliknąć —- zostanie dodany

 „Ślubuję zachować tajemnicę zawodową – to filar funkcjonowania Adwokatury, gwarancja dyskrecji i zachowania w milczeniu wszystkiego, o czym adwokat dowiedział się świadcząc pomoc prawną”tajemnica ta, ma charakter bezwzględny, nie doznaje wyjątków, nie jest ograniczona w czasie. To dzięki gwarancjom dochowania tajemnicy, potrzebujący pomocy prawnej z ufnością powierzają adwokatom swoje problemy, często bardzo osobiste, mając pewność, że zostaną ujawnione tylko i wyłącznie w ich interesie prawnym i wyłącznie na ich korzyść. Tajemnica obrończa adwokata zrównana jest z tajemnicą spowiedzi, jest konstytucyjnie oraz ustawowo chroniona i nikt nie ma prawa zwolnić adwokata z tej tajemnicy.

„Ślubuję obowiązki swe wypełniać gorliwie i sumiennie, kierując się zasadami godności, uczciwości i sprawiedliwości społecznej”to uroczyste zapewnienie oznacza skrupulatne przestrzeganie przez adwokatów norm etycznych, wynikających z Kodeksu Etyki Adwokackiej. Norm, które kształtowane były przez wiele pokoleń adwokatów. Swoistych Adwokaturze zasad postępowania, w relacjach z klientami, sądami, organami władzy publicznej. Wierność rocie ślubowania decyduje o pozycji zawodowej adwokata oraz przyczynia się do godnego postrzegania Adwokatury przez obywateli.

1. Kliknąć         2. Kliknąć         3. Kliknąć        4. Kliknąć       5. Kliknąć           6. Kliknąć       7. Kliknąć       8. Kliknąć       9. Kliknąć        10. Kliknąć      

W związku z tym, że od 24 lat żyję w całkowitym pozbawieniu ochrony prawnej przez mafię sądową okręgu Koszalina, dwukrotnie, w dwuletnim przedziale czasowym, w niemal identyczny sposób, pod pozorami prawa pozbawiono mnie całego dorobku życia i zaszczuto z synem jak dzikie zwierzęta przez zbirów w policyjnych mundurach z KPP w Szczecinku.

Dowodzonych przez niezrównoważonego psychicznie herszta Józefa Hatała.  Film  Kliknąć

Bo miałem czelność opisywać w środkach skargowych to co mnie spotkało i skarżyć się do najwyższych władz państwowych na rozległe bezprawie nadzwyczajnej kasty i lokalnej sitwy prokuratorsko – policyjnej. Wspieranej przez dyspozycyjnych psychiatrów z psychuszek w Szczecinku, Miastku i Gorzowie Wlkp., którym wielokrotnie powierzano misje wagi „kastowej”. Przerobienie mnie z fałszywie oskarżanego na niepoczytalnego.

„Prawo czy sądowe bestialstwo?.. Grypsujący paragrafami skazali Rafała Krzyształowskiego na zły dotyk biegłego lekarza sądowego, psychiatry Władysława Sterny z psychuszki w Gorzowie Wlkp.” / Kliknąć

W tym wieloletnim nieludzkim procederze przestępczym czynny udział bierze także SSR Katarzyna Brambor – Kwiatkowska, którą musiałem wyłączyć z posiedzenia w dniu 11.07.2019r w sprawie o sygn. akt II Kp 100/19 inaczej zaklepałaby przestępcze postanowienie swojej serdecznej przyjaciółki prokuratora Anny Żabki, o odmowie wszczęcia śledztwa dotyczącego oszustwa na szkodę mojego syna Mariusza Krzyształowskiego. Wydanego bez uzasadnienia.

 „Wyłączenie zamordystycznej SSR Katarzyny Branbor – Kwiatkowskiej przez Rafała Krzyształowskiego”/ Kliknąć    

„Kulisy kolejnej zuchwałej zbrodni sądowej popełnionej z premedytacją na Rafale Krzyształowskim przez SSR Katarzynę Brambor Kwiatkowską” – po ciężkiej batalii z sabotażystką SSR Anną Pisarczyk oczyścił się z zarzutu i złożył zawiadomienie o popełnionym przestępstwie przez sierż. szt. Grażynę Stanilewicz z KPP w Szczecinku” / Kliknąć

Z uwagi na enigmatyczność tematu oraz ogromny arsenał dowodowy mojej wtórnej wiktymizacji, którego nie da się pokazać skrótowo, będę swój list otwarty cyklicznie uzupełniał demaskując zorganizowane działania przestępcze koszalińskiej mafii sądowej na moją i mojego syna szkodę. Układał publicznie rozproszone skrawki dowodowe w jedną całość żeby Pani mogła wypracować sobie pogląd i ocenić jaką mam szansę na uczciwy proces karny w okręgu Koszalina. Nie pomijając w tym przymusowych „badań psychiatrycznych”. Będę dokumentował 24 letni bandytyzm konstytucyjnych organów Państwa wobec mnie i mojego syna, który powinna Pani uwzględnić w działaniach na rzecz mojej obrony. Stawką jest moje życie.

Jak nie będzie Pani w stanie sprostać moim oczekiwaniom to rozważę złożenie zawiadomienia na samego siebie do Prokuratora Generalnego, o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z umieszczeniem w liście otwartym do Pani treści z materiałami dowodowymi mogącymi poniżyć moich oskarżycieli w oczach opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego do pełnienia danej funkcji lub wykonywania zawodu. Gdyby do tego doszło to niewątpliwie zwrócę się do Pani prosząc o fachowe sporządzenie takiego donosu, który również zostanie opublikowany wraz z opisem całego „śledztwa” i jego wynikami. Społeczeństwo musi dowiedzieć się dlaczego oskarża mnie tylko jeden „sędzia” a nie cała skołtuniona z nim sitwa, o której mowa w moich rozlicznych filmach dokumentalnych i publikacjach. Powierzonych Pani do oceny w celu wypracowania „skutecznej” strategii mojej obrony. Na przykładzie obecnej sprawy pokażę jak działa opisywane przeze mnie mechanizm przestępczy, w którym ważną rolę odgrywa także moja oskarżycielka, SSR Katarzyna Brabor Kwiatkowska.

Jestem w trakcie kompletowania dowodów, które znajdzie tu Pani w poniedziałek 21 lipca 2020r wraz z opisem zależności procesowych i ról poszczególnych sędziów, prokuratorów, policjantów, „mecenasów” oraz dyspozycyjnych psychiatrów, jakie odgrywali i nadal odgrywają w tym nieludzkim 24 letnim procederze przestępczym……

Skoro Pani nie podejmuje tematu wstrzymuję ich publikację do czasu wyznaczenia mi innego obrońcy z urzędu. 

 

Cdn.

 

 

1. Publikacja z dnia 19.08.2008r ; „Szczecin Szczecinek cała Polska – zniszczyć firmę, człowieka czy rodzinę to takie proste dla skorumpowanych organów władzy. Skazany bez winy Rafał Krzyształowski”

2. Publikacja z dnia 13.12.2008r ; „Prześladowany przez władze Rafał Krzyształowski – wniosek o wyłączenie sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinku i Koszalinie zakończony skierowaniem do psychiatryka… – z listów i z życia wzięte…”.
3. Publikacja z dnia 31,01.2009r ; „Rafał Krzyształowski „gra w pomidora” przez sędziów i prokuratorów ze Szczecinka i okolic”.
4. Publikacja z dnia 13.03.2009r ; „Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku Leszek Miazek nie jest w stanie logicznie zrozumieć nie tylko tekstu?”.
5. Publikacja z dnia 25.04.2009r ; „List otwarty Rafała Krzyształowskiego do wszystkich władz R.P. oraz całego społeczeństwa w sprawie naruszenia przez lokalną władzę jego konstytucyjnych praw i całkowitego pozbawienia ochrony prawnej”.
6. Publikacja z dnia 2.05.2009r ; „Typowy sądowy dzień w typowym polskim skorumpowanym sądzie przy udziale niekompetentnych urzędników sądowych… dzień z życia poszkodowanego Rafała”…
7. Publikacja z dnia 28.06.2009r ; „Rafał Krzyształowski na pewno nie podda się w walce o swoje prawa”.
8. Publikacja z dnia 7.09.2010r ; „Drugi list otwarty do Prokuratora Generalnego Andrzeja Czumy – Rafała Krzyształowskiego – ofiary wieloletniego sądowego, prokuratorskiego i policyjnego bandytyzmu”.
9. Publikacja z dnia 20.02.2010r ; „Znowu wybija szambo w Sądzie Okręgowym w Koszalinie i Sądzie Rejonowym w Wałczu”.
10. Publikacja z dnia 8.08.2010r ; „ SZCZECINEK – W TYGLU SĄDOWEGO BEZPRAWIA – SPRAWA RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO”.
11. Publikacja z dnia 10.10.2010r ; „PRAWO CZY SĄDOWE BESTIALSTWO?……. GRYPSUJĄCY PARAGRAFAMI SKAZALI RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA ZŁY DOTYK BIEGŁEGO LEKARZA SĄDOWEGO PSYCHIATRY WŁADYSŁAWA STERNY Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP”.
12. Publikacja z dnia 13.10.2010r ; „W koszalińskim „togostanie” ciągle obowiązuje stalinowski porządek prawny – prawo na telefon” .
13. Publikacja z dnia 6. 11. 2010r ; „TOGOWA DINTOJRA – ZA NAPISANIE PRAWDY O BARBARZYŃSKIM ROZSTRZYGNIĘCIU PROCESOWYM SĘDZIEGO JOANNY CHMARY Z SĄDU REJONOWEGO W SZCZECINKU, CELEBROWANA PO ZBÓJECKU PRZEZ PROKURATORA BEATĘ SZEFLER Z PROKURATURY REJONOWEJ W KOSZALINIE.”.
14. Publikacja z dnia 9.12.2010r ; „Szczecinek – Perfidne przekręty sędziego Joanny Chmary i prokuratora Janusza Bugaja”.
15. Publikacja z dnia 13.12.201or ; „Boże, chroń nas przed pseudo usługami szczecineckich adwokatów z urzędu, Grzegorza Misiakowskiego, Mirosława Wacławskiego, Tomasza Musiała i innych nieetycznych „prawników” z koszalińskiego układu”.
16. Publikacja z dnia 16.12.2010r ; „SZWINDLARSKI UKŁAD WICEPREZESA SĄDU REJONOWEGO W WAŁCZU, SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA Z PROKURATOREM POWIATOWYM W SŁAWNIE JAROSŁAWEM PŁACHTĄ, ADWOKATEM CEZARYM SKRZYPCZAKIEM Z WAŁCZA I PSYCHIATRAMI Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”
17. Publikacja z dnia 11.01.2011r ; „ POLICYJNY TERROR I NIEKOMPETENTNY KOMENDANT POLICJI W SZCZECINKU JÓZEF HATAŁA”.
18. Publikacja z dnia 13.01.2011r ; „WAŁCZ – ŁAJDACTWA PROCESOWE SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA I JEGO WSPÓLNIKA ADWOKATA CEZAREGO SKRZYPCZAKA – PSYCHUSZKA DLA UROJONEGO OSKARŻONEGO ZAMIAST UCZCIWEGO PROCESU KARNEGO”..
19. Publikacja z dnia 15.03.2011r ; „WAŁCZ – LIST OTWARTY OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO DO ADWOKATA Z URZĘDU BOGUSŁAWA RADZICKIEGO”.
20. Publikacja z dnia 4.05.2011r ; „ODPOWIEDŹ OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA BEZPODSTAWNY AKT OSKARŻENIA AUTORSTWA ADWOKATA CEZAREGO SKRZYPCZAKA Z WAŁCZA”.
21. Publikacja z dnia 20.10.2011r ; „Wniosek Rafała Krzyształowskiego do Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zarzutów wobec sędziów i prokuratorów”.
22. Publikacja z dnia 24.10.2011r ; „ List otwarty Rafała Krzyształowskiego do siódmego obrońcy z urzędu – adwokata Mateusza Nowaczyka”.
23. Publikacja z dnia 30.11.2011r ; „KOSZALIN-NA SĄDOWYM FOLWARKU SSO MARIANA WAWRZYNKOWSKIEGO, SSR MARCINA WAWRZYNKOWSKIEGO, SSR AGATY MARSZAŁEK I RESZTY TOGOWYCH SZWINDLERÓW, SZALEJE CHORA PSYCHICZNIE TEMIDA W KOMINIARCE”.
24. Publikacja z dnia 01.12.2011r ; „ Wałcz – Wniosek do Prezesa Sądu Rejonowego Małgorzaty Dering-Suskiej o nadzór nad postępowaniem o sygnaturze akt IIK 174/08, ustalenia i udzielenie wiążącej odpowiedzi”.
25. Publikacja z dnia 2.01.2012r ; „Przyzwolenie Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezesa Sądu Rejonowego w Wałczu Małgorzaty Dering – Suskiej na gwałcenie prawa i konstytucji przez togowo – policyjno – psychiatryczną mafię – koszalińską Cosa Nostrę” .
26. Publikacja z dnia 18.04.2012r ; „Sąd Najwyższy w roli Poncjusza Piłata”
27. Publikacja z dnia 20.06.2012r ; „ Skazany ustawami na pastwę togowych przestępców z okręgu Koszalina”.
28. Publikacja z dnia 04.02.2013r ; „Wałcz – niezawisły sędzia Marcin Myszka wygnany na banicji a SR Piotr Boguszewski los cuchnącej sprawy karnej przekazuje do decyzji SN”.
29. Publikacja z dnia 14.02.2013r ; „Szczecinek – dewiacje prawnicze sędziego Katarzyny Brambor-Kwiatkowskiej i adwokata Tadeusza Tyki” .
30. Publikacja z dnia 19.08.2013r ; „Czy Sędzia Piotr Boguszewski ze skorumpowanego Sądu Rejonowego w Wałczu będzie miał odwagę spojrzeć prawdzie w oczy i odwzorować niezwykłą postawę Sędziego Marcina Myszki?. Uniewinnić ofiarę wieloletniego togowo-policyjno-psychiatrycznego bandytyzmu”.
31. Publikacja z dnia 21.08.2013r ; „Skorumpowany adwokat Cezary Skrzypczak z Wałcza pozwany do sądu za bezpodstawne oskarżenie i naruszenie dóbr osobistych swojego klienta”.
32. Publikacja z dnia 14.11.2113r ; „Prześladowanie przez funkcjonariuszy Redaktora Naczelnego „Barwy Bezprawia”. Rafała Krzyształowskiego”.
33. Publikacja z dnia 11.12. 2013r ; „Zawiadomienie Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta o możliwości popełnienia przez sędziego z Sądu Rejonowego w Koszalinie. Tomasza Szantyra”.
34. Publikacja z dnia 17.12.2013r ; „ Zawiadomienie Rafała i Mariusza Krzyształowskich o możliwości popełnienia kolejnych przestępstw przez herszta skorumpowanej KPP w Szczecinku Józefa Hatała i jego podwładnych”.
35. Publikacja z dnia 28.12.2013r ; „Twarde dowody matactw procesowych, obecność obserwatorów i włączona kamera powodem ucieczki z sali rozpraw składu orzekającego – togowych szubrawców”.
36. Publikacja z dnia 08.03.2014r ; „Koszaliński „UKŁAD ZAMKNIĘTY” przeprowadza szarżę na senatorski stołek – kandydatem na senatora herszt Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Jerzy Ożóg”.
37. Publikacja z dnia 23.03.2014r ; Wałcz 28.03.2014r – Lincz sądowy na niepokornym Redaktorze Naczelnym NCI Barwy Bezprawia w wykonaniu SSR Piotra Boguszewskiego, prokuratora Michała Radzika z współudziałem „obrony”.
38. Publikacja z dnia 05.11.2014r ; Zawiadomienie Ministra Sprawiedliwości o kolejnym fałszywym oskarżeniu Rafała i Mariusza Krzyształowskich przez szajkę policyjną podinspektora Jacka Procia, bezpodstawnym skazaniu zaocznym wyrokiem nakazowym przez SSR Katarzynę Sikorską, zastosowaniu represji psychiatrycznej przez SSR Emilię Błażewicz, oraz karygodnych zachowaniach adwokata z urzędu Marka Klocka”.
39. Publikacja z dnia 09.12.2014r ; Idiotyczna odpowiedź adwokata oszusta Marka Klocka na udokumentowane zarzuty zmowy przestępczej, budzi poważne wątpliwości dotyczące jego poczytalności”.
40. Publikacja z dnia 19.12.2014r ; Chwila prawdy dla Sądu Najwyższego… Kasacja przestępczego wyroku karnego uprawomocnionego przez sędziów szwindlerów z Sądu Okręgowego w Koszalinie podlegających wyłączeniu. Sławomira Przykuckiego, Marka Mazura i Renatę Rzepecką – Gawrysiak”.
41. Publikacja z dnia 19.12.2014r ; „Dwa i pół miesiąca kryminału dla Redaktora NCI Barwy Bezprawia zapowiedział kurator sądowy Łukasz Storch, za odmowę zrealizowania przestępczego wyroku o sygn. akt II K 174/08, wyprodukowanego w skorumpowanym Sądzie Rejonowym w Wałczu”.

42. Publikacja z dnia 18.01.2015r ; „Petycja w sprawie wieloletniego bandytyzmu mafii sądowej okręgu Koszalina do RPO Ireny Lipowicz, Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, Ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka, Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz Prezesa Rady Ministrów Ewy Kopacz: o zbadanie publicznych zarzutów Rafała Krzyształowskiego i poparcie kasacji przestępczego wyroku Sądu Rejonowego w Wałczu o sygn. akt II K 174/08”.

43. Publikacja z dnia 28.01.2015r :„Zażalenie adwokata Artura Kotyni na nielegalne, bezzasadne oraz nieprawidłowe zatrzymanie Rafała i Mariusza Krzyształowskich przez szczecineckich policjantów, zlecone przez sędzię przestępcę Emilię Błażewicz z Sądu Rejonowego w Wałczu”.

44. Publikacja z dnia 16.03.2015r :„Kompromitacja Prokuratury Generalnej…. przekazała petycję dotyczącą rozlicznych przestępstw koszalińskiej mafii sądowej do rozpoznania skorumpowanej Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie – poplecznika.”.

45. Publikacja z dnia 20.05.2015r : „Mafia sądowa okręgu Koszalina nie będzie sędzią we własnej sprawie. Zarzuty Pokrzywdzonych zostaną zweryfikowany przez Prokuraturę Rejonową w Gorzowie Wielkopolskim – Relacja ze spotkania Rafała Krzyształowskiego z Jerzym Ożóg, Szefem skorumpowanej Prokuratury Okręgowej w Koszalinie”.

46. Publikacja z dnia 1.09.2015r : Niezależny adwokat Artur Kotynia obnażył przestępstwa SSR Klaudii Juraszczyk – Dudy, SSR Krzysztofa Koczenasza, SSR Emilii Błażewicz oraz szczecineckiej policji, popełnionych z premedytacją na szkodę Rafała i Mariusza Krzyształowskich.

47. Publikacja z dnia 1.09.2015r : W dniu 25.11.2015r sędzia Emilia Błażewicz z premedytacją ukręciła łeb cuchnącej sprawie o sygn. akt IIW 448/14, umarzając problematyczne postępowanie w oparciu o kodeks towarzyski togowo policyjnej sitwy – spreparowany proces Rafała i Mariusza Krzyształowskich o wykroczenie” .

48. Publikacja z dnia 16.02.2016r : Zażalenie na przestępcze postanowienie prokuratora Marioli Sienkiewicz z Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. wydane w dniu 21.10.2015r pod sygn. akt 3 Ds.84/15/ś, o odmowie wszczęcia śledztwa przeciwko mafii sądowej okręgu Koszalina” .

49. Publikacja z dnia 15.01.2017r : Burzliwy przebieg tajnego posiedzenia togowego tyrana Grzegorza Polewiaka, sędziego skorumpowanego Sądu Okręgowego w Koszalinie w sprawie zamiany kary Rafałowi Krzyształowskiemu, skazanemu bez winy przez lokalną mafię sądową.

50. Publikacja z dnia 16.10.2018r :„Skarga kasacyjna” sporządzona przez adwokata Artura Kotynię odpowiedzią na roszczenie adwokata szkodnika Cezarego Skrzypczaka, domagającego się od Rafała Krzyształowskiego realizacji przestępczego wyroku w sprawie o sygn. akt I ACa 446/17.

51. Publikacja z dnia 5.02.2019r : Publiczne wezwanie RPO Adama Bodnara do osobistego udzielenia odpowiedzi na pismo urzędowe Rafała Krzyształowskiego z dnia 9.10.2018r, zweryfikowanie materiału dowodowego oraz odniesienie do dokumentacji rozlicznych zbrodni sądowo – prokuratorsko – policyjnych, skatalogowanych w czasopismach internetowych BB, AP i na You Tube, z uwzględnieniem wszystkich zawartych w nim pytań.

52. Publikacja z dnia 28.11.2019r : Międzynarodowy list gończy, areszt tymczasowy i badania psychiatryczne to prognoza dla Redaktora Naczelnego Barwy Bezprawia, za niestawienie się na bezpodstawne wezwanie do policyjnej katowni w Szczecinku – tego należy się spodziewać od Sylwii Denis, dyspozycyjnej asesorki skorumpowanej Prokuratury Rejonowej w Wałczu, która na zlecenie nadzwyczajnej kasty, z urzędu ściga niepokornego Rafała Krzyształowskiego za rzekomy czyn z art. 212 § 1 kk, ścigany z oskarżenia prywatnego.

53. Publikacja z dnia 4.12.2019r : Kulisy kolejnej zuchwałej zbrodni sądowej popełnionej z premedytacją na Rafale Krzyształowskim przez SSR Katarzynę Brambor Kwiatkowską – po ciężkiej batalii z sabotażystką SSR Anną Pisarczyk oczyścił się z zarzutu i złożył zawiadomienie o popełnionym przestępstwie przez sierż. szt. Grażynę Stanlewicz z KPP w Szczecinku.

54. Publikacja z dnia 8.12.2019r : Świeżo „upieczona” prokurator Anna Żabska, gwałcąc z premedytacją prawo, usiłowała pozbawić Mariusza Krzyształowskiego konstytucyjnej ochrony prawnej – pomimo twardych dowodów odmówiła wszczęcia dochodzenia przeciwko dłużniczce, która dopuściła się zuchwałego oszustwa na jego szkodę – według niej czyn z art. 286 § 1 kk nie zawiera znamion czynu zabronionego, chociaż w istocie zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

55. Publikacja z dnia 19.02.2019r : Prokurator Iwona Zacharzewska z Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim odmówiła ścigania policjantów za fałszywe oskarżenie Rafała Krzyształowskiego i doprowadzenie do bezpodstawnego skazania przez SSR Katarzynę Brambor – Kwiatkowską.

56. Publikacja z dnia 24.02.2019r : Asesor wałeckiej skorumpowanej prokuratury Sylwia Denis z premedytacją gwałci prawo, łamie konstytucję, hańbi sprawowany urząd stwarzając realne zagrożenie dla zdrowia i życia niepokornego Rafała Krzyształowskiego – ofiary wieloletniego sądowego, prokuratorskiego, policyjnego i psychiatrycznego bestialstwa

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Basia
28-07-2020 / 17:13
Niestety tak działa polskie bezprawie w sądach , prokuraturach jak również na policji.” Przysługa za przysługę”, Ręka rękę myje” ,”Wyroki na telefon”. Niewinny skazany a winny dostaje nagrody w formie premii i awansu za wyświadczenie przysługi.Niestety w przypadku Rafała Krzyształowskiego przekroczyli wszyscy swoje uprawnienia .Zastosowali 24 letni terror by wymusić na nim posłuszeństwo , Mają wiele na sumieniu a nieposłuszny dziennikarz nie pozwala sobie zamknąć ust ,więc Klan Okręgu Koszalina by się wybielić i wyjść na swoje stosuje najpodlejszą z metod robiąc z człowieka wariata .Człowiek traci prawa ,akta idą do archiwum sprawa zamieciona pod dywanem i nagroda od szefa jest pewna.Czują się bezkarni i dalej brną w bezprawie Wszyscy którzy świadomie łamią prawa obywateli powinni zostać ukarani za swoje przestępstwa. Przecież Sędzia ,Prokurator, Policja składali przysięgę o której zapomnieli .Rotę przysięgi może należałoby sobie przypomnieć i przestrzegać .
~Ziomal
28-07-2020 / 16:50
I co dalej? Czy Pani mecenas wzięła się do roboty ?